ORDRE 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats localsPublicat en:  DOGV núm. 7798 de 06.06.2016
Número identificador:  2016/4113
Referència Base de Dades:  003942/2016
 
 • Anàlisi jurídica

  Data d'entrada en vigor: 07.06.2016
 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  Grup temàtic: Legislació, Ajudes
  Matèries: Administració local Associacions Fundacions Transparència administrativa
  Descriptors:
    Temàtics: accés a la informació, transparència administrativa, participació socialORDRE 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. [2016/4113]

ÍndexPreàmbul

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Article 2. Compatibilitat de les ajudes

Article 3. Convocatòria i procediment de concessió

Article 4. Clàusules socials

Article 5. Obligacions dels beneficiaris

Títol II. Bases generals

Capítol I. Procediment

Article 6. Sol·licituds

Article 7. Esmena de sol·licituds

Article 8. Ordenació i instrucció

Article 9. Comissió avaluadora

Article 10. Resolució

Article 11. Recursos

Article 12. Supòsits i criteris de modificació de la resolució

Capítol II. Subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives) de la Comunitat Valenciana

Article 13. Beneficiaris

Article 14. Obligacions dels beneficiaris

Article 15. Actuacions i despeses subvencionables

Article 16. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció

Capítol III. Subvencions destinades a entitats ciutadanes

Article 17. Beneficiaris

Article 18. Obligacions dels beneficiaris

Article 19. Actuacions i despeses subvencionables

Article 20. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció

Capítol IV. Subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX)

Article 21. Beneficiaris

Article 22. Obligacions dels beneficiaris

Article 23. Actuacions i despeses subvencionables

Article 24. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció

Capítol V. Subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana

Article 25. Beneficiaris

Article 26. Obligacions dels beneficiaris

Article 27. Actuacions i despeses subvencionables

Article 28. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció

Títol III. Disposicions comunes de gestió econòmica i règim sancionador

Article 29. Pagament de la subvenció

Article 30. Termini i forma de justificació de les ajudes

Article 31. Pla de control

Article 32. Reintegrament i minoració de les ajudes

Article 33. Règim sancionador

Disposicions addicionals

Primera. Instruccions

Segona. Referències normatives

Disposicions finals

Primera. Dret supletori

Segona. Entrada en vigor

PREÀMBULUn dels objectius prioritaris de la Generalitat és fomentar la participació social de la ciutadania com a mecanisme d'integració i de millora de la qualitat de la vida democràtica. Així es compleix el mandat de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana que disposa en l'article 9.4 que «tots els valencians tenen dret a participar de forma individual, o col·lectiva, en la vida política, econòmica, cultural i social de la Comunitat Valenciana. La Generalitat promourà la participació dels agents socials i del conjunt de la societat civil en els assumptes públics».La publicació i entrada en vigor en l'àmbit estatal de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i, en l'àmbit autonòmic, de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, implica per a les administracions públiques el compliment de determinats objectius entre els quals es troba incrementar i reforçar la transparència en l'activitat pública mitjançant l'articulació d'una sèrie d'obligacions de publicitat activa, i el reconeixement i garantia de l'accés dels ciutadans i ciutadanes a la informació pública.Aquestes dues normes suposen un salt qualitatiu en el nostre marc jurídic, i un extraordinari instrument per a portar a la pràctica els eixos sobre els quals s'assenten les noves polítiques: transparència informativa, la promoció de la reutilització de les dades públiques, la implantació efectiva del codi de bon govern i bones pràctiques, i la participació proactiva de la ciutadania en els processos de presa de decisions sobre polítiques públiques.

Amb aquest fi, la Generalitat ha definit entre les seues línies d'actuació i objectius, la regulació i posterior concessió d'ajudes adreçades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, al teixit associatiu, als centres valencians en l'exterior (CEVEX), i a les cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes en la Comunitat.Amb les ajudes adscrites a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, es busca facilitar el compliment dels objectius establerts tant en la llei estatal 19/2013, com en la llei autonòmica 2/2015, mitjançant la realització de projectes o actuacions concretes que promoguen la participació local ciutadana, tant individual com col·lectiva, el foment de l'associacionisme, la transparència de l'activitat pública i l'accés de la ciutadania a la informació pública.

La Generalitat, a través del foment de la transparència i la participació ciutadana, té com a objectiu estimular la dinàmica participativa de la població promovent que siguen els mateixos integrants d'un col·lectiu els que promoguen iniciatives i instruments de participació activa. La participació és, d'aquesta manera, la forma de vincular-se a un projecte col·lectiu i d'implicar-se la ciutadania en les decisions i actuacions de les institucions públiques.

Les entitats ciutadanes són un dels vehicles fonamentals a través dels quals es promou la participació activa de la ciutadania en l'esfera pública. És per això que es considera necessari destinar ajudes a aquelles associacions.

D'altra banda, l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia indica qui gaudeix de la condició de valencians, establint en el seu apartat 2 que: «els ciutadans espanyols residents en l'estranger que hagen tingut el seu últim veïnatge administratiu a la Comunitat Valenciana, i acrediten aquesta condició en el corresponent Consolat d'Espanya gaudiran dels drets polítics definits en aquest Estatut». El mateix règim s'aplicarà als seus descendents inscrits com a espanyols, si així ho sol·liciten en la forma en què ho determine la llei de l'Estat.

La Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern, i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, estableix en l'article 52 que, als efectes d'aquesta llei, «tindrà la consideració de centre valencià en l'exterior qualsevol associació legalment reconeguda, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, d'acord amb les normes vigents en el territori en què es trobe ubicada, constituïda per una comunitat de valencians i valencianes assentada fora de la Comunitat Valenciana, que siga reconeguda com a tal per l'òrgan competent», que tindrà «com a objectiu prioritari el manteniment dels vincles sentimentals, afectius, socials i culturals amb el poble valencià, i també el foment del coneixement de la seua història, el seu idioma i la seua cultura».

La Comunitat Valenciana ha sigut i és confluència de fluxos migratoris d'altres regions d'Espanya i de l'estranger, i això fa que siga d'una gran multiculturalitat que enriqueix la pròpia del poble valencià. Per a incardinar aquestes influències i com a nexe d'unió entre cultures, també seran objecte de suport les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions.

De conformitat amb el que disposa l'article 7.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, es constata que les ajudes de la present ordre no estan subjectes a la notificació establerta en l'article 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), perquè com no compleix tots els requisits de l'article 107.1 del mateix tractat, en concret, per no suposar avantatge econòmic, ja que les entitats a què van adreçades les subvencions no exerceixen activitats econòmiques en què puguen oferir béns o serveis en el mercat i per això, no hi ha la possibilitat de falsejament de la competència que afecte els intercanvis comercials entre els estats membres.Aquest text s'estructura en tres títols diferenciats que, al seu torn, se subdivideixen en els seus corresponents capítols, i es complementa amb dues disposicions addicionals i dues disposicions finals.

