Ajuntament d'Elda. Bases específiques de la convocatòria per a proveir en propietat setze places d'auxiliar d'administració general.Publicat en:  DOGV núm. 8579 de 27.06.2019
Número identificador:  2019/6515
Referència Base de Dades:  006041/2019
 

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, D/C2
    Descriptors toponímics: EldaBases específiques de la convocatòria per a proveir en propietat setze places d'auxiliar d'administració general. [2019/6515]

En el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant número 106, de data 5 de juny de 2019

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/06/05_106/2019_004763.pdf

en la pàgina web

http://www.elda.es/recursos-humanos/convocatorias-acceso-libre/

i al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament, s'han publicat, íntegres, les bases específiques de la convocatòria per a la provisió en propietat de setze places d'auxiliar d'administració general, vacants en la plantilla de funcionaris d'aquest ajuntament, enquadrades en l'escala d'administració general, subescala auxiliar, grup C, subgrup C2, dels establits en l'article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, corresponents a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2017 i 2018, i que inclouen les oferides després de l'aplicació de la taxa addicional d'estabilització d'ocupació temporal, en els termes previstos en les lleis de pressupostos generals de l'Estat de 2017 i 2018.Les setze places convocades són per torn lliure mitjançant el sistema de concurs oposició, i es reserva una plaça per a persones amb un grau de discapacitat física o psíquica reconeguda igual o superior al 33 %.El termini per a la presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Boletín Oficial del Estado.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.Elda, 25 de juny de 2019.– Signat digitalment. L'alcalde: Rubén Alfaro Bernabé.