ORDE 3/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial. [2011/2054]

(DOGV núm. 6466 de 23.02.2011) Ref. Base de dades 002389/2011

Permalink ELI:

2011/2054 ORDE 3/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial. [2011/2054]

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en el seu preàmbul establix, com un dels seus principis fonamentals, millorar la qualitat i l'eficàcia dels sistemes d'educació i de formació, la qual cosa implica millorar la capacitació dels docents, exigint un compromís per part de les administracions educatives en la formació contínua del professorat lligada a la pràctica educativa.

L'esmentada llei, en l'article 1, assenyala que entre els seus principis es troba la consideració de la funció docent com a factor essencial de la qualitat de l'educació, el reconeixement social del professorat i el suport a la seua tasca, així com el foment i la promoció de la investigació, l'experimentació i la innovació educativa. En l'article 2, cita entre els seus fins que els poders públics prestaran una atenció prioritària al conjunt de factors que afavorisquen la qualitat de l'ensenyança i, en especial, la qualificació i formació del professorat, el seu treball en equip, la dotació de recursos educatius, la investigació, l'experimentació i la renovació pedagògica.

Així mateix, en l'article 102, afirma que la formació permanent constituïx un dret i una obligació de tot el professorat i una responsabilitat de les administracions educatives i dels centres.

La Conselleria d'Educació convoca anualment ajudes econòmiques individuals per a fomentar les iniciatives del professorat amb relació a la seua formació i recolzar econòmicament la seua participació en activitats de formació que trien lliurement i que es realitzen tant a la Comunitat Valenciana com a la resta de l'Estat espanyol, sempre que complisquen les condicions de participació i els requisits establits en la convocatòria.

Són objecte d'este tipus d'ajudes, la matrícula dels estudis conduents a l'obtenció dels títols oficials de grau, màster i doctorat impartits per universitats espanyoles, en tot el territori nacional, segons queda establit en el Reial Decret 1.393/2007, de 29 d'octubre (BOE núm. 260, de 30 d'octubre de 2007), pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, així com dels estudis conduents a l'obtenció de les titulacions d'ensenyances de règim especial.

Per tot això, d'acord amb les competències que em conferix l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

Vista la proposta realitzada pel director general de Personal de 22 de desembre de 2010 i de conformitat amb esta,

ORDENE

Primer. Objecte

1. La present orde té com a objecte regular el procediment a través del qual la Conselleria d'Educació concedirà, dins dels límits pressupostaris, ajudes econòmiques individuals destinades a finançar les activitats de formació realitzades en l'exercici 2010, dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial, pel personal docent no universitari que presta servicis en centres públics i privats concertats, per personal laboral especialista i funcionaris d'administració especial que estiguen prestant servicis efectius en centres docents de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, així com per al personal que exercisca la funció inspectora o que ocupe llocs de treball de naturalesa docent en la relació de llocs de treball de la Conselleria d'Educació.

2. Les ajudes tindran les modalitats i destinataris per modalitat que es detallen en les bases d'esta orde.

Segon. Bases

S'aproven les bases reguladores, el model de sol·licitud i la resta de documents pels quals es regix esta convocatòria, que es recullen en els annexos de la present orde.

Tercer. Finançament i beneficiaris

El finançament d'esta convocatòria va a càrrec del capítol IV, secció, servici, centre gestor i programa 09.02.02.421.20, dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2011.

L'import global màxim destinat a estes ajudes i la línia de subvenció per la qual es farà efectiu seran els següents:

Import: 63.000,00 €.

Línia de subvenció: T1311000.

Quart. Notificació a la Comissió Europea

La concessió d'estes ajudes no necessita la seua notificació a la Comissió Europea, segons el que disposa l'article 7.4, en relació amb el que establixen els articles 1.2 i 3.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la CE dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, per no reunir tots els requisits de l'apartat 1 de l'article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, atés que l'ajuda es dirigix al personal docent, personal laboral especialista i funcionaris d'administració especial que presten servicis efectius en centres docents de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, als quals se'ls concedix una ajuda econòmica, però estos no actuen en el tràfic econòmic i no participen en la convocatòria en virtut de l'exercici d'una activitat econòmica, de manera que no es produïx adulteració de la competència, ja que no afecta intercanvis comercials.

