ORDRE 9/2017, de 5 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat EmpresarialPublicat en:  DOGV núm. 8035 de 09.05.2017
Número identificador:  2017/3881
Referència Base de Dades:  003948/2017
 ORDRE 9/2017, de 5 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'estalvi i eficiència energètica. [2017/3881]

ÍndexPreàmbul

Article 1. Objecte

Article 2. Modalitats d'ajuda

Article 3. Convocatòria i procediment de concessió

Article 4. Requisits generals de les entitats beneficiàries

Article 5. Tipologia d'actuacions i requisits dels projectes objecte d'ajuda

Article 6. Quantia de les ajudes

Article 7. Sol·licituds

Article 8. Ordenació i instrucció

Article 9. Criteris d'atorgament de les ajudes

Article 10. Comissió d'avaluació

Article 11. Resolució de la convocatòria

Article 12. Obligacions de les entitats beneficiàries

Article 13. Modificació de la subvenció i reintegrament de les ajudes concedides

Article 14. Acumulació d'ajudes

Article 15. Entitats col·laboradores

Article 16. Subcontractació

Article 17. Justificació de les ajudes

Article 18. Pagament de les ajudes

Article 19. Control i verificació

Disposició addicional

Única. No incidència econòmica

Disposicions finals

Primera. Desplegament i execució

Segona. Entrada en vigor.

PREÀMBULEl principal objectiu que regeix la política energètica de la Generalitat és impulsar la transició cap a un nou model energètic que estiga basat en l'eficiència energètica, en l'aprofitament de les energies renovables, en les instal·lacions d'autoconsum energètic i en una política de transport i mobilitat sostenible que minimitze l'impacte sobre el medi ambient.

Aquest nou model energètic és fonamental per a la consecució del nou model productiu que s'impulsa des de la Generalitat, articulat sobre el principi de sostenibilitat social, productiva, ambiental i política.Per a escometre aquest fi es planteja un model energètic propi, coincident en la seua filosofia amb la política energètica comuna en els àmbits europeu i nacional, però específic quant als seus principis estratègics rectors, que es plasmen en un compromís ferm d'evolució cap a un sistema energètic sostenible, net, competitiu i just.Aquest model està orientat, a més, d'aconseguir un subministrament energètic eficient i a preus competitius, aplicant criteris de respecte mediambiental i de diversificació energètica, tot això promocionant activament la implantació de mesures d'estalvi i eficiència energètica i l'increment de l'ús dels recursos energètics renovables i autòctons.L'estratègia en matèria d'estalvi i eficiència energètica de la Generalitat té un objectiu clar: la disminució dels consums energètics en tots els sectors de la societat i, de forma especial, en les empreses com a eina de millora de la competitivitat i de desenvolupament d'un model econòmic sostenible.

En el cas del transport, responsable del 40 % del consum total d'energia final de la Comunitat Valenciana, les estratègies en matèria d'estalvi i eficiència energètica passen pel foment de la mobilitat urbana sostenible, donant prioritat als modes de transport més nets i eficients, (caminar, bicicleta, transport públic, etc.), promovent una utilització més racional de l'automòbil, afavorint els vehicles nets, silenciosos i amb baix consum d'energia propulsats per combustibles alternatius, la racionalització del procés de distribució de mercaderies en els nuclis urbans i, en definitiva, iniciatives per a millorar la qualitat de l'aire en les aglomeracions urbanes.

Per a la resta de sectors, l'estratègia per a reduir el consum d'energia passa per la realització d'auditories energètiques que permeten analitzar el consum i proposar mesures per a disminuir-lo, la introducció d'equips i instal·lacions d'alta eficiència energètica, la millora del rendiment dels equips i instal·lacions consumidores d'energia existents, la implantació de sistemes de monitorització, control i gestió energètica, mesures per a la reducció de la demanda d'energia, etc.

Encara que aquest tipus d'actuacions són molt interessants des del punt de vista energètic i mediambiental, la seua rendibilitat econòmica continua sent un handicap per al seu desenvolupament.

Per això, la Generalitat pretén incorporar un incentiu econòmic que anime a les entitats i empreses a l'execució d'aquest tipus de mesures, que contribuïsquen a la millora de la seua competitivitat, a la disminució d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i a la lluita contra el canvi climàtic, al foment de la mobilitat urbana sostenible i a l'increment de l'eficiència energètica en el transport, mesura ja prevista en el Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 2016-2018, aprovat per Resolució de 6 de juny de 2016, del titular d'aquesta Conselleria.En coherència amb allò que s'ha exposat, per mitjà d'aquesta ordre la Generalitat persegueix posar en pràctica un instrument de promoció d'actuacions en l'àmbit de l'estalvi i l'eficiència energètica en tots els sectors econòmics de la nostra societat, i del foment de la mobilitat sostenible i de l'eficiència energètica en el transport. Tant la concessió de subvencions com la concessió d'ajudes reemborsables bonificades en el seu tipus d'interès, en tant que aquestes tenen també naturalesa subvencional en virtut de l'article 2.4.h i de la disposició addicional sisena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, contribueixen a facilitar el compliment dels objectius indicats.

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns. Les distintes convocatòries podran fitar els potencials beneficiaris en atenció a les actuacions previstes en aquelles, considerant les seues característiques tecnològiques i/o funcionals, i atenent a l'existència d'altres incentius o mecanismes de suport destinats a cada col·lectiu.

