ORDE 37/2014, de 29 de desembre, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s'inclouen noves activitats en el Repertori d'Oficis Artesans de la Comunitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 7439 de 09.01.2015
Número identificador:  2015/27
Referència Base de Dades:  000169/2015
 ORDE 37/2014, de 29 de desembre, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s'inclouen noves activitats en el Repertori d'Oficis Artesans de la Comunitat Valenciana. [2015/27]

PREÀMBULEl Repertori d'Oficis Artesans de la Comunitat Valenciana, previst en l'article 4 de la Llei 1/1984, de 18 d'abril, d'Ordenació de l'Artesania, va ser aprovat per l'Orde de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme de 4 de juny de 1985. L'article segon de l'orde esmentada establix que el repertori té el caràcter de revisable, i la revisió s'ha de fer, periòdicament, amb un informe previ de la Comissió d'Artesania, d'ofici, a petició dels interessats o a proposta de la comissió esmentada. Per l'Orde de 9 de setembre de 1994, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, es van incloure noves activitats en el repertori esmentat. I per l'Orde de 22 de febrer de 2007, de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, es va ampliar novament el repertori.Davant de la demanda motivada de distints col·lectius artesans perquè siguen inclosos els seus oficis en el repertori, i una vegada que s'ha emés un informe favorable i unànime per part de la Comissió d'Artesania, es fa necessària l'aprovació d'una orde que amplie el repertori i incloga les activitats proposades.

D'altra banda, la cada vegada major presència de les dones en l'àmbit laboral i l'extensió dels oficis i les professions ha generat la necessitat d'utilitzar el femení de molts termes per als quals només hi havia el masculí. I en este sentit, basant-se en el que disposa la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat Valenciana, per a la igualtat entre hòmens i dones, i en les recomanacions del Pla d'igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones, es procedirà a introduir les modificacions necessàries en el repertori d'oficis a fi d'ajustar-lo a la realitat social existent.D'acord amb allò que s'ha exposat, i en virtut de les facultats que em conferixen l'epígraf e de l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 2 de l'Orde de 4 de juny de 1985, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, després de l'informe previ favorable de la Comissió d'Artesania,

ORDENEArticle 1. Nous oficis d'artesania no alimentària

S'inclouen en el Repertori d'Oficis Artesans, si reunixen els requisits que establixen els articles 1 i 4 de la Llei 1/1984, de 18 d'abril, d'Ordenació d'Artesania de la Comunitat Valenciana, les activitats següents:

– Bijuter/Bijutera.Article 2. Nous oficis d'artesania alimentària

1. S'inclouen en el Repertori d'Oficis Artesans com a artesania de producció de béns de consum alimentaris, si reunixen els requisits que establixen els articles 1 i 4 de la Llei 1/1984, de 18 d'abril, d'Ordenació d'Artesania de la Comunitat Valenciana, les activitats següents:– Xocolater artesà/Xocolatera artesana.

– Cerveser artesà/Cervesera artesana.

– Elaborador de conserves i semiconserves artesanes/Elaboradora de conserves i semiconserves artesanes.

2. Les sol·licituds de qualificació artesana per a les activitats assenyalades en el paràgraf anterior hauran de tindre l'informe preceptiu i favorable de la conselleria competent en matèria d'agricultura, pesca i alimentació.

3. Les condicions higienicosanitàries dels locals, instal·lacions i equips, matèries primeres i productes elaborats per unitats artesanes incloses en este article, així com el personal manipulador d'estos productes, han de complir les disposicions vigents en estes matèries i totes les normes que hi siguen aplicables.

Article 3. Ampliació de les denominacions d'oficis artesans

S'amplien les denominacions existents per als oficis de manufacturer de nines i perfumista amb les denominacions dels oficis afins següents:

– Jogueter/Joguetera, com a ampliació de l'ofici de manufacturer de nines ja existent, amb la denominació següent de l'activitat: manufacturer de nines i jogueter/manufacturera de nines i joguetera.

– Fabricant de productes cosmètics, com a ampliació de l'ofici de perfumista ja existent, amb la denominació següent de l'activitat: perfumista i fabricant de productes cosmètics.Article 4. Adaptació del Repertori d'Oficis Artesans de la Comunitat Valenciana al llenguatge no sexista

Per a cada una de les activitats arreplegades en el Repertori d'Oficis Artesans de la Comunitat Valenciana, es procedix a l'adaptació i ús de la denominació de gènere corresponent segons la normativa lingüística acadèmica vigent, d'acord amb el que es detalla en l'annex d'esta orde. La denominació dels oficis inclou la forma masculina i femenina, si és el cas, una al costat de l'altra, i en la seua forma completa.DISPOSICIONS FINALSPrimera

