Diputació Provincial d'Alacant. Bases per a cobrir per concurs oposició tres places d'enginyer tècnic o enginyera tècnica d'obres públiques.Publicat en:  DOGV núm. 8579 de 27.06.2019
Número identificador:  2019/6332
Referència Base de Dades:  006045/2019
 

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Diputació Provincial d'Alacant
    Grup temàtic: Ocupació pública
    Descriptors:
      Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, B/A2Bases per a cobrir per concurs oposició tres places d'enginyer tècnic o enginyera tècnica d'obres públiques. [2019/6332]

En el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant número 102, de data 30 de maig de 2019, es publiquen les bases íntegres de les proves selectives, aprovades i convocades per acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària celebrada el 22 de maig de 2019, en virtut de les competències delegades per resolució del president número 1203 de 4 d'agost de 2015 (BOP 154, 12.08.2015), per a cobrir, pel procediment de concurs oposició, tres places d'enginyer/a tècnic/a d'obres públiques, pel torn lliure, vacants en la plantilla d'aquesta Diputació Provincial, i incloses en les ofertes d'ocupació pública per als anys 2017 i 2018.Aquestes places estan incloses en l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnic mitjà, dotades amb els emoluments corresponents al subgrup de classificació A2 de l'article 76 del text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i article 24 de la Llei d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana; i altres que corresponguen de conformitat amb la normativa vigent.

La resolució aprovatòria de la llista de persones aspirants admeses i excloses es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant. En aquest butlletí s'anunciarà, així mateix, el dia, hora i lloc de celebració del primer exercici de la fase d'oposició i els successius anuncis d'aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d'anuncis de la corporació.

El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci extracte en el Boletín Oficial del Estado.

Cosa que es fa pública en aquest diari oficial, per a coneixement general i de les persones interessades.Alacant, 6 de juny de 2019.– El cap de Servei de Personal: Francisco José Tornel Saura. El vicepresident 3r i diputat d'Hisenda i Administració General: Alejandro Morant Climent. La secretària general: Amparo Koninckx Frasquet.