En el títol I, s'arrepleguen les disposicions generals a totes les ajudes i subvencions que es regularan en el títol següent.

Així, en el títol II es despleguen les bases reguladores de les distintes ajudes i subvencions amb una estructura comuna. S'ha decidit aquesta estructura per a facilitar a la ciutadania la comprensió de les ajudes. Al mateix temps, el títol se subdivideix en cinc capítols.

En el capítol I s'arreplega el procediment general de tramitació i ordenació comuna a totes les subvencions i ajudes regulades posteriorment. Per la seua banda, en els quatre capítols següents es regulen les diferents ajudes.

D'aquesta manera, en el capítol II es regulen les ajudes destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el capítol III les entitats ciutadanes, els centres valencians en l'exterior (CEVEX) en el capítol IV i, finalment, en el capítol V les cases regionals i les federacions d'associacions d'altres comunitats autonòmiques a la Comunitat Valenciana.

En el títol III s'estableixen les disposicions comunes en matèria de gestió econòmica i règim sancionador per a les subvencions exposades en el títol anterior.

En les disposicions addicionals es dóna habilitació per a dictar instruccions a la persona titular de la direcció general competent en matèria de transparència i participació i es fa esment de les referències normatives a la Llei 30/1992. Finalment, en les disposicions finals s'enumera el dret supletori, i es concreta l'entrada en vigor de l'ordre.Per tot això, en virtut de la competència atribuïda pels articles 160.2.b i 165.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, en relació amb l'incís e de l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i conforme amb el Consell Jurídic Consultiu,

ORDENETÍTOL I

Disposicions generalsArticle 1. Objecte

La present ordre estableix les bases per a la concessió de les subvencions i ajudes per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, mitjançant les actuacions següents:1. Subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), de la Comunitat Valenciana.2. Subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana.

3. Subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions.

4. Subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions.

Article 2. Compatibilitat de les ajudes

Les subvencions regulades mitjançant les presents bases són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa o anàloga finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

L'import de les subvencions regulades en aquestes bases en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari.

Article 3. Convocatòria i procediment de concessió

1. El procediment de concessió d'aquestes ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

2. El procediment s'iniciarà d'ofici després de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds establert en la convocatòria corresponent, aprovada mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria de transparència i participació.

3. Les disposicions de la convocatòria detallaran almenys el contingut mínim establert en l'article 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (d'ara en avant, LHPG).

4. L'extracte de la convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana per conducte de la Base de Dades Nacionals de Subvencions, una vegada que s'haja presentat davant d'aquesta el text de la convocatòria i la informació requerida per a la seua publicació, segons el que disposa l'article 17.3.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara en avant, LGS), en relació amb els articles 18, 20.8 i 23.2 de la LGS.Article 4. Clàusules socials

Com a mesures d'actuació per a afavorir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i d'integració social i laboral de les persones amb discapacitat, les convocatòries de subvencions podran establir, d'acord amb les presents bases, com a criteris socials en la valoració de les sol·licituds:

1. L'experiència de l'entitat i de l'equip humà en matèria específica d'igualtat de gènere de persones amb discapacitat i del seu personal, assenyalant actuacions i treballs realitzats en els tres últims anys, i també titulació, formació i experiència específica en matèria de gènere.2. La creació d'ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % a través de l'execució de les activitats objecte de subvenció.

Per a la seua consideració, s'haurà d'acreditar per l'entitat que, en el moment de la sol·licitud, ja té integrada en la plantilla persones amb discapacitat, o presentar declaració responsable del compromís exprés de la seua incorporació a l'entitat sol·licitant, per a desenvolupar l'objectiu de la subvenció, o de la seua subcontractació per a la prestació de serveis, d'acord amb el procediment establert, dins de la mateixa finalitat.

Article 5. Obligacions dels beneficiaris

1. L'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció ha d'estar executada i realitzat el seu pagament abans de la finalització del termini de justificació que s'establisca en la convocatòria corresponent.

2. A més de les obligacions que amb caràcter general s'estableixen en l'article 14 de la LGS, i aquelles obligacions que puga fixar o determinar-se en la convocatòria, s'estableixen en el corresponent capítol les obligacions específiques dels beneficiaris per a cada tipus d'ajuda.3. L'incompliment del termini màxim de justificació de les subvencions podrà donar lloc a deixar sense efectes o a la minoració de l'ajuda, amb exigència, si és el cas, del reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.

4. Qualsevol ampliació de terminis, a sol·licitud dels interessats o d'ofici, requerirà el compliment de les condicions i circumstàncies establertes en la legislació de procediment administratiu comú.

5. De conformitat amb el que estableix l'article 3.1.b de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, «les entitats privades que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que assolisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros», hauran de donar-hi l'adequada publicitat, indicant com a entitat concedent la Generalitat, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat.

Així mateix, seguint l'article 3.2 de la Llei 2/2015, «qualsevol persona jurídica privada que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions, de l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2, per import superior a 10.000 euros», haurà de complir els mateixos requisits arreplegats en l'apartat anterior.6. La difusió d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web, sense perjudici que s'haja de fer constar en escrits, anuncis, publicacions, rètols i qualsevol suport. En el cas que no disposen de pàgina web on realitzar la dita publicitat, podran complir amb la dita obligació a través del portal gva Oberta.7. L'entitat beneficiària podrà subcontractar totalment o parcialment l'activitat objecte de la subvenció, fins a un percentatge màxim del 75 % de l'import de l'activitat subvencionada, amb els requisits i prohibicions establerts en l'article 29 de la LGS.

TÍTOL II

Bases generalsCAPÍTOL I

ProcedimentArticle 6. Sol·licituds

1. La sol·licitud es formalitzarà en els models i terminis que es determinen en la convocatòria corresponent.

2. Les sol·licituds, junt amb la documentació específica, hauran d'estar degudament formalitzades i subscrites per qui exercisca la representació legal de l'entitat i hauran de presentar-se, preferentment, en el registre general de la conselleria competent en matèria de transparència i participació, sense perjudici de poder presentar-se per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (d'ara en avant, LRJPAC).

3. La sol·licitud també podrà presentar-se per via telemàtica en el Portal de la Generalitat, www.gva.es, accedint a la «Seu Electrònica», o a través de la pàgina web de la conselleria competent en matèria de transparència i participació. Per a poder realitzar la presentació electrònicament, el sol·licitant haurà de disposar d'alguns dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu de la Generalitat.

4. Cada entitat només podrà presentar una única sol·licitud, d'acord amb el model que es determine en la convocatòria corresponent.

