RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. [2016/5685]

(DOGV núm. 7832 de 20.07.2016) Ref. Base de dades 005456/2016

Permalink ELI:

2016/5685 RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. [2016/5685]

Considerant que, mitjançant Ordre 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'establixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades als entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOCV 7798, 06.06.2016), es regulen en el títol II, capítol III, les bases per a la concessió de subvencions destinades a entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana.

Considerant que, de conformitat amb el que es disposa a l'article 7.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, es constata que les ajudes de la present resolució, no estan subjectes a la notificació prevista en l'article 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), al no reunir tots els requisits de l'article 107.1 del propi Tractat, en concret, per no suposar avantatge econòmic, ja que les entitats a què van dirigides les subvencions no exercixen activitats econòmiques en què puguen oferir béns o serveis en el mercat i per això, no hi ha la possibilitat de falsejament de la competència que afecte els intercanvis comercials entre els estats membres.De conformitat amb el que preveu el Decret 160/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, i l'article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, resolc:Primer. Objecte

Convocar, per a l'exercici 2016, les subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública.

Segon. Bases reguladores de la convocatòria

Les bases per les quals es regix esta convocatòria, són les contingudes en l'Ordre 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, pel qual s'aproven les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades als entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOCV 7798, 06.06.2016), d'ara en avant, Ordre 4/2016.

Tercer. Finançament

La present convocatòria de subvencions es finançarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 22.02.01.112.90.4, línia S7310000, dels Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2016, amb un crèdit màxim de 271.310 euros (dos-cents, setanta-un mil, tres-cents deu euros).El mencionat import podrà ser incrementat com a conseqüència d'una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit que no requerirà una nova convocatòria, de conformitat amb el que preveu l'article 58, apartat 2, lletra a, punt quart, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara en avant, LGS).

Quart. Beneficiaris

1. Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions, les confederacions, federacions, associacions i fundacions de la Comunitat Valenciana i amb seu o delegació estable en la mateixa, que complisquen els requisits següents:

a) Estar inscrites en el Registre Nacional d'Associacions o en el Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana o en aquells registres especials, establits per la normativa vigent.

b) No estar incurses en les prohibicions que, per a obtindre la condició de beneficiaris de subvencions, establix l'article 13 de la LGS.c) Estar adaptades, en el cas d'associacions, federacions i confederacions, a l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació i, en el cas de fundacions a la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions (per a fundacions de la Comunitat Valenciana) o a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions (per a fundacions d'àmbit estatal).

d) En el cas de confederacions, federacions i associacions veïnals, que en els seus estatuts quede arreplegat expressament el seu caràcter d'entitat veïnal.

2. No podran beneficiar-se d'aquestes subvencions:

a) Les associacions i federacions integrades en una federació o confederació, que hagueren sol·licitat subvenció en la present convocatòria per al mateix projecte presentat per la seua federació o confederació.b) No podran obtindre la condició de beneficiari les entitats en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats segon i tercer de l'article 13 de la LGS. A este efecte, l'entitat sol·licitant ha d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la LGS, circumstància que ha d'acreditar presentant els corresponents certificats emesos per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i la Tresoreria General de la Seguretat Social, expressius d'estar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, o bé autoritzant a l'òrgan que tramita el procediment perquè puga accedir a les dades que obren en les diferents administracions.La justificació de les entitats de no estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, contingudes en els apartats segon i tercer de l'article 13 de la LGS, es realitzarà per mitjà de declaració responsable.Cinqué. Activitats i despeses subvencionables

1. Se subvencionaran les actuacions destinades a:

a) Dissenyar i executar accions de formació en matèria de participació ciutadana, foment de l'associacionisme i foment de la cultura de la transparència en les entitats, afavorint una major relació de les entitats ciutadanes amb el seu entorn.

b) Millorar la capacitat de les entitats per a desenrotllar el seu projecte associatiu i les activitats derivades, per mitjà de la transparència de les seues actuacions i el foment de la participació dels associats i associades en el dia a dia de l'entitat.

c) Fomentar la cooperació interassociativa o el treball en xarxa amb altres entitats per a aconseguir interessos comuns i l'optimització de recursos, mitjans i informació.

