RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2014, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'acorda l'ampliació del termini de justificació de les subvencions destinades a la construcció i la remodelació de les infraestructures de les societats musicals de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2014, en el marc de l'Orde 4/2014, de 24 de gener, de la Conselleria de Governació i Justícia.Publicat en:  DOGV núm. 7364 de 19.09.2014
Número identificador:  2014/8511
Referència Base de Dades:  008360/2014
 RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2014, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'acorda l'ampliació del termini de justificació de les subvencions destinades a la construcció i la remodelació de les infraestructures de les societats musicals de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2014, en el marc de l'Orde 4/2014, de 24 de gener, de la Conselleria de Governació i Justícia. [2014/8511]

Per l'Orde 4/2014, de 24 de gener, de la Conselleria de Governació i Justícia es van convocar les subvencions destinades a la construcció i la remodelació de les infraestructures de les societats musicals de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2014 (DOCV 7206, 04.02.2014).Pel Decret 9/2014, de 12 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat, s'assigna a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport la competència en matèria de bandes de música, que fins a eixa data s'atribuïa a la Conselleria de Governació i Justícia, fet que ha significat en la pràctica l'assumpció per la Conselleria de la finalització del procediment de concessió.

Mitjançant la Resolució de la consellera de 3 de setembre de 2014 es concedixen les corresponents ajudes destinades a la construcció i la remodelació de les infraestructures de les societats musicals de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2014 (DOCV 7357, 10.09.2014).

La base dotze, apartat sèptim, de l'esmentada Orde 4/2014 establix que el termini perquè les societats musicals beneficiàries puguen presentar la justificació de la subvenció en els termes descrits en els apartats anteriors finalitzarà el dia 30 de setembre de 2014.

A fi que els beneficiaris efectius de les ajudes disposen de prou de temps per a poder-les justificar en temps i forma després de la publicació de la corresponent resolució de concessió, es fa necessari ampliar el termini per a la justificació de les ajudes a una data posterior a la consignada en l'orde esmentada.

L'article 49 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, preveu la possibilitat d'ampliar els terminis establits si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercers.

Fent ús de les facultats que em conferixen l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i el Decret 140/2014, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a proposta de la Direcció General de Cultura resolc:Primer

Ampliar el termini per a presentar la justificació de les subvencions establit en la base dotze, apartat sèptim, de l'Orde 4/2014, de 24 de gener, de la Conselleria de Governació i Justícia, de convocatòria de subvencions destinades a la construcció i la remodelació de les infraestructures de les societats musicals de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2014, fixant com a termini màxim per a la justificació de les subvencions concedides, en virtut de la dita orde, el 22 de novembre de 2014.Segon

Publicar la present resolució d'ampliació de terminis en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, als efectes previstos en els articles 49 i 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Tercer

Contra esta resolució no es pot interposar cap recurs, d'acord amb el que disposa l'article 49.3 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

València, 16 de setembre de 2014.– La consellera d'Educació, Cultura i Esport: María José Catalá Verdet.