5. La sol·licitud de la subvenció suposa l'acceptació de les bases que s'estableixen en aquesta ordre.

6. La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació que s'establisca en les presents bases reguladores i en la convocatòria corresponent.Article 7. Esmena de sol·licituds

1. Rebudes les sol·licituds i incoat l'expedient, l'òrgan instructor les verificarà i podrà realitzar d'ofici les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut dels quals s'ha de pronunciar la resolució.2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'adjunte la documentació que, d'acord amb la resolució de convocatòria, resulte exigible, es notificarà a l'entitat sol·licitant la causa que impedeix la continuació del procediment, i se li requerirà perquè de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú, esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes establerts legalment.

Article 8. Ordenació i instrucció

1. L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la direcció general competent en matèria de transparència i participació que, en qualsevol moment del procediment podrà d'ofici, acordar totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució.

2. La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat podrà comportar, en funció de la seua transcendència, la denegació de la subvenció sol·licitada, sense perjudici de les restants responsabilitats que puguen derivar-se d'aquesta circumstància.

3. La concessió de la subvenció es realitzarà mitjançant el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva arreplegat en l'article 164 de la LHPG.Article 9. Comissió avaluadora

1. La subvenció s'atorgarà de conformitat amb els principis d'objectivitat, igualtat, no discriminació, concurrència i publicitat, i es garantirà la transparència del procediment de concessió, d'acord amb la legislació estatal i autonòmica en matèria de subvencions.

2. L'examen i valoració dels expedients presentats, i també la consegüent proposta de concessió i denegació de les ajudes, correspondran a una comissió composta per:

a) Presidència: la persona titular de la direcció general competent en matèria de transparència i participació o persona que la substituïsca.

b) Vocals:

1r. La persona titular de la subdirecció general competent en matèria de transparència i participació o persona que la substituïsca.

2n. La persona titular del servei competent en matèria de transparència o persona que la substituïsca.

3r. La persona titular del servei competent en matèria de participació ciutadana o persona que la substituïsca.

4t. Un/a funcionari/ària tècnic/a designat/ada pel titular de la direcció general competent en matèria de transparència i participació ciutadana o persona que el/la substituïsca, que exercirà les funcions de secretaria.

La comissió avaluadora se sotmetrà, quant al seu règim de funcionament, al que es disposat per als òrgans col·legiats en el capítol II del títol II de la LRJPAC.Article 10. Resolució

1. La resolució de concessió o denegació de les subvencions correspondrà dictar-la al titular de la conselleria competent en matèria de transparència i participació, amb la proposta prèvia elevada per la comissió avaluadora, després de la valoració de les sol·licituds.

2. Es delega en la persona titular de la direcció general competent en matèria de transparència i participació l'exercici de la competència perquè dicte les instruccions necessàries per a l'aplicació i interpretació de les bases contingudes en aquesta ordre, i es delegarà així mateix la competència per a incoar procediments de revocació, reintegrament i minoració de subvencions i per a dictar les corresponents resolucions, i també les facultats d'incoar procediments sancionadors i d'imposar sancions dins de l'àmbit de les seues competències.

3. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds i procedir a la publicació de la resolució de concessió, serà el de sis mesos comptats des de la data de finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds de subvenció, transcorregut el qual sense que haja recaigut una resolució expressa, podran entendre's aquelles desestimades, de conformitat amb l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.

La resolució per la qual es concedisquen o deneguen les subvencions es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat, d'acord amb l'article 59.6.b de la LRJPAC.

4. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i l'absència d'informació sobre l'entitat sol·licitant, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.L'eficàcia de la concessió de la subvenció quedarà supeditada al compliment dels termes i condicions de la concessió.Article 11. Recursos

Contra la resolució de concessió es podran interposar els recursos legalment establerts.Article 12. Supòsits i criteris de modificació de la resolució

1. La modificació o alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i, si és el cas, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.

2. Si es produeix una variació de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, per aplicació de les causes de reintegrament que estableix l'article 37 de la LGS, procedirà exigir el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes, amb un informe previ de l'òrgan competent de control de la subvenció, i del tràmit d'audiència legalment establit o, si és el cas, la seua revisió per aplicació de les causes de nul·litat o d'anul·labilitat establertes en l'article 36 de dita LGS.

3. En els supòsits de subvencions concurrents, quan es tinga coneixement de la concessió d'una ajuda per un altre organisme o entitat amb el mateix objecte es dictarà, en tot cas, una resolució de la minoració de l'ajuda, tenint en compte la quantitat concedida per altres ens públics o privats.CAPÍTOL II

Subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives) de la Comunitat ValencianaArticle 13. Beneficiaris

Podran beneficiar-se d'estes subvencions les entitats locals (ajuntaments i mancomunitats), de la Comunitat Valenciana, i també altres fórmules associatives d'entitats locals establertes en la legislació vigent.

Article 14. Obligacions dels beneficiaris

Les entitats beneficiàries de la subvenció hauran de complir les obligacions següents:

1. Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció, i executar el projecte objecte de subvenció en l'exercici que establisca la convocatòria corresponent.

2. Acreditar davant de l'entitat concedent la realització de l'activitat, i també el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.

3. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts inclosos els documents electrònics, mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

4. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb la subvenció concedida, i també a les actuacions de comprovació que haja d'efectuar la conselleria competent en matèria de transparència i participació en relació amb l'objecte i la destinació de la subvenció concedida.5. Comunicar a la conselleria competent en matèria de transparència i participació, a través de la direcció general competent en matèria de transparència i participació, l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats i concedits per a la mateixa finalitat establerta en la present convocatòria. Aquesta comunicació haurà d''efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l''aplicació donada als fons percebuts.

6. Justificar davant de la direcció general competent en matèria de transparència i participació la subvenció en els termes i terminis establerts en les presents bases i en la convocatòria corresponent.

7. Donar a conéixer de manera inequívoca que es tracta d'una acció subvencionada per la Generalitat a través de la conselleria competent en matèria de transparència i participació. A aquest efecte hauran d'incorporar en tot el material que es derive de les activitats objecte de la present ordre el logotip de la conselleria competent en matèria de transparència i participació, per al qual hauran de sol·licitar obligatòriament, l'autorització prèvia amb la suficient antelació. El logotip en vigor serà facilitat a les entitats beneficiàries per la direcció general competent en matèria de transparència i participació.

8. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits establerts en l'article 37 de la LGS.

9. Trobar-se al corrent en l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, que serà acreditat mitjançant certificació emesa a aquest efecte per la Sindicatura de Comptes, segons el que disposa l'Acord de 21 de maig de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes.

10. Totes les altres obligacions que estableix l'article 14 de la LGS.Article 15. Actuacions i despeses subvencionables

1. Se subvencionaran les actuacions destinades a:

a) Projectes i actuacions que fomenten la participació ciutadana i l'enfortiment del teixit associatiu (Modalitat 1).

b) Projectes i actuacions que promoguen i fomenten la transparència i l'accés dels ciutadans a la informació pública (Modalitat 2).2. Les activitats i despeses subvencionables comprendran l'any natural i seran concretats anualment en la convocatòria corresponent.Article 16. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció

1. La valoració de les sol·licituds de subvenció s'efectuarà considerant els criteris següents, la ponderació dels qual vindrà determinada en la convocatòria corresponent.