Aixina, se subvencionaran activitats i accions consistents en:

a) Cursos de formació, seminaris, jornades, congressos o altres accions anàlogues en matèria de participació ciutadana, transparència, i foment de l'associacionisme, en especial per mitjà de l'assessorament per a la creació i posada en marxa de noves entitats, així com la formació per a la millora del funcionament de les entitats existents.

b) Accions d'assessorament als ciutadans i realització d'estudis, materials informatius, de difusió, divulgatius, etc., com guies, butlletins, treballs o estudis d'investigació social en el seu àmbit territorial, relacionats amb la participació ciutadana, la transparència i el foment de l'associacionisme.

c) Accions que fomenten l'accés i l'ús de les tecnologies d'informació i comunicació entre la població en risc d'exclusió digital.d) Altres accions anàlogues.

2. Cada entitat ciutadana només podrà presentar una sola sol·licitud a la present convocatòria de subvencions.

3. A aquestos efectes seran subvencionables les despeses corrents i de personal, que duga a terme l'entitat, necessaris per a la realització del projecte presentat. Entre aquestes despeses es poden incloure les nòmines del personal de la mateixa entitat, imputables a la realització del projecte, així com les despeses de funcionament estrictament necessaris per a la consecució de l'objecte de la subvenció (lloguer, llum, aigua, telèfon, neteja, material fungible d'oficina, despeses de transport i anàlegs) serveis professionals o exteriors i despeses de difusió del projecte. En qualsevol cas hauran de complir els requisits de l'article 31 de la LGS.

Així mateix seran subvencionables les despeses financers que resulten necessaris per a la realització del projecte, sempre que estiguen directament relacionats amb l'activitat subvencionada i resulten indispensables per a l'adequada preparació o execució de la mateixa. No seran subvencionables les despeses per a l'adquisició de béns inventariables (equips informàtics, mobiliari, altres d'anàlegs).

4. Podrà subvencionar-se a cada entitat del total concedit, fins a un màxim del 60 % per a despeses de nòmina de personal de la pròpia entitat i fins a un 60 % màxim per a les despeses de funcionament. Només en el cas de confederacions i federacions d'entitats ciutadanes d'àmbit autonòmic, podrà subvencionar-se del total concedit, fins a un màxim del 75 % per a despeses de personal propi de l'entitat, i fins a un màxim del 75 % per a les despeses de funcionament, necessaris per a la realització del projecte.

Quan un projecte continga activitats recreatives com a complement a la seua realització (esportives, festives, gastronòmiques) el cost de les mateixes no podrà excedir el 5 % de la subvenció concedida.

5. Les activitats que se subvencionen podran executar-se a partir de l'1 de gener de 2016 i fins a la data límit de justificació de la subvenció, sense esperar que la concessió de les subvencions es produïsca i sense que això prejutge la decisió que finalment s'adopte. Les activitats subvencionades hauran d'executar-se en el territori de la Comunitat Valenciana.Sisé. Presentació de sol·licituds i termini

