RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2014, de la consellera d'Educació, Cultura i Esports, per la qual es concedixen subvencions destinades a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2014 en el marc de l'Orde 1/2014, de 24 de gener.Publicat en:  DOGV núm. 7380 de 14.10.2014
Número identificador:  2014/9288
Referència Base de Dades:  009048/2014
 RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2014, de la consellera d'Educació, Cultura i Esports, per la qual es concedixen subvencions destinades a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2014 en el marc de l'Orde 1/2014, de 24 de gener. [2014/9288]

Vistes les actuacions realitzades per a la tramitació i resolució dels expedients incoats com a conseqüència de les sol·licituds presentades en el marc de l'Orde 1/2014, de 24 de gener, de la Conselleria de Governació i Justícia, de convocatòria de subvencions destinades a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2014, es resol la dita convocatòria basant-se en els següentsAntecedents de fetPrimer. Mitjançant l'Orde d'1/2014, de 24 de gener, de la Conselleria de Governació i Justícia, es van convocar i van regular les subvencions destinades a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2014.

La mencionada orde va ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7206, de 4 de febrer de 2014.

Segon. El Decret 9/2014, de 12 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat, en l'article 6, atribuïx a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport les competències relatives a les bandes de música.

Tercer. De conformitat amb l'apartat 3 de la base tercera de la convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds era de vint dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquella, per la qual cosa va finalitzar en data 27 de febrer de 2014.

Quart. Es van presentar tres-centes huit (308) sol·licituds, per part de diferents corporacions locals i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

Quint. Per Resolució de 28 de febrer de 2014, del conseller de Governació i Justícia, es va donar publicitat als crèdits que han de finançar les subvencions que es concedisquen en el marc d'esta convocatòria.

Sext. Per Resolució de 8 de setembre de 2014 (DOCV 10.09.2014), de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, s'amplia el termini per a resoldre i notificar la resolució de la convocatòria de concessió d'estes subvencions per un termini màxim d'un mes i s'amplia el termini de justificació de les ajudes fins al 31 d'octubre de 2014.Sèptim. Vistes les sol·licituds presentades, després d'un estudi previ dels expedients, es va procedir a valorar quines sol·licituds havien de ser admeses a tràmit i quins no, així com les que havien de ser objecte de requeriment per a millorar-les o esmenar-les i, si és el cas, acompanyar documentació preceptiva.

Totes les sol·licituds presentades es van admetre a tràmit al reunir les entitats que les van formular els requisits exigits en les bases per a ser sol·licitants d'estes subvencions.

En els requeriments d'esmena i millora de la sol·licitud efectuats es va advertir expressament de que, de no esmenar la falta o no presentar tota la documentació exigida, es tindria a la interessada per desistida de la seua petició.

Octau. Finalitzat el termini que es va atorgar a diverses entitats sol·licitants per a atendre el requeriment prèviament efectuat, la Comissió Avaluadora prevista en la base sexta de la convocatòria es va reunir el dia 11 de setembre de 2014, d'acord amb allò que s'ha disposat per als òrgans col·legiats en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), als efectes d'avaluar el conjunt de la documentació que es troba en els expedients i elevar la proposta motivada de resolució.

En l'esmentada reunió de la Comissió Avaluadora es van exposar les pautes generals per a formular la proposta i els criteris seguits per a realitzar la corresponent baremació i la proposició d'assignació de quantitats econòmiques en funció de la puntuació obtinguda, que va ser aprovada per unanimitat dels assistents; tot això consta en l'acta de la sessió en què s'efectua la proposta motivada de la resolució.La proposta motivada de resolució s'ha formulat de conformitat amb el que es determina en les bases sèptima i octava de la convocatòria, en els mateixos termes que figuren en la part dispositiva de la present resolució.Fonaments de dretI. D'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la mencionada Llei, en la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat per decret legislatiu de 26 de juny de 1991, i en el Decret 140/2014, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, la consellera d'Educació, Cultura i Esport és l'òrgan competent per a la resolució de la convocatòria de subvencions.