Quint. Competència per a resoldre la present convocatòria

De conformitat amb el que establixen els articles 13 i 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i fent ús de les facultats que em conferix l'article 63 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, es delega en el director general de Personal la facultat de resoldre la concessió o denegació de les ajudes econòmiques individuals, i se l'autoritza perquè dicte les resolucions i instruccions necessàries per a l'execució d'esta orde.

Sext. Producció d'efectes

Esta orde produirà efectes l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, contra la present orde, que posa fi a la via administrativa, els interessats podran interposar un recurs potestatiu de reposició o bé, directament, un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans assenyalats a continuació:

1. El recurs potestatiu de reposició haurà de ser interposat davant de la Conselleria d'Educació en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la present orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

2. El recurs contenciós administratiu haurà de ser interposat davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la present orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 7 de febrer de 2011

El conseller d'Educació,

ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

Annex I

Bases de la convocatòria

Índex

Primera. Objecte de la convocatòria

Segona. Sol·licitants

Tercera. Modalitats d'ajudes

Quarta. Requisits de participació

Quinta. Sol·licitud de participació en el procediment

Sexta. Termini i formalització de les sol·licituds

Sèptima. Esmena de les sol·licituds defectuoses o incompletes

Octava. Òrgans competents per a la instrucció, valoració, avaluació i resolució del procediment de concessió de les ajudes econòmiques individuals

Novena. Criteris de selecció

Deu. Quantia de les ajudes

Onze. Desenrotllament del procediment

Dotze. Beneficiaris

Tretze. Percepció de les ajudes

Primera. Objecte de la convocatòria

Es convoquen ajudes per a sufragar els gastos totals o parcials derivats del pagament de la matrícula dels estudis universitaris encaminats a l'obtenció de títols oficials de grau, de postgrau i a l'obtenció de titulacions corresponents a les ensenyances de règim especial, realitzats durant l'exercici 2010, que tinguen lloc tant a la Comunitat Valenciana com a la resta de l'Estat espanyol.

Segona. Sol·licitants

Podrà concórrer a la present convocatòria el personal docent no universitari que presta servicis en centres públics i privats concertats, el personal laboral especialista i funcionaris d'administració especial que estiguen prestant servicis efectius en centres docents de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, així com el personal que exercisca la funció inspectora o que ocupe llocs de treball de naturalesa docent en la relació de llocs de treball de la Conselleria d'Educació.

Tercera. Modalitats d'ajudes

3.1. Es convoquen tres modalitats d'ajudes:

C1 - Titulacions de les ensenyances oficials de grau / ensenyances de règim especial.

C2 - Titulacions de les ensenyances oficials de postgrau: màster.

C3 - Titulacions de les ensenyances oficials de postgrau: doctorat.

3.2. Les ajudes es concediran per a activitats que hagen finalitzat durant l'exercici 2010.

Quarta. Requisits de participació

4.1. Requisits dels sol·licitants

Podrà sol·licitar estes ajudes tot el personal assenyalat en la base segona que complisca les condicions següents:

a) No rebre ajuda o beca de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional o internacional, per a la cobertura dels gastos (total o en part) de l'activitat de formació que es vol realitzar.

b) No estar incurs, en el moment de presentar la instància de sol·licitud, en cap de les prohibicions establides en l'article 13 de la Llei General de Subvencions, la qual cosa haurà d'acreditar-se, d'acord amb l'article 13.7 de l'esmentada llei, per mitjà de testimoni judicial, certificats telemàtics o transmissió de dades o certificació administrativa. Esta acreditació podrà ser substituïda per una declaració responsable del sol·licitant (annex VI).

4.2. Requisits de les activitats formatives objecte de l'ajuda

Les activitats formatives per a les quals se sol·licita l'ajuda han de complir els requisits següents:

a) Que es tracte d'estudis dirigits a l'obtenció de títols oficials de grau, de postgrau i a l'obtenció de titulacions corresponents a les ensenyances de règim especial.

b) Que els estudis s'hagen cursat durant l'exercici 2010.

c) Que els estudis s'hagen realitzat en centres ubicats dins del territori de l'Estat espanyol.

4.3. Moment d'acreditació dels requisits

El termini per a acreditar els esmentats requisits haurà de ser previ a la proposta de resolució de la concessió, i s'haurà de justificar amb la presentació de la sol·licitud fins al 24 de març de 2011.

