ORDE 6/2013, de 25 de març, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen les llistes valencianes d'espècies protegides de flora i fauna.Publicat en:  DOGV núm. 6996 de 04.04.2013
Número identificador:  2013/3166
Referència Base de Dades:  003163/2013
 ORDE 6/2013, de 25 de març, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen les llistes valencianes d'espècies protegides de flora i fauna. [2013/3166]

Des de l'entrada en vigor del Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçades i es regulen mesures addicionals de conservació, i del Decret 32/2004, de 27 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçades, i s'establixen categories i normes per a la seua protecció, s'ha produït un augment significatiu dels coneixements científics sobre els tàxons de la flora i la fauna de la Comunitat Valenciana. A més, els resultats de les accions de conservació també han permés millorar l'estat de conservació d'algunes espècies amenaçades.L'aprovació recent de normativa estatal específica obliga a la modificació dels annexos dels decrets esmentats. L'article 53 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, crea la llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial (LESRPE) i, l'article 54, el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades (CEEA), amb les categories «en perill d'extinció» i «vulnerable». La mateixa llei habilita les comunitats autònomes a establir els seus propis catàlegs d'espècies amenaçades en els seus respectius àmbits territorials, i indica que poden establir categories suplementàries. Però per a les espècies incloses en el CEEA, les comunitats autònomes tenen l'obligació de mantindre una grau de protecció igual o superior en els seus respectius catàlegs. Posteriorment, el Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desplegament de la Llista d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades, va establir el contingut de la LESRPE i del CEEA.El Decret 70/2009 va ser aprovat després de l'entrada en vigor de la Llei 42/2007, de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, però el Decret 32/2004 va ser elaborat en desplegament de la legislació estatal derogada per esta llei.

Per tot això, es considera necessària una revisió i actualització del contingut de les llistes valencianes d'espècies protegides de flora i fauna.

La revisió de les llistes està regulada en les normes que les han creades. Per a la fauna, l'article 3 del Decret 32/2004 establix que per a les espècies classificades «en perill d'extinció», la inclusió, l'exclusió o el canvi de categoria ha de fer-se per decret del Consell, mentres que per a la resta de categories s'ha de fer per orde del conseller competent en matèria de medi ambient. D'altra banda, per als canvis de categoria de les espècies de flora protegida, la norma establix, en l'article 8, que serà realitzada per orde del conseller competent.Esta disparitat ha quedat resolta pel Decret 21/2012, de 27 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment d'elaboració i aprovació dels plans de recuperació i conservació d'espècies catalogades de fauna i flora silvestres, i el procediment d'emissió d'autoritzacions d'afectació a espècies silvestres, el qual establix, en la disposició final primera, que els canvis de categories de protecció de fauna seran realitzades per orde de la conselleria competent.

Al llarg de l'any 2012, el Servici d'Espais Naturals i Biodiversitat ha revisat tota la informació disponible sobre evolució demogràfica i geogràfica de totes les espècies considerades en les esmentades llistes, a més de la d'aquelles altres que no s'hi inclouen però que per a les quals es disposava d'informació precisa que indicava el seu caràcter d'amenaçada.

Durant la tramitació d'esta orde s'han complit els passos procedimentals establits en l'article 43 de la Llei del Consell i s'ha consultat el Consell Científic Assessor de Flora Silvestre d'acord amb l'apartat 3 de l'article 8 del Decret 70/2009.

Per tot el que s'ha expressat anteriorment i a proposta de la Direcció General de Medi Natural, fent ús de les facultats que tinc atribuïdes pel meu càrrec,

ORDENEArticle 1. Modificació de les llistes valencianes de flora protegida

Se substituïxen els annexos I, II i III del Decret 70/2009 pels annexos I, II i III, respectivament, d'esta orde.Article 2. Modificació de les llistes valencianes de fauna protegida

Se substituïxen els annexos I i II del Decret 32/2004 pels annexos IV i V, respectivament, d'esta orde.Article 3. Tàxons de la LESRPE exclosos de les llistes valencianes

En l'annex VI es llisten els tàxons exclosos de les llistes valencianes d'espècies protegides però que gaudixen del règim de protecció establit en l'article 54 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, ja que formen part de les Llistes d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial (LESRPE).València, 25 de març de 2013La consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient,

ISABEL BONIG TRIGUEROS

ANNEX I

Catàleg Valencià d'Espècies de Flora AmenaçadesESPÈCIES (TÁXONS) EN PERILL D'EXTINCIÓ

Allium subvillosum Salzm. ex Schult. & Schult. f.

