ORDE 1/2014, de 24 de gener, de la Conselleria de Governació i Justícia, de convocatòria de subvencions destinades a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2014.Publicat en:  DOGV núm. 7206 de 04.02.2014
Número identificador:  2014/809
Referència Base de Dades:  001062/2014
 ORDE 1/2014, de 24 de gener, de la Conselleria de Governació i Justícia, de convocatòria de subvencions destinades a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2014. [2014/809]

PREÀMBULEl Decret 19/2012, de 7 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat, en l'article 10, assigna a la Conselleria de Governació i Justícia, entre altres competències, les relacionades amb bandes de música.

Dins de les disponibilitats pressupostàries de l'any 2014, la Conselleria de Governació i Justícia convoca estes subvencions destinades a les escoles de música que impartixen ensenyances que no conduïxen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional, inscrites en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, de titularitat de les corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre, per a contribuir al finançament parcial dels gastos derivats de la contractació i de l'alta en la Seguretat Social del personal docent d'estes escoles, així com de gastos del personal no docent o d'altres gastos corrents d'estes durant l'exercici 2014.Per això, d'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de desplegament de l'esmentada llei; la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell; el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991; el Decret 19/2012, de 7 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat, i el Decret 194/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Governació i Justícia,ORDENEArticle 1. Objecte

Convocar, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions, dins dels límits pressupostaris que s'aproven per a la finalitat esmentada, destinades a les escoles de música que impartixen ensenyances que no conduïxen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional, inscrites en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, de titularitat de les corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre, per al finançament parcial dels gastos derivats de la contractació i de l'alta en la Seguretat Social del personal docent de les escoles de música, així com de gastos del personal no docent o d'altres gastos corrents d'estes escoles durant l'exercici 2014.

Article 2. Dotació econòmica

La Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'Exercici 2014, conté la línia pressupostària T1576000, inclosa en el programa 221.20, en el capítol IV, destinada a l'esmentada finalitat, per import de 4.500.000,00 euros (quatre milions cinc-cents mil euros). Després de l'obertura del pressupost, la Conselleria de Governació i Justícia, mitjançant una resolució, farà públic l'import global màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes en esta convocatòria.

L'import esmentat podrà ser incrementat com a conseqüència d'una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit que no requerirà d'una nova convocatòria, de conformitat amb el que preveu l'article 58, apartat 2, lletra a), punt quart, del Reglament de la Llei General de Subvencions.Article 3. Política de la competència de la Unió Europea

De conformitat amb els articles 3.4 i 7.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques (DOCV 5596, 11.09.2007), esta convocatòria està exempta de notificació a la Comissió Europea perquè no es d'aplicació l'article 107, apartat 1, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, en la mesura que no afecta els intercanvis comercials entre els estats membres.

Article 4. Pronunciament de la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Pressupostos

Segons el que establix el Decret 198/2004, d'1 d'octubre, del Consell, pel qual s'adequa la composició de la Comissió Delegada del Consell per a Assumptes Econòmics i es regula el seu funcionament, i el Decret 80/2011, d'1 de juliol, del Consell, pel qual es modifica la denominació i la composició de l'esmentada Comissió, esta convocatòria no necessita el pronunciament de l'ara denominada Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Pressupostos, ja que no té una especial incidència pressupostària i econòmica.Article 5. Aprovació de les bases i dels models de la convocatòria

1. Aprovar les bases per les quals es regix esta convocatòria, així com els models que figuren identificats com a annexos del III al VI i annexos del VIII a l'XI.

2. I incloure, com a annexos d'esta convocatòria, els següents:

a) Annex I: bases de la convocatòria.

b) Annex II: sol·licitud general de subvenció.

c) Annex III: dades complementàries.

d) Annex IV: pressupost d'ingressos i gastos de l'escola de música.e) Annex V: llista nominal del personal docent contractat de l'escola de música.

f) Annex VI: cursos homologats de formació musical del personal docent contractat de l'escola de música, realitzats durant els últims cinc anys.

g) Annex VII: model de domiciliació bancària.

h) Annex VIII: altres certificats que han d'aportar les corporacions locals.

i) Annex IX: declaracions responsables i autoritzacions que han d'aportar les entitats privades.

j) Annex X: justificació de la subvenció que han de presentar les corporacions locals. Subvencions destinades a escoles de música dependents de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre, per a 2014.

k) Annex XI: justificació de la subvenció que han de presentar les entitats privades. Subvencions destinades a escoles de música dependents de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre, per a 2014.DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Documents en poder de l'Administració de la Generalitat

1. En el cas que els documents, d'acord amb les normes aplicables, que s'han d'adjuntar a la sol·licitud de concessió de subvencions ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, l'entitat interessada podrà acollir-se al que establix l'apartat f) de l'article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sempre que es faça constar el número d'expedient, la data i l'òrgan o dependència on van ser presentats o, si és el cas, emesos, i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponen.

