ORDE 3/2012, de 27 de gener, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es convoca la XIII edició del Premi Literari de Narrativa per a Dones corresponent a l'any 2012.Publicat en:  DOGV núm. 6707 de 06.02.2012
Número identificador:  2012/1085
Referència Base de Dades:  001261/2012
 ORDE 3/2012, de 27 de gener, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es convoca la XIII edició del Premi Literari de Narrativa per a Dones corresponent a l'any 2012. [2012/1085]

La Direcció General de Família i Dona de la Conselleria de Justícia i Benestar Social és l'òrgan directiu a què, segons el Decret 99/2011, de 26 d'agost, del Consell, correspon, entre altres funcions, proposar l'elaboració d'estudis, programes, mesures i normes que tinguen com a objecte promoure l'exercici efectiu del dret constitucional d'igualtat, així com implantar i executar programes que tinguen com a objecte la promoció sociolaboral de les dones.

Per a regular i fer efectiu el principi d'igualtat de dones i hòmens a la Comunitat Valenciana, les Corts van aprovar la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens. Així mateix, estes accions s'arrepleguen en les polítiques d'igualtat que el Consell du a terme.

A fi de promoure i incentivar el paper de la dona en la societat i atenent la històrica consideració cultural i social que ha posicionat el gènere femení en clar desavantatge, sobretot quant a les seues oportunitats educacionals i laborals, a proposta de la Direcció General de Família i Dona s'inclouen en la seua programació anual una sèrie d'activitats entre les quals destaca un concurs de narrativa per a fomentar la seua creativitat literària i donar-li una via d'expressió, dirigit a dones residents a la Comunitat Valenciana.En virtut de les facultats conferides pel Decret 99/2011, de 26 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, i per l'article 28 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de Desembre, del Consell, a proposta de la Direcció General de Família i Dona,ORDENEArticle 1. Objecte

Es convoca la XIII edició del Premi Literari de Narrativa per a Dones i s'aproven les bases que en regiran la concessió l'any 2012, que s'inclouen com a annex I de la present orde.Article 2. Premis

Els premis consistiran en una placa i/o un diploma acreditatiu.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Autorització

S'autoritza la Subsecretaria de la Conselleria de Justícia i Benestar Social i la Direcció General de Família i Dona perquè, en l'àmbit de les seues competències, adopten les mesures necessàries per al desplegament i aplicació d'esta orde.Segona. Vigència

La present orde entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Tercera. Recursos

D'acord amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, la present orde, que posa fi a la via administrativa, podrà ser objecte de recurs de reposició, potestativament, o bé es podrà plantejar directament recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant de qui tinga la titularitat de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua publicació.

b) El recurs contenciós administratiu s'haurà d'interposar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació.València, 27 de gener de 2012El conseller de Justícia i Benestar Social,

JORGE CABRÉ RICOANNEX IBASESPrimera. Objecte

Constituïx l'objecte de les presents bases regular el procediment de concessió, en la seua XIII edició, del Premi Literari de Narrativa per a Dones, corresponent a l'any 2012.Segona. Participants

Podrà participar qualsevol dona major d'edat i resident a la Comunitat Valenciana i podrà presentar, com a màxim, dos obres.Tercera. Premis

1. Es concedirà un primer premi i dos accèssits. Un d'estos recaurà necessàriament en l'obra d'una autora que pertanya a una associació de dones.

2. L'entrega dels premis i accèssits podrà realitzar-se en un acte públic organitzat per la Direcció General de Família i Dona.Quarta. Condicions tècniques de les obres

1. Les obres hauran de ser originals i inèdites en tota la seua extensió.

2. Els treballs podran ser presentats, indistintament, en valencià o en castellà.

3. Les obres es presentaran mecanografiades a doble espai, impreses en paper de mida DIN A4 per una sola cara.

4. Els treballs tindran una extensió mínima de 4 pàgines i màxima de 12.

5. El tema serà lliure i es valorarà, a més de la qualitat literària, la coherència narrativa, la defensa de valors no discriminatoris ni sexistes i la ruptura d'estereotips masculins i femenins tradicionals.

Quedaran exclosos aquells treballs l'autora, el contingut o la presentació dels quals no s'ajuste als requisits previstos en esta orde.Quinta. Presentació de treballs i documentació

1. Els treballs s'entregaran en un sobre gran i tancat, en el qual s'indicarà únicament el títol i, només si l'autora pertany a una associació de dones, figurarà també la paraula «Associació». En el sobre s'inclouran 5 còpies, cada una d'estes precedida per una pàgina amb el títol i sense cap identificació de l'autora, i que no serà tinguda en compte per al còmput de l'extensió del treball.

2. Cada obra que es presente anirà acompanyada de la sol·licitud de participació corresponent, degudament omplida, el model de la qual s'adjunta com a annex II, i s'expressarà l'acceptació de les presents bases, i a la qual s'assignarà un número de registre.

3. L'apartat C) de la sol·licitud (fitxa d'identificació de l'obra), segellat i identificat amb el número de registre assignat s'apegarà en la part posterior del sobre en què s'ha entregat l'obra.