Aristolochia clematitis L.

Asplenium marinum L.

Berberis hispanica Boiss. & Reuter ssp. hispanica

Boerhavia repens L.

Centaurea alpina L.

Ceratophyllum submersum L.

Cistus heterophyllus Desf.

Coeloglossum viride (L.) Hartman

Corema album (L.) D.Don

Cotoneaster granatensis Boiss.

Equisetum moorei Newman

Euphrasia salisburgensis Funk.

Frangula alnus Mill. s.a.

Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach

Launaea arborescens (Batt.) Murb.

Launaea lanifera Pau

Leucanthemum arundanum (Boiss.) Cuatrec.

Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort.

Limonium dufourii (Girard) O. Kuntze

Limonium lobatum (L.f.) O. Kuntze

Limonium perplexum L. Sáez & Rosselló

Littorella uniflora (L.) Asch.

Narcissus perezlarae Font Quer

Nymphaea alba L. (només poblacions naturals)

Orchis papilionacea L.

Parentucellia viscosa (L.) Caruel

Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & Heywood

Reseda hookeri Guss.

Reseda lanceolata Lag.

Rumex roseus L.

Silene cambessedesii Boiss. & Reuter

Silene hifacensis Rouy

Thelypteris palustris Schott

Utricularia australis R. Br.

ESPÈCIES (TÁXONS) VULNERABLES

Acis valentina (Pau) Lledó, A.P. Davis & M.B. Crespo (=Leucojum valentinum Pau)

Ajuga pyramidalis L.

Althenia orientalis (Tzevelev) García Murillo & Talavera

Antirrhinum valentinum Font Quer

Apium repens (Jacq.) Lag.

Armeria fontqueri Pau

Asplenium celtibericum Rivas-Mart.

Astragalus oxyglottis M. Bieb.

Athyrium filix-femina (L.) Roth

Callipeltis cucullaria (L.) Steven

Campanula mollis L.

Carex digitata L.

Carex elata All.

Centaurea resupinata Coss. ssp. resupinata s.s. (=C. lagascae Nyman s.s.)

Clematis cirrhosa L.

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

Dianthus carthusianorum L. (només poblacions naturals)

Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo

Elatine brochonii Clav.

Epipactis fageticola (C.E. Hermos.) Devillers-Tersch. & Devillers

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter ssp. nevadensis

Fumaria munbyi Boiss. & Reuter

Garidella nigellastrum L.

Genista umbellata (Desf.) Poir.

Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung.Sternb. ex Cesati & al.

Helianthemum caput-felis Boiss.

Isoetes velatum A. Braun

Kernera saxatilis (L.) Rchb. ssp. boissieri (Reuter ex Boiss. & Reuter) Nyman

Limonium mansanetianum M.B. Crespo & M.D. Lledó

Lupinus mariae-josephae H. Pascual

Marsilea strigosa Willd.

Maytenus senegalensis (Lam.) Exell. ssp. europaea (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes & M.B. Crespo

Medicago citrina (Font Quer) Greuter

Myriophyllum alterniflorum DC.

Notoceras bicorne (Aiton) Amo

Odontites kaliformis (Pourr. ex Willd.) Pau (=Odontites valentinus M.B. Crespo & Mateo)

Orchis conica Willd.

Polystichum aculeatum (L.) Roth

Pteris vittata L.

Ribes uva-crispa L.

Salsola soda L.

Solenopsis laurentia (L.) C. Presl

Teucrium lepicephalum Pau

Thalictrum maritimum Dufour

Thymus richardii Pers. ssp. vigoi Riera & al.

Thymus webbianus Rouy

Tilia platyphyllos Scop. (només poblacions naturals)

Ulmus glabra Huds. (només poblacions naturals)

Vitaliana primuliflora Bertol. ssp. assoana Laínz

Zannichellia contorta (Desf.) Chamiso & Schlescht.