Amb aquesta ordre s'estableixen les bases per a la concessió d'ajudes per l'IVACE en matèria d'estalvi i eficiència energètica, i es dóna compliment al que disposa l'article 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, relatiu a les bases reguladores de la concessió de subvencions.

A aquestes bases els és d'aplicació la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i -en els preceptes que siga aplicable- la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.En el cas que les ajudes estiguen finançades per fons de la Unió Europea, caldrà ajustar-se a allò que s'ha disposat per la normativa comunitària sobre els procediments de concessió i control, així com sobre reintegraments i sancions. En aquest supòsit, serà aplicable el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga al Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell.

Als efectes del que disposen els articles 3.2, 3.4, 7.2 i 7.4 del Decret 147/2007, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, les ajudes previstes en aquestes bases no estan subjectes a l'obligació de notificació o comunicació a la Comissió Europea, bé per estar acollides al Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L187/1, 26.06.2014), i en particular, depenent del tipus d'actuació susceptible de suport, als articles 36, 38 i 49 de l'esmentat Reglament o a aquella normativa que li poguera substituir; o bé, per no reunir tots els requisits de l'article 107.1 Tractat de Funcionament de la Unió Europea, concretament per no suposar un avantatge econòmic per a una determinada empresa, en dirigir-se a recolzar activitats no econòmiques de determinats beneficiaris (entitats sense ànim de lucre i administracions públiques).

En el procés d'elaboració d'aquesta ordre, ha emès un informe l'Advocacia General de la Generalitat i la Intervenció Delegada, previs tràmits d'audiència pertinents.

Per tot això, en el marc de les competències previstes l'article 50.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb el que disposa el mencionat article 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, en relació amb l'article 8 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual determina les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, i les competències atribuïdes pel Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per l'article 2 del Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), aprovat per Decret 4/2013, de 4 de gener, del Consell, en concret pel que fa a l'àmbit de la tramitació de línies d'ajuda i al disseny i desenvolupament de mesures de finançament, i conforme el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,

ORDENEArticle 1. Objecte

La present ordre estableix les bases reguladores per a la concessió per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (d'ara endavant, IVACE), d'ajudes a projectes d'estalvi i eficiència energètica, de foment de la mobilitat sostenible i d'eficiència energètica en el transport.

Article 2. Modalitats d'ajuda

De conformitat amb el que preveu l'article 2 i en la disposició addicional sisena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les ajudes podran concedir-se davall la modalitat de:

1. Subvencions.

2. Ajudes reemborsables bonificades en el seu tipus d'interès.

3. Una combinació de les dos modalitats anteriors. Aquesta modalitat consistirà en una bonificació dels interessos d'un préstec i de forma complementària -davall la modalitat de subvenció- en la supressió d'un determinat nombre de quotes d'aquell.Article 3. Convocatòria i procediment de concessió

1. El procediment per a la concessió de les ajudes serà el de concurrència competitiva, d'acord amb el que estableix l'article 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, i en l'article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, igualtat i no-discriminació; i s'iniciarà d'ofici per mitjà de convocatòria de la presidència de l'IVACE, entitat a què en correspondrà la gestió.

Les convocatòries podran establir la realització de diversos procediments de selecció successius al llarg d'un exercici pressupostari, i haurà de concretar-s'hi necessàriament el nombre de resolucions que hauran de recaure, l'import màxim a atorgar, el termini màxim de resolució de cada un dels procediments -que en cap cas no podrà excedir sis mesos- i el termini en què hauran de presentar-se les sol·licituds. La seua regulació s'ajustarà en tot cas al que preveu l'article 59 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. En el cas que un durant un període no s'esgote l'import màxim previst, la quantitat no aplicada passarà íntegrament al període següent, i així successivament.2. Les convocatòries contindran, almenys, el que preveu l'article 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

3. El text íntegre de les convocatòries es remetrà a la Base de Dades Nacionals de Subvencions, i un extracte es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).Article 4. Requisits generals de les entitats beneficiàries

1. Podrà acollir-se a aquestes ajudes qualsevol empresa o entitat, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, si bé les distintes convocatòries podran restringir les entitats beneficiàries en atenció a la naturalesa de les actuacions susceptibles de suport.

2. No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies que s'estableixen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Les ajudes previstes en aquestes bases no s'aplicaran a les empreses i entitats que -realitzant una activitat econòmica:

a) Reunisquen les condicions d'empresa en crisi segons es defineix en l'article 2.18 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L187/1, 26.06.2014) (d'ara endavant Reglament (UE) núm. 651/2014),

b) Estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú,

c) Operen en els sectors d'activitat o realitzen una activitat de les expressament excloses en l'article 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014; no obstant això, quan una empresa opere simultàniament en sectors exclosos en els subapartat a, b o c de l'apartat 3 de l'esmentat article 1 i en sectors inclosos pel Reglament esmentat, podran subvencionar-se les ajudes concedides en relació amb aquests últims, sempre que el sol·licitant acredite per mitjà d'una comptabilitat amb separació d'activitats o distinció de costos, que les activitats dels sectors exclosos no es beneficien de les ajudes concedides d'acord amb el Reglament (UE) núm. 651/2014.

4. Per a l'exercici de la seua activitat les entitats beneficiàries hauran de disposar de les autoritzacions i/o llicències administratives preceptives, trobar-se inscrites en els registres públics pertinents, i complir amb qualssevol altres requisits exigits per les disposicions aplicables.5. En especial, les entitats beneficiàries hauran de trobar-se al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana; del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social; de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes.6. En el cas que els sol·licitants siguen empreses o entitats que exercisquen una activitat econòmica, hauran de complir amb el requisit de grandària que s'especifique en cada convocatòria, seguint el criteri previst en l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, així com en la normativa que poguera modificar-la.

7. En el cas que la subvenció es concedisca en forma d'ajuda reembossable bonificada en el seu tipus d'interès, es podrà exigir en les respectives convocatòries la concurrència d'uns requisits de solvència econòmica i financera mínima de les entitats beneficiàries.

8. Les circumstàncies expressades en els apartats anteriors es podran acreditar per mitjà de declaració responsable, sense perjuí que puguen ser objecte de requeriment d'acreditació fefaent.Article 5. Tipologia d'actuacions i requisits dels projectes objecte d'ajuda

1. Les actuacions susceptibles de suport en el marc de les convocatòries que s'aproven a l'empara d'aquesta ordre, en matèria d'estalvi i eficiència energètica, seran les que a continuació s'indiquen:a) Actuacions d'estalvi i eficiència energètica en les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana que suposen una reducció del consum d'energia quantificable i un increment clar de l'eficiència energètica.b) Auditories energètiques: estudis que complisquen amb l'objectiu d'analitzar el consum energètic de les empreses i entitats, i proposar mesures tendents a la reducció del consum d'energia i reducció d'emissions de CO2.

c) Actuacions de mobilitat sostenible i eficiència energètica en el transport: projectes de promoció de modes de transport més nets i eficients, promoció d'una utilització més racional de l'automòbil, afavorint els vehicles nets, silenciosos i amb baix consum d'energia propulsats per combustibles alternatius, la racionalització del procés de distribució de mercaderies en els nuclis urbans, i en definitiva, iniciatives per a millorar la qualitat de l'aire en les aglomeracions urbanes.2. El projecte objecte d'ajuda haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

3. Les ajudes que es concedisquen en el marc de les presents bases hauran de tindre efecte incentivador, de manera que abans d'iniciar el projecte o activitat, el beneficiari haurà d'haver presentat a l'IVACE la sol·licitud de l'ajuda. De conformitat amb allò que disposa l'article 2.23 del Reglament núm. 651/2014, s'entén que s'ha iniciat el projecte o activitat si hi ha un compromís en ferm per a la comanda d'equips o un altre compromís que faça la inversió irreversible, si aquesta data és anterior. Les despeses en què pogueren incórrer en la realització d'estudis de viabilitat, la compra de terrenys o l'obtenció de permisos, no suposaran l'incompliment de l'efecte incentivador, si bé podran ser objecte d'anàlisi individualitzat per l'IVACE als efectes de la seua verificació. S'exceptuen del que disposa aquest apartat les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques.4. En cap cas, no es podran subvencionar projectes que es realitzen perquè les empreses s'adeqüen a normes de la Unió Europea ja adoptades, inclús si encara no estan en vigor.

5. No es concediran ajudes a grans empreses per a auditories energètiques efectuades en virtut de l'article 8, apartat 4, de la Directiva 2012/27/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, per la qual es modifiquen les directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les directives 2004/8/CE i 2006/32/CE, llevat que l'auditoria energètica s'afija a l'auditoria energètica obligatòria en virtut de la directiva esmentada.

6. Les ajudes previstes contribuiran a finançar les despeses que estiguen directament relacionades amb el desenvolupament dels projectes subvencionats.

7. Es consideraran costos subvencionables, depenent de les distintes actuacions, a excepció de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, les següents:

a) En les actuacions d'estalvi i eficiència energètica, els costos d'inversió addicionals necessaris per a aconseguir un nivell més elevat d'eficiència energètica. Es determinaran de la manera següent:

– Quan els costos de la inversió en eficiència energètica puguen identificar-se en els costos totals de la inversió com a inversió separada, aquests costos relacionats amb l'eficiència energètica seran subvencionables;

– En els altres casos, els costos de la inversió en eficiència energètica es determinaran per referència a una inversió semblant, que implique menor eficiència energètica, que s'hauria pogut realitzar de forma creïble sense l'ajuda; la diferència entre els costos d'ambdues inversions determinarà el cost relacionat amb l'eficiència energètica i serà el cost subvencionable.

b) En les auditories energètiques, els costos dels estudis mediambientals.

c) En les actuacions de mobilitat sostenible i eficiència energètica en el transport, els costos d'inversió addicionals necessaris per a anar més enllà de les normes de la Unió Europea aplicables, o per a incrementar el nivell de protecció mediambiental en absència de normes de la Unió Europea. Es determinaran de la manera següent:

– Quan els costos de la inversió en protecció mediambiental puguen identificar-se en els costos totals de la inversió com a inversió separada, aquests costos relacionats amb la protecció del medi ambient seran subvencionables;

– En els altres casos, els costos de la inversió en protecció mediambiental es determinaran per referència a una inversió semblant, menys respectuosa amb el medi ambient, que s'hauria pogut realitzar de forma creïble sense l'ajuda; la diferència entre els costos d'ambdós inversions determinarà el cost relacionat amb la protecció mediambiental i serà el cost subvencionable.