4. L'apartat B) de la sol·licitud (resguard per a l'autora), segellat i identificat amb el mateix número de registre serà tornat a la concursant com a justificant de la seua presentació.

5. L'apartat A) de la sol·licitud (fitxa per a la Direcció General de Família i Dona), que inclou les dades personals de l'autora de l'obra, s'introduirà en un nou sobre, que segellat i identificat amb el mateix número de registre quedarà en poder de la Direcció General de Família i Dona. S'acompanyarà de:

a) Autorització expressa (marcant la casella corresponent) a la Conselleria de Justícia i Benestar Social, perquè esta comprove les dades d'identitat de la persona sol·licitant per mitjà del Sistema de Verificació de Dades d'Identitat, segons establix el Reial Decret 522/2006, de 28 d'abril. No obstant això:

Si de la comprovació efectuada hi ha alguna discordança amb les dades facilitades en la sol·licitud qui instruïsca el procediment queda facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

Si la persona sol·licitant no presta el seu consentiment, haurà d'aportar una còpia compulsada o autentificada del document nacional d'identitat, passaport o número d'identificació d'estranger, segons calga.

b) Autorització expressa (marcant la casella corresponent) a la Conselleria de Justícia i Benestar Social, perquè esta comprove les dades de domicili i residència de la persona sol·licitant per mitjà del Sistema de Verificació de Dades de Residència, segons establix el Reial Decret 523/2006, de 28 d'abril. No obstant això:

Si la persona interessada no presta el seu consentiment, ha modificat el seu empadronament en els dos últims mesos, o si el domicili no consta en el Sistema de Verificació de Dades de Residència o el que hi figura és diferent del que la persona esmentada ha facilitat, haurà d'aportar original, còpia compulsada o còpia autentificada del certificat del seu empadronament.

6. En cas de pertànyer l'autora a una associació de dones, haurà d'aportar acreditació documental, que s'adjuntarà a l'apartat A) de la sol·licitud.Sexta. Termini i lloc de presentació

1. El termini de presentació començarà l'endemà de la publicació d'esta orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i finalitzarà el 15 de març de 2012.

2. Els treballs i la documentació que els acompanya es presentaran en qualsevol de les seus de la Direcció General de Família i Dona d'Alacant (av. d'Oscar Esplá núm. 33-35, 03006), Castelló de la Plana (c/ Ensenyament núm. 10, 12001) i València (c/ Nàquera núm. 9, 46003) o en qualsevol dels llocs que, amb caràcter general, reconeix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Sèptima. Resolució del concurs

1. La competència per a resoldre la present convocatòria correspon a la persona titular de la Direcció General de Família i Dona, per delegació de la persona titular de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, en virtut de la Resolució de 27 de febrer de 2009, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOCV núm. 5967, de 04.03.2009), amb el veredicte vinculant previ del jurat, una vegada examinats els treballs presentats.

2. El jurat serà nomenat i presidit per la persona titular de la Direcció General de Família i Dona o persona que delegue, i estarà integrat, a més, per almenys quatre vocals, designats/des per la Direcció General de Família i Dona entre persones de reconegut prestigi en el món cultural i social, preferentment amb titulació en Ciències de la Informació i/o de la Comunicació, escriptors/es, crítics literaris/crítiques literàries, etc., i per un/a tècnic/a de la Direcció General de Família i Dona, designat/ada per esta, que actuarà com a secretari/ària del jurat, amb veu i sense vot.

3. La identitat de les persones que componen el jurat es farà pública en el tauler d'anuncis de la Direcció General de Família i Dona, amb anterioritat a l'expiració del termini de presentació de sol·licituds.

4. En la valoració de les obres presentades el jurat tindrà en compte:

- La qualitat literària.

- La coherència narrativa.

- La defensa de valors no discriminatoris ni sexistes i la ruptura d'estereotips masculins i femenins tradicionals.

5. La decisió del jurat, així com la resolució de la convocatòria es faran públics.

6. El jurat podrà proposar deixar desert qualsevol dels premis mitjançant un acord motivat, i no podrà recaure en la mateixa persona més de un.

7. L'acta reflectirà exclusivament el primer premi, els dos accèssits i, si és el cas, la motivació quan es propose deixar desert algun dels premis.Octava. Drets sobre les obres

1. Els treballs premiats seran cedits per les seues autores a la Direcció General de Família i Dona, la qual es reserva el dret de divulgar-los o difondre'ls públicament i reproduir-los, sense que per això les autores, a les quals es reconeix la propietat de les seues obres meriten cap dret.2. La participació en la convocatòria implica la dita cessió, sense necessitat d'autorització posterior.

3. No es tornaran a les autores les obres presentades.Novena. Acceptació de les bases

La participació en esta convocatòria suposa la total acceptació de les presents bases.Deu. Publicitat

A les presents bases es podrà donar publicitat per mitjà de la difusió en forma d'extracte i, si fóra possible, per mitjà de la inserció dels anuncis corresponents en els periòdics de màxima difusió de la Comunitat Valenciana.

<div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div>