ANNEX II

Llista d'Espècies (Tàxons) de Flora Protegides no CatalogadesAchillea santolinoides Lag.

Aconitum napellus L. ssp. vulgare Rouy & Fouc.

Alisma lanceolatum With.

Allium stearnii Pastor & Valdés

Ammochloa palaestina Boiss.

Ammoide pusilla (Brot.) Breistr.

*Androsace elongata L. ssp. breistrofferi (Charpin & Greuter) Molero & J.M. Monts.

Anarrhinum fruticosum Desf.

Anarrhinum laxiflorum Boiss.

Anemone nemorosa L.

Anthoxanthum amarum Brot.

Anthyllis lagascana Benedi

Antirrhinum pertegasii Rothm.

Antirrhinum pulverulentum Lázaro Ibiza

Argyrolobium uniflorum (Decne) Jaub.& Spach

Arabis alpina L.

Asplenium majoricum Litard.

Astragalus alopecuroides L. ssp. grossii (Pau) Rivas Goday & Rivas-Mart.

Atropa belladonna L.

Baldellia ranunculoides (L.) Parl.

Barlia robertiana (Loisel.) Greuter

Biarum dispar (Schott) Talavera

*Botrychium lunaria (L.) Swartz

Bupleurum tenuissimum L.

*Callitriche obtusangula Le Gall

*Carum foetidum (Coss. & Durieu) Benth. & Hook. f.

Castellia tuberculosa (Moris) Bor

Centaurea podospermifolia Loscos & J. Pardo

Centaurea toletana Boiss. & Reuter

Cheilanthes hispanica Mett.

Cheilanthes tinaei Tod.

Cheirolophus lagunae Olivares & al.

Cleonia lusitanica L.

*Cneorum tricoccon L.

Commicarpus africanus (Lour.) Dandy in F.W. Andrews

Crypsis schoenoides (L.) Lam.

Dactylorhiza insularis (Sommier) Landw.

Damasonium polyspermum Coss.

Dianthus armeria L. (només poblacions naturals)

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

Echium saetabense Peris & al.

Epipactis palustris (L.) Crantz

Erodium celtibericum Pau

Erophaca baetica (L.) Boiss.

Eryngium tenue L.

Euphorbia boetica Boiss.

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter ssp. bolosii Molero & Rovira

Ferula loscosii (Lange) Willk.

Ferulago ternatifolia Solanas & al.

Festuca nevadensis (Hackel) Markgr.Dann.

Festuca triflora Desf.

Frankenia thymifolia Desf.

Galanthus nivalis L.

Genista longipes Pau ssp. longipes

Genista tricuspidata Desf.

Gypsophila bermejoi G. López

Halimium umbellatum (L.) Spach ssp. viscosum (Willk.) O. Bolòs & Vigo

Helianthemum guerrae Sánchez Gómez & al.

Himanthoglossum hircinum (L.) Spreng.

Hohenackeria exscapa (Steven) Kos-Pol.

Iberis pectinata Boiss. & Reuter

Iris foetidissima L.

Iris spuria L. s.a.

Jasione mansanetiana R. Roselló & Peris

Jasione sessiliflora Boiss. & Reuter s.s.

Juncus capitatus Weigel

Juniperus phoenicea L. ssp. turbinata (Guss.) Nyman

Lappula marginata (M. Bieb.) Gürke

Lavatera triloba L.

Lavatera olbia L.

*Lemna trisulca L.

Limonium densissimum (Pignatti) Pignatti

Limonium interjectum J.X. Soler & Rosselló

Linaria orbensis Carretero & Boira

Linaria oligantha Lange ssp. oligantha

Listera ovata (L.) R. Br.

Lonicera biflora Desf.

Lysimachia vulgaris L.

Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv.

Lythrum thymifolia L.

Mentha cervina L.

Myricaria germanica (L.) Desv.

Narcissus bulbocodium L.

Narcissus pallidulus Graells

Narcissus eugeniae Fern. Casas (incl. N. radinganorum Fern. Casas)Neottia nidus-avis (L.) Rich.

Oenanthe crocata L.

Ononis viscosa L. ssp. subcordata (Cav.) Sirj.

Ophioglossum lusitanicum L.

Ophioglossum vulgatum L.

Ophrys castellana J. Devillers-Terschuren & P. Devillers

Ophrys incubacea Bianca

Orchis collina Soland. ex A. Russell

Orchis fragrans Pollini

Orchis purpurea Huds.

Orchis ustulata L.

Orobanche schultzii Mutel

*Parapholis marginata Runemark

Parnassia palustris L.

Petrocoptis pardoi Pau

Phleum arenarium L.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman

Pilosella macrantha (Ten.) F.W. Schultz & Sch.Bip. (=P. albarracina (Zahn) Mateo)

Pimpinella villosa Schousb.

Pinguicula dertosensis (Cañig.) Mateo & M.B. Crespo

Pinguicula vallisneriifolia Webb

Platanthera bifolia (L.) Rich.

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.

Polygonum amphibium L.

Polystichum setiferum (Forssk.) Woynar

Populus tremula L.

Quercus coutinhoi Samp.

Ruscus hypophyllum L. (només poblacions naturals)

Salix tarraconensis Pau ex Font i Quer

Saponaria officinalis L. (només poblacions naturals)

Saxifraga almeriensis Willk. ex P. Vargas

Saxifraga carpetana Boiss. & Reuter

Saxifraga dichotoma Willd.

Saxifraga longifolia Lapeyr.

Scutellaria galericulata L.

Serapias lingua L.

Serapias parviflora Parl.

Seseli montanum L. ssp. granatense (Willk.) Pardo

Sideritis chamaedryfolia Cav. ssp. littoralis M.B. Crespo & al.

Silene diclinis (Lag.) Laínz

Silene sedoides Poir.

Spergularia fallax Lowe

Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit.

Stipa barbata Desf.

*Tanacetum annuum L.

Teucrium campanulatum L.

Teucrium pugionifolium Pau

Theligonum cynocrambe L.

Thymus borgiae Rivas Mart. & al.

Thymus lacaitae Pau

Triglochin bulbosum L. ssp. barrelieri (Loisel.) Rouy

Vaccinium myrtillus L.

Vella lucentina M.B. Crespo

Verbascum fontqueri Benedi & J.M. Monts.

Vitex agnus-castus L. (només poblacions naturals)

Ziziphora aragonensis Pau*: Tàxons aparentment extingits, per als quals es poden redactar programes de reintroducció.

ANNEX III

Llista d'Espècies de Flora VigiladesAcer campestre L.

Aceras antropophorum (L.) Aiton f.

Aconitum vulparia Rchb. ssp. neapolitanum (Ten.) Muñoz Garm.Allium melananthum Coincy

Anabasis articulata (Forssk.) Moq.

Anagallis monelli L.

Anagallis tenella (L.) L.

Arenaria vitoriana Uribe-Echebarría & Alejandre

Armeria filicaulis (Boiss.) Boiss.

Asperula paui Font Quer ssp. dianensis (Font Quer) De la Torre & al.

Asplenium foreziense Le Grand

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

Asplenium trichomanes L. ssp. inexpectans Lovis

Aster linosyris (L.) Bernh.

Aster willkommii Schultz Bip. ex Willk.

Bassia hyssopifolia (Pallas) O. Kuntze

Brimeura amethystina (L.) Salisb.

Bupleurum gibraltarium Lam.

Cachrys sicula L.

Calystegia soldanella (L.) R. Br.

Campanula fastigiata Dufour ex A. DC.

Campanula speciosa Pourr.

Caralluma munbyana (Decne. ex Munby) N.E. Brown ssp. hispanica (Coincy) M.B. Crespo & Mateo

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

Chaenorhinum macropodum (Boiss. & Reuter) Lange ssp. degenii (Hervier) R. Fern.

Chaenorhinum rupestre (Guss.) Maire

Chaenorhinum tenellum (Cav.) Lange

Chamaesyce peplis (L.) Prokh.

Cistus creticus L.

Clematis recta L.

Colchicum triphyllum G. Kunze

Convolvulus valentinus Cav.

Cotoneaster integerrinus Medik.

Crambe hispanica L. ssp. glabrata (DC.) Cout.

Crassula campestris (Ecklon & Zeyher) Walpers

Crataegus granatensis Boiss.

Cressa cretica L.

Cynomorium coccineum L.

Cytisus fontanesii Spach in Bourg.

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó

Daphne laureola L.