Es faculta el titular de la direcció general competent en matèria d'artesania per a l'actualització del Repertori d'Oficis Artesans de la Comunitat Valenciana que puga derivar-se de les modificacions en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques.Segona

Esta orde entrarà en vigor el dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 29 de desembre de 2014El conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació,

MÁXIMO BUCH TORRALVA

ANNEXVentaller/Ventallera

Terrisser/Terrissera

Catifer i tapisser/Catifera i tapissera

Espardenyer/Espardenyera

Apicultor artesà/Apicultora artesana

Armer/Armera

Artista faller/Artista fallera

Envernissador/Envernissadora

Bastoner/Bastonera

Pessebrista/Pessebrista

Bijuter/Bijutera

Brodador/Brodadora

Boter/Botera

Calador/Caladora

Calceter/Calcetera

Calderer/Calderera

Camiser a mida/Camisera a mida

Carnisser xarcuter artesà/Carnissera xarcutera artesana

Fuster/Fustera

Mestre d'aixa/Mestra d'aixa

Ceramista/Ceramista

Cerer/Cerera

Cerveser artesà/Cervesera artesana

Xocolater artesà/Xocolatera artesana

Cisellador/Ciselladora

Confiter artesà/Confitera artesana

Constructor de manxes/Constructora de manxes

Constructor d'instruments de corda, vent i percussió/Constructora d'instruments de corda, vent i percussió

Corder i xarcier/Cordera i xarciera

Cotillaire/Cotillaire

Ganiveter/Ganivetera

Damasquinador/Damasquinadora

Decorador de teles (estampador)/Decoradora de teles (estampadora)

Daurador/Dauradora

Ebenista/Ebenista

Elaborador de cigarros purs artesans/Elaboradora de cigarros purs artesans

Elaborador de conserves i semiconserves artesanes/Elaboradora de conserves i semiconserves artesanes

Elaborador de figures i objectes d'escaiola i matèries sintètiques/Elaboradora de figures i objectes d'escaiola i matèries sintètiques

Rander/Randera

Enquadernador/Enquadernadora

Muntador/Muntadora

Emmarcador/Emmarcadora

Esmaltador de metalls/Esmaltadora de metalls

Espaser/Espasera

Esparter/Espartera

Estorer/Estorera

Fabricant de flors artificials/Fabricant de flors artificials

Fabricant de mobles i altres objectes de vimen, canya, palma i similars/Fabricant de mobles i altres objectes de vimen, canya, palma i similars

Fabricant de pipes/Fabricant de pipes

Florista artesà/Florista artesà

Forjador/Forjadora

Fonedor/Fonedora

Fonedor artístic/ Fonedora artística

Ganxeter/Ganxetera

Gravador/Gravadora

Guanter a mida/Guantera a mida

Guarnicioner/Guarnicionera

Gelater artesà/Gelatera artesana

Ferrer/Ferrera

Llander/Llandera

Orxater artesà/Orxatera artesana

Gabier/Gabiera

Joier/Joiera

Lacador/Lacadora

Litògraf/Litògrafa

Manipulador de paper vegetal/Manipuladora de paper vegetal

Maquetista/Maquetista

Marroquiner/Marroquinera

Miniaturista/Miniaturista

Modelista/Modelista

Modista a mida/Modista a mida

Mosaïcista/Mosaïcista

Manufacturer de nines i jogueter/Manufacturera de nines i joguetera

Orfebre/Orfebre

Forner artesà/Fornera artesana

Passamaner/Passamanera

Pastisser artesà/Pastissera artesana

Pelleter a mida/Pelletera a mida

Cal·lígraf/Cal·lígrafa

Perfumista i fabricant de productes cosmètics/Perfumista i fabricant de productes cosmètics

Pirotècnic/Pirotècnica

Argenter/Argentera

Protètic dental/Protètica dental

Formatger artesà/Formatgera artesana

Rellotger/Rellotgera

Repujador de cuiro/Repujadora de cuiro

Repujador de metalls/Repujadora de metalls

Restaurador/Restauradora

Sastre a mida/Sastressa a mida

Barreter a mida/Barretera a mida

Tallista de fusta/Tallista de fusta

Tallista de pedra i marbre/Tallista de pedra i marbre

Tapisser de mobles/Tapissera de mobles

Embotidor/Embotidora

Taxidermista/Taxidermista

Teixidor/Teixidora

Tintorer artesà/Tintorera artesana

Fabricant de bótes/Fabricant de bótes

Torner/Tornera

Torroner artesà/Torronera artesana

Veler/Velera

Vidrier/Vidriera

Sabater a mida/Sabatera a mida