LLEI 4/2019, de 22 de febrer, de la Generalitat, de modificació del capítol II del títol III de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de consells i col·legis professionals de la Comunitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 8495 de 27.02.2019
Número identificador:  2019/1870
Referència Base de Dades:  001904/2019
 LLEI 4/2019, de 22 de febrer, de la Generalitat, de modificació del capítol II del títol III de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de consells i col·legis professionals de la Comunitat Valenciana. [2019/1870]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:PREÀMBULLa Llei 6/1997, de 4 desembre, de la Generalitat Valenciana, de consells i col·legis professionals de la Comunitat Valenciana, estableix en l'apartat segon de l'article 12 que «l'exercici de les professions col·legiades requerirà la incorporació al col·legi corresponent en els termes que disposa l'article 3, apartat 2, de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, i, si escau, la comunicació establida en l'article 3, apartat 3, de la dita llei».Així mateix, la Llei 2/1974 esmentada, de col·legis professionals d'àmbit estatal, preveu en l'apartat 2 de l'article 3 que «serà requisit indispensable per a l'exercici de les professions estar incorporat al col·legi professional corresponent quan així ho establisca una llei estatal».La normativa autonòmica valenciana ha de donar resposta a una situació no desitjable com és que persones amb sanció ferma de no exercir la professió col·legiada o persones que exerceixen la professió sense complir amb el requisit de col·legiació obligatòria quan la normativa que la regule l'exigisca, continuen exercint. Doncs, per a garantir l'eficàcia del mandat legal i protegir els drets ciutadans, és necessari abordar una reforma de la normativa d'àmbit autonòmic que possibilite l'eficàcia de les sancions imposades.Article únic. De la modificació de la Llei 6/1997, de 4 desembre, de la Generalitat Valenciana, de consells i col·legis professionals de la Comunitat Valenciana

S'afegeixen tres articles nous dins del capítol II del títol III de la Llei 6/1997, de 4 desembre, de la Generalitat Valenciana, de consells i col·legis professionals de la Comunitat Valenciana:Article 21. Infraccions i sancions disciplinàries

1. Es considera infracció la vulneració de les normes deontològiques de la professió i de les normes col·legials.

Els estatuts de cada professió especificaran el quadre d'infraccions, que es classifiquen en faltes molt greus, greus i lleus.

2. Els estatuts, així mateix, contindran les sancions aplicables segons la classificació de l'apartat anterior. La suspensió de la condició de col·legiat o col·legiada per un termini superior a un any sense excedir els cinc anys o l'expulsió del col·legi només podrà ser acordada per la comissió d'una falta molt greu.

3. Es considerarà infracció molt greu l'exercici d'una professió col·legiada per aquelles persones que no complisquen l'obligació de col·legiació quan la normativa que la regule l'exigisca o quan realitzen actuacions professionals mentre s'executa una sanció de suspensió en l'exercici de la professió, i quan vulneren una resolució administrativa o judicial ferma d'inhabilitació professional, de declaració d'incompatibilitat administrativa o professional o de conflicte de interessos, o una disposició legal en què se establisca la prohibició d'exercici.La mateixa valoració es farà per als professionals, les empreses i els ens que contracten professionals en aquests supòsits.Article 21 bis. Potestat disciplinària

La Generalitat, mitjançant el departament que corresponga, exercirà la potestat disciplinària en els supòsits previstos en l'article 21.3 d'aquesta llei.Article 21 ter. Infraccions molt greus

Les infraccions molt greus podran ser objecte de les sancions següents:

Inhabilitació professional durant un temps no superior a cinc anys.Multa de entre 5.001 euros i 150.000 euros.Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.València, 22 de febrer de 2019El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER