Ajuntament de Benimodo. Oferta d'ocupació pública de l'any 2019.Publicat en:  DOGV núm. 8566 de 10.06.2019
Número identificador:  2019/5140
Referència Base de Dades:  005456/2019
 

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: BenimodoOferta d'ocupació pública de l'any 2019. [2019/5140]

Per resolució d'Alcaldia de data 16 de maig de 2019, s'ha disposat convocar l'oferta d'ocupació pública de l'any 2019 per a l'estabilització temporal, d'acord amb la Llei 6/2018 de pressupostos generals de l'Estat i el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, del Consell, el qual desenvolupa la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017 de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, es disposa:

Primer. Aprovar l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2019 per a estabilització de l'ocupació temporal de les següents places vacants:Funcionari de carrera

Grup: C1.

Classificació: administració especial. Serveis especials. Classe policia local.

Nombre de places: 2.

Denominació: agent de policia local.

Torn: lliure a l'efecte de la consolidació d'ocupació temporal.Segon. Publicar el present anunci al Butlletí Oficial de la Província de València i al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i remetre còpia a l'Administració General de l'Estat, així com a l'administració autonòmica.Benimodo, 16 de maig de 2019.– L'alcalde: Francisco Teruel Machí.