4.4. L'incompliment d'algun d'estos requisits serà motiu d'exclusió de la convocatòria

Quinta. Sol·licitud de participació en el procediment

5.1. El personal que desitge concórrer a la present convocatòria haurà de presentar la seua sol·licitud, segons model que figura en l'annex II, a la qual haurà d'acompanyar la documentació següent:

a) Certificat expedit per MUFACE de no haver rebut ajuda o beca per a la cobertura dels gastos de l'activitat formativa per a la qual se sol·licita l'ajuda.

b) Annex III. Imprés de manteniment de tercers, segons l'Orde de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de 15 de febrer de 2005 (DOCV de 4 de març de 2005).

c) Annex IV. Acreditació de la titularitat del compte bancari del sol·licitant (tercer), segons l'Orde de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de 15 de febrer de 2005 (DOCV de 4 de març de 2005).

d) Annex V. Declaració de no estar incurs en cap prohibició per a ser beneficiari de subvenció.

e) Acreditació de les titulacions:

Titulacions dels ensenyaments universitaris de grau, postgrau - màster i ensenyances de règim especial: hauran d'aportar original o fotocòpia confrontada de la certificació acadèmica amb expressió de les notes finals i nombre de crèdits superats corresponent als estudis realitzats i segellada per la secretaria de la universitat corresponent.

Titulacions dels ensenyaments universitaris de postgrau - doctorat: hauran d'aportar original o fotocòpia confrontada del certificat de participació, expedit per les universitats o altres organismes competents en les matèries cursades corresponents a estes activitats, el qual contindrà la duració d'estes i una valoració positiva de progrés del director de l'activitat.

f) Certificat del director del centre on el sol·licitant preste servicis en què es manifeste que el sol·licitant és docent en actiu durant el període de realització de l'activitat. Només es presentarà si es tracta de professorat de la privada concertada.

g) Annex VII: Resum detallat de gastos.

h) Justificació dels gastos efectuats en la realització de l'activitat formativa objecte de l'ajuda:

Els annexos referits estaran a disposició dels sol·licitants en la web de la Conselleria d'Educació: <http://www.edu.gva.es>, Direcció General de Personal, Servici de Formació del Professorat, Convocatòries, Ajudes Individuals.

5.2. Justificació dels gastos efectuats en l'activitat formativa objecte de l'ajuda

5.2.1. Documentació

S'hauran de justificar els gastos per mitjà de la presentació dels originals o còpies confrontades de les factures i la resta de documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.

També podrà efectuar-se per mitjà de factures electròniques, sempre que complisquen els requisits exigits per a la seua acceptació en l'àmbit tributari, tot això d'acord amb l'article 30.3 de l'esmentada Llei General de Subvencions.

Les esmentades factures o documents hauran d'acreditar el pagament total de la matrícula. En el cas de les ensenyances cursades en les universitats privades s'haurà d'aportar justificant oficial de matrícula on consten expressament diferenciats els gastos de matrícula i els gastos d'ensenyança.

5.2.2. Es tindrà en compte el que establix l'apartat 4 de l'article 30 de l'esmentada Llei General de Subvencions.

5.2.3. En les activitats el període de realització de les quals excedisca del període establit en la base quarta, la justificació de l'ajuda sol·licitada serà dels gastos imputables durant l'any 2010.

Sexta. Termini i formalització de les sol·licituds

6.1. Comunicació telemàtica de la sol·licitud

Els sol·licitants hauran d'omplir la sol·licitud i tots els annexos referits en la base quinta per via telemàtica, a través de la web de la Conselleria d'Educació: <http://www.edu.gva.es>, Direcció General de Personal, Servici de Formació del Professorat, Convocatòries, Ajudes Individuals, utilitzant els mitjans facilitats pel servidor d'informació.

Una vegada omplits, s'enviaran via online, havent d'imprimir el sol·licitant les pàgines preceptives resultants de l'ús del mitjà telemàtic.

El termini per al compliment via telemàtica de sol·licituds serà fins al dia 11 de març de 2011.

La comunicació telemàtica de la sol·licitud no és suficient, els interessats hauran de presentar la sol·licitud de participació d'acord amb el que s'assenyala en l'apartat següent.

6.2. Presentació de la sol·licitud

Sense perjuí de la comunicació telemàtica de la participació en el procediment, els interessats hauran de presentar la sol·licitud, junt amb la documentació referida en la base quinta, en el registre general de la Conselleria d'Educació, en els registres generals de les direccions territorials d'Educació o en qualssevol de les dependències a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Si, fent ús d'eixe dret, l'expedient és remés per correu, es presentarà en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel funcionari de Correus abans que procedisca a la seua certificació.

