ORDRE 3/2017, d'1 de març, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula l'acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari.Publicat en:  DOGV núm. 7998 de 13.03.2017
Número identificador:  2017/2029
Referència Base de Dades:  002287/2017
 
 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Sanitat
  Descriptors:
    Temàtics: Acció concertadaORDRE 3/2017, d'1 de març, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula l'acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari. [2017/2029]

PREÀMBULLa salut constitueix un dret essencial de la persona i, com a tal, només a través de la seua satisfacció individual i col·lectiva pot materialitzar-se en igualtat substancial.

El dret a la protecció de la salut, reconegut en l'article 43 de la Constitució Espanyola, imposa als poders públics el deure d'organitzar i tutelar la salut pública a través de les mesures preventives i de les prestacions i els serveis necessaris.

La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, en l'article 90 preveu la possibilitat que les administracions públiques sanitàries, en l'àmbit de les seues competències respectives, establisquen concerts per a la prestació de serveis sanitaris amb mitjans aliens i atorga prioritat, quan hi haja anàlogues condicions d'eficàcia, qualitat i costos, als establiments, centres i serveis sanitaris dels quals siguen titulars entitats que tinguen caràcter no lucratiu.

La Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana, configura el sistema valencià de salut, en compliment del mandat de la Llei general de sanitat, que estableix que les comunitats autònomes constituiran i organitzaran els seus propis serveis de salut.

El sistema valencià de salut es defineix com el conjunt de tots els centres, serveis i establiments de la Comunitat Valenciana gestionats sota la responsabilitat de la Generalitat, dirigits a fer efectiu el dret a la protecció de la salut, amb la inclusió tant de l'assistència sanitària com de les actuacions de salut pública.

En el marc de la legislació estatal, la gestió i l'administració dels centres, serveis i establiments sanitaris de protecció de la salut o d'atenció sanitària o sociosanitària es podrà dur a terme directament o indirectament, amb mitjans propis o aliens, públics o privats, mitjançant qualssevol entitats admeses en dret, així com a través de la constitució de concessions administratives, consorcis, fundacions, empreses públiques o altres ens dotats de personalitat jurídica pròpia, i es podran establir, a més, acords o convenis amb persones o entitats públiques o privades, i fórmules de gestió integrada o compartida.El concert s'ha considerat tradicionalment com una modalitat del contracte de gestió de serveis públics, si bé, després de l'aprovació de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, ha recobrat una naturalesa jurídica diferenciada de la modalitat contractual.

Transcorregut el termini de dos anys fixat per a la transposició al dret intern de la Directiva 2014/24/UE esmentada, la conclusió del qual va tindre lloc el 18 d'abril de 2016, el contingut de la directiva esmentada adquireix eficàcia directa i permet procedir a l'aplicació de les seues previsions, amb la inclusió entre aquestes de l'habilitació a les administracions públiques competents per a prestar per si mateixes els serveis a les persones, com són determinats serveis sanitaris, o organitzar-ne la prestació de manera que no resulte necessari subscriure contractes públics, sempre que el sistema previst garantisca una publicitat suficient i s'ajuste als principis de transparència i no-discriminació.

La configuració del concert com una forma de gestió de serveis sanitaris es preveu expressament en la Llei general de sanitat i en el Decret Llei 7/2016, de 4 de novembre, del Consell, sobre acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari. Aquesta última disposició de rang legal estableix les condicions bàsiques d'aplicació en l'ordenament autonòmic, sense perjudici de la regulació bàsica estatal que puga establir-se en el futur. Així mateix, el decret llei esmentat remet a una disposició normativa de desplegament en què s'especifiquen les condicions de realització dels acords d'acció concertada amb entitats públiques i entitats privades sense ànim de lucre.

Així mateix, es fa constar que aquesta norma està inclosa com una de les iniciatives reglamentàries a tramitar per aquesta conselleria en el marc del Pla normatiu de l'administració de la Generalitat, aprovat per l'Acord del Consell de 17 de febrer de 2017.