1. La sol·licitud es presentarà en el termini de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, dirigida a la Direcció General de Transparència i Participació, preferentment, en el Registre General de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, ubicat en el passeig de l'Albereda, número 16, 46010 València, sense perjuí de poder presentar-se per qualsevol dels mitjans establits en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (d'ara en avant, LRJPAC). L'incompliment del mencionat termini donarà lloc a l'exclusió de la convocatòria.La sol·licitud també podrà presentar-se per via telemàtica en el Portal de la Generalitat, www.gva.es, accedint a la «Seu Electrònica», Serveis online, Ciutadans, Ajudes, Beques i Subvencions, http://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/sel_buscador, o a través de la pàgina web de la conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, http://www.transparencia.gva.es/va/. Para poder realitzar la presentació electrònicament, el sol·licitant haurà de disposar d'algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la Seu de la Generalitat.La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant perquè la Direcció General de Transparència i Participació obtinga directament dels òrgans administratius corresponents l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, prevista en els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS, i en este cas les entitats no hauran d'aportar les corresponents certificacions. No obstant això, es podrà denegar aquest consentiment, per mitjà de comunicació expressa i escrita en este sentit. En eixe supòsit, s'hauran d'aportar els certificats corresponents emesos per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.Quedaran exempts de presentar estos certificats aquelles entitats que sol·liciten subvencions inferiors a 1.803,04 euros, segons el que disposa l'article tercer de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual s'establix la forma d'acreditació dels beneficiaris de subvencions, del fet de trobar-se al corrent dels seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.2. La sol·licitud (annex, document número 1) formalitzada en tots els seus apartats i firmada pel representant legal degudament autoritzat, anirà acompanyada dels originals o còpies compulsades dels documents següents:

a) Projecte presentat segons el model normalitzat (annex, document número 2). Les dades no emplenades en aquest formulari podran no ser tinguts en compte als efectes de la seua valoració.

b) Memòria descriptiva de les activitats i projectes duts a terme per l'entitat durant els dos últims exercicis en l'àmbit de participació ciutadana, el foment de l'associacionisme i la transparència.c) Només en els casos d'aquells projectes on estiga previst el treball en xarxa, s'haurà d'aportar declaració responsable subscrita pels representants de l'entitat sol·licitant, i les entitats participants, on es manifeste la col·laboració en el disseny i/o l'execució del projecte a través de la metodologia de treball en xarxa.

d) Si el compte bancari de l'entitat sol·licitant no estiguera donada d'alta en la Generalitat, o haja de modificar les seues dades, haurà d'aportar-se, d'acord amb el que establix l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'administració de la Generalitat, la documentació següent:

1r. Model de domiciliació bancària (annex, document número 3), firmat pel representant de l'entitat beneficiària juntament amb els documents vàlids en dret que deixen constància fidedigna de la seua representació.

2n. Acreditació de la titularitat del compte bancari, així com de l'IBAN, que s'assenyale en el model de domiciliació bancària.

e) En el cas de federacions i confederacions hauran de presentar una llista actualitzada de les associacions federades i/o confederades.

3. Si l'entitat sol·licitant no està inscrita en el Registre de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, haurà d'aportar a més la documentació següent:

a) Associacions, federacions, confederacions i unions d'associacions:

1r. Document públic acreditatiu de la inscripció en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana. En cas de no estar inscrita en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, còpia del document públic acreditatiu de la inscripció en el registre corresponent.2n. Còpia de l'acta fundacional, en la que conste l'acord adoptat en la data de constitució de l'entitat sol·licitant.

3r. Còpia dels estatuts de l'entitat, adaptats a la normativa vigent i on conste la inscripció en el registre competent.

4t. Certificació acreditativa de l'actual composició de la junta directiva, amb indicació del nom, cognoms, DNI dels integrants, i càrrec que ocupen.

b) Fundacions:

1r. Document públic acreditatiu de la inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana. En cas de no estar inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, còpia del document públic acreditatiu de la inscripció en el registre corresponent.2n. Còpia de l'escriptura pública de constitució de la Fundació.