Daucus crinitus Desf.

Daucus carota L. ssp. hispanicus (Gouan) Thell.

Delphinium staphisagria L.

Doronicum plantagineum L.

Elymus curvifolius (Lange) Melderis

Epilobium tetragonum L.

Epipactis atrorubens Hoffm. ex Besser

Epipactis distans Arvet-Touvet

Epipactis rhodanensis Gévaudan & Robatsch

Epipactis tremolsii Pau

Equisetum palustre L.

Erica cinerea L.

Erodium aguilellae López Udias & al.

Erucastrum virgatum (J. & C. Presl) C. Presl (J. & C. Presl) C. Presl ssp. baeticum (Boiss.) Gómez-Campo

Eryngium ilicifolium Lam.

Euphorbia amygdaloides L.

Euphorbia paralias L.

Festuca plicata Hackel

Fumaria faurei (Pugsley) Lidén

Fumaria pugsleyana (Maire ex Pugsley) Lidén

Gagea reverchonii Degen

Gagea villosa (M. Bieb.) Duby

Gagea willckzekii Br.Bl. & Maire

Galium javalambrense López Udias & al.

Galium rotundifolium L.

Genista jimenezii Pau

Gentiana cruciata L.

Glinus lotoides L.

Goodyera repens (L.) R. Br.

Gypsophila tomentosa L.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. in Aiton

Halimium halimifolium (L.) Willk.

Halocnemum strobilaceum (Pallas) M. Bieb.

Helianthemum almeriense Pau

Helianthemum viscarium Boiss. & Reuter

Hieracium aguilari Pau

Hieracium compositum Lapeyr.

Hieracium murorum L.

Hieracium schmidtii Tausch

Hieracium valentinum Pau

Hydrocotyle vulgaris L.

Hypericum androsaemum L.

Ilex aquifolium L. (només poblacions naturals)

Juncus pygmaeus Rich.

Juniperus oxycedrus L. ssp. macrocarpa (Sm.) Ball

Koeleria castellana Boiss. & Reuter

Kundmannia sicula (L.) DC.

Lafuentea rotundifolia Lag.

Laurus nobilis L. (només poblacions amb alt grau de naturalitat)

Lavatera mauritanica Durieu

Lepidium subulatum L.

Leucanthemum decipiens Pomel

Limodorum trabutianum Batt.

Limonium rigualii M.B. Crespo & Erben

Limonium santapolense Erben

Limonium scopulorum M.B. Crespo & M.D. Lledó

Limonium thiniense Erben

Linaria amethystea (Lam.) Hoffmanns & Link

Linaria depauperata Leresche ex Lange ssp. hegelmaieri (Lange) De la Torre & al.

Linaria oligantha Lange ssp. valentina Sutton

Linaria spartea (L.) Willd.

Lobularia maritima (L.) Desv. ssp. columbretensis R. Fern.

Lonicera pyrenaica L.

Lonicera splendida Boiss.

Lythrum tribracteatum Salzm.

Malva aegyptia L.

Melilotus siculus (Turra) B.D. Jacks.

Micromeria inodora (Desf.) Benth.

Minuartia dichotoma L.

Minuartia valentina (Pau) Sennen

Monotropa hypopitys L.

Nardus stricta L.

Nepeta tuberosa L.

Notholaena maranthae (L.) Desv.

Ophrys sphegodes Mill.

Orchis coriophora L. ssp. martrinii (Timb.Lagr.) Nyman

Orchis italica Poir.

Orchis langei K. Richter

Orchis picta Loisel.

Orobanche portoilicitana A. Pujadas & M.B. Crespo

Orthilia secunda (L.) House

Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link

Paronychia cimosa (L.) DC.

Pilosella peleteriana (Mérat) F.W. Schultz & Schultz Bip.

Pilosella pintodasilvae (De Retz) Mateo

Pilosella pseudovahli (De Retz) Mateo

Pinus rhaetica Brügger

Populus canescens (Aiton) Sm.

Plantago loeflingii L.

Platanthera algeriensis Batt. & Trabutt.

Polygonum bistorta L.

Polygonum maritimum L.

Potamogeton coloratus Hornem.

Pyrola chlorantha Schwartz

Quercus cerrioides Willk. & Costa

Quercus pyrenaica Willd.

