ORDE 2/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. [2011/2052]

(DOGV núm. 6466 de 23.02.2011) Ref. Base de dades 002388/2011

Permalink ELI:

2011/2052 ORDE 2/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat. [2011/2052]

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en el seu preàmbul establix, com un dels seus principis fonamentals, millorar la qualitat i l'eficàcia dels sistemes d'educació i de formació, la qual cosa implica millorar la capacitació dels docents, exigint un compromís per part de les administracions educatives en la formació contínua del professorat lligada a la pràctica educativa.

L'esmentada llei, en l'article 1, assenyala que entre els seus principis es troba la consideració de la funció docent com a factor essencial de la qualitat de l'educació, el reconeixement social del professorat i el suport a la seua tasca, així com el foment i la promoció de la investigació, l'experimentació i la innovació educativa. En l'article 2, cita entre els seus fins que els poders públics prestaran una atenció prioritària al conjunt de factors que afavorisquen la qualitat de l'ensenyança i, en especial, la qualificació i formació del professorat, el seu treball en equip, la dotació de recursos educatius, la investigació, l'experimentació i la renovació pedagògica.

Així mateix, en l'article 102, afirma que la formació permanent constituïx un dret i una obligació de tot el professorat i una responsabilitat de les administracions educatives i dels centres.

La Conselleria d'Educació convoca anualment ajudes econòmiques individuals per a fomentar les iniciatives del professorat en relació a la seua formació i per a recolzar econòmicament la seua participació en activitats de formació que trien lliurement i que es realitzen tant a la Comunitat Valenciana com a la resta de l'Estat espanyol, sempre que complisquen les condicions de participació i els requisits establits en la convocatòria.

Per tot això, d'acord amb les competències que em conferix l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

Vista la proposta realitzada pel director general de Personal de 22 de desembre de 2010 i de conformitat amb esta,

ORDENE

Primer. Objecte

1.1. La present orde té com a objecte regular el procediment a través del qual la Conselleria d'Educació concedirà, dins dels límits pressupostaris, ajudes econòmiques individuals destinades a finançar les activitats de formació realitzades en l'exercici 2010 pel personal docent no universitari que presta servicis en centres públics i privats concertats, per personal laboral especialista i funcionaris d'administració especial que estiguen prestant servicis efectius en centres docents de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, així com per al personal que exercisca la funció inspectora o que ocupe llocs de treball de naturalesa docent en la relació de llocs de treball de la Conselleria d'Educació.

1.2. Les ajudes tindran les modalitats i destinataris per modalitat que es detallen en les bases d'esta orde.

Segon. Bases

S'aproven les bases reguladores, el model de sol·licitud i la resta de documents pels quals es regix esta convocatòria, que s'arrepleguen en els annexos a la present orde.

Tercer. Finançament i beneficiaris

El finançament d'esta convocatòria va a càrrec del capítol IV, secció, servici, centre gestor i programa 09.02.02.421.20, dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2011.

L'import global màxim destinat a estes ajudes i la línia de subvenció per la qual es farà efectiu seran els següents:

Modalitat: A, B

Import: 150.000,00 €

Línia de subvenció: T0077000.

Quart. Notificació a la Comissió Europea

La concessió d'estes ajudes no necessita la notificació a la Comissió Europea, segons el que disposa l'article 7.4, en relació amb el que establixen els articles 1.2 i 3.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la CE dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, per no reunir tots els requisits de l'apartat 1 de l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, atés que l'ajuda es dirigix al personal docent, personal laboral especialista i funcionaris d'administració especial que presten servicis efectius en centres docents de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, als quals se'ls concedix una ajuda econòmica, però estos no actuen en el tràfic econòmic i no participen en la convocatòria en virtut de l'exercici d'una activitat econòmica, de manera que no es produïx adulteració de la competència, ja que no afecta intercanvis comercials.

Quint. Competència per a resoldre la present convocatòria

De conformitat amb el que establixen els articles 13 i 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i fent ús de les facultats que em conferix l'article 63 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, es delega en el director general de Personal la facultat de resoldre la concessió o denegació de les ajudes econòmiques individuals, i se li autoritza perquè dicte les resolucions i instruccions necessàries per a l'execució d'esta orde.

