Ajuntament d'Elda. Bases específiques de la convocatòria per a proveir en propietat sis places d'agent de la policia local.Publicat en:  DOGV núm. 8579 de 27.06.2019
Número identificador:  2019/6513
Referència Base de Dades:  006039/2019
 

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: EldaBases específiques de la convocatòria per a proveir en propietat sis places d'agent de la policia local. [2019/6513]

En el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant número 106, de 5 de juny de 2019

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/06/05_106/2019_004760.pdf

en la pàgina web

http://www.elda.es/recursos-humanos/convocatorias-acceso-libre/

i tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament, s'han publicat íntegres les bases específiques de la convocatòria per a la provisió en propietat de sis places d'agent de la policia local, de les quals quatre seran proveïdes per torn lliure pel procediment de selecció d'oposició i dues per mobilitat pel procediment de selecció de concurs de mèrits, vacants en la plantilla d'aquest ajuntament i incloses en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2018 (BOP Alacant 246, de 27.12.2018) i reservades a funcionaris de carrera.

Aquestes places estan incloses en l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, grup C subgrup C1, de l'article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial d'Estat.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.Elda, 25 de juny de 2019.– L'alcalde: Rubén Alfaro Bernabé.