Ajuntament de la Vila Joiosa. Bases de la convocatòria per a la provisió en propietat de sis places d'agent de la Policia Local.Publicat en:  DOGV núm. 8579 de 27.06.2019
Número identificador:  2019/6184
Referència Base de Dades:  006043/2019
 

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: la Vila JoiosaBases de la convocatòria per a la provisió en propietat de sis places d'agent de la Policia Local. [2019/6184]

En el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant número 79, de 25 d'abril de 2019, s'han publicat les bases de la convocatòria per a la provisió en propietat de sis places d'agent de la Policia Local, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local i auxiliars, vacants en la plantilla de places d'aquest ajuntament, extracte de la convocatòria publicat en el Boletín Oficial del Estado núm. 123, de 23 de maig de 2019.

El termini d'admissió d'instàncies per a aquesta convocatòria és de vint dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.La Vila Joiosa, 23 de maig de 2019.– L'alcalde: Andrés Verdú Reos.