8. En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable serà la inversió associada al projecte.

9. En cap cas es consideraran costos subvencionables:

a) Els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

b) Les despeses de personal propi i els d'adquisició d'immobles i terrenys.

c) Aquells costos que no estiguen directament vinculats a la consecució d'un nivell més elevat d'eficiència energètica o a la consecució d'un nivell més elevat de protecció mediambiental, si és el cas, sent en tot cas el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia.10. En el cas que la subvenció es concedisca en forma d'ajuda reemborsable bonificada en el seu tipus d'interès, els estalvis econòmics generats pel projecte presentat determinaran el termini d'amortització, de forma harmonitzada amb el període de retorn de la inversió.

11. Les instruccions sobre les despeses i inversions a imputar als diferents conceptes susceptibles d'ajuda s'establiran en les respectives convocatòries, i el seu desenvolupament en els respectius manuals d'instruccions de justificació d'ajudes per a cada programa o actuació.Article 6. Quantia de les ajudes

1. Quan les ajudes es concedisquen en forma de subvenció, la quantia podrà ser:

a) En les actuacions d'estalvi i eficiència energètica de fins al 30 % del cost subvencionable del projecte, d'acord amb el que estableix l'article 38.4 del Reglament (UE) núm. 651/2014. No obstant això, podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses, en fins a 20 punts percentuals per a les petites empreses, i en fins a 40 punts percentuals per a les ajudes dirigides a les activitats no econòmiques que desenvolupen ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre.

b) En les auditories energètiques, la quantia no haurà d'excedir el 50 % dels costos subvencionables, d'acord amb el que estableix l'article 49.3 del Reglament (UE) núm. 651/2014. No obstant això, podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a estudis duts a terme en nom de mitjanes empreses, en fins a 20 punts percentuals per als estudis duts a terme en nom de petites empreses, i en fins a 40 punts percentuals per a les ajudes dirigides a les activitats no econòmiques que en aqueix sentit desenvolupen ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre.

c) En les actuacions de mobilitat sostenible i eficiència energètica en el transport, la quantia de l'ajuda no haurà d'excedir el 40 % del cost subvencionable del projecte, d'acord amb el que estableix l'article 36.6 del Reglament (UE) núm. 651/2014. No obstant això, podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses, en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les petites empreses, i en fins a 40 punts percentuals per a les ajudes dirigides a les activitats no econòmiques que desenvolupen ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre.

2. Quan la mesura de suport es concedisca en forma d'ajuda reembossable, l'ajuda -o subvenció bruta equivalent– consistirà en la bonificació total o parcial del tipus d'interès sobre la quantitat finançada. El percentatge màxim finançable podrà ser de fins a 100 % de la inversió elegible del projecte, sense que la quantitat finançada puga superar la xifra de 500.000 euros. El termini màxim d'amortització serà de deu anys i se seguirà per a la seua execució el mètode previst en l'article 12.a. Si el beneficiari és una empresa, serà obligatòria la presentació de garantia de fins al 80 % de l'import finançat constituïda en metàl·lic o en forma d'aval financer prestat per entitats de crèdit o per societats de garantia recíproca, que haurà de cobrir tant l'import finançat com qualsevol despesa derivada de l'incompliment de l'obligació de reembossament.

El càlcul del percentatge de la subvenció bruta equivalent associada a la modalitat ajuda reemborsable, s'efectuarà aplicant la metodologia prevista en la Comunicació de la Comissió, relativa a la revisió del mètode de fixació dels tipus de referència i d'actualització (2008/C14/02) i al tipus d'interès del mercat vigent en el moment de la concessió.

3. En tot cas, les ajudes a la inversió per a la protecció del medi ambient no hauran de superar el llindar establit en l'article 4.1.s del Reglament (UE) núm. 651/2014.Article 7. Sol·licituds

1. Les sol·licituds i la documentació annexa per a la concessió de les ajudes s'ompliran pels interessats d'acord amb els models i terminis establits en les respectives convocatòries i es dirigiran a la Direcció General de l'IVACE.

2. La tramitació del procediment serà amb caràcter general telemàtica.

La presentació telemàtica requerirà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant el Registre electrònic que estiguen firmats electrònicament per mitjà d'una firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb què la Generalitat haja firmat l'oportú conveni.

3. La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que disposa la convocatòria respectiva.

4. Les respectives convocatòries podran restringir el nombre de projectes que puga presentar-se per sol·licitant per a cada actuació o programa convocat.

5. Amb caràcter general, es presentarà la documentació que a continuació s'indica, si bé la convocatòria respectiva determinarà la documentació específica addicional que si és el cas haja de presentar-se:

a) Imprès de sol·licitud: els models d'impresos normalitzats (sol·licituds i la resta de documentació) estaran disponibles en l'adreça d'internet de l'IVACE: http://www.ivace.es. Les sol·licituds s'adequaran als models normalitzats i s'ompliran utilitzant els mitjans electrònics o telemàtics proporcionats per l'IVACE a través de l'adreça d'internet adés indicada.