3r. Certificació acreditativa de l'actual composició del Patronat de la Fundació amb indicació del nom, cognoms, DNI dels integrants, i càrrec que ocupen.Seté. Criteris de valoració de les sol·licituds

1. Les entitats ciutadanes sol·licitants hauran d'obtindre en la valoració un mínim de 50 punts per a rebre una subvenció en la present convocatòria, tenint en compte els criteris objectius de valoració establits en l'article 20 de l'Ordre 4/2016, i la ponderació dels mateixos que a continuació s'establix:

a) Projecte i activitats a desenrotllar (fins a 70 punts):

a.1. Enfocament tècnic. Es valorarà la qualitat i viabilitat del projecte, així com la coherència i adequació del mateix als objectius a aconseguir (fins a 15 punts).

a.1.1. Identificació de les necessitats que justifiquen el projecte (fins a 5 punts).

a.1.2. Adequada definició i desenrotllament dels objectius i de les activitats per a la seua consecució (fins a 5 punts).

a.1.3. Existència de coherència entre els objectius i les activitats a desenrotllar (fins a 5 punts).

a.2. Actuacions i mecanismes per al foment de la participació ciutadana, del teixit associatiu i de la cultura de la transparència en les entitats. Es valorarà la planificació i gestió dels processos específics de participació, dels programa de formació i de les accions per al foment del teixit associatiu, de les accions que promoguen la transparència en l'activitat del projecte, així com de les estratègies de comunicació per a la difusió del projecte. Es valorarà la interacció dels projectes amb l'entorn social, educatiu o comunitari (fins a 17,5 punts).a.2.1. Camp d'actuació del projecte (fins a 7,5 punts).

a.2.2. Innovació. Es valorarà el caràcter innovador del projecte presentat. Així mateix, es valorarà, si és el cas, que l'entitat pose en marxa per primera vegada un projecte relacionat amb el foment de la participació ciutadana, del teixit associatiu i de la cultura de la transparència en les entitats (fins a 5 punts).

a.2.3. Estratègies de comunicació per a la difusió del projecte. Es tindrà en compte la qualitat dels mitjans de difusió utilitzats, valorant positivament l'ocupació de les xarxes socials, així com si en el projecte s'especifica de forma clara i detallada el procés de realització de les activitats de difusió i els materials previstos (fins a 5 punts).a.3. Transversalitat. Es valorarà si l'execució del projecte contribuïx a la millora del funcionament intern de l'entitat, fomentant la transparència de la gestió, la participació directa dels associats en la presa de decisions i la captació de nous socis (fins a 5 punts).a.4. Avaluació i seguiment. Es valorarà la previsió d'instruments d'avaluació i seguiment, així com la seua periodicitat (fins a 5 punts).a.5. Beneficiaris del projecte. Es valorarà el tipus de persones o col·lectius a què va dirigit el projecte, contemplant especialment les accions destinades a població immigrant, en situació de risc social, o qualsevol altra circumstància que puga ser motiu d'exclusió, l'impacte poblacional del projecte, així com el nivell d'incidència del projecte en l'àmbit de la igualtat de gènere (fins a 15 punts).

a.5.1. Descripció de la població beneficiària del projecte (fins a 2,5 punts).

a.5.2. Nivell d'incidència, degudament acreditat, de l'actuació o actuacions a desenrotllar en l'àmbit de la població immigrant, en situació de risc social, o qualsevol altra circumstància que puga ser motiu d'exclusió (fins a 7,5 punts).

a.5.3. Nivell d'incidència, degudament acreditat, de l'actuació o actuacions a desenrotllar en l'àmbit de la igualtat de gènere (fins a 5 punts).

a.6. Enfocament econòmic. Es valorarà l'existència de cofinançament en el projecte, el respecte al límit establit respecte a les despeses de personal intern, així com la coherència en la distribució de les despeses en el pressupost del projecte (fins a 12,5 punts).

a.6.1. Existència de cofinançament en el projecte (fins a 5 punts).

a.6.2. Respecte dels límits quantitatius de no imputar al pressupost de la subvenció sol·licitada un percentatge superior als establits en la convocatòria per als distints tipus de gasto (fins a 2,5 punts).a.6.3. Existència de coherència i equilibri en la distribució de les despeses (fins a 5 punts).

b) Entitat ciutadana sol·licitant (fins a 30 punts):

b.1. Experiència. Es valoraran els projectes desenrotllats per l'entitat relacionats amb la participació ciutadana, el foment de l'associacionisme, i la transparència en els últims dos anys, amb 2,5 punts per projecte (fins a 7,5 punts).