2. Per al cas d'impossibilitat material d'obtindre els documents esmentats, l'òrgan competent podrà requerir a l'entitat sol·licitant la seua presentació o, si no n'hi ha, l'acreditació per altres mitjans dels requisits als quals fan referència estos documents.

3. En tot cas, de conformitat amb el que disposen els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, a les entitats que concórreguen a esta convocatòria no se'ls exigirà la presentació dels documents a què fan referència els preceptes esmentats, ni en el moment de formular la sol·licitud ni tampoc, si resulten beneficiàries, en el de justificar el pagament de les subvencions concedides.Segona. Accés a models normalitzats

Tots els impresos a què fan referència les bases d'esta convocatòria estaran a disposició de les entitats interessades en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en Internet i en qualsevol oficina PROP.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Normativa

En tot allò que no regula esta orde, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat, el text refós de la qual va ser aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.Segona. Delegació de competències

Es delega en la Subsecretària de la Conselleria de Governació i Justícia la facultat de dictar, quan siga procedent, les resolucions per les quals s'accepte la renúncia a les subvencions atorgades i aquelles que deixen sense efecte les subvencions concedides o minoren la seua quantia; també es delega l'esmentada facultat per a dictar les resolucions per les quals s'exigisca el reintegrament d'imports indegudament percebuts en el marc d'esta convocatòria.Tercera. Entrada en vigor

Esta orde entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 24 de gener de 2014El conseller de Governació i Justícia,

SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZANNEX I

Bases de la convocatòria de subvencions destinades a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre per a l'exercici 2014Primera. Objecte de la subvenció

Esta convocatòria té com a objecte la concessió de subvencions destinades a les escoles de música que impartixen ensenyances que no conduïxen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional, inscrites en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, de titularitat de les corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre, a fi de contribuir al finançament parcial dels gastos derivats de la contractació i de l'alta en la Seguretat Social del personal docent de les escoles de música, així com dels gastos del personal no docent o d'altres gastos corrents d'estes escoles durant l'exercici 2014.Estes subvencions es concediran pel procediment de concurrència i prorrateig, d'acord amb l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.Segona. Sol·licitants i requisits

1. Podran sol·licitar estes subvencions les corporacions locals i les entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que siguen titulars d'escoles de música, sempre que de conformitat amb el que preveu l'article 13.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es complisquen els requisits següents:

a) Que en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds d'esta convocatòria, les escoles de música figuren inscrites com a tals en la secció específica del Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

b) Que les persones titulars de les escoles de música privades siguen entitats sense ànim de lucre.

c) Que en el cas d'haver sigut beneficiàries del mateix tipus d'ajudes en l'exercici anterior, hagen presentat la corresponent justificació.d) Que el primer dia hàbil del mes de novembre de 2013 estiga iniciada l'activitat de l'escola de música.

e) Que disposen de personal docent contractat i donat d'alta en la Seguretat Social per al curs 2013-2014, amb efectes, almenys, del primer dia hàbil del mes de novembre de 2013.

f) Que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb de la Seguretat Social, segons el que establix el punt 1 lletra e) de l'article 14 de la Llei General de Subvencions esmentada.

2. Quedaran excloses d'esta convocatòria les entitats en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.Tercera. Formalització de les sol·licituds i termini de presentació

1. La sol·licitud es formalitzarà en l'imprés que figura com a annex II d'esta orde. Este imprés de sol·licitud, degudament subscrit pel representant legal de la corporació local o entitat privada sense ànim de lucre titular de la corresponent escola de música, juntament amb la documentació indicada en la base quarta d'esta convocatòria, aniran dirigits a la Conselleria de Governació i Justícia, el domicili de la qual està ubicat a la ciutat administrativa 9 d'Octubre, torre 4, carrer de Castán Tobeñas, número 77, 46018, de València, i que té la seu electrònica següent: <https://sede.gva.es> o <www.gva.es>.