Sext. Producció d'efectes

Esta orde produirà efectes l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra la present orde, que posa fi a la via administrativa, els interessats podran interposar un recurs potestatiu de reposició o bé, directament, un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans assenyalats a continuació:

1. El recurs potestatiu de reposició haurà de ser interposat davant de la Conselleria d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la present orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

2. El recurs contenciós administratiu haurà de ser interposat davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la present orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 7 de febrer de 2011

El conseller d'Educació,

ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

ANNEX I

Bases de la convocatòria

ÍNDEX

Primera. Objecte de la convocatòria

Segona. Sol·licitants

Tercera. Modalitats d'ajudes

Quarta. Condicions de participació

Quinta. Requisits de participació

Sexta. Sol·licitud de participació en el procediment

Sèptima. Termini i formalització de les sol·licituds

Octava. Esmena de les sol·licituds defectuoses o incompletes

Novena. Òrgans competents per a la instrucció, valoració, avaluació i resolució del procediment de concessió de les ajudes econòmiques individuals

Deu. Criteris de selecció

Onze. Quantia de les ajudes

Dotze. Desenrotllament del procediment

Tretze. Beneficiaris

Catorze. Percepció de les ajudes

Primera. Objecte de la convocatòria

Es convoquen ajudes per a sufragar els gastos totals o parcials derivats de l'assistència a jornades, congressos, seminaris, cursos de formació i perfeccionament del personal que s'assenyala en la base segona, la finalitat de la qual siga l'actualització científica, lingüística, didàctica o metodològica, realitzats a Espanya i a l'estranger, durant l'exercici 2010.

Les esmentades activitats hauran de desenrotllar-se en centres acreditats per a la formació contínua de docents.

Segona. Sol·licitants

Podrà concórrer a la present convocatòria el personal docent no universitari que presta servicis en centres públics i privats concertats, el personal laboral especialista i funcionaris d'administració especial que estiguen prestant servicis efectius en centres docents de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, així com el personal que exercisca la funció inspectora o que ocupe llocs de treball de naturalesa docent en la relació de llocs de treball de la Conselleria d'Educació.

Tercera. Modalitats d'ajudes

3.1. Es convoquen dos modalitats d'ajudes:

- Modalitat A

Activitats: jornades, congressos, seminaris, cursos de formació i de perfeccionament del personal citat en la base segona, incloent les que formen el Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià, i el Programa de Suport a l'Ensenyança i Aprenentatge de Llengües Estrangeres (Programa PALE). Es consideraran a més la realització d'estudis propis de les universitats o activitats d'extensió universitària (excepte els estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa en tot l'Estat espanyol).

Lloc de realització: Espanya.

- Modalitat B

Activitats: jornades, congressos, seminaris, cursos de formació i de perfeccionament del personal mencionat en l'article primer.

Lloc de realització: estranger

3.2. Les ajudes es concediran per a activitats que pertanguen a alguna de les modalitats indicades i que hagen finalitzat durant l'exercici 2010.

Quarta. Condicions de participació

L'activitat realitzada haurà de tindre una duració mínima de 3 dies o 15 hores lectives per a la modalitat A i de 5 dies o 25 hores lectives per a la modalitat B.

En el cas de tractar-se de la realització de cursos d'idiomes en l'estranger, estos hauran de tindre una duració mínima de dos setmanes i més de 20 hores setmanals de classe.

Quinta. Requisits de participació

5.1. Requisits dels sol·licitants.

Podrà sol·licitar estes ajudes tot el personal assenyalat en la base segona que complisca les condicions següents:

a) No rebre ajuda o beca de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional o internacional, per a la cobertura dels gastos (total o en part) de l'activitat de formació que es vol realitzar.

b) No estar incurs, en el moment de presentar la instància de sol·licitud, en cap de les prohibicions establides en l'article 13 de la Llei General de Subvencions, la qual cosa haurà d'acreditar-se, d'acord amb l'article 13.7 de l'esmentada llei, per mitjà de testimoni judicial, certificats telemàtics o transmissió de dades o certificació administrativa. Esta acreditació podrà ser substituïda per una declaració responsable del sol·licitant (annex VI).