b.2. Creació i treball en xarxes. Es valorarà tant la creació i posada en marxa de xarxes o plataformes d'entitats en l'àmbit de la participació, el foment de l'associacionisme i la transparència, com la pertinença de l'entitat a alguna xarxa o plataforma d'esta naturalesa (fins a 10 punts).

b.3. Foment de les TIC (tecnologies de la informació i el coneixement). Es valoraran les activitats de foment de les tecnologies de la informació, l'existència d'una web pròpia, i la presència en xarxes socials (fins a 7,5 punts).

b.4. Ús del valencià com a llengua vehicular durant l'exercici de l'activitat i en les distintes publicacions que, si és el cas, es generen amb motiu de la seua organització i per a la difusió dels seus resultats (fins a 5 punts).Huité. Criteris per a la determinació de la subvenció

1. Per a determinar la quantia subvencionada, es tindrà en compte l'adequació dels projectes presentats per les entitats als criteris de valoració determinats en l'apartat anterior.

2. La subvenció màxima per projecte serà:

a) Per al cas de confederacions i federacions: 18.000 euros.

b) Per al cas d'associacions i fundacions: 6.000 euros.

Els projectes que hagen superat la puntuació de 50 punts, se subvencionaran atenent al límit anterior, concedint-se les subvencions per orde de puntuació de major a menor fins a l'esgotament dels fons previstos en la corresponent convocatòria.

Quan es produïsca la renúncia d'algun dels beneficiaris a la subvenció, el crèdit pressupostari no aplicat podrà concedir-se sense necessitat de nova convocatòria a l'entitat sol·licitant següent per orde de puntuació.

3. L'import global màxim establit en l'apartat tercer de la present resolució per a finançar aquestes subvencions, es distribuirà destinant un 60 % a les confederacions i federacions i el 40 % a les associacions i fundacions. En el cas que la quantia econòmica destinada a cada un dels dos grups d'entitats esmentades anteriorment no s'esgotara en la seua totalitat, el sobrant podrà ser aplicat a les sol·licituds de l'altre grup.

Nové. Ordenació i instrucció

1. L'òrgan encarregat de l'ordenació e Instrucció del procediment serà la Direcció General de Transparència i Participació que, en qualsevol moment del procediment podrà, d'ofici, acordar totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució.2. La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat podrà comportar, en funció de la seua transcendència, la denegació de la subvenció sol·licitada, sense perjuí de les restants responsabilitats que pogueren derivar-se de l'esmentada circumstància.

3. La concessió de la subvenció es realitzarà per mitjà del procediment de concessió en règim de concurrència competitiva arreplegat en l'article 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (d'ara en avant, LHPG).Desé. Resolució i notificació

1. La resolució de concessió o denegació de les subvencions correspondrà dictar-la al conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, amb la proposta prèvia de la comissió avaluadora, prevista en l'article 9 de l'Ordre 4/2016, després de la valoració de les sol·licituds admeses.

2. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds i procedir a la publicació de la resolució de concessió, serà el de sis mesos comptats des de la data de finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds, transcorregut el qual sense que haja recaigut una resolució expressa, podran entendre's aquelles desestimades, de conformitat amb l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.

La resolució per la qual es concedisquen o deneguen les subvencions es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat, d'acord amb l'article 59.6.b de la LRJPAC.

3. Contra la dita resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la LRJPAC, o bé recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (d'ara en avant, LJCA). Tot això sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.Onzé. Règim de lliuraments de pagament i termini per a la justificació de la subvenció

1. El pagament de les subvencions, es realitzarà en pagament únic, després de la justificació del gasto realitzat, per mitjà de transferència bancària al compte designat per l'entitat beneficiària en la seua sol·licitud.

