Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca. Bases que regiran la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic o tècnica d'administració general.Publicat en:  DOGV núm. 8579 de 27.06.2019
Número identificador:  2019/5941
Referència Base de Dades:  006053/2019
 

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Diputació Provincial d'Alacant
    Grup temàtic: Ocupació pública
    Descriptors:
      Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, A/A1Bases que regiran la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic o tècnica d'administració general. [2019/5941]

En el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant número 88, de data 10 de maig de 2019, s'han publicat íntegrament les bases que han de regir la convocatòria per a proveir:

Una plaça de tècnic/a d'administració general, codi RPT 20035, de naturalesa funcionarial, pertanyent a l'escala d'administració general, subescala tècnica, grup A, subgrup A1, mitjançant el sistema de concurs oposició, en torn lliure, vacant en la plantilla de personal funcionari del Patronat Provincial de Turisme.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado.

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan siga procedent de conformitat amb les bases, es faran públics en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant i en la pàgina web del Patronat de Turisme www.costablanca.org.

Cosa que s'anuncia perquè se'n prenga coneixement.Alacant, 16 de maig de 2019.– El vicepresident: Eduardo Jorge Dolón Sánchez. La secretària: Amparo Koninckx Frasquet.