Extracte de la Resolució de 13 de julio 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. [2016/5737]

(DOGV núm. 7832 de 20.07.2016) Ref. Base de dades 005457/2016

Permalink ELI:

2016/5737 Extracte de la Resolució de 13 de julio 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. [2016/5737]

BDNS(Identif.):312339

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

 

Primer. Beneficiaris

Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions, les confederacions, federacions, associacions i fundacions de la Comunitat Valenciana i amb seu o delegació estable en la mateixa, que complisquen els requisits prevists en el resolc quart de la resolució de convocatòria.

 Segon. Objecte

Subvencions per al cofinançament de projectes, amb actuacions destinades a:

Dissenyar i executar accions de formació en matèria de participació ciutadana, foment de l'associacionisme i foment de la cultura de la transparència en les entitats, afavorint una major relació de les entitats ciutadanes amb el seu entorn.

Millorar la capacitat de les entitats per a desenrotllar el seu projecte associatiu i les activitats derivades, per mitjà de la transparència de les seues actuacions i el foment de la participació dels associats i associades en el dia a dia de l'entitat.

Fomentar la cooperació interassociativa o el treball en xarxa amb altres entitats per a aconseguir interessos comuns i l'optimització de recursos, mitjans i informació.

 

Tercer. Bases reguladores

Ordre 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, pe la qual s'aproven les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOCV 7798, 06.06.2016).

 Quart. Import

1. Les subvencions concedides, en virtut d'aquesta convocatòria, estan dotades d'un import global màxim de 271.310 euros a càrrec del capítol IV, de la línia de subvenció S7310000 del programa 112.90, Transparència en l'activitat pública i participació ciutadana, del pressupost de la Generalitat per a 2016.

La quantia es distribuirà destinant un 60 per cent a les confederacions i federacions i el 40 per cent a les associacions i fundacions.

2. Import màxim de la subvenció, per a cada projecte serà de:

Per al cas de confederacions i federacions: 18.000 euros.

Per al cas d'associacions i fundacions: 6.000 euros.

 

Quint. Termini de presentació de les sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

 

Sext. Altres dades

1. Sol·licitud: les entitats interessades hauran de presentar una instància de sol·licitud, en document normalitzat, degudament emplenada, que anirà dirigida a la Direcció General de Transparència i Participació. Aquest model de sol·licitud està a disposició dels interessats en el Portal de la Generalitat, www.gva.es, accedint a la «Seu Electrònica», Servicis online, Ciutadans, Ajudes, Beques i Subvencions. A més de la instància de sol·licitud, hauran d'emplenar-se la resta de documents arreplegats en l'annex de la convocatòria.

2. Documentació a presentar amb la sol·licitud: la prevista en el resolc sext de la resolució de convocatòria.

3. Criteris de valoració: les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració que es detallen en el resolc sèptim de la resolució de convocatòria.4. Règim de pagaments: el pagament de les subvencions es realitzarà en els termes fixats en el resolc onze de la resolució de convocatòria, amb la justificació prèvia per l'entitat beneficiària de la realització del projecte.València, 13 de juliol de 2016.– El conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació: Manuel Alcaraz Ramos.