5.2. Requisits de les activitats formatives objecte de l'ajuda.

Les activitats formatives per a les quals se sol·licita l'ajuda han de complir els requisits següents:

a) Que es tracte d'una activitat formativa directament relacionada amb l'assignatura, l'àrea d'actuació o especialitat en què treballe la persona sol·licitant. Queda exclòs del compliment d'este requisit tot el professorat, independentment de la seua especialitat, que haja realitzat alguna de les activitats de formació que es detallen en el punt «criteri 1» de la base deu.

b) Que no existisca cap activitat formativa anàloga a les compreses en el Pla de Formació del Professorat de la Comunitat Valenciana a què puga haver tingut accés.

c) Que l'activitat formativa s'haja realitzat durant l'exercici 2010.

5.3. Moment d'acreditació dels requisits.

El termini per a acreditar els esmentats requisits haurà de ser previ a la proposta de resolució de la concessió, i s'haurà de justificar amb la presentació de la sol·licitud fins al 24 de març de 2011.

5.4. L'incompliment d'algun d'estos requisits serà motiu d'exclusió de la convocatòria.

Sexta. Sol·licitud de participació en el procediment

6.1. El personal que desitge concórrer a la present convocatòria haurà de presentar la seua sol·licitud, segons model que figura en l'annex II, a la qual haurà d'acompanyar la documentació següent:

a) Annex III. Imprés de manteniment de tercers, segons l'Orde de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de 15 de febrer de 2005 (DOCV de 4 de març de 2005).

b) Annex IV. Acreditació de la titularitat del compte bancari del sol·licitant (tercer), segons l'Orde de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de 15 de febrer de 2005 (DOCV de 4 de març de 2005).

c) Annex V. Declaració de no estar incurs en cap prohibició per a ser beneficiari de subvenció.

d) Original o fotocòpia del programa o de la convocatòria de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda, els quals hauran de detallar els continguts, el lloc de realització, i la duració de l'activitat.

Queden excloses de la presentació de l'esmentat programa totes aquelles activitats realitzades en els CEFIRE.

e) Fotocòpia confrontada del certificat de participació, expedit bé per l'entitat organitzadora de l'activitat, en el qual conste la duració d'esta, les dates d'inici i finalització de l'activitat, i on s'especifiquen els dies reals de presència física.

Queden excloses de la presentació del certificat de participació totes aquelles activitats realitzades en els CEFIRE.

f) Certificat del director del centre on el sol·licitant preste servicis en què es manifeste que el sol·licitant és docent en actiu durant el període de realització de l'activitat. Només es presentarà si es tracta de professorat de la privada concertada.

g) Annex VII: resum detallat de gastos.

h) Justificació dels gastos efectuats en la realització de l'activitat formativa objecte de l'ajuda:

Els annexos esmentats estaran a disposició dels sol·licitants en la web de la Conselleria d'Educació: <http://www.edu.gva.es>, Direcció General de Personal, Servici de Formació del Professorat, Convocatòries, Ajudes Individuals.

6.2. Justificació dels gastos efectuats en l'activitat formativa objecte de l'ajuda.

6.2.1. Documentació.

S'hauran de justificar els gastos per mitjà de la presentació dels originals o còpies confrontades de les factures i la resta de documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.

També podrà efectuar-se per mitjà de factures electròniques, sempre que complisquen els requisits exigits per a la seua acceptació en l'àmbit tributari, tot això d'acord amb l'article 30.3 de l'esmentada Llei General de Subvencions.

Les esmentades factures o documents hauran d'acreditar el pagament dels conceptes següents: inscripció, ensenyança, allotjament i transport, amb el desglossament de cada un dels gastos incorreguts, si són precedents.

En els casos en què se sol·licite ajuda per desplaçament, només haurà d'adjuntar-se document acreditatiu del gasto del viatge si este no s'ha realitzat per mitjà de vehicle particular. Queden exclosos els gastos originats pel pagament de peatge d'autopista, així com aquells produïts per desplaçaments interns en les ciutats o desplaçaments des de i fins a aeroports, estacions de tren, autobús o barco.

6.2.2. Modalitat A

El personal que sol·licite per esta modalitat i haja realitzat al llarg de l'any 2010 diversos cursos de perfeccionament en els centres de formació, innovació i recursos educatius de la Comunitat Valenciana (CEFIRE), podrà sol·licitar una ajuda que reculla els gastos globals produïts. Per a això adjuntarà còpia de les activitats i en la casella de «Denominació de l'activitat», especificarà «diverses activitats adjuntes», i en la casella «Codi d'organisme» posarà «01».