1.1. Modalitat 1: foment de la participació ciutadana i del teixit associatiu.

a) Projecte i activitats a desenvolupar:

1r. Enfocament tècnic. Es valorarà la qualitat i viabilitat del projecte, i també la coherència i adequació d'aquest als objectius a aconseguir.2n. Actuacions i mecanismes per al foment de la participació ciutadana i del teixit associatiu. Es valorarà la planificació i la gestió dels processos específics de participació, dels programes de formació i de les accions per al foment del teixit associatiu local, i també de les estratègies de comunicació per a la difusió del projecte.

3r. Transversalitat. Per a la seua baremació es tindrà en compte la col·laboració entre el departament que organitza i coordina el procés i altres àrees o departaments de l'entitat local, o d'altres administracions públiques.

4t. Avaluació i seguiment. Es valorarà la previsió d'instruments d'avaluació i seguiment, i també la seua periodicitat.

5é. Beneficiaris del projecte. Es valorarà el tipus de persones o col·lectius a què va dirigit el projecte, i també l'impacte poblacional del projecte.

6é. Enfocament econòmic. Es valorarà l'existència de cofinançament en el projecte, el respecte al límit establit respecte als despeses de personal intern, i també la coherència en la distribució dels despeses en el pressupost del projecte.

b) Entitat local sol·licitant:

1r. Innovació. Es valorarà el caràcter innovador dels projectes desenvolupats per l'entitat, relacionats amb la participació ciutadana i el foment de l'associacionisme. Així mateix es valorarà, si és el cas, que l'entitat local pose en marxa per primera vegada un projecte relacionat amb la participació ciutadana i el foment de l'associacionisme.

2n. Experiència. També es valorarà, si és el cas, els projectes desenvolupats per l'entitat relacionats amb la participació ciutadana i el foment de l'associacionisme en els últims cinc anys.

3r. Creació i treball en xarxes. Es valorarà tant la creació i posada en marxa de xarxes o plataformes d'entitats en l'àmbit de la participació i el foment de l'associacionisme, com la pertinença de l'entitat local a alguna xarxa o plataforma d'aquesta naturalesa.

4t. Aprovació d'alguna norma pròpia de caràcter reglamentari que regule aquesta matèria en l'àmbit de l'entitat local (ordenances, reglaments).

5é. Ús del valencià com a llengua vehicular durant l'exercici de l'activitat i en les distintes publicacions que, si és el cas, es generen amb motiu de la seua organització i per a la difusió dels seus resultats.

6é. Es valorarà que els projectes desenvolupats per l'entitat relacionats amb la participació ciutadana i el foment de l'associacionisme presten atenció a col·lectius amb dificultats per a la seua integració en la vida municipal (població immigrant, en risc d'exclusió social, amb diversitat funcional...).

1.2. Modalitat 2: transparència de l'activitat pública.

a) Projecte i activitats a desenvolupar:

1r. Enfocament tècnic. Es valorarà la qualitat i viabilitat del projecte, i també la coherència i adequació del mateix als objectius a aconseguir.

2n. Actuacions i mecanismes per al foment de la transparència de l'activitat pública. Es valoraran aquelles activitats d'adequació de les seus electròniques i webs municipals que tinguen com a objectiu possibilitar la publicació de la informació pública exigida per la normativa aplicable, l'elaboració de procediments telemàtics per a garantir el lliure accés dels/de les ciutadans/nes a la informació, garantint l'adaptació a les persones amb diversitat sensorial, la posada a disposició dels ciutadans de la informació pública en un format accessible i comprensible que permeta el seu reutilització (dades oberts / open data), i l'elaboració d'altres eines que potencien la transparència i l'accés dels ciutadans a la informació pública.3r. Transversalitat. Per a la seua baremació es tindrà en compte la col·laboració entre el departament que organitza i coordina el procés i altres àrees o departaments de l'entitat local, o d'altres administracions públiques.

4t. Avaluació i seguiment. Es valorarà la previsió d'instruments d'avaluació i seguiment, i també la seua periodicitat.

5é. Beneficiaris del projecte. Es valorarà l'àmbit sectorial a què va destinat el projecte i també l'impacte global d'aquest.

6é. Enfocament econòmic. Es valorarà l'existència de cofinançament en el projecte, el respecte al límit establert respecte a les despeses de personal intern, i també la coherència en la distribució de les despeses en el pressupost del projecte.

b) Entitat local sol·licitant:

1r. Experiència. Es valoraran els projectes desenvolupats per l'entitat relacionats amb la transparència en l'activitat pública en els últims dos anys.

2n. Creació i treball en xarxes. Es valorarà tant la creació i posada en marxa de xarxes o plataformes d'entitats en l'àmbit de la transparència, com la pertinença de l'entitat local a alguna xarxa o plataforma d'aquesta naturalesa.

3r. Aprovació d'alguna norma pròpia de caràcter reglamentari que regule aquesta matèria en l'àmbit de l'entitat local (ordenances, reglaments).

4t. Ús del valencià com a llengua vehicular durant l'exercici de l'activitat i en les distintes publicacions que, si és el cas, es generen amb motiu de la seua organització i per a la difusió dels seus resultats.

2. Per a determinar la quantia subvencionada, en la convocatòria corresponent es tindrà en compte l'adequació dels projectes presentats per les entitats als criteris de valoració determinats en el punt anterior i a la ponderació d'aquests, establerts en la convocatòria corresponent.3. El finançament màxim per projecte serà el determinat en la convocatòria corresponent. Els projectes que hagen superat la puntuació mínima establida en la convocatòria corresponent, se subvencionaran atenent al límit anterior, concedint-se les subvencions per orde de puntuació de major a menor fins a l'esgotament dels fons establerts en la convocatòria corresponent.

L'import global màxim que s'establisca en la convocatòria corresponent per a finançar aquestes subvencions, podrà distribuir-se de manera diferenciada entre les modalitats de subvenció establertes en l'article anterior, de conformitat amb els percentatges que es determinen en cada convocatòria. En el cas que la quantia econòmica destinada a una de les modalitats de subvenció no s'esgotara en la seua totalitat, el sobrant podria ser aplicat a les sol·licituds de l'altra modalitat.