L'imprès de sol·licitud contindrà la possibilitat d'autoritzar a l'IVACE per a consultar les dades d'identitat del sol·licitant i la situació quant al compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, sense perjuí que l'IVACE puga sol·licitar el seu aclariment o esmena en el cas que la informació obtinguda presentara alguna incidència. Així mateix, l'imprès de sol·licitud contindrà les declaracions responsables que acrediten que el beneficiari compleix amb els requisits de la convocatòria i de les bases reguladores.

b) Memòria del projecte segons model disponible en l'adreça d'internet de l'IVACE: http://www.ivace.es, o bé incorporat a la pròpia sol·licitud d'ajuda. La memòria servirà de referent per a aplicar els criteris de valoració, d'ací que un defectuós o deficient ompliment, o la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració del projecte o inclús una denegació de la sol·licitud.

c) Acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social en el cas que no haguera autoritzat a l'IVACE per a la seua obtenció per mitjans electrònics. Bastarà l'acreditació d'aquest extrem per mitjà de declaració responsable, sense necessitat d'acreditació fefaent posterior en cas de les subvencions atorgades a organismes, entitats i fundacions del sector públic.

d) Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant en els termes definits en la convocatòria.

e) Declaració responsable d'altres ajudes rebudes per a les mateixes despeses subvencionables sotmeses a un reglament d'exempció (incloses les subjectes al règim de minimis) o a una decisió adoptada per la Comissió.

f) D'acord amb el que estableix l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el sol·licitant de l'ajuda haurà d'aportar justificació d'haver sol·licitat com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, quan l'import d'una despesa subvencionable supere, IVA exclòs, la quantia de 49.999,99 euros en el supòsit de cost per execució d'obra, o de 17.999,99 euros en el supòsit de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica. Únicament quedaran excloses del compliment d'aquest requisit aquelles entitats públiques que liciten l'actuació subvencionada pel procediment obert d'acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

6. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú, o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb aquestes bases o amb la convocatòria siga exigible, es requerirà al sol·licitant per tal que -en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment– esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb advertència que, si no ho fera, se'l tindrà per desistit de la seua sol·licitud, prèvia resolució dictada en els termes que preveu la legislació administrativa.7. Els requeriments que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i en la legislació complementària. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

8. Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant en qualsevol moment qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

9. Es delega en les persones que ostenten la direcció de l'àrea -o si és el cas, departament o servei- competent per a gestionar la convocatòria, la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, en especial les referides a desistiments, canvi de beneficiari i/o canvi de projecte.Article 8. Ordenació i instrucció

L'òrgan competent per a la instrucció del procediment serà la Unitat IVACE Energia, qui rebrà les sol·licituds presentades, verificarà que aquestes reuneixen els requisits per a poder ser tramitades i emetrà una preavaluació, podent assistir-se de l'àrea de suport de l'IVACE per a comprovar els extrems relatius a la identitat del sol·licitant, així com del personal extern que per raó de la matèria objecte d'ajuda puga ser necessari. L'òrgan instructor serà igualment el competent per al seguiment de les ajudes.Article 9. Criteris d'atorgament de les ajudes

1. Seran aplicables els següents criteris d'atorgament de l'ajuda amb la ponderació màxima indicada:

1.1. Actuacions d'estalvi i eficiència energètica en les empreses i entitats:

a) Impacte energètic de la mesura (màxim 60 punts): es valorarà l'estalvi energètic respecte la situació inicial, la ràtio d'estalvi en funció del cost subvencionable del projecte, el potencial d'estalvi d'energia, i/o el consum energètic afectat per la mesura.

b) Tipologia i característiques del projecte (màxim 40 punts): es valorarà la utilització de tecnologies més eficients des del punt de vista energètic, les millores en equips auxiliars enfront d'equips de procés, les actuacions integrals que afecten una major part de les instal·lacions, la realització d'una auditoria energètica, i/o els càlculs dels estalvis d'energia a través de mesuraments reals sobre els equips i processos enfront de càlculs estimatius.

1.2. Auditories energètiques:

a) Impacte energètic de la mesura (màxim 60 punts): es valorarà el potencial d'estalvi d'energia, el tipus d'energia gestionada/auditada, el consum energètic afectat per la mesura, i/o l'impacte del cost de l'energia respecte als costos generals de l'empresa.

b) Tipologia i característiques del projecte (màxim 40 punts): es valorarà el consum de l'empresa respecte al cost de l'estudi, els sistemes de gestió mediambiental implantats, i/o el nombre de mesures d'eficiència energètica certificades pel sol·licitant.

1.3. Programa de mobilitat sostenible i eficiència energètica en el transport:

a) Reducció d'emissions i tipus d'actuació (màxim 50 punts): es valoraran les actuacions que comporten una major ràtio d'emissions evitades enfront del cost subvencionable, les actuacions que prioritzen al vianant i al transport no motoritzat enfront del motoritzat, i/o projectes que utilitzen tecnologies més eficients/sostenibles.

b) Impacte en la mobilitat de l'àrea afectada pel projecte (màxim 50 punts): es prioritzaran els municipis amb majors problemes de mobilitat quantificats amb la ràtio de vehicles en funció dels habitants, els projectes que afecten una major quantitat de persones, i/o l'ús de vehicles/estacions de recàrrega que siguen més sostenibles.

2. Alhora, com a mesures d'actuació per a afavorir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i d'integració social i laboral de les persones amb discapacitat, en les convocatòries de subvencions s'establiran criteris socials en la valoració de les sol·licituds, amb una ponderació màxima de 10 punts, relacionat amb algun/s dels aspectes següents:

– Que el sol·licitant compte amb un Pla d'Igualtat d'Oportunitats encara que no li siga exigible per la normativa vigent.

