Extracte de la Resolució de 24 de gener de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'estableix la convocatòria del procediment per a la concessió de les ajudes incloses en la sol·licitud única dins del marc de la Política Agrícola Comuna per a l'any 2020.Publicat en:  DOGV núm. 8728 de 29.01.2020
Número identificador:  2020/690
Referència Base de Dades:  000939/2020
 Extracte de la Resolució de 24 de gener de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'estableix la convocatòria del procediment per a la concessió de les ajudes incloses en la sol·licitud única dins del marc de la Política Agrícola Comuna per a l'any 2020. [2020/690]

BDNS (identif.): 493369.

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)Primer. Beneficiaris

Agricultors actius amb explotacions agràries situades a la Comunitat Valenciana.Segon. Finalitat

Ajudes directes de suport a la renda dels beneficiaris i mesures SIG de desenvolupament rural (PDR-CV 2014-2020).Tercer. Bases reguladores

Ordre 5/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s'estableixen les bases reguladores aplicables al conjunt de pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural (DOGV 7478, 4 març).

Ordre 7/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les ajudes corresponents a la mesura d'agricultura ecològica, continguda en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i cofinançada pel FEADER (DOGV 7478, 4 març), i les seues modificacions.

Ordre 8/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les ajudes corresponents a les mesures d'agroambient i clima, contingudes en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana i cofinançades pel FEADER (DOGV 7478, 4 març), i les seues modificacions.Quart. Import

Import global màxim de les ajudes finançades pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA): 120.000.000 euros.

Import global màxim de les sol·licituds de pagament d'anual de les ajudes finançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), corresponents a les convocatòries de 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019: 11.542.000 euros.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de la sol·licitud única per a l'any 2020, segons el que es disposa en l'article 95 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, s'iniciarà el dia 1 de febrer i finalitzarà el dia 30 d'abril, tots dos inclusivament.València, 24 de gener de 2020.– El director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària: Francisco Rodríguez Mulero.