Quan es produïsca la renúncia d'algun dels beneficiaris a la subvenció, el crèdit pressupostari no aplicat podrà concedir-se sense necessitat de nova convocatòria, a l'entitat sol·licitant següent per ordre de puntuació.CAPÍTOL III

Subvencions destinades a entitats ciutadanesArticle 17. Beneficiaris

1. Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions, les confederacions, federacions, associacions i fundacions de la Comunitat Valenciana i amb seu o delegació estable en aquesta, que complisquen els requisits següents:

a) Estar inscrites en el Registre Nacional d'Associacions o en el Registre autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana o en aquells registres especials, establerts per la normativa vigent.

b) No estar incurses en les prohibicions que, per a obtindre la condició de beneficiaris de subvencions, estableix l'article 13 de la LGS.c) Estar adaptades, en el cas d'associacions, federacions i confederacions, a l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació i, en el cas de fundacions a la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions (per a fundacions de la Comunitat Valenciana) o a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions (per a fundacions d'àmbit estatal).

d) En el cas de confederacions, federacions i associacions veïnals, que en els seus estatuts quede arreplegat expressament el seu caràcter d'entitat veïnal.

2. No podran beneficiar-se d'aquestes subvencions:

a) Les associacions i federacions integrades en una federació o confederació, que hagueren sol·licitat subvenció en la convocatòria corresponent per al mateix projecte presentat per la seua federació o confederació.

b) No podran obtenir la condició de beneficiari les entitats en què concórrega alguna de les circumstàncies establertes en els apartats segon i tercer de l'article 13 de la LGS. A aquest efecte, l'entitat sol·licitant ha d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social establertes en els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la LGS, circumstància que ha d'acreditar presentant els corresponents certificats emesos per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la conselleria competent en matèria d'hisenda i la Tresoreria General de la Seguretat Social, expressius d'estar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i amb la seguretat social, o bé autoritzant a l'òrgan que tramita el procediment perquè puga accedir a les dades que es guarden en les diferents administracions.La justificació de les entitats de no estar incurses en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari, contingudes en els apartats segon i tercer de l'article 13 de la LGS, es realitzarà mitjançant declaració responsable.Article 18. Obligacions dels beneficiaris

Les entitats beneficiàries de la subvenció hauran de complir les obligacions següents:

1. L'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció ha d'estar executada i haver realitzat el seu pagament abans de la finalització del termini de justificació.

2. Acreditar davant de l'entitat concedent la realització de l'activitat, i també el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.

3. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts inclosos els documents electrònics, mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

4. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb la subvenció concedida, i també a les actuacions de comprovació que haja d'efectuar per la conselleria competent en matèria de transparència i participació en relació amb l'objecte i la destinació de la subvenció concedida.5. Comunicar a la conselleria competent en matèria de transparència i participació, a través de la direcció general competent en matèria de transparència i participació l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats i concedits per a la mateixa finalitat establerta en la present convocatòria. Aquesta comunicació haurà d''efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l''aplicació donada als fons percebuts.

6. Justificar davant de la direcció general competent en matèria de transparència i participació la subvenció en els termes i terminis establerts en les presents bases.

7. Donar a conéixer de manera inequívoca que es tracta d'una acció subvencionada per la Generalitat a través de la conselleria competent en matèria de transparència i participació. A aquest efecte hauran d'incorporar en tot el material que es derive de les activitats objecte de la present ordre el logotip de la conselleria competent en matèria de transparència i participació, per al qual hauran de sol·licitar obligatòriament l'autorització prèvia amb la suficient antelació. El logotip en vigor serà facilitat a les entitats beneficiàries per la direcció general competent en matèria de transparència i participació.

8. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits establerts en l'article 37 de la LGS.

9. Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, cosa que hauran d'acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de la convocatòria corresponent, i també en els processos de justificació de l'ajuda concedida, en cas de no haver atorgat autorització.10. Totes les altres obligacions que estableix l'article 14 de la LGS.Article 19. Actuacions i despeses subvencionables

1. Se subvencionaran les actuacions destinades a:

a) Dissenyar i executar accions de formació en matèria de participació ciutadana, foment de l'associacionisme i foment de la cultura de la transparència en les entitats, per tal d'afavorir una major relació de les entitats ciutadanes amb el seu entorn.

b) Millorar la capacitat de les entitats per a desenvolupar el seu projecte associatiu i les activitats derivades, mitjançant la transparència de les seues actuacions i el foment de la participació dels associats i associades en el dia a dia de l'entitat.

c) Fomentar la cooperació interassociativa o el treball en xarxa amb altres entitats per aconseguir interessos comuns i l'optimització de recursos, mitjans i informació.

2. Les activitats i despeses subvencionables comprendran l'any natural i seran concretats anualment en la convocatòria corresponent.

3. En el cas de les confederacions, federacions, associacions i fundacions d'àmbit autonòmic, les despeses de funcionament subvencionables seran concretades anualment en la convocatòria corresponent.

Article 20. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció

1. La valoració de les sol·licituds de subvenció s'efectuarà considerant els criteris següents, la ponderació dels quals estarà determinada en la convocatòria corresponent:

a) Projecte i activitats a desenvolupar:

1r. Enfocament tècnic. Es valorarà la qualitat i viabilitat del projecte, i també la coherència i adequació d'aquest als objectius a aconseguir.2n. Actuacions i mecanismes per al foment de la participació ciutadana, del teixit associatiu i de la cultura de la transparència en les entitats. Es valorarà la planificació i gestió dels processos específics de participació, dels programa de formació i de les accions per al foment del teixit associatiu, de les accions que promoguen la transparència en l'activitat del projecte, i també de les estratègies de comunicació per a la difusió del projecte. Es valorarà la interacció dels projectes amb l'entorn social, educatiu o comunitari.

3r. Transversalitat. Es valorarà si l'execució del projecte contribueix a la millora del funcionament intern de l'entitat, fomentant la transparència de la gestió, la participació directa dels associats en la presa de decisions i la captació de nous socis.

4t. Avaluació i seguiment. Es valorarà la previsió d'instruments d'avaluació i seguiment, i també la seua periodicitat.

5é. Beneficiaris del projecte. Es valorarà el tipus de persones o col·lectius a què va adreçat el projecte, especialment en les accions destinades a població immigrant, en situació de risc d'exclusió social, o qualsevol altra circumstància que puga ser motiu d'exclusió, i també l'impacte poblacional del projecte.

6é. Enfocament econòmic. Es valorarà l'existència de cofinançament en el projecte, el respecte al límit establert pel que fa a les despeses de personal intern, i també la coherència en la distribució de les despeses en el pressupost del projecte.

b) Entitat ciutadana sol·licitant:

1r. Experiència. Es valoraran els projectes desenvolupats per l'entitat relacionats amb la participació ciutadana, el foment de l'associacionisme, i la transparència en els últims dos anys.

2n. Creació i treball en xarxes. Es valorarà tant la creació i posada en marxa de xarxes o plataformes d'entitats en l'àmbit de la participació, el foment de l'associacionisme i la transparència, com la pertinença de l'entitat a alguna xarxa o plataforma d'aquesta naturalesa.

3r. Foment de les TIC (tecnologies de la informació i el coneixement). Es valoraran les activitats de foment de les tecnologies de la informació, l'existència d'una web pròpia, i la presència en xarxes socials.

4t. Ús del valencià com a llengua vehicular durant l'exercici de l'activitat i en les distintes publicacions que, si és el cas, es generen amb motiu de la seua organització i per a la difusió dels seus resultats.

2. Per a determinar la quantia subvencionada, en la convocatòria corresponent es tindrà en compte l'adequació dels projectes presentats per les entitats als criteris de valoració determinats en el punt anterior i a la ponderació d'aquests, establerts en la convocatòria corresponent.3. El finançament màxim per projecte serà el determinada en la convocatòria corresponent. Els projectes que hagen superat la puntuació mínima establerta en la convocatòria corresponent se subvencionaran atenent al límit anterior, i es concediran les subvencions per ordre de puntuació de major a menor fins a l'esgotament dels fons establerts en la convocatòria corresponent.

L'import global màxim que s'establisca en la convocatòria corresponent per a finançar aquestes subvencions, podrà distribuir-se de manera diferenciada entre confederacions i federacions, d'una banda, i associacions, d'altra banda, de conformitat amb els percentatges que es determinen en cada convocatòria. En el cas que la quantia econòmica destinada a una de les modalitats de subvenció no s'esgotara en la seua totalitat, el sobrant podrà ser aplicat a les sol·licituds de l'altra modalitat.

Quan es produïsca la renúncia d'algun dels beneficiaris a la subvenció, el crèdit pressupostari no aplicat podrà concedir-se sense necessitat de nova convocatòria, a l'entitat sol·licitant següent per ordre de puntuació.CAPÍTOL IV

Subvencions destinades als centres valencians en l'exterior

(CEVEX)Article 21. Beneficiaris

Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions els Centres Valencians en l'Exterior (CEVEX), definits com a tals en l'article 52 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i que hagen sigut reconeguts per la Generalitat, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, i també les seues federacions i confederacions.Article 22. Obligacions dels beneficiaris

Les entitats beneficiàries de la subvenció hauran de complir les obligacions següents:

1. L'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció ha d'estar executada i realitzat el seu pagament abans de la finalització del termini de justificació.

2. Acreditar davant de l'entitat concedent la realització de l'activitat, i també el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.

3. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts inclosos els documents electrònics, mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

4. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb la subvenció concedida, i també a les actuacions de comprovació que haja d'efectuar la conselleria competent en matèria de transparència i participació en relació amb l'objecte i la destinació de la subvenció concedida.5. Comunicar a la conselleria competent en matèria de transparència i participació, a través de la direcció general competent en matèria de transparència i participació, l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats i concedits per a la mateixa finalitat establerta en la present convocatòria. Aquesta comunicació haurà d''efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l''aplicació donada als fons percebuts.

6. Justificar davant de la direcció general competent en matèria de transparència i participació la subvenció en els termes i terminis establerts en les presents bases.

7. Donar a conéixer de manera inequívoca que es tracta d'una acció subvencionada per la Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de transparència i participació. A aquest efecte, hauran d'incorporar en tot el material que es derive de les activitats objecte de la present ordre el logotip de la conselleria competent en matèria de transparència i participació, per al qual hauran de sol·licitar obligatòriament l'autorització prèvia amb la suficient antelació. El logotip en vigor serà facilitat a les entitats beneficiàries per la direcció general competent en matèria de transparència i participació.

8. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits establerts en l'article 37 de la LGS.

9. Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, havent d'acreditar dita extrema amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de la convocatòria corresponent, i també en els processos de justificació de l'ajuda concedida, en cas de no haver atorgat autorització.10. En el cas de centres valencians que estiguen ubicats fora d'Espanya, podran complir el requisit de l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant una declaració responsable del seu president o representant que l'entitat està exempta d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social a Espanya.

11. Totes les altres obligacions que estableix l'article 14 de la LGS.Article 23. Actuacions i despeses subvencionables

1. Se subvencionaran les actuacions destinades a:

a) Subvencions per a les activitats i despeses de funcionament (Modalitat 1): organització i realització de projectes concrets per al desenvolupament de les activitats pròpies dels centres i les seues federacions i confederacions, programes de foment de la llengua, la cultura i la realitat social valenciana, programes de foment i difusió de la cultura valenciana en universitats o institucions culturals dels territoris on existisquen col·lectivitats valencianes, iniciatives de solidaritat amb els centres situats en territoris menys afavorits econòmicament, programes de suport i de foment de la participació activa dels joves residents a l'exterior, i les despeses de funcionament dels centres que desenvolupen aquestes activitats.

b) Subvencions per a despeses d'inversió (Modalitat 2): obres de rehabilitació, condicionament i reforma de les seus dels centres, i adquisició d'equipament i béns inventariables.

2. Les activitats i despeses subvencionables comprendran l'any natural i seran concretades anualment en la convocatòria corresponent.Article 24. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció

1. La valoració de les sol·licituds de subvenció s'efectuarà atesos els criteris següents, la ponderació dels quals estarà determinada en la convocatòria corresponent:

a) Criteris comuns:

1r. Nombre de socis.

2n. Antiguitat del centre.

3r. Foment de les TIC (tecnologies de la informació i el coneixement).

4t. Creació i treball en xarxes.

5é. Relleu generacional i paritat en els òrgans directius dels centres.b) Criteris específics:

Modalitat 1: subvencions per a les activitats i despeses de funcionament.

1r. Enfocament tècnic. Es valorarà la qualitat i la viabilitat de les activitats, i també la coherència i l'adequació d'aquestes als objectius a aconseguir.

2n. Activitats establertes. Es valoraran la planificació i gestió de les activitats establertes, tenint en quanta el seu àmbit d'actuació i la difusió i impacte establerts.

3r. Beneficiaris. Es valorarà especialment les activitats destinades als col·lectius més desfavorits, a la infància, la joventut, les persones majors, i també la convivència intergeneracional, les dones i la igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones.

4t. Experiència. Es valoraran les activitats exercides per l'entitat en els últims dos anys.

Modalitat 2: Subvencions per a despeses d'inversió.

1r. Enfocament tècnic. Es valorarà la qualitat i la viabilitat de la inversió i també la coherència i l'adequació d'aquesta als objectius a aconseguir.

2n. Inversions establertes. Es valoraran la planificació i gestió de les inversions establertes, i també l'impacte que puga representar per a la millora del funcionament del centre.

2. Per a determinar la quantia subvencionada, en la convocatòria corresponent es tindrà en compte l'adequació dels projectes presentats per les entitats als criteris de valoració determinats en el punt anterior i a la ponderació d'aquests, establerts en la convocatòria corresponent.3. El finançament màxim per projecte serà el determinat en la convocatòria corresponent. Els projectes que hagen superat la puntuació mínima establerta en la convocatòria, se subvencionaran atenent al límit anterior, i es concediran les subvencions per ordre de puntuació, de major a menor, fins a l'esgotament dels fons establerts en la convocatòria.