2. El termini màxim per a la presentació de la justificació de la subvenció finalitzarà el 31 d'octubre de 2016.Dotzé. justificació de la subvenció

1. Per a efectuar el pagament les entitats beneficiàries de la subvenció hauran d'ajustar-se als requisits i formes d'acreditació establits en l'article 30 i 31 de la LGS, així com en l'article 169 de la LHPG, i, en tot cas, hauran de presentar la documentació següent:

a) Certificat de justificació de despeses (annex, document 4).

b) Relació detallada de les despeses ocasionats pel projecte objecte de subvenció, amb identificació del creditor i del concepte de gasto, import, data d'emissió i relació amb les activitats i objectius del projecte.

c) Factures originals relatives a les despeses realitzats, així com si és el cas la documentació acreditativa del seu pagament. Les factures hauran de complir els requisits establits en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació (BOE 289, 01.12.2012). Les entitats que hagen realitzat el projecte en xarxa hauran de justificar les aportacions realitzades a la resta d'entitats participants en el projecte, en relació a la subvenció concedida.

d) Memòria tècnica detallada de les activitats realitzades efectiva/materialment i que han sigut subvencionades que haurà de ser desenrotllada segons els epígrafs següents:

1r. Dades de l'entitat sol·licitant: nom i NIF.

2n. Títol del projecte.

3r. Treball en xarxa: entitats participants, àrees de responsabilitat, pressupost assignat.

4t. Activitats realitzades, detallant: nom, dates de realització, lloc, horari, nombre d'hores, nombre de participants, materials utilitzats, persona responsable, descripció de com s'ha dut a terme.5é. Difusió del projecte: descripció del pla de difusió detallant les dates de realització i les accions utilitzades.

6é. Avaluació del projecte:

1. Descripció dels resultats obtinguts.

2. Descripció de la relació entre els resultats obtinguts i les necessitats prèvies.

3. Anàlisi del grau de compliment dels objectius plantejats.

4. Descripció de la incidència dels resultats sobre el foment de la participació ciutadana.

5. Aplicació dels resultats per a la posada en marxa de futurs projectes o la millora en la gestió d'aquestos.

7é. Aportació del material gràfic (fullets, cartells, tríptics), fotografies de les activitats o material utilitzat en l'avaluació (qüestionaris, informes de resultats), llistat d'assistents i altres que es consideren oportuns.

En la justificació de les retribucions de personal laboral contractat, junt amb els corresponents fulls de salaris, s'hauran d'adjuntar els preceptius documents de cotització a la Seguretat Social.

2. La justificació anirà dirigida a la Direcció General de Transparència i Participació (Passeig de l'Albereda, núm. 16, 46010 València), i haurà de presentar-se fins al 31 d'octubre de 2016 inclusivament, a l'efecte de poder lliurar-se les quantitats corresponents. També podrà presentar-se en els llocs previstos en l'article 38.4 de la LRJPAC. Els justificants hauran de correspondre's amb la quantitat concedida en la resolució de subvenció.

3. Es reduirà proporcionalment la subvenció en cas que la justificació de les despeses realitzats no abaste la quantia atorgada així com quan havent-se subvencionat una part del cost total de l'activitat, no es justifique l'import total del gasto que suposa el desenrotllament d'eixa activitat. La presentació extemporània de la justificació donarà lloc a la incoació d'un procediment per a deixar sense efecte l'acte de concessió de la subvenció. En tot cas es garantirà el dret de l'audiència de l'interessat.Tretze. Pla de control

Es realitzarà la comprovació material de l'efectiva realització de l'activitat subvencionada sobre una mostra aleatòria corresponent al 10 % dels projectes concedits.Contra el que disposa la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la LRJPAC, o bé recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 10 i 46 de la LJCA. Tot això sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

València, 13 de juliol de 2016.– El conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació: Manuel Alcaraz Ramos.ANNEX

Relació de documents1. Sol·licitud de la subvenció.

2. Formulari de presentació del projecte.

3. Model de domiciliació bancària.

4. Certificat de justificació de despeses.