Extracte de la Resolució de 24 de gener de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.Publicat en:  DOGV núm. 8728 de 29.01.2020
Número identificador:  2020/693
Referència Base de Dades:  000940/2020
 Extracte de la Resolució de 24 de gener de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. [2020/693]

BDNS (identif.): 493392.

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):Primer. Beneficiaris

Interessats que reunisquen les condicions previstes en l'article 7 de l'Ordre 29/2016, de 31 d'octubre, de 2016, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es van aprovar les bases reguladores de les ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.Segon. Finalitat

L'objecte de la present resolució és la convocatòria de l'ajuda a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, amb la finalitat de facilitar la realització d'inversions que permeten millorar el rendiment global i sostenibilitat de les explotacions mitjançant la implementació de plans de millora.Tercer. Bases reguladores

Ordre 29/2016, de 31 d'octubre, de 2016, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOGV 7915, 11.11.2016), modificada per l'Ordre 7/2019, de 28 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (DOGV 8673, 08.11.2019).Quart. Import

S'estableix un import global màxim per a les ajudes convocades mitjançant la present resolució de 30.000.000 d'euros, distribuïts en les següents anualitats:

Anualitat 2020: 4.500.000 euros

Anualitat 2021: 12.500.000 euros

Anualitat 2022: 10.000.000 d'euros

Anualitat 2023: 3.000.000 d'eurosCinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos a comptar de l'endemà a la publicació d'aquest extracte de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 24 de gener de 2020.– El director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària: Francisco Rodríguez Mulero.