2. La sol·licitud, juntament amb els annexos i la documentació exigida en les bases de la convocatòria, es podrà presentar en el Registre General de la Conselleria de Governació i Justícia, en el domicili abans indicat, i en els registres de les direccions territorials d'esta conselleria d'Alacant, Rambla Méndez Nuñez, número 41, 03002 Alacant; de Castelló, carrer Major, número 78, 12001 Castelló de la Plana; i de València, ciutat administrativa 9 d'Octubre, torre 4, carrer de Castán Tobeñas, número 77, 46018, de València.

També es podrà presentar per qualsevol dels mitjans establits en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds, i per a això s'accedirà al catàleg de servicis públics interactius de la Generalitat accessibles a través de <www.tramita.gva.es> i se seleccionarà el servici corresponent. Per a poder accedir a este sistema telemàtic, el sol·licitant haurà de disposar de la firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representacions de Caràcter Voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. Si alguns dels documents que s'han d'aportar juntament amb la sol·licitud no poden ser presentats de forma telemàtica, se'n farà l'entrega per registre d'entrada.

3. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'esta orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. L'incompliment d'este termini determinarà la inadmissió a tràmit de la sol·licitud.Quarta. Documentació que s'ha de presentar

1. Juntament amb la sol·licitud, totes les entitats sol·licitants hauran de presentar la documentació següent:

a) Imprés de dades complementàries, de conformitat amb el model que figura com a annex III d'esta orde i degudament firmat pel representant o per la representant legal de l'entitat sol·licitant.

b) Pressupost estimat d'ingressos i gastos per al funcionament de l'escola de música durant l'any 2014, segons el model inclòs com a annex IV d'esta orde, firmat per la persona titular de la secretaria de la corporació local o per la persona que tinga la representació legal de l'entitat privada.

c) Certificat expedit per la persona titular de la secretaria de la corporació local o declaració responsable de la persona que tinga la representació legal de l'entitat privada, segons el model inclòs com a annex V de l'orde, en la qual conste la llista nominal del personal docent contractat de l'escola de música.

En esta llista nominal es faran constar de forma expressa les dades següents: cognoms i nom; número de document nacional d'identitat; número d'afiliació a la Seguretat Social; titulació acadèmica; especialitats instrumentals que impartix; nombre d'hores de contractació setmanal; duració del contracte, i si disposa o no de cursos de formació musical homologats superats durant els últims cinc anys.d) Certificat expedit per la persona titular de la secretaria de la corporació local o declaració responsable de la persona que tinga la representació legal de l'entitat privada, segons el model inclòs com a annex VI de l'orde, en el qual conste una relació detallada dels certificats dels cursos de formació musical corresponents al personal docent contractat de l'escola de música. Perquè els certificats puguen incloure's en la relació indicada en este apartat hauran de correspondre a cursos que tinguen els requisits següents:

d.1. Posseir la condició de curs de formació musical.

d.2. Estar homologat i reconegut per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, organitzats per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) o qualsevol altre organisme públic amb la diligència de reconeixement de l'acció formativa per part de la direcció general competent en la matèria.

d.3. Haver-se cursat durant els últims cinc anys.

e) El model de domiciliació bancària en cas de nova perceptora o canvi de compte bancari, de conformitat amb el model que figura com a annex VII d'esta orde i degudament subscrit pel representant o la representant legal de l'entitat sol·licitant. Així com la resta de documentació necessària per a tramitar la sol·licitud d'alta de la domiciliació bancària als efectes d'incorporar a la base de dades de domiciliació de pagaments del Sistema Comptable de la Generalitat, CONTAG, per mitjà de l'anotació d'un compte bancari, de conformitat amb el que establix l'Orde 18/2011, de 17 de juny,, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat (DOCV 6548, 21.06.2011).

Segons el que disposa l'article 6.2 de la indicada Orde 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, la persona física que sol·licite l'alta d'una domiciliació bancària en representació d'una associació musical podrà no presentar els documents vàlids en dret que deixen constància fidedigna de la seua representació, si esta entitat figura donada d'alta en el Registre de Representants de la Comunitat Valenciana o en el Registre de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana. En este cas, autoritzarà l'òrgan administratiu perquè realitze les comprovacions o les validacions informàtiques oportunes en els registres corresponents.

2. Les corporacions locals sol·licitants també hauran d'aportar, de conformitat amb el model unit a l'orde com a annex VIII, un certificat expedit per la persona titular de la secretaria de la corporació local, en el qual s'acredite:

a) La resolució o l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat local per a formular la sol·licitud de la subvenció.

b) El compromís de la corporació local de complir les obligacions que es deriven de la concessió de la subvenció en el cas de resultar beneficiària.

c) El compromís d'incloure una partida pressupostària destinada al manteniment de l'escola de música en els pressupostos de l'entitat local per a l'exercici 2014.

