CORRECCIÓ de errades de la Resolució de 28 de maig de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió per torn lliure, de metge o metgessa SAMU d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2019/7004]

(DOGV núm. 8588 de 10.07.2019) Ref. Base de dades 006426/2019

Permalink ELI:

2019/7004 CORRECCIÓ de errades de la Resolució de 28 de maig de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió per torn lliure, de metge o metgessa SAMU d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2019/7004]

Advertida una errada material o de fet en l'annex de la resolució de 28 de maig de 2019, del tribunal del concurs oposició de metge/ssa SAMU d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició torn lliure convocat per mitjà de resolució de 29 de desembre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, es procedix a la seua correcció, reproduint-se a continuació l'annex correcte.

Contra la present resolució podrà interposar-se els recursos previstos en la base octava de la convocatòria.València, 3 de juliol de 2019.– La presidenta del tribunal: Rosa María Pérez Mencía.