– El percentatge de dones en plantilla.

– La millora de la bretxa salarial entre homes i dones respecte a la mitjana nacional.

– Que el sol·licitant dispose del segell «Fent Empresa. Iguals en Oportunitats».

– El percentatge de persones discapacitades contractades sobre el total de la plantilla per damunt del mínim legal exigible.

– Els contractes formalitzats amb persones en situació o risc d'exclusió social, centres especials d'ocupació o empreses d'inserció, addicionals als exigibles com a mesures complementàries.

– Les quantitats aportades pel sol·licitant a ONG i entitats de caràcter benèfic.

– L'existència de mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.– La contractació de dones víctimes de violència de gènere.

3. En el cas que l'ajuda a empreses es concedisca en forma d'ajuda reembossable amb bonificació del tipus d'interès, es considerarà addicionalment com a criteri d'atorgament de l'ajuda, la solvència del beneficiari des del punt de vista econòmic, així com la seua capacitat financera per a escometre el projecte i complir amb les obligacions contretes. Per a això, es tindran en compte aspectes com ara dades continguts en el balanç general anual, el compte de resultats i la memòria econòmica anual, tot això referit a l'últim exercici tancat. Aquest criteri tindrà una ponderació màxima de 20 punts.

4. No obstant els criteris definits en els apartats precedents, quan es tracte d'actuacions amb un objecte definit i tipificat, de semblants característiques i que complisquen els mateixos nivells d'eficiència energètica, de manera que l'objectiu d'eficiència energètica perseguit es garantisca en tot cas, i on no resulte eficaç ni rellevant aplicar altres criteris de comparació i ponderació de sol·licituds, serà l'únic criteri d'atorgament de les ajudes el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds, d'acord amb el que estableix l'article 165.2.f, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.Article 10. Comissió d'avaluació

1. Una comissió d'avaluació serà la competent per a elevar a la presidència de l'IVACE proposta de concessió d'ajudes a les sol·licituds presentades a cada programa o actuació convocat, prioritzades segons els criteris de concessió de cada programa o actuació.

2. La comissió esmentada estarà composta per la persona que ocupe la Direcció General de l'IVACE, qui assumirà la Presidència de l'òrgan; per tres integrants de la Unitat IVACE Energia -un dels quals assumirà la secretaria de la Comissió-; i per un integrant de l'Àrea de Suport de l'IVACE, tots ells designats per la persona que ocupe la presidència de l'IVACE.

En tot cas es procurarà que, en la composició de la comissió, es respecte el principi de paritat d'homes i dones, i la capacitació i competència adequades.

En l'exercici de les seues competències la comissió podrà comptar amb l'assistència tècnica que estime necessària.

3. Així mateix, la comissió d'avaluació elaborarà una relació ordenada de les sol·licituds que es propose desestimar, indicant la causa; quan aquesta obeïsca a falta de crèdit per a poder-les atendre, sense necessitat de nova convocatòria i en els termes que preveu l'article 58.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, podrà acordar-se la concessió quan es produïsca un increment dels crèdits disponibles, seguint l'ordre de puntuació obtingut.

4. En cas d'empat en la puntuació, tindran preferència per a l'atorgament les sol·licituds els titulars de les quals acrediten que, amb anterioritat a la publicació de la corresponent convocatòria, disposen d'un major percentatge de persones treballadores amb discapacitat en relació amb les seues respectives plantilles, o bé es comprometen de contractar un percentatge major de persones treballadores amb discapacitat durant l'àmbit del projecte objecte d'ajuda.

Subsidiàriament, en cas d'empat, tindran preferència en l'adjudicació aquells sol·licitants que acrediten que, amb anterioritat a la publicació de la respectiva convocatòria, ocupen major percentatge de persones que es troben entre els col·lectius de població especialment desafavorida, així com de persones amb dificultats d'accés al mercat laboral, com els relacionats en el subapartat 2.c.1 de l'apartat vuitè de l'Acord de 27 de març de 2015, del Consell, pel qual s'estableixen directrius per a l'aplicació de les clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, així com en matèria de subvencions de l'Administració de la Generalitat, o bé es comprometen de contractar un percentatge major de persones pertanyents als col·lectius esmentats durant l'àmbit temporal de l'ajuda o subvenció.De persistir l'empat, es tindrà en compte, als efectes de resoldre'l, la puntuació obtinguda criteri a criteri seguint un ordre decreixent segons ítems de major ponderació.

5. A la comissió d'avaluació li serà aplicable la regulació prevista per als òrgans col·legiats en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.Article 11. Resolució de la convocatòria

1. La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes convocades.

2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar de la publicació de l'extracte de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini sense que s'haguera notificat resolució expressa, els sol·licitants entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, tot això sense perjuí de l'obligació de resoldre expressament que incumbeix l'Administració.

3. La resolució motivada del procediment es notificarà als interessats i les ajudes concedides es publicaran en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (BDNS), en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari a què s'imputen, beneficiari, quantitat concedida i objectiu o finalitat de l'ajuda.

4. La resolució de concessió i/o denegació posarà fi a la via administrativa; es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.Article 12. Obligacions de les entitats beneficiàries

A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, seran obligacions de les entitats beneficiàries:

a) Realitzar l'activitat o projecte que fonamente la concessió de l'ajuda i acreditar-ne materialment i econòmica la realització, en el termini establit en l'article 17 d'aquesta ordre, i en la forma i condicions que es determine en les convocatòries, sense perjuí del compliment de les obligacions establides amb caràcter general en l'article 30 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions.