6.2.3. Modalitat B

El personal que sol·licite una ajuda individual per esta modalitat haurà d'aportar-ne, a més dels documents sol·licitats en l'apartat 6.2.1, els següents:

- Document bancari de conversió de la moneda utilitzada a l'euro en el moment del pagament de l'activitat a realitzar, sempre que l'activitat no s'haja realitzat en algun dels països europeus integrats en la denominada «zona euro».

- Traducció jurada dels documents requerits a qualsevol de les llengües oficials en el territori de la Comunitat Valenciana.

6.2.4. Es tindrà en compte el que establix l'apartat 4 de l'article 30 de l'esmentada Llei General de Subvencions.

6.2.5. S'aplicarà, amb caràcter general, el que disposa el Decret 88/2008, de 20 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions i gratificacions per servicis extraordinaris, així com l'Orde de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es desenrotlla el Decret 24/1997, anteriorment esmentat.

6.2.6. En les activitats el període de realització de les quals excedisca el període establit en la base quinta, la justificació de l'ajuda sol·licitada serà dels gastos imputables durant l'any 2010.

Sèptima. Termini i formalització de les sol·licituds

7.1. Comunicació telemàtica de la sol·licitud

Els sol·licitants hauran d'omplir la sol·licitud i tots els annexos referits en la base sexta per via telemàtica, a través de la web de la Conselleria d'Educació: <http://www.edu.gva.es>, Direcció General de Personal, Servici de Formació del Professorat, Convocatòries, Ajudes Individuals, utilitzant els mitjans facilitats pel servidor d'informació.

Una vegada omplits, s'enviaran via online, havent d'imprimir el sol·licitant les pàgines preceptives resultants de l'ús del mitjà telemàtic.

El termini per al compliment via telemàtica de sol·licituds serà fins al dia 11 de març de 2011.

La comunicació telemàtica de la sol·licitud no és suficient, els interessats hauran de presentar la sol·licitud de participació d'acord amb allò que s'assenyala en l'apartat següent.

7.2. Presentació de la sol·licitud.

Sense perjuí de la comunicació telemàtica de la participació en el procediment, els interessats hauran de presentar la sol·licitud, junt amb la documentació referida en la base sexta en el registre general de la Conselleria d'Educació, en els registres generals de les direccions territorials d'Educació o en qualssevol de les dependències a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Si, fent ús d'eixe dret, l'expedient és remés per correu, es presentarà en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel funcionari de Correus abans que procedisca a la seua certificació.

El termini per a presentar les sol·licituds en suport paper, conjuntament amb la resta de la documentació requerida, serà fins al dia 24 de març de 2011.

La no-presentació per part dels participants de la sol·licitud i de la documentació requerida en la base sexta en un registre públic, anul·larà la sol·licitud telemàtica, i es considerarà exclosa esta.

Octava. Esmena de les sol·licituds defectuoses o incompletes

En compliment de l'article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, si després de la recepció de la instància i la documentació requerida s'observa que falta documentació o dades essencials per a la resolució de l'expedient, el Servici de Formació del Professorat de la Direcció General de Personal, instarà la persona interessada perquè, en un termini de 10 dies, esmene la seua sol·licitud, amb indicació que, si no ho fa així es considerarà que desistix de la seua petició, en els termes que preveu l'article 42.1 d'eixa llei.

En cap cas esta esmena s'entendrà referida a la presentació per via telemàtica de la sol·licitud.

Novena. Òrgans competents per a la instrucció, valoració, avaluació i resolució del procediment de concessió de les ajudes econòmiques individuals

9.1. Comissió de Selecció.

L'òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient serà la Comissió de Selecció.

La Comissió de Selecció estarà presidida pel cap de l'Àrea de Personal de la Direcció General de Personal o persona en qui delegue, i constituïda per:

El cap del Servici de Formació del Professorat.

Un/a inspector/a d'Educació, designat/da per la Secretaria Autonòmica d'Educació.

