RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2014, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'amplia el termini per a resoldre i notificar la resolució de la convocatòria de concessió de subvencions destinades a les escoles de música dependents de les corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2014 i s'acorda l'ampliació del termini de justificació de les subvencions, en el marc de l'Orde 1/2014, de 24 de gener, de la Conselleria de Governació i Justícia.Publicat en:  DOGV núm. 7357 de 10.09.2014
Número identificador:  2014/8232
Referència Base de Dades:  008043/2014
 RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2014, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'amplia el termini per a resoldre i notificar la resolució de la convocatòria de concessió de subvencions destinades a les escoles de música dependents de les corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2014 i s'acorda l'ampliació del termini de justificació de les subvencions, en el marc de l'Orde 1/2014, de 24 de gener, de la Conselleria de Governació i Justícia. [2014/8232]Per l'Orde 1/2014, de 24 de gener, de la Conselleria de Governació i Justícia, es van convocar les subvencions destinades a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a 2014 (DOCV 7206, 04.02.2014), i en la base quinta d'esta orde, apartat tercer, s'establix que el termini per a tramitar les sol·licituds i resoldre i notificar les resolucions serà de sis mesos com a màxim, a comptar de l'endemà del dia en què la Conselleria de Governació i Justícia faça públic l'import global màxim destinat a la concessió d'estes subvencions en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, això és, el 15 de setembre de 2014.En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 14 de març de 2014 es va publicar la Resolució de 28 de febrer de 2014, del conseller de Governació i Justícia, per la qual es feien públics els crèdits que havien de finançar les subvencions que es concediren en el marc de l'Orde 1/2014, de 24 de gener (DOCV 7234, 14.03.2014).

Així mateix, la base onze, apartat 5, de l'esmentada Orde 1/2014 establix que el termini perquè les entitats beneficiàries puguen presentar la justificació de la subvenció en els termes descrits en els apartats anteriors finalitzarà el dia 30 de setembre de 2014.

Pel Decret 9/2014, de 12 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat, s'assigna a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport competència en matèria de bandes de música, que fins eixa data s'atribuïa a la Conselleria de Governació i Justícia, fet que ha significat en la pràctica l'assumpció per la Conselleria de la tramitació del procediment de concessió.

A la vista de la fase en què es troba el procediment de concessió, pel fet que està pròxim el venciment del termini màxim de resolució i notificació, i encara que s'han habilitat tots els mitjans personals i materials necessaris per a complir amb el despatx adequat i en el termini fixat, atesa la complexitat tècnica del procés de comprovació de dades requerides i de la realització de la valoració de tots els expedients, es fa necessària l'ampliació del termini màxim de duració del procediment i, en conseqüència, de la resolució i la publicació corresponents, tal com determina l'article 42.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Com a conseqüència d'això, a fi que les entitats beneficiàries de les ajudes disposen de prou de temps per a poder justificar-les en temps i forma després de la concessió, es fa necessari ampliar el termini, en l'exercici 2014, per a la justificació de les ajudes a una data posterior a la consignada en l'orde mencionada.L'article 49 de la Llei 30/1992 preveu la possibilitat d'ampliació dels terminis establits si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercers.

Vistos els articles 42.6 i 49 de la Llei 30/1992 i fent ús de les facultats que em conferixen l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i el Decret 9/2014, de 12 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat, i a proposta de l'instructor de l'expedient, resolc:Primer

Ampliar el termini per a resoldre i notificar les resolucions de la convocatòria de subvencions destinades a les escoles de música dependents de les corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2014 per un termini màxim d'un mes.Segon

Ampliar el termini per a la justificació de les ajudes establit en la base onze, apartat 5, de l'Orde 1/2014, de 24 de gener, de la Conselleria de Governació i Justícia, de convocatòria de subvencions destinades a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2014, establint com a termini màxim per a la justificació de les subvencions concedides en virtut de la mencionada orde el 31 d'octubre de 2014.Tercer

Publicar esta resolució d'ampliació de terminis en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana als efectes previstos en els articles 42.6, 49.1 i 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Quart

Contra esta resolució no es pot interposar cap recurs, d'acord amb el que establixen els articles 42.6 i 49.3 de la LRJAP i PAC.

València, 8 de setembre de 2014.– La consellera d'Educació, Cultura i Esport: María José Catalá Verdet.