En el cas que la gestió de l'escola de música es realitze a través d'organismes autònoms, empreses públiques o altres ens de dret públic dependents de l'entitat local, s'haurà de presentar un certificat expedit per la persona titular de la secretaria de la corporació local, acreditatiu que la corporació local és titular de l'escola de música.3. Les entitats privades sol·licitants també hauran d'aportar la documentació següent:

a) Declaració responsable de la persona que tinga la representació legal de l'entitat privada, de conformitat amb el model unit a l'orde com a annex IX, en la qual declare sota la seua responsabilitat que:

a.1. La sol·licitant figura inscrita, en el registre que legalment corresponga, com a entitat sense ànim de lucre.

a.2. L'escola de música de què és titular l'entitat sol·licitant figura inscrita com a escola de música en la secció específica del Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana

a.3. L'òrgan competent de l'entitat ha adoptat l'acord per a formular la sol·licitud de la subvenció.

a.4. La societat musical es compromet a complir totes les obligacions que es deriven de la concessió de la subvenció en el cas de resultar beneficiària.

a.5. L'òrgan competent de l'entitat ha acordat facultar-lo, com a representant legal d'esta, per a subscriure la sol·licitud de subvenció i realitzar tots els tràmits relacionats amb l'esmentada sol·licitud.

En la declaració responsable a què fa referència este apartat a) es farà constar que l'entitat disposa de tota la documentació acreditativa del que s'hi ha declarat.

b) Fotocòpia compulsada del TC2 de l'últim mes que corresponga cotitzar a la Seguretat Social en el moment de presentar la sol·licitud de subvenció o, a falta d'això, els models d'alta en la Seguretat Social (laborals) i/o sol·licitud d'alta en el règim especial de treballadors autònoms (autònoms), en el qual conste el personal docent contractat de l'escola de música.

c) Acreditació que l'entitat sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. Respecte d'això, i de conformitat amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, en el model de sol·licitud (annex II) es farà constar l'autorització perquè l'òrgan instructor obtinga de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb l'article 22.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

En el cas de no conferir esta autorització, l'entitat privada sol·licitant haurà d'aportar els certificats següents:

c.1. Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.

c.2. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, acreditatiu que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions davant de la Seguretat Social.

c.3. Certificat de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública corresponent, acreditatiu que no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.Quinta. Procediment de concessió

1. L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la Subsecretaria de la Conselleria de Governació i Justícia, la qual, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de dictar-se resolució.

2. Es requerirà a les entitats sol·licitants que no reunisquen els requisits o no hagen aportat els documents que s'assenyalen en les bases d'esta convocatòria, perquè, en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, esmenen o acompanyen els documents preceptius, de conformitat amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació amb l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, amb indicació que, si no ho fan així, es considerarà que desistixen de la seua petició.

3. El termini per a tramitar les sol·licituds i resoldre i notificar les resolucions serà de sis mesos com a màxim, comptador des de l'endemà del dia en què la Conselleria de Governació i Justícia faça públic l'import global màxim destinat a la concessió d'estes subvencions en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Una vegada conclòs este termini sense que s'haja dictat i notificat una resolució expressa, les entitats interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

4. Les sol·licituds admeses a tràmit seran avaluades per una comissió de valoració, que elevarà una proposta motivada de resolució al conseller de Governació i Justícia.Sexta. Comissió avaluadora

1. L'avaluació de les sol·licituds de subvencions admeses a tràmit correspondrà a una comissió de valoració composta pels membres següents:

a) President o presidenta: la persona titular de la Subsecretaria de la Conselleria de Governació i Justícia, o persona en qui delegue.

b) Vicepresident o vicepresidenta: la persona titular de la Secretaria General Administrativa de la Conselleria de Governació i Justícia, o persona en qui delegue.

c) Vocals:

c.1. Una persona en representació de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, a proposta d'esta i nomenada pel president o la presidenta de la comissió avaluadora. A esta efecte, l'esmentada federació proposarà dos persones perquè una tinga la condició de vocal titular i l'altra la de vocal suplent.

c.2. Les persones titulars de les direccions territorials de la Conselleria de Governació i Justícia a Alacant, Castelló i València, o les persones en qui deleguen.

c.3. Un funcionari o una funcionària de la Generalitat.

d) Secretari o secretària: un funcionari o una funcionària de la Conselleria de Governació i Justícia.