En virtut d'això, en execució del que disposa la normativa esmentada, de conformitat amb la disposició final primera del Decret llei 7/2016, de 4 de novembre, del Consell, sobre acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari i les facultats conferides per l'article 7 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat; pels articles 1 i 4 del Decret 156/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i per l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i amb els tràmits previs establits en el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, i en l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, oïts els distints organismes amb possibles interessos relacionats amb el contingut d'aquesta norma, i d'acord amb/oït el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,

ORDENEArticle 1. Objecte

És objecte d'aquesta ordre l'establiment de les condicions a què s'ha de sotmetre la subscripció d'acords d'acció concertada amb entitats públiques o entitats privades sense ànim de lucre, per a la prestació a les persones de serveis de caràcter sanitari, amb mitjans aliens a la xarxa pròpia del sistema públic sanitari de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Àmbit d'aplicació

1. Aquesta ordre serà aplicable als acords d'acció concertada que establisca la conselleria competent en matèria de sanitat amb centres, serveis i establiments sanitaris aliens al sistema públic sanitari de la Comunitat Valenciana prestats per entitats públiques o privades sense ànim de lucre, per a la prestació de serveis sanitaris a la població protegida de la Comunitat Valenciana.

2. Els dits acords no afectaran, en cap cas, el règim i les condicions d'accés a l'atenció sanitària que corresponga a les persones, de conformitat amb la legislació vigent.Article 3. Serveis i prestacions sanitaris objecte de concertació

Podran ser objecte de concertació les modalitats de serveis i prestacions següents:

a) Els serveis sanitaris que figuren en la cartera de serveis comuns del sistema nacional de salut, aprovada pel Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre.

b) Aquells altres serveis de col·laboració i suport a la prestació sanitària que, tot i no estar inclosos en l'apartat anterior, resulten adequats per al desenvolupament o l'execució d'aquests.Article 4. Modalitats de concertació

Els acords d'acció concertada, considerats com a instruments organitzatius de naturalesa no contractual, a través dels quals el sistema públic sanitari de la Comunitat Valenciana pot gestionar la prestació de serveis a les persones de caràcter sanitari, el finançament, l'accés i el control dels quals siguen de la seua competència, podran ser:

a) De caràcter singular, quan se subscriguen exclusivament amb una entitat pública o una entitat privada sense ànim de lucre, a la qual s'atribueix la completa prestació d'un servei concret.

b) De caràcter múltiple, quan l'acord siga subscrit amb una pluralitat d'entitats públiques o privades sense ànim de lucre, en atenció a la complexitat del servei atés; la concreta intervenció de cada entitat en la prestació de servei quedarà determinada en el mateix acord subscrit.

Article 5. Requisits de les convocatòries d'acció concertada

1. En cada convocatòria, la conselleria competent en matèria de sanitat fixarà a través de condicions administratives i tècniques, els requisits i les condicions mínimes, bàsiques i comunes, aplicables a l'acció concertada, així com les seues condicions econòmiques, establint les tarifes màximes o mòduls.

2. Les tarifes màximes o mòduls podran ser revisables periòdicament, sense que en cap cas es puga efectuar en un termini inferior a un any natural des de l'establiment.

3. Les tarifes màximes o mòduls que estableix la conselleria competent en matèria de sanitat retribuiran com a màxim els costos variables, fixos i permanents que comporten les dites prestacions, sense incloure benefici industrial, garantida la indemnitat patrimonial de l'entitat prestadora.

4. Cada convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Article 6. Requisits que han de reunir les entitats públiques o privades sense ànim de lucre per a la formalització d'acords d'acció concertada

1. Per a poder subscriure acords d'acció concertada per a la prestació de serveis sanitaris, els centres, establiments i serveis sanitaris hauran de complir els requisits següents:

a) Estar autoritzats per al seu funcionament per l'administració competent en cada cas, d'acord amb la normativa que siga aplicable.b) Estar inscrits en el Registre de Centres i Serveis Sanitaris de la Generalitat Valenciana, o en el registre corresponent, les activitats i serveis objecte de l'acció concertada, quan s'establisca aquest requisit normativament.

c) Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

d) Acreditar el compliment de la normativa que, amb caràcter general o específic, els siga aplicable, tant per la naturalesa jurídica de l'entitat com pel tipus de servei objecte de concertació.

e) No incórrer en les causes d'incompatibilitat per a la concertació de serveis sanitaris que establisca la legislació.

f) Comptar amb un assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els serveis concertats.

g) Complir els requisits específics assenyalats per la normativa autonòmica en matèria de sanitat.

h) Acreditar la solvència financera que s'establisca en la corresponent convocatòria d'acció concertada.

i) Acreditar la solvència tècnica per a prestar el servei que s'establisca en la corresponent convocatòria d'acció concertada.

j) Quan l'objecte de l'acció concertada consistisca en serveis que, d'acord amb la normativa vigent, hagen de prestar-se en un espai físic determinat, acreditar la titularitat del centre o la disponibilitat per mitjà de qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al de la vigència de l'acord d'acció concertada.

k) Acreditar el compliment del que estableix la normativa de prevenció de riscos laborals, plans d'autoprotecció, plans d'emergència, o mesures d'emergència, segons corresponga.

2. Aquells centres o serveis de col·laboració i suport a la prestació sanitària que no tinguen naturalesa sanitària hauran de comptar amb les autoritzacions administratives o inscripcions en aquells registres que els resulten exigibles pel contingut propi de la seua activitat.

3. Les entitats concertades hauran d'acreditar la seua idoneïtat per a prestar els serveis objecte de l'acord d'acció concertada, si bé quan els mitjans materials i personals de què disposen no siguen suficients podran recórrer a la col·laboració de tercers, en les condicions i els requisits que s'establisquen en la convocatòria d'acció concertada i no podran excedir el 50 % de l'import econòmic de l'acord d'acció concertada.Article 7. Criteris de selecció de les entitats

1. Amb la finalitat d'assegurar els principis d'igualtat i no-discriminació que han de regir l'acció concertada de serveis sanitaris, així com la qualitat en l'atenció als usuaris, en cada convocatòria d'acció concertada es determinaran els criteris de selecció i la ponderació, si és el cas, que s'aplicaran per a determinació de l'entitat o entitats que puguen subscriure els corresponents acords d'acció concertada.2. Les convocatòries d'acció concertada determinaran, com a mínim, tres criteris de valoració entre els següents:

a) Implantació en la localitat o àrea geogràfica on s'haja de prestar el servei.

b) Estructura, equipament i cartera de serveis del centre.

c) Anys d'experiència acreditada en la prestació del servei.

d) Valoració per les persones objecte de la prestació del servei, si ja l'haguera prestat anteriorment.

e) Certificacions de qualitat obtingudes.

f) Continuïtat en l'atenció o qualitat prestada.

g) Arrelament de les persones objecte de l'acció concertada en l'entorn d'atenció.

h) Bones pràctiques socials i gestió de personal, incloses aquelles mesures tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el mercat de treball i la inserció sociolaboral de persones amb diversitat funcional d'acord amb el que preveu la legislació de contractes del sector públic i, especialment, en l'execució de les prestacions objecte de l'acció concertada, de conformitat amb el que preveu la Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i el seu sector públic, aprovada per l'Acord de 4 d'agost de 2016, del Consell (DOGV 7852, 17.08.2016).i) Qualssevol altres que resulten determinants per a la valoració de la capacitat i idoneïtat de les entitats.

3. En cas d'empat de la puntuació obtinguda per dues o més entitats a què haguera correspost la màxima puntuació, tindran preferència en la selecció dels acords d'acció concertada corresponents les propostes de les entitats que, en la solvència tècnica, presenten un pla d'igualtat prèviament aprovat per qualsevol administració pública o òrgan competent. Es podran establir en la convocatòria altres criteris addicionals de desempat, inclosa la seua prelació.

Article 8. Procediment de tramitació

1. El procediment l'iniciarà l'òrgan directiu corresponent per raó de la matèria de la conselleria competent en matèria de sanitat, amb un informe previ on haurà d'acreditar-se l'òptima utilització dels recursos propis i la necessitat assistencial de concertar tot o part del servei o activitat, l'abast i les característiques. El dit informe anirà acompanyat d'una memòria que contindrà l'objecte i totes les condicions de l'acord d'acció concertada, de conformitat amb el que estableix aquesta ordre.2. La direcció general competent en matèria de gestió econòmica, pressupostària i comptable de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, vistos l'informe i la memòria assenyalats en l'apartat anterior i una vegada comprovada la disponibilitat pressupostària, farà pública la convocatòria relativa a la realització d'acords d'acció