Dos directors/es o assessors/es dels CEFIRE, designats/ades pel director general de Personal.

Hi actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, un/a assessor/a tècnic/a del Servici de Formació del Professorat de la direcció general de Personal, designat/ada pel director general de Personal.

A les reunions de la Comissió de Selecció podrà assistir, amb veu però sense vot, un/a representant de cada un dels sindicats que formen part de la Mesa Sindical Sectorial d'Educació.

La comissió de Selecció tindrà facultats per a resoldre tots els dubtes que puguen aparéixer en la interpretació de les bases i la possibilitat d'entrevistar els sol·licitants si ho estima oportú.

9.2. Comissió de Valoració.

Prèviament a la constitució de la Comissió de Selecció, es disposarà la constitució d'una Comissió de Valoració amb les funcions següents:

- Valoració de les sol·licituds presentades.

- Elaboració d'informes que pogueren ser requerits sobre les valoracions efectuades.

De conformitat amb el que establix l'article 17.3.g de la Llei General de Subvencions, la Comissió de Valoració és l'encarregada d'emetre i elevar a l'òrgan instructor el corresponent informe en què es concrete el resultat de la valoració de la present convocatòria.

La comissió de Valoració estarà integrada pels membres següents:

El cap del Servici de Formació del Professorat, que actuarà com a president.

Un/a inspector/a d'Educació, designat/ada per la Secretaria Autonòmica d'Educació.

Sis assessors/es de CEFIRE, designats/ades pel director general de Personal.

Tres funcionaris/es del Servici de Formació del Professorat, designats/ades pel cap del Servici. Un d'ells actuarà com a secretari/ària, amb veu i vot.

A les reunions de la Comissió de Valoració podrà assistir, amb veu però sense vot, un representant de cada un dels sindicats que formen part de la Mesa Sectorial d'Educació.

Les persones que formen part de la Comissió de Valoració tindran dret a la indemnització per raó del servici prevista en el Decret 88/2008, de 20 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris. Esta indemnització es realitzarà a la vista de l'informe emés pel/per la secretari/ària, amb el vistiplau del/de la president/a de l'esmentada comissió, en el qual constarà el nombre de sessions realitzades.

9.3. Les esmentades comissions ajustaran la seua actuació al que disposen els articles 22 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Deu. Criteris de selecció

10.1. Les sol·licituds seran seleccionades d'acord amb els criteris que es prioritzen a continuació:

Criteri 1:

Activitats de formació en l'ús de tecnologies de la informació i de la comunicació, les que componen el Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià, el Programa de Suport a l'Ensenyança i Aprenentatge de Llengües Estrangeres (Programa PALE) i el perfeccionament d'idiomes.

Valoració: 2 punts.

L'aplicació d'este criteri té com a objectiu valorar la formació de tot el professorat, independentment de l'assignatura o especialitat que exercisca, tant en la seua competència en l'ús de les noves tecnologies, com en la seua competència lingüística i en la competència didàctica en llengües estrangeres.

Criteri 2:

Activitats de formació transversals i aquelles que estiguen relacionades amb l'etapa, cicle, àrea, especialitat o amb la funció que exercisca en el centre, unitat o servici de treball del sol·licitant.

Valoració: 1 punt.

No seran seleccionades les activitats realitzades en centres no acreditats per a la formació contínua de docents.

Queden exclosos del compliment d'este criteri els funcionaris d'administració especial i el personal laboral especialista, per la formació especial i puntual que requerix el desenrotllament de la seua pràctica docent.

10.2. Criteris generals.

La Comissió de Valoració estudiarà les sol·licituds presentades per cada una de les modalitats oferides, tenint en compte el compliment dels requisits exigits als participants en les bases tercera, quarta i quinta, la justificació de gastos presentats i els criteris de selecció establits en la base deu.

En estes modalitats es valoraran els gastos que corresponguen a inscripció i ensenyança, necessitat de desplaçament i/o allotjament en el lloc de celebració de l'activitat. Si s'utilitza un vehicle propi, es comptabilitzarà la distància més curta al lloc de realització de l'activitat, prenent com a referència el domicili o el centre de destí de la persona participant.

En cas de sol·licitar ajuda per més d'una modalitat, només es podrà concedir, si és seleccionada, l'ajuda de més quantia.