El termini per a presentar les sol·licituds en suport paper, conjuntament amb la resta de la documentació requerida, serà fins al dia 24 de març de 2011.

La no-presentació per part dels participants de la sol·licitud i de la documentació requerida en la base quinta en un registre públic, anul·larà la sol·licitud telemàtica, i es considerarà exclosa esta.

Sèptima. Esmena de la sol·licituds defectuoses o incompletes

En compliment de l'article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, si després de la recepció de la instància i la documentació requerida s'observa que falta documentació o dades essencials per a la resolució de l'expedient, el Servici de Formació del Professorat de la Direcció General de Personal, instarà l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene la seua sol·licitud, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desistix de la seua petició, en els termes que preveu l'article 42.1 d'eixa llei.

En cap cas esta esmena s'entendrà referida a la presentació via telemàtica de la sol·licitud.

Octava. Òrgans competents per a la instrucció, valoració, avaluació i resolució del procediment de concessió de les ajudes econòmiques individuals

8.1. Comissió de Selecció

L'òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient serà la Comissió de Selecció.

La Comissió de Selecció estarà presidida pel cap de l'Àrea de Personal de la Direcció General de Personal o persona en qui delegue, i constituïda per:

El cap del Servici de Formació del Professorat.

Un/a inspector/a d'Educació, designat/da per la Secretaria Autonòmica d'Educació.

Dos directors/es o assessors/es dels CEFIRE, designats/des pel director general de Personal.

Hi actuarà com a secretari/a, amb veu però sense vot, un/a assessor/a tècnic/a del Servici de Formació del Professorat de la Direcció General de Personal, designat/da pel director general de Personal.

A les reunions de la Comissió de Selecció podrà assistir, amb veu però sense vot, un/a representant de cada un dels sindicats que formen part de la Mesa Sindical Sectorial d'Educació.

La Comissió de Selecció tindrà facultats per a resoldre tots els dubtes que puguen aparéixer en la interpretació de les bases i la possibilitat d'entrevistar els sol·licitants si ho estima oportú.

8.2. Comissió de Valoració

Prèviament a la constitució de la Comissió de Selecció, es disposarà la constitució d'una Comissió de Valoració amb les funcions següents:

- Valoració de les sol·licituds presentades.

- Elaboració d'informes que pogueren ser requerits sobre les valoracions efectuades.

De conformitat amb el que establix l'article 17.3.g de la Llei General de Subvencions, la Comissió de Valoració és l'encarregada d'emetre i elevar a l'òrgan instructor el corresponent informe en què es concrete el resultat de la valoració de la present convocatòria.

La Comissió de Valoració estarà integrada pels membres següents:

El cap del Servici de Formació del Professorat, que actuarà com a president.

Un/a inspector/a d'Educació, designat/da per la Secretaria Autonòmica d'Educació.

Sis assessors/es de CEFIRE, designats/des pel director general de Personal.

Tres funcionaris/es del Servici de Formació del Professorat, designats/des pel cap del Servici. Un/a d'ells/elles actuarà com a secretari/a, amb veu i vot.

A les reunions de la Comissió de Valoració podrà assistir, amb veu però sense vot, un representant de cada un dels sindicats que formen part de la Mesa Sectorial d'Educació.

Les persones que formen part de la Comissió de Valoració tindran dret a la indemnització per raó del servici prevista en el Decret 88/2008, de 20 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris. Esta indemnització es realitzarà a la vista de l'informe emés pel/per la secretari/a amb el vistiplau del/de la president/a de l'esmentada comissió, en el qual constarà el nombre de sessions realitzades.

8.3. Les esmentades comissions ajustaran la seua actuació al que disposen els articles 22 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Novena. Criteris de selecció

Perquè les sol·licituds puguen ser seleccionades i, per tant, puguen optar a l'ajuda econòmica individual, hauran de complir els criteris de selecció següents:

a) Titulacions de grau: haver superat amb la qualificació d'aprovat, almenys, el 50% de les assignatures o crèdits matriculats.

b) Titulacions de postgrau-màster: haver superat amb la qualificació d'aprovat, almenys, el 50% de les assignatures o crèdits matriculats.

c) Titulacions de postgrau-doctorat: que la valoració del progrés del treball realitzat siga positiva.

d) Titulacions de règim especial:

En el cas que un sol·licitant presente en la mateixa sol·licitud ajudes pel concepte de titulacions de Règim Especial, es concediran agrupats els gastos realitzats en les Escoles Oficials d'Idiomes.