Quan les ajudes suposen la concessió d'una ajuda reemborsable bonificada en el seu tipus d'interès, el beneficiari haurà de complir les condicions relatives tant a la devolució en la forma i terminis fixats en la convocatòria com a la de la presentació de les garanties prèvies que, si és el cas, li siguen exigibles. En tot cas, per a la determinació de les quotes resultants per al reembossament de l'ajuda, es prendrà com a mètode de càlcul el sistema francès o de quotes constants, compostes pel principal més els interessos.

b) Les entitats beneficiàries que reben subvencions o ajudes, pel període d'un any, per imports superiors a 100.000 euros –o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública i aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros– o a 10.000 euros, hauran de complir les exigències establides respectivament en l'article 3, apartats 1.b i 2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana per a aquests supòsits.

c) Quan l'ajuda finance l'adquisició, construcció, rehabilitació o millora de béns inventariables, les entitats beneficiàries hauran de destinar els béns al fi concret per al que es va concedir l'ajuda durant almenys cinc anys si es tracta d'un bé inscriptible en un registre públic, i durant un mínim de dos anys per a la resta de béns llevat que la convocatòria establisca un termini major. No obstant això, en el cas que l'ajuda estiga cofinançada per Fons Estructurals de la Unió Europea, hauran de respectar-se els terminis que la normativa comunitària exigisca.d) Conservar els documents justificatius de les despeses corresponents al projecte subvencionat durant el període mínim que s'establisca en les diferents convocatòries d'ajudes.

e) Actualitzar qualsevol documentació presentada que haguera patit alguna modificació.

f) Respondre de la veracitat dels documents aportats i en general de la informació facilitada.

g) Comunicar a l'IVACE l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades i s'hagueren obtingut o sol·licitat per als mateixos costos subvencionables.

i) En tot cas seran aplicables les obligacions que es deriven del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

Article 13. Modificació de la subvenció i reintegrament de les ajudes concedides

1. El beneficiari haurà de realitzar el projecte objecte d'ajuda en la forma descrita en la sol·licitud i en la corresponent memòria, i de manera que es complisca la finalitat de l'ajuda, respectant els costos indicats en la notificació de concessió i pels imports que s'hi especifiquen. En cap cas, no es podran admetre modificacions que estiguen en contradicció amb els requisits exigits per a l'aprovació del projecte.Quan les convocatòries establisquen determinats imports o percentatges màxims o mínims en les despeses del projecte que poden actuar com a requisit per a la seua aprovació, o com limitadors de l'import de l'ajuda concedida, la justificació del projecte haurà de tindre en compte els mencionats límits per a no donar lloc a la minoració o revocació de l'ajuda. Només en el cas que les diferències, a juí tècnic de l'IVACE, obeïsquen a modificacions sobrevingudes i no imputables al beneficiari en el desenvolupament del projecte, podran admetre's per part de l'IVACE, sense que en cap cas no supose un major import de l'ajuda rebuda ni una modificació dels aspectes essencials del projecte.

2. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió i, en general, l'incompliment de les obligacions per part del beneficiari, podrà donar lloc a la minoració de les ajudes concedides o al desistiment sense efectes, amb exigència, si és el cas, del reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins que se n'acorde la idoneïtat del reintegrament; quan les subvencions impliquen la concessió d'un ajuda reembossable deurà a més reintegrar-se l'import que en concepte de subvenció bruta equivalent n'haja suposat la concessió.3. Es delega en la persona titular de la direcció de l'IVACE competent per a la gestió d'aquestes ajudes, la resolució de les incidències que es produïsquen després de la concessió, sense que en cap cas no puguen suposar una modificació de la baremació efectuada per a l'adjudicació, en concret les referides a renúncies, canvi de beneficiari, possibles pròrrogues per a l'execució i/o la seua justificació i canvi de projecte, així com possibles compensacions entre costos en la forma permesa en les respectives convocatòries; la resolució relativa a les possibles minoracions o de desistiment sense efectes de les subvencions concedides es delega en la Direcció General de l'IVACE.Article 14. Acumulació d'ajudes

1. Les ajudes amb costos subvencionables identificables, exemptes en virtut del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, podran acumular-se amb:

a) qualsevol altra ajuda estatal, sempre que les mesures d'ajuda esmentades es referisquen a costos subvencionables identificables diferents;

b) qualsevol altra ajuda estatal, corresponent parcialment o totalment als mateixos costos subvencionables, únicament si tal acumulació no supera la intensitat d'ajuda o l'import d'ajuda més elevats aplicables a l'ajuda esmentada, en virtut del Reglament (UE) núm. 651/2014.

2. Les ajudes exemptes en virtut del Reglament (UE) núm. 651/2014, podran acumular-se amb ajudes de minimis relatives als mateixos costos subvencionables, sempre que tal acumulació no done lloc a una intensitat d'ajuda superior a l'establida en el capítol III de l'esmentat reglament.