2. La comissió se sotmetrà, quant al seu règim de funcionament, al que disposa per als òrgans col·legiats el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.Sèptima. Criteris de valoració

1. La comissió avaluadora efectuarà la valoració de les sol·licituds admeses a tràmit i la proposta d'assignació de l'import de les subvencions previstes en esta orde, tenint en compte les bases de la convocatòria i els criteris següents:

1.1. S'assignarà inicialment a totes les sol·licituds admeses a tràmit un mòdul fix de 1.000,00 € (mil euros).

1.2. Així mateix, s'assignarà inicialment un altre mòdul a aquelles escoles de música que tinguen un àmbit d'actuació supramunicipal, entenent per este aquell en què el personal docent es desplaça a diverses localitats de la comarca per a impartir les ensenyances de música als alumnes d'estes poblacions. Este mòdul serà de 1.000,00 € (mil euros), per cada localitat atesa, sempre que en cada una d'estes s'impartisca un mínim de cinc hores setmanals.

Perquè es puga aplicar este mòdul les ensenyances s'han d'impartir en dependències que no pertanguen a la seu d'una altra escola de música.

1.3. La dotació pressupostària que resulte després de l'aplicació dels mòduls anteriors es distribuirà de la forma següent i atenent els criteris establits a continuació:

A) El 80 per cent de la dotació pressupostària resultant, segons el nombre d'hores de contractació de personal docent de l'escola de música que dispose del grau de titulació adequat, com a mínim del títol de professor del pla del 1966 o del títol professional d'ensenyança LOGSE, tal com establix l'article 20 de la Llei 2/1998, de 12 de maig, Valenciana de la Música. Únicament s'exceptuarà del requisit de disposar del grau de titulació indicat, el professorat que impartisca especialitats instrumentals per a les quals no existisca titulació acadèmica oficial reglada. En estos casos, haurà d'acreditar l'experiència professional. Respecte del professorat que impartisca ensenyances d'iniciació i sensibilització musical, podrà ser acceptada la titulació de mestre o diplomat en Professorat d'EGB en l'especialitat d'Educació Musical.

A l'efecte de determinar la puntuació d'este apartat, s'aplicaran uns coeficients de ponderació per hora segons els trams següents:– Fins a la 25a hora contractada 2,00 punts

– Les addicionals fins a la 50a hora contractada 1,75 punts

– Les addicionals fins a la 100a hora contractada 1,50 punts

– Les addicionals fins a la 200a hora contractada 1,25 punts

– Les addicionals a partir de la 200a hora contractada 1,00 puntNo seran baremables ni objecte de subvenció les hores de contractació del personal docent que impartisca ensenyances de dansa o aquell que no tinga els requisits de titulació assenyalats en este mateix apartat.

B) El 20 per cent restant, d'acord amb els criteris i procediments següents:

a) Nombre d'especialitats instrumentals corresponents a les ensenyances elemental i professional impartides per l'escola de música, fins a 3 punts. Esta puntuació es distribuirà aplicant la fórmula següent:(Nombre d'especialitats impartides/total d'especialitats d'ensenyances elemental i professional) x 3

b) Nombre d'especialitats instrumentals impartides en l'escola de música per personal docent contractat amb la titulació acadèmica i especialitat adequada en relació amb el total d'especialitats impartides per l'escola, fins a 4,5 punts. Esta puntuació es distribuirà aplicant la fórmula següent:

(Nombre d'especialitats amb els requisits esmentats/total d'especialitats impartides) x 4,5

c) Existència d'un primer nivell o nivell d'iniciació (jardí musical) en l'oferta formativa de l'escola de música, destinat a xiquets compresos entre els 4 a 8 anys, 1,5 punts.

d) Existència de personal docent contractat que acredite haver realitzat durant els últims cinc anys un o més cursos de formació musical, fins a un màxim de 2 punts. Esta puntuació es distribuirà aplicant la fórmula següent:

(Nombre de professors o professores amb cursos realitzats durant els últims 5 anys/total de professors o professores contractats) x 2

Només seran baremables els cursos de formació musical homologats i reconeguts per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, organitzats per la FSMCV o qualsevol altre organisme públic amb la diligència de reconeixement de l'acció formativa per part de la direcció general competent en la matèria.

e) Existència en l'escola de música de personal docent contractat que dispose de titulació superior, fins a un màxim de 2 punts. Esta puntuació es distribuirà aplicant la fórmula següent:

(Nombre de professors o professores amb titulació superior/total professors o professores contractats) x 2.