Deu. Quantia de les ajudes

No seran considerats els gastos efectuats en concepte de «gastos d'ensenyança».

Seran desestimades les sol·licituds d'ajuda que comporten gastos inferiors a la quantitat de 100 euros.

La quantia màxima de l'ajuda individual a concedir no podrà ser superior a 900 euros.

Una vegada realitzat l'estudi de les sol·licituds i vistes les propostes realitzades per la Comissió de Valoració, la Comissió de Selecció repartirà la quantia de les ajudes a concedir individualment, bé proporcionalment entre totes les sol·licituds seleccionades o bé en forma de trams.

En tot cas, l'import de les ajudes que es concedisquen no podrà ser superior al cost de l'activitat exercida pel beneficiari.

Onze. Desenrotllament del procediment

11.1. Resolució provisional

La Comissió de Selecció, una vegada avaluats els informes emesos per la Comissió de Valoració, elevarà el corresponent informe preceptiu davant de la direcció general de Personal, al qual adjuntarà la proposta de resolució provisional d'ajudes econòmiques individuals concedides i denegades, i la publicarà en el tauler d'anuncis de la Conselleria d'Educació, en el de les direccions territorials d'Educació, en els CEFIRE i en Internet, en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, anteriorment citada.

Els interessats tindran un termini de 10 dies hàbils per a formular al·legacions davant de la Comissió de Selecció. Estes al·legacions es presentaran en el registre general de la Conselleria d'Educació.

11.2. Renúncia

Una vegada publicada la resolució provisional d'ajudes concedides o denegades, s'obrirà un termini de 10 dies hàbils per a presentar la renúncia a la concessió de l'ajuda davant de la Comissió de Selecció. Per a la seua constància s'omplirà l'annex VI de la convocatòria.

Una vegada transcorregut l'esmentat termini, no seran tingudes en compte les renúncies que es presenten.

Estes renúncies es presentaran preferentment en el registre general de la Conselleria d'Educació.

11.3. Resolució definitiva

Transcorregut el termini d'al·legacions a la resolució provisional i, a la vista dels informes emesos per la Comissió de Valoració sobre les al·legacions presentades, vistes les renúncies presentades, la Comissió de Selecció formularà, davant de la Direcció General de Personal, un informe final al qual s'adjuntarà la proposta de resolució definitiva de concessió o denegació d'ajudes. El director general de Personal resoldrà la convocatòria per delegació del conseller d'Educació.

La resolució definitiva serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i contindrà la relació de beneficiaris amb l'import de les ajudes concedides, i la relació de sol·licituds d'ajudes desestimades, indicant el motiu de desestimació.

11.4. Termini de resolució

El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les ajudes que s'oferixen en la present convocatòria serà de 6 mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, segons el període que corresponga.

Transcorregut el termini per a resoldre i notificar la resolució del present procediment, sense que s'haja publicat la resolució corresponent, les sol·licituds hauran d'entendre's desestimades.

Dotze. Beneficiaris

12.1. Aquells que resulten beneficiaris de les ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat, hauran de complir amb les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el Reglament de desplegament.

12.2. El fet d'haver rebut una ajuda no implica la concessió de permís dins de l'horari laboral, ni establix el reconeixement de l'activitat de formació per a la seua acreditació i obtenció del complement retributiu relacionat amb la formació permanent i altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyança, regulat en el Decret 157/1993, de 31 d'agost, del Consell.

Tretze. Percepció de les ajudes

Tota alteració en les condicions exposades en les bases quarta i quinta de la present orde, i que es tenen en compte per a la concessió de les ajudes i, en tot cas, l'obtenció concurrent de qualsevol tipus d'ingressos, recursos, subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o entitats públiques o privades, podrà ocasionar la modificació de la resolució de la concessió. També procedirà la modificació de la resolució de la concessió, el reintegrament de l'excés que corresponga i el pagament de l'interés de demora des del moment del pagament de l'ajuda, quan el seu import siga de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes de les administracions públiques o d'altres entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, supere el cost de l'activitat exercida pel/per la beneficiari/a. Així mateix, seran causes de reintegrament de les quantitats percebudes les previstes en l'article 47.9 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i les previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Així mateix, és d'aplicació el Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

<div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div>