DECRET 30/2010, de 5 de febrer, del Consell, de declaració de municipi turístic de distints municipis de la Comunitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 6202 de 09.02.2010
Número identificador:  2010/1300
Referència Base de Dades:  001332/2010
 
 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria Turisme
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Turisme
  Descriptors:
    Temàtics: municipi, turisme , monografies
    Descriptors toponímics: Callosa de Segura, Elda, Monforte del Cid, Parcent, Pego, el Poble Nou de Benitatxell, Xaló, La Vilavella, Tírig, Traiguera, Vallibona, Vilar de Canes, Ademuz, Alfauir, Andilla, Benigànim, Chera, Chiva, Olocau, Quesa, L'OlleriaDECRET 30/2010, de 5 de febrer, del Consell, de declaració de municipi turístic de distints municipis de la Comunitat Valenciana. [2010/1300]

La Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, regula en el títol III la figura del municipi turístic. Concretament, els capítols I a IV del citat títol estableixen allò referent al concepte de municipi turístic, indicant de forma expressa les condicions que necessàriament hauran de reunir els municipis per a ser declarats turístics i el procediment per a la seua declaració, com també consideracions generals i les bases del seu règim especial, d'acord amb la seua orientació turística.

Des de la publicació de la Llei 3/1998, un important nombre de municipis han anat sol·licitant la seua declaració com a turístics, i s'han iniciat els corresponents expedients d'acreditació del compliment dels requisits en aquesta exigits.

Mitjançant els decrets 72/2000, de 22 de maig; 184/2000, de 22 de desembre; 54/2002, de 10 d'abril; 101/2006, de y de juliol; i 237/2007, de 28 de desembre, del Consell, 184 municipis ja van ser definitivament declarats municipi turístic de la Comunitat Valenciana.

El 26 d'agost de 2009 es van dictar les resolucions provisionals de declaració, corresponents a un nou grup de 21 municipis que en la dita data havien acreditat la seua identificació amb alguns dels supòsits previstos en l'article 25 de la Llei 3/1998, obrint-se un termini de 20 dies corresponent al pertinent període d'informació pública, mitjançant un anunci en el Diari Oficial de Comunitat Valenciana, període transcorregut després que, per Resolució de 20 de novembre de 2009, la consellera de Turisme i presidenta de l'Agència Valenciana del Turisme ha acordat elevar al Consell la proposta de declaració definitiva d'aquest nou grup de 21 municipis com a municipis turístics de la Comunitat Valenciana.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, vista la citada Resolució de 20 de novembre de 2009, oïdes les administracions afectades, a proposta de la consellera de Turisme i presidenta de l'Agència Valenciana del Turisme, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 5 de febrer de 2010,

DECRETE

Article únic

Declarar municipi turístic de la Comunitat Valenciana els municipis que a continuació s'indiquen:

1. Província d'Alacant:

Callosa de Segura.

Elda.

Monforte del Cid.

Parcent.

Pego.

El Poble Nou de Benitatxell.

Xaló.

2. Província de Castelló:

La Vilavella.

Tírig.

Traiguera.

Vallibona.

Vilar de Canes.

3. Província de València:

Ademuz.

Alfauir.

Andilla.

Benigánim.

Chera.

Chiva.

l'Olleria.

Olocau.

Quesa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Facultats d'aplicació i execució

Es faculta a la consellera competent en matèria de turisme per a l'aplicació i l'execució del present decret.

DisposiciÓ final

Única. Efectes

El present decret tindrà efectes des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 5 de febrer de 2010

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

La consellera de Turisme,

BELÉN JUSTE PICÓN