II. Per a la concessió i pagament de subvencions cal estar al que disposa l'esmentada Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el Reglament que la desplega i en el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat per decret legislatiu de 26 de juny de 1991, així com en les bases reguladores de la convocatòria.III. La base primera de la convocatòria respecte de l'objecte de la convocatòria determina:

«La present convocatòria té com a objecte la concessió de subvencions destinades a les escoles de música que impartixen ensenyances que no conduïxen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional, inscrites en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, de titularitat de les corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre, a fi de contribuir al finançament parcial dels gastos derivats de la contractació i de l'alta en la Seguretat Social del personal docent de les escoles de música, així com dels gastos del personal no docent o d'altres gastos corrents de les dites escoles durant l'exercici 2014.

Estes subvencions es concediran pel procediment de concurrència i de prorrateig, d'acord amb l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.»

IV. La base segona de l'orde 1/2014, de 24 de gener, establix els requisits que han de reunir les corporacions locals i les entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, que siguen titulars d'escoles de música, per a accedir a les subvencions convocades.V. Respecte del termini de presentació de les sol·licituds, la base tercera, apartat 3 de la convocatòria, determina: «El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats de l'endemà de la publicació d'esta orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. L'incompliment del termini determinarà la inadmissió a tràmit de la sol·licitud.»

VI. Totes les sol·licituds de subvenció formulades es van presentar dins del termini establit per l'apartat 3 de la base tercera de la convocatòria i els expedients incoats s'han tramitat de conformitat amb el que establix la base quinta de la convocatòria.

VII. L'Orde 1/2014, de 24 de gener, de la Conselleria de Governació i Justícia esmentada, en les bases sexta i sèptima determina que correspondrà a la Comissió Avaluadora l'examen i valoració de les sol·licituds presentades i la proposta d'assignació de l'import de les subvencions, tenint en compte les bases de la convocatòria i els criteris fixats en la mateixa base sèptima.

I, en la base octava, es disposa que la Comissió Avaluadora elevarà a l'òrgan competent per a resoldre una proposta motivada de resolució.VIII. En este sentit, la base novena de la convocatòria de referència establix el següent:

«1. Vista la proposta motivada de resolució formulada per la comissió avaluadora, el conseller de Governació i Justícia dictarà la resolució que procedisca.

2. El conseller de Governació i Justícia, a proposta de la comissió de valoració, podrà declarar deserta, totalment o parcialment, l'adjudicació de les subvencions convocades.

3. La resolució de la convocatòria serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de conformitat amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

4. Contra les resolucions, expresses o presumptes, del procediment de concessió de les subvencions, que esgoten la via administrativa:

a) Les corporacions locals interessades podran efectuar el requeriment previst en l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjuí de la posterior impugnació davant de l'orde jurisdiccional contenciós administratiu en la forma, terminis i condicions que la dita norma determina.b) Les entitats privades titulars de les escoles de música interessades podran interposar potestativament recurs de reposició en el termini d'un mes, davant del conseller de Governació i Justícia d'acord amb el que disposa els articles 116 i 117, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o bé podran plantejar directament recurs contenciós administratiu en la forma, terminis i condicions que determina la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant l'assenyalat en els apartats a i b anteriors, les persones interessades puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.»

Per això, en virtut dels antecedents de fet i dels fonaments jurídics que han quedat exposats, vistos els preceptes legals i reglamentaris citats i la resta de de pertinent aplicació, resolc:

Concedir, en el marc de l'Orde 1/2014, de 24 de gener, de la Conselleria de Governació i Justícia, i amb càrrec a la línia T1576000, «Ajudes a escoles de música», inclosa en els Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2014, les subvencions que es relacionen en l'annex, destinades a escoles de música dependents de les corporacions locals i de les entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que figuren en eixe mateix annex com a beneficiàries.Contra esta resolució, que esgota la via administrativa:

a) Les corporacions locals interessades podran efectuar el requeriment previst en l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjuí de la posterior impugnació davant de l'orde jurisdiccional contenciós administratiu en la forma, terminis i condicions que la mencionada norma determina.b) Les entitats privades titulars de les escoles de música interessades podran interposar potestativament recurs de reposició en el termini d'un mes, davant de la consellera d'Educació, Cultura i Esport d'acord amb el que disposa els articles 116 i 117, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o bé podran plantejar directament recurs contenciós administratiu en la forma, terminis i condicions que determina la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant l'assenyalat en els apartats a i b anteriors, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que estimen pertinentValència, 10 d'octubre de 2014.– La consellera d'Educació, Cultura i Esport: Maria José Catalá Verdet.