f) Interés cultural, formatiu i pedagògic de l'escola de música i el seu impacte en l'àmbit geogràfic on s'ubica, fins a un màxim de 14 punts.

g) Presència en el conjunt instrumental de les especialitats de corda i piano i inclusió en l'oferta pedagògica de la dolçaina, fins a 1,5 punts. En este apartat s'assignaran 0,25 punts per cada especialitat impartida de les següents: piano, contrabaix, viola o viola de gamba, violí, violoncel i dolçaina.

h) Existència en l'oferta formativa de l'escola de música d'una banda juvenil o banda de l'escola, 1,5 punts. L'existència d'esta banda haurà de ser acreditada per la FSMCV

2. Cap entitat beneficiària podrà rebre de la convocatòria, en concepte de subvenció per a l'escola de música per a l'exercici 2014, una quantitat superior a la menor de les següents:

a) L'ajuda sol·licitada per l'entitat.

b) El 75 per cent de la diferència entre el total de gastos que tinga previst efectuar l'entitat i el total d'ingressos que tinga previst liquidar per al manteniment de l'escola de música durant tot l'exercici.c) L'import dels gastos previstos per l'entitat per a la contractació de personal docent de l'escola de música per al dit exercici, incrementat en un 10 per cent.

Quan la subvenció resulte superior a la menor de les tres quantitats esmentades en l'apartat anterior, se li assignarà directament esta última al sol·licitant en qui concórrega la circumstància descrita.

La quantitat sobrant es distribuirà aplicant el criteri de valoració assenyalat en l'apartat 1.3.A d'esta base, entre els sol·licitants que encara no hagueren aconseguit aquells límits i així successivament, fins que no quede cap quantitat per repartir.Octava. Proposta de resolució

1. Després d'avaluar totes les sol·licituds admeses a tràmit, la comissió avaluadora elevarà a l'òrgan competent per a resoldre una proposta motivada de resolució.

2. En la proposta motivada de resolució:

a) Figuraran les entitats a què podria atorgar-se la subvenció, així com la quantia que s'ha de concedir, fins a esgotar el crèdit total disponible.

b) Es faran constar, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se l'entitat beneficiària proposada.

c) Es ressenyaran les sol·licituds que hagen de ser denegades, així com les causes de denegació de les subvencions.Novena. Resolució de la convocatòria

1. Vista la proposta motivada de resolució formulada per la comissió avaluadora, el conseller de Governació i Justícia dictarà la resolució que siga procedent.

2. El conseller de Governació i Justícia, a proposta de la comissió de valoració, podrà declarar deserta, totalment o parcialment, l'adjudicació de les subvencions convocades.

3. La resolució de la convocatòria serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de conformitat amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

4. Contra les resolucions, expresses o presumptes, del procediment de concessió de les subvencions, que esgoten la via administrativa:

a) Les corporacions locals interessades podran efectuar el requeriment previst en l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjuí de la posterior impugnació davant de l'orde jurisdiccional contenciós administratiu en la forma deguda, els terminis corresponents i les condicions que esta norma determina.

b) Les entitats privades titulars de les escoles de música interessades podran interposar potestativament un recurs de reposició en el termini d'un mes davant del conseller de Governació i Justícia, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o bé podran plantejar directament recurs contenciós administratiu en la forma deguda, els terminis corresponents i les condicions que determina la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

No obstant l'assenyalat en els apartats a) i b) anteriors, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.Deu. Obligacions de les entitats beneficiàries

1. Les entitats beneficiàries que obtinguen estes ajudes estan obligades a:

a) Mantindre, com a mínim, el volum de contractació de personal docent que haja sigut considerat per a la concessió de la subvenció, així com el funcionament de l'escola de música, durant els períodes lectius del curs 2013-2014 (d'octubre2013 a juny 2014).

b) Que el primer dia hàbil del mes de novembre de 2013, l'escola de música tinga iniciada l'activitat.

I que el personal docent de l'escola de música estiga contractat, almenys, amb efectes del primer dia hàbil del mes de novembre de 2013.

c) Comunicar a la Conselleria de Governació i Justícia, per mitjà de declaració responsable de la persona que tinga la representació legal de l'entitat, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, amb indicació expressa de l'import de les subvencions o ajudes aconseguides, a quins conceptes es destinaran i si cobrixen el cent per cent (100 %) de la totalitat dels gastos objecte de subvenció. La comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es tinga coneixement de l'obtenció de la subvenció o de l'ajuda i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts, d'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

d) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb el que preveuen els articles 22 i 23 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

e) Justificar les subvencions obtingudes dins del termini màxim establit en esta orde i de conformitat amb el que exigix la base següent.f) Incloure, en la publicitat de l'escola de música, el fet d'estar subvencionada per la Conselleria de Governació i Justícia.

g) No estar incurses en les prohibicions que s'establixen en l'article 13.2 i 13.3, segons siga procedent, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a l'efecte de les quals s'aportarà declaració responsable.