L'import global màxim que s'establisca en la convocatòria per a finançar aquestes subvencions, podrà distribuir-se de manera diferenciada entre confederacions i federacions, d'una banda, i centres individuals, d'altra banda, de conformitat amb els percentatges que es determinen en cada convocatòria.

Quan es produïsca la renúncia d'algun dels beneficiaris a la subvenció, el crèdit pressupostari no aplicat podrà concedir-se sense necessitat de cap convocatòria nova, a l'entitat sol·licitant següent per ordre de puntuació.

CAPÍTOL V

Subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat ValencianaArticle 25. Beneficiaris

1. Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions, les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana, les seues federacions i confederacions, que complisquen els requisits següents:

a) Estar inscrites en el Registre Nacional d'Associacions o en el Registre autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana o en aquells registres especials, establerts per la normativa vigent.

b) No estar incurses en les prohibicions que, per a obtenir la condició de beneficiaris de subvencions, estableix l'article 13 de la LGS.c) Estar adaptades, en el cas d'associacions, federacions i confederacions, a l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació i, en el cas de fundacions a la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions (per a fundacions de la Comunitat Valenciana) o a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions (per a fundacions d'àmbit estatal).

2. No podran beneficiar-se d'aquestes subvencions:

a) Les cases regionals i federacions integrades en una federació o confederació, que hagueren sol·licitat subvenció en la convocatòria corresponent per al mateix projecte presentat per la seua federació o confederació.

b) No podran obtenir la condició de beneficiari les entitats en què concórrega alguna de les circumstàncies establertes en els apartats segon i tercer de l'article 13 de la LGS. A aquest efecte, l'entitat sol·licitant ha d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social establertes en els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la LGS, circumstància que ha d'acreditar presentant els corresponents certificats emesos per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la conselleria competent en matèria d'hisenda i la Tresoreria General de la Seguretat Social, expressius d'estar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, o bé autoritzant a l'òrgan que tramita el procediment perquè puga accedir a les dades que es guarden en les diferents administracions.La justificació de les entitats de no estar incurses en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari, contingudes en els apartats segon i tercer de l'article 13 de la LGS, es realitzarà mitjançant declaració responsable.Article 26. Obligacions dels beneficiaris

Les entitats beneficiàries de la subvenció hauran de complir les obligacions següents:

1. L'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció ha d'estar executada i realitzat el seu pagament abans de la finalització del termini de justificació.

2. Acreditar davant de l'entitat concedent la realització de l'activitat, i també el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.

3. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts inclosos els documents electrònics, mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

4. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb la subvenció concedida, i també a les actuacions de comprovació que haja d'efectuar per la conselleria competent en matèria de transparència i participació en relació amb l'objecte i la destinació de la subvenció concedida.5. Comunicar a la conselleria competent en matèria de transparència i participació, a través de la direcció general competent en matèria de transparència i participació l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats i concedits per a la mateixa finalitat establerta en la present convocatòria. Aquesta comunicació haurà d''efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l''aplicació donada als fons percebuts.

6. Justificar davant de la direcció general competent en matèria de transparència i participació la subvenció en els termes i terminis establerts en les presents bases.

7. Donar a conéixer de manera inequívoca que es tracta d'una acció subvencionada per la Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de transparència i participació. A aquest efecte, hauran d'incorporar en tot el material que es derive de les activitats objecte de la present ordre el logotip de la conselleria competent en matèria de transparència i participació, per a la qual cosa hauran de sol·licitar obligatòriament l'autorització prèvia amb la suficient antelació. El logotip en vigor serà facilitat a les entitats beneficiàries per la direcció general competent en matèria de transparència i participació.

8. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits establerts en l'article 37 de la LGS.

9. Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, i s'haurà d'acreditar aquest punt abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió de la convocatòria corresponent, i també en els processos de justificació de l'ajuda concedida, en cas de no haver atorgat autorització.10. Totes les altres obligacions que estableix l'article 14 de la LGS.Article 27. Actuacions i despeses subvencionables

1. Se subvencionaran les actuacions destinades a:

a) Activitats que tinguen per objecte el coneixement i manteniment de les arrels culturals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.

b) Activitats d'informació, orientació i assessorament a la població originària d'altres comunitats autònomes residents a la Comunitat Valenciana en els àmbits legal, sociolaboral, educatiu, cultural, de participació ciutadana, a fi de millorar les seues condicions d'integració en la Comunitat.

c) Activitats adreçades a facilitar a la població originària d'altres comunitats autònomes residents a la Comunitat Valenciana el contacte amb la realitat social i territorial mitjançant la promoció de l'associacionisme i l'exercici d'activitats d'animació sociocultural.

d) Activitats adreçades al foment de la participació ciutadana, la transparència, la integració en la cultura valenciana i la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.

2. Les activitats i despeses subvencionables comprendran l'any natural i seran concretades anualment en la convocatòria corresponent.Article 28. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció

1. La valoració de les sol·licituds de subvenció s'efectuarà atesos els criteris següents, la ponderació dels quals estarà determinada en la convocatòria corresponent:

a) Entitat sol·licitant:

1r. Nombre de socis.

2n. Antiguitat del centre.

3r. Foment de les TIC (tecnologies de la informació i el coneixement).

4t. Creació i treball en xarxes.

5é. Relleu generacional i paritat en els òrgans directius dels centres.b) Projecte i activitats a desenvolupar:

1r. Enfocament tècnic. Es valorarà la qualitat i la viabilitat de les activitats, i també la coherència i l'adequació d'aquestes als objectius a aconseguir.

2n. Activitats projectades. Es valoraran la planificació i gestió de les activitats projectades, tenint en compte el seu àmbit d'actuació i la difusió i impacte que s'esperen.

3r. Beneficiaris. Es valorarà especialment les activitats destinades als col·lectius més desfavorits, a la infància, la joventut, les persones majors, i també la convivència intergeneracional, les dones i la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

4t. Experiència. Es valoraran les activitats exercides per l'entitat en els últims dos anys.

2. Per a determinar la quantia subvencionada, en la convocatòria corresponent es tindrà en compte l'adequació dels projectes presentats per les entitats als criteris de valoració determinats en el punt anterior i a la ponderació d'aquests, establerts en la convocatòria corresponent.3. El finançament màxim per projecte serà el determinat en la convocatòria corresponent. Els projectes que hagen superat la puntuació mínima establerta en la convocatòria corresponent, se subvencionaran atenent al límit anterior, concedint-se les subvencions per orde de puntuació de major a menor fins a l'esgotament dels fons establerts en la convocatòria corresponent.