Onze. Quantia de les ajudes

Seran desestimades les sol·licituds d'ajuda que comporten gastos inferiors a la quantitat de 110 euros.

Les quanties de les ajudes individuals no podran ser superiors a les quantitats següents:

Modalitat A: 750 euros

Modalitat B: 975 euros

Una vegada realitzat l'estudi de les sol·licituds i vistes les propostes realitzades per la Comissió de Valoració, la Comissió de Selecció repartirà la quantia de les ajudes a concedir individualment, bé proporcionalment entre totes les sol·licituds seleccionades o bé en forma de trams.

En tot cas, l'import de les ajudes que es concedisquen no podrà ser superior al cost de l'activitat exercida pel beneficiari.

Dotze. Desenrotllament del procediment

12.1. Resolució provisional

La Comissió de Selecció, una vegada avaluats els informes emesos per la Comissió de Valoració, elevarà el corresponent informe preceptiu davant de la Direcció General de Personal, al qual adjuntarà la proposta de resolució provisional d'ajudes econòmiques individuals concedides i denegades, i la publicarà en el tauler d'anuncis de la conselleria d'Educació, en el de les direccions territorials d'Educació, en els CEFIRE i en Internet, en la pàgina web de la conselleria d'Educació, anteriorment esmentada.

Els interessats tindran un termini de 10 dies hàbils per a formular al·legacions davant de la Comissió de Selecció. Estes al·legacions es presentaran en el Registre General de la Conselleria d'Educació.

12.2. Renúncia.

Una vegada publicada la resolució provisional d'ajudes concedides o denegades, s'obrirà un termini de 10 dies hàbils per a presentar la renúncia a la concessió de l'ajuda davant de la Comissió de Selecció. Per a la seua constància s'omplirà l'annex VI de la convocatòria.

Una vegada transcorregut l'esmentat termini, no seran tingudes en compte les renúncies que es presenten.

Estes renúncies es presentaran preferentment en el Registre General de la Conselleria d'Educació.

12.3. Resolució definitiva

Transcorregut el termini d'al·legacions a la resolució provisional i, a la vista dels informes emesos per la Comissió de Valoració sobre les al·legacions presentades, vistes les renúncies presentades, la Comissió de Selecció formularà, davant de la Direcció General de Personal, un informe final al qual s'adjuntarà la proposta de resolució definitiva de concessió o denegació d'ajudes. El director general de Personal resoldrà la convocatòria per delegació del conseller d'Educació.

La resolució definitiva serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i contindrà la relació de beneficiaris amb l'import de les ajudes concedides, i la relació de sol·licituds d'ajudes desestimades, indicant el motiu de desestimació.

12.4. Termini de resolució

El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les ajudes que s'oferixen en la present convocatòria serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, segons el període que corresponga.

Transcorregut el termini per a resoldre i notificar la resolució del present procediment, sense que s'haja publicat la resolució corresponent, les sol·licituds hauran d'entendre's desestimades.

Tretze. Beneficiaris

13.1. Aquells que resulten beneficiaris de les ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat hauran de complir les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en el reglament de desplegament.

13.2. El fet d'haver rebut una ajuda no implica la concessió de permís dins de l'horari laboral, ni establix el reconeixement de l'activitat de formació per a la seua acreditació i obtenció del complement retributiu relacionat amb la formació permanent i altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyança, regulat en el Decret 157/1993, de 31 d'agost, del Consell.

Catorze. Percepció de les ajudes

Tota alteració en les condicions exposades en les bases quinta i sexta de la present orde, i que es tenen en compte per a la concessió de les ajudes i, en tot cas, l'obtenció concurrent de qualsevol tipus d'ingressos, recursos, subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o entitats públiques o privades, podrà ocasionar la modificació de la resolució de la concessió. També serà procedent la modificació de la resolució de la concessió, el reintegrament de l'excés que corresponga i el pagament de l'interés de demora des del moment del pagament de l'ajuda, quan el seu import siga de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes de les administracions públiques o d'altres entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, supere el cost de l'activitat exercida pel/per la beneficiari/ària. Així mateix, seran causes de reintegrament de les quantitats percebudes les previstes en l'article 47.9 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i les previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Així mateix, és aplicable el Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

<div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div>