LLEI 2/2016, de 4 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat ValencianaPublicat en:  DOGV núm. 7735 de 07.03.2016
Número identificador:  2016/1599
Referència Base de Dades:  001689/2016
 LLEI 2/2016, de 4 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana [2016/1599]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:PREÀMBULLa Llei de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana ha d'ésser una eina efectiva de seguiment i publicitat de les accions i el funcionament del poder executiu. La seua aplicació és, en aquest sentit, una peça fonamental per a l'exercici dels drets democràtics de la ciutadania.

La funció de control i de compliment de les obligacions que d'ella es deriven, així com la tasca consultiva i interpretativa realitzada per la seua comissió executiva, la creació de la qual contempla la norma, és una pedra angular per a la seua finalitat. Així mateix, la pluralitat en la seua composició assegura l'efectivitat i la representativitat del conjunt de la ciutadania en un òrgan que afecta a l'exercici dels seus drets civils.

És per tot açò que la modificació del seu article 41.1, a fi d'aconseguir la incorporació a l'esmentada comissió de totes les sensibilitats polítiques amb representació a les Corts, suposa una garantia democràtica per a la consecució dels objectius prevists legalment. Així, una composició numèrica flexible permetrà, al llarg del temps, l'adaptació de la seua estructura als canvis en la representativitat.Finalment, la introducció de la disposició transitòria única, farà possible, en un termini de temps raonable, actualitzar i adequar la seua composició a la realitat parlamentària present en la data de la seua entrada en vigor.Article únic. De la modificació de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana

Es modifica el punt 1 de l'article 41 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:1. La comissió executiva estarà constituïda per un nombre de membres igual al nombre de grups parlamentaris amb representació en les Corts. En la composició final es respectarà la paritat entre dones i homes. D'entre els seus membres es designarà la persona que ocupe la presidència.

Els integrants de la comissió, després de la seua compareixença en la comissió corresponent, seran triats pel Ple de les Corts per majoria de tres quints d'entre experts de competència o prestigi reconegut i amb més de deu anys d'experiència professional.

El mandat de la comissió tindrà una durada de cinc anys.DISPOSICIÓ TRANSITÒRIAÚnica. Actualització de la composició

En el supòsit d'estar constituïda amb anterioritat la comissió executiva a la qual fa referència aquesta llei, d'acord amb l'anterior redacció de l'article 41.1, seran elegits, en el termini de dos mesos, tants components com siguen necessaris fins a abastar un nombre de membres igual al nombre de grups parlamentaris amb representació a les Corts en el moment de l'entrada en vigor de la norma present.DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

Aquesta norma entrarà en vigor als vint dies de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 4 de març de 2016El president de la Generalitat

XIMO PUIG I FERRER