2. Són també obligacions de les beneficiàries d'estes subvencions, les que, amb caràcter general, s'establixen en l'article 14 de la Llei General de Subvencions.

3. L'incompliment de les obligacions anteriors produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció atorgada, deixarà esta sense efecte i donarà lloc, si és el cas, a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen d'acord amb la legislació vigent i, de forma especial, atenent el que disposa el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.Onze. Justificació de les subvencions

1. La justificació per les entitats beneficiàries del compliment de les obligacions imposades i de la consecució dels objectius previstos en l'acte de concessió de la subvenció, es realitzarà de conformitat amb les condicions i els requisits previstos en esta base.

2. Les corporacions locals efectuaran la justificació per la totalitat de l'import destinat a finançar els gastos subvencionats, per mitjà de la rendició del compte justificatiu simplificat regulat en l'article 75 del Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juny,, de la manera següent:a) El noranta per cent (90% ), com a mínim, de la subvenció concedida ha de ser justificat amb gastos de contractació del personal docent de l'escola de música i quotes de Seguretat Social d'este personal. Així com amb les quotes de Seguretat Social corresponents al personal no docent contractat de l'escola de música.

b) I, si és el cas, el deu per cent (10%), com a màxim, de la subvenció concedida podrà justificar-se amb les retribucions salarials del personal no docent contractat de l'escola de música i/o altres gastos corrents.

c) Presentació d'una relació classificada, detallada i comprensiva de la totalitat dels ingressos i gastos i obligacions generats pel funcionament de l'escola de música imputables a l'exercici 2014. En el cas que la subvenció s'atorgue d'acord amb un pressupost estimat, s'indicaran les desviacions succeïdes.

d) Acreditació, de conformitat amb l'annex X d'esta orde, dels punts següents:

1.1. Que s'han complit les condicions imposades en la concessió de la subvenció i que, durant el curs 2013-2014 (d'octubre 2013 a juny 2014), s'ha mantingut el volum de contractació de personal docent que ha sigut considerat per a la concessió de la subvenció, així com el funcionament de l'escola de música durant els períodes lectius de l'esmentat curs.

2.2. Que la totalitat dels justificants originals corresponents a les dades consignades en les relacions dels apartats precedents estan sota el depòsit i custòdia en la intervenció i tresoreria de la corporació local, a disposició de les comprovacions i requeriments que, si és el cas, consideren necessàries els òrgans gestors de la Conselleria de Governació i Justícia.

d.3. De l'existència de consignació pressupostària suficient per a poder sufragar els gastos i obligacions generats pel funcionament de l'escola de música.

e) Si és el cas, carta de pagament de reintegrament en el casos de romanents no aplicats així com dels interessos derivats d'estos.

f) Tots els documents inclosos en el compte justificatiu simplificat, als quals fa referència el número 2 d'esta base, la persona titular de la secretaria de l'entitat local els ha de certificar, amb el vistiplau de la persona que tinga la representació legal de la corporació local.g) En relació amb el compte justificatiu simplificat, la Conselleria de Governació i Justícia comprovarà, a través de les tècniques de mostreig aleatori simple o per raó de la quantia i/o la destinació dels fons aplicats als gastos subvencionats, els justificants que considere oportuns i que permeten obtindre evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció, per a la finalitat del qual podrà requerir a l'entitat beneficiària la remissió dels originals dels justificants de gasto seleccionats.

3. Les entitats privades sense ànim de lucre efectuaran la justificació per la totalitat de l'import destinat a finançar els gastos subvencionats, per mitjà de la rendició del compte justificatiu regulat en l'article 72 del Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juny,, de la manera següent:a) Presentació de la documentació de caràcter econòmic (nòmines, TC1, TC2, factures i/o altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa), que justifique els gastos efectuats per l'escola de música en l'exercici 2014, segons l'especificació següent:

a.1. El noranta per cent (90% ), com a mínim, de la subvenció concedida ha de ser justificat amb gastos de contractació del personal docent de l'escola de música i quotes de Seguretat Social d'este personal. Així com amb les quotes de Seguretat Social corresponents al personal no docent contractat de l'escola de música.

a.2. I, si és el cas, el deu per cent (10 % ), com a màxim, de la subvenció concedida podrà justificar-se amb les retribucions salarials del personal no docent contractat de l'escola de música i/o altres gastos corrents.