L'import global màxim que s'establisca en la convocatòria corresponent per a finançar aquestes subvencions, podrà distribuir-se de manera diferenciada entre confederacions i federacions, d'una banda, i cases regionals, d'altra banda, de conformitat amb els percentatges que es determinen en cada convocatòria. En el cas que la quantia econòmica destinada a una de les modalitats de subvenció no s'esgotara en la seua totalitat, el sobrant podrà ser aplicat a les sol·licituds de l'altra modalitat.

Quan es produïsca la renúncia d'algun dels beneficiaris a la subvenció, el crèdit pressupostari no aplicat podrà concedir-se sense necessitat de cap convocatòria nova, a l'entitat sol·licitant següent per ordre de puntuació.TÍTOL III

Disposicions comunes de gestió econòmica

i règim sancionadorArticle 29. Pagament de la subvenció

1. Per al pagament de les subvencions establertes en aquesta ordre, s'aplicarà el règim general establert en l'article 171.1 de la LHPG, és a dir, s'efectuarà amb la justificació prèvia per part de les entitats beneficiàries.

Es podran realitzar pagaments anticipats en els termes que determina l'article 171.2 de la LHPG. Aquesta bestreta podrà arribar al 30 % de l'import anual de la subvenció concedida, segons el règim establert en l'article 171.3 de la LHPG per a les transferències corrents.

En el cas que la legislació de la Generalitat establisca un règim de lliurament de transferències corrents diferent del establert en el paràgraf anterior, el règim de pagament de les subvencions podrà subjectar-se a aquest.

En la convocatòria corresponent es concretarà el règim de lliurament de pagament.

En el cas de les transferències de capital, es podrà anticipar un 15 % de l'import de la subvenció concedida.

2. En tot cas, amb caràcter previ al pagament de la subvenció i pagaments anticipats, el beneficiari haurà de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

3. Així mateix, constitueix un requisit per al pagament de la subvenció a entitats locals l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb allò que disposa l'article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i la normativa aplicable.

4. Amb caràcter previ al pagament anticipat, el beneficiari de la subvenció haurà de depositar la garantia (aval bancari a favor de la Conselleria competent en matèria de transparència i participació, per import igual a la quantitat a anticipar) en el corresponent servei territorial de la conselleria competent en matèria d'hisenda. Una vegada obtinguda la carta de pagament acreditativa del depòsit, haurà de ser presentada pel beneficiari en les dependències de la direcció general competent en matèria de transparència i participació. Les garanties es cancel·laran per acord de l'òrgan concedent en els casos següents:

a) Una vegada comprovada de conformitat l'adequada justificació de la bestreta.

b) Quan s'hagueren reintegrat les quantitats anticipades.

Les entitats locals queden exonerades de l'obligació de constitució de garanties prèvies per a la realització de pagaments anticipats, d'acord amb el que disposa l'article 171.5.a de la LHPG.

5. En cap cas podran realitzar-se pagaments anticipats als/les beneficiaris/àries quan s'haja sol·licitat la declaració de concurs voluntari, hagen sigut declarats insolvents en qualsevol procediment, es troben declarats en concurs, llevat que en aquest haja adquirit l'eficàcia un conveni, estiguen subjectes a intervenció judicial o hagen sigut inhabilitats d'acord amb la llei concursal, sense que haja conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.Article 30. Termini i forma de justificació de les ajudes

1. La justificació de la subvenció es realitzarà mitjançant la presentació davant de la direcció general competent en matèria de transparència i participació de la documentació que es determine en la convocatòria corresponent i dins del termini que s'especifique en aquesta.

2. Les factures acreditatives de les despeses realitzades hauran de reunir els requisits arreplegats en la normativa vigent que regule les obligacions de facturació, havent de presentar-se originals o còpies compulsades.Article 31. Pla de Control

1. La comprovació material de l'efectiva realització de l'activitat subvencionada es realitzarà mitjançant el corresponent pla de control que desenvolupe l'òrgan gestor de les ajudes.

2. El tipus de control serà administratiu, sobre la totalitat o una mostra d'ajudes concedides en cada convocatòria, segons s'establisca en aquesta.

3. El control de la despesa objecte de les ajudes i subvencions mencionades correspon a la direcció general competent en matèria de transparència i participació.

4. Els beneficiaris lliuraran, a requeriment de l'òrgan encarregat del control i comprovació de la despesa, la documentació necessària segons el tipus d'ajuda o subvenció i totes les altres que calguen per a justificar les condicions i quantia de la despesa efectuada.Article 32. Reintegrament i minoració de les ajudes

1. Serà procedent el reintegrament de les ajudes concedides o la seua minoració, amb reembossament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessares de demora, des del moment del pagament de la subvenció, per incompliment de les obligacions i els requisits que s'estableixen en la present ordre, i també en els supòsits de causes de reintegrament que estableix l'article 37 de la LGS.

Els criteris de graduació dels possibles incompliments pels beneficiaris de les condicions imposades amb motiu de la concessió de les subvencions seran els següents:

a) L'incompliment total de les obligacions i fins per als quals es va atorgar la subvenció donarà lloc al reintegrament o minoració de la totalitat de la quantitat concedida.

b) La quantitat a reintegrar o a minorar en cas d'incompliment parcial en l'execució o en la justificació de les accions o despeses estarà determinada, d'acord amb el criteri de proporcionalitat, pel volum i el grau d'incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió de la subvenció.

2. El procediment de reintegrament s'ajustarà a les determinacions contingudes en l'article 172 de la LHPG.

3. La tramitació del procediment garantirà l'audiència a l'interessat/ada. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan el/la sol·licitant renuncie a la subvenció i no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions o proves que les presentades per l'interessat/ada.

4. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de dotze mesos a comptar des de l'inici de l'expedient de declaració de pèrdua del dret o de la minoració.

5. Contra la resolució d'aquest procediment es podran interposar els recursos legalment establerts.Article 33. Règim sancionador

S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives establertes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la LGS, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, i seran sancionats d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la LHPG i, amb caràcter procedimental, el títol IX de la LRJPAC, i el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora, o les normes que en el futur els substituïsquen.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Instruccions

S'autoritza a la persona titular de la direcció general competent en matèria de transparència i participació per a dictar les instruccions que siguen necessàries per a l'aplicació d'aquesta ordre i de les convocatòries corresponents.Segona. Referències normatives

Les referències fetes a la LRJPAC, s'entendran fetes a la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o a la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic, segons corresponga, en el moment de la seua entrada en vigor.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Dret supletori

En tot allò que aquesta ordre no regula, caldrà ajustar-se al que es disposa en el títol X de la LHPG, en els preceptes declarat bàsics de la LGS, i també en la resta de normativa estatal i autonòmica que siga aplicable.Segona. Entrada en vigor

La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València,3 de juny de 2016El conseller de Transparència,

Responsabilitat Social, Participació,

MANUEL ALCARAZ RAMOS