3. En cap cas l'ajuda podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada.Article 15. Entitats col·laboradores

1. L'IVACE podrà comptar amb entitats col·laboradores que l'auxilien en les tasques d'avaluació, verificació administrativa o in situ, o pagament, en els termes establits en els articles 12 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

2. Les entitats col·laboradores hauran de complir els requisits exigits en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i hauran d'acreditar prèviament complir amb la solvència necessària per a poder exercir les tasques d'una manera eficaç, concretament de comptar amb experiència en les matèries objecte de col·laboració i de recursos personals i materials per a poder assumir-les.Article 16. Subcontractació

L'activitat objecte de l'ajuda es podrà subcontractar per un percentatge que podrà aconseguir fins al 100 %del cost subvencionable. En qualsevol cas caldrà ajustar-se al que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre en matèria de subcontractació, i serà necessària l'aportació de declaració responsable de l'entitat subcontractista, segons model normalitzat, de no estar incurs en cap de les prohibicions establides en l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.Article 17. Justificació de les ajudes

1. La justificació de les ajudes es realitzarà en el marc del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions i, si és el cas, segons el que estableix la normativa aplicable dels fons comunitaris de la Unió Europea, en el cas que els projectes estigueren cofinançats pels esmentats fons.2. El termini per a la presentació de la documentació de justificació finalitzarà en la data que es determine en la convocatòria respectiva o en la resolució de concessió, i en tot cas no podrà ser inferior a un mes des de la recepció de la notificació de concessió.

3. La justificació de l'ajuda es realitzarà per mitjà de la presentació de justificants de despesa i pagament, de fotografies de la instal·lació o del projecte objecte d'ajuda, i depenent de l'actuació susceptible de suport, de la documentació de caràcter tècnic que acredite l'execució del projecte d'acord amb els requisits previstos en la present ordre, a més de la resta de documentació prevista en l'article 72 del Reglament de la Llei general de subvencions el detall de la qual vindrà especificat en les respectives convocatòries.

4. Els pagaments només s'admetran si estan realitzats a través d'entitat financera amb les especificitats previstes en cada convocatòria, i la seua justificació es realitzarà per mitjà de la presentació de còpia de l'extracte bancari que acredite l'eixida efectiva dels fons, junt amb còpia de la transferència o del xec nominatiu. Queden exclosos els pagaments realitzats en efectiu o per caixa. En el cas que l'ordre de transferència i/o l'apunt de l'extracte bancari siguen globals i, per tant, estiguen referits a diversos justificants de despesa, relacionats o no amb el projecte, serà necessari acompanyar-ne una relació degudament detallada, en què apareguen el destinatari, la identificació del justificant de la despesa (el número de la factura o el seu concepte) i l'import pagat.No obstant això, s'admetran formes més simplificades per a acreditar el pagament -el detall del qual vindrà establit en la convocatòria- en el cas que aquesta no vinga finançada per fons comunitaris.

5. Quan el beneficiari siga una entitat pública, haurà de presentar un certificat de l'òrgan competent de què el procediment de contractació utilitzat ha respectat la normativa vigent, fent referència a la norma aplicada, el procediment utilitzat, la seua justificació, les dades relatives a la publicació, si és el cas, i el número/codi de l'expedient de contractació. En tot cas, haurà de compatibilitzar-se i aplicar-se simultàniament el contingut de la normativa sobre subvencions i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Article 18. Pagament de les ajudes

L'IVACE farà el pagament de l'ajuda una vegada s'haja executat el projecte a què estava destinada, i sempre que haja verificat el compliment de les obligacions exigibles al beneficiari.Article 19. Control i verificació

1. Tant les entitats beneficiàries com els tercers relacionats amb l'objecte de l'ajuda, hauran de sotmetre's a les actuacions de comprovació, verificació i control financer de l'activitat subvencionada efectuades en qualsevol moment, tant per l'IVACE com per qualsevol òrgan de l'administració Central de l'Estat i de la Generalitat, o de la Unió Europea i els seus representants autoritzats, facilitant en tot moment quanta informació se sol·licite en l'exercici de les actuacions esmentades, i en especial posant-hi a disposició la totalitat de documents necessaris per a una pista d'auditoria adequada.

2. La comprovació administrativa de la justificació documental de la subvenció es realitzarà per mitjà de la revisió de la documentació preceptiva per al pagament així prevista en aquestes bases i en la convocatòria. La comprovació material de l'efectiva realització del projecte es portarà cap en els termes establits en el pla de control que s'elaborarà a l'efecte per la Direcció General de l'IVACE, en els termes establits en l'article 169.3 de la Llei 1/2015. El control podrà consistir no sols en la verificació del compliment dels requisits i obligacions específiques establides en les bases reguladores i en la convocatòria, sinó també en visites a la seu de les entitats beneficiàries, als efectes de verificar l'execució material dels projectes i inclús a l'examen dels seus registres comptables, comptes o estats financers, i la documentació que els suporte.

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. No-incidència econòmica

La present ordre no té incidència pressupostària, ja que no comporta increment de despesa per a la seua posada en marxa i funcionament, sense perjuí de les possibles convocatòries que puguen resoldre's d'acord amb la consignació pressupostària que s'establisca en el corresponent exercici.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Desplegament i execució

La persona titular de la Direcció General de l'IVACE podrà dictar les instruccions de caràcter intern i organitzatiu que siguen necessàries per a l'aplicació d'aquesta ordre i de les corresponents convocatòries.Segona. Entrada en vigor

La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 5 de maig de 2017El conseller d'Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball,

RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