Totes les nòmines, TC1, TC2, factures o documents que s'aporten hauran de ser originals o fotocòpies compulsades.

b) Aportació d'una relació classificada, detallada i comprensiva de la totalitat dels gastos que es corresponguen amb la documentació a què fa referència l'apartat a) anterior.

En el cas que la subvenció s'atorgue d'acord amb un pressupost estimat, s'indicaran les desviacions succeïdes.

Esta relació estarà firmada per la persona que ocupe la representació legal de l'entitat beneficiària.

c) Acreditació, de conformitat amb l'annex XI d'esta orde, de les subvencions o ajudes rebudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, amb indicació expressa de l'import de les subvencions o ajudes obtingudes, a quins conceptes es destinaran i si cobrixen el cent per cent (100 %) del total dels gastos objecte de subvenció.

d) Declaració responsable, de conformitat amb l'annex XI d'esta orde, de la persona que tinga la representació legal de l'entitat beneficiària acreditativa del fet que s'han complit les condicions imposades en la concessió de la subvenció i del fet que, durant el curs 2013-2014 (d'octubre 2013 a juny 2014), s'ha mantingut el volum de contractació de personal docent que ha sigut considerat per a la concessió de la subvenció, així com el funcionament de l'escola de música durant els períodes lectius de l'esmentat curs.

e) Si és el cas, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com dels interessos derivats d'estos.

4. Juntament amb la justificació, les entitats privades beneficiàries hauran d'acreditar que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. Respecte d'això, i de conformitat amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, en el model de sol·licitud (annex II) es farà constar l'autorització perquè l'òrgan instructor obtinga, de forma directa a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb l'article 22.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Si no atorga esta autorització, l'entitat beneficiària haurà d'aportar els certificats corresponents.

5. El termini perquè les entitats beneficiàries puguen presentar la justificació de la subvenció en els termes descrits en els apartats anteriors finalitzarà el dia 30 de setembre de 2014.

6. La tramitació del pagament de les subvencions concedides es realitzarà quan es presenten es comproven i s'aproven els justificants corresponents.

El pagament de les subvencions es realitzarà d'una sola vegada, per mitjà d'una transferència bancària.

7. La no-presentació de la justificació del gasto en el termini fixat donarà lloc a la pèrdua de la subvenció i, així mateix, l'entitat beneficiària podrà ser exclosa en les convocatòries d'anys successius, sense perjuí que es concedisca, amb caràcter previ a l'adopció de qualsevol decisió, el tràmit d'audiència legalment establit.Dotze. Desistiment sense efecte o minoració de l'import de la sub­venció i exigència de reintegraments d'imports indegudament percebuts

1. En els casos de l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en cas d'incompliment de les obligacions a què fan referència les bases deu i onze d'esta convocatòria, es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció atorgada i es podrà deixar esta sense efecte o minorar la seua quantia, amb reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció.2. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en tot cas l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per part d'altres administracions o ens públics o privats la suma total de les quals supere el cost de l'activitat subvencionable, donarà lloc a la modificació de la resolució de concessió.

3. L'entitat beneficiària haurà d'efectuar el reintegrament per mitjà de transferència bancària o xec nominatiu a favor de la Generalitat.

4. El procediment de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes l'iniciarà la Conselleria de Governació i Justícia, que notificarà a la interessada l'import de la subvenció que ha de ser reintegrat a la Generalitat, l'obligació que ha resultat incomplida pel centre i la motivació que justifica el reintegrament.

Este procediment de reintegrament haurà de garantir la preceptiva audiència a la interessada, abans de l'elaboració de la resolució definitiva. Esta serà notificada igualment a la interessada i tindrà naturalesa de liquidació definitiva, a l'efecte del còmput del cobrament del deute en període voluntari de recaptació.Tretze. Règim d'infraccions i sancions

El règim sancionador en la matèria regulada en esta orde serà l'establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.Catorze. Interpretació i acceptació de les bases

1. La Conselleria de Governació i Justícia es reserva la facultat d'interpretar el contingut d'esta orde als efectes d'adjudicació de les subvencions.

2. La participació en esta convocatòria implica l'acceptació de les bases que la regulen.