Radiola linoides Roth

Salix caprea L.

Sanicula europaea L.

Saponaria glutinosa M. Bieb.

Senecio auricula Bourg. ex Coss.

Sideritis chamaedryfolia Cav. ssp. chamaedryfolia

Sideritis leucantha Cav. ssp. bourgeana (Boiss. & Reuter) Alcaraz & al.

Sideritis murgetana Obón & Rivera ssp. littoralis Obón & Rivera

Silene otites (L.) Wibel

Silene viridiflora L.

Silene pseudatocion Desf. (només poblacions naturals no derivades d'assilvestrament)

Sorbus torminalis (L.) Crantz

Spiranthes spiralis (L.) Koch

Stoibrax dichotomum (L.) Rafin.

Taxus baccata L.

Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell.

Teucrium edetanum M.B. Crespo & al.

Thymbra capitata (L.) Cav.

Thymelaea subrepens Lange

Thymus membranaceus Boiss.

Thymus serpylloides Bory ssp. gadorensis (Pau) Jalas

Thymus willkommii Ronninger

Vella spinosa Boiss.

Wahlenbergia nutabunda (Guss.) A. DC.

Zannichellia peltata Bertol.

ANNEX IV

Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna AmenaçadesESPÈCIES (TÀXONS) EN PERILL D'EXTINCIÓ

Aphanius iberus

Aythya nyroca

Botaurus stellaris

Calonectris diomedea

Cinclus cinclus

Circus aeruginosus

Emberiza schoeniclus ssp. witherbyi

Fulica cristata

Gasterosteus aculeatus

Marmaronetta angustirostris

Myotis capaccinii

Oxyura leucocephala

Parachondrostoma arrigonis

Rhinolophus mehelyi

Testudo hermanni ssp. hermanni

Theodoxus velascoi

Valencia hispanicaESPÈCIES (TÀXONS) VULNERABLES

Aquila fasciata

Ardea purpurea

Ardeola ralloides

Austropotamobius pallipes

Bucanetes githagineus

Cercotrichas galactotes

Charadrius alexandrinus

Chersophilus duponti

Chlidonias hybrida

Circus pygargus

Coenagrion mercuriale

Discoglossus jeanneae

Emys orbicularis

Falco eleonorae

Falco naumanni

Glareola pratincola

Gomphus graslinii

Hydrobates pelagicus

Ildobates neboti

Larus audouinii

Larus genei

Lutra lutra

Microtus cabrerae

Miniopterus schreibersii

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Myotis blythii

Neophron percnopterus

Otis tarda

Oxygastra curtisii

Pandion haliaetus

Panurus biarmicus

Paratachycampa peynoensis

Parnassius apollo

Phalacrocorax aristotelis

Phoenicurus phoenicurus

Pleurodeles waltl

Potomida littoralis

Pterocles alchata

Pterocles orientalis

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Riparia riparia

Salaria fluviatilis

Speleoharpactea levantina

Sterna albifrons

Sterna hirundo

Tetrax tetrax

Tudorella mauretanica

Typhlatya miravetensis

Unio mancus

ANNEX V

Llista d'Espècies de Fauna ProtegidesAlauda arvensis

Arvicola sapidus

Bufo bufo

Cobitis paludica

Crocidura russula

Eliomys quercinus

Emberiza calandra

Erinaceus europaeus

Garrulus glandarius

Malpolon monspessulanus

Martes foina

Meles meles

Microtus arvalis

Mustela nivalis

Mustela putorius

Neomys anomalus

Parachondrostoma turiense

Pelophylax perezi (antes Rana perezi)

Podarcis atrata

Pomatoschistus microps

Rallus aquaticus

Suncus etruscus

Syngnathus abaster

ANNEX VI

Tàxons exclosos de les Llistes Valencianes però inclosos en la LESRPEFLORA

Kosteletzkya pentacarpa (L.) Lebed.

Lepidium cardamines L.

Posidonia oceanica (L.) Delile

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont.

Sideritis glauca Cav.

Spiranthes aestivalis (Lam.) Rich.FAUNA

Achondrostoma arcasii

Mauremys leprosa

Timon lepidus (antes Lacerta lepida)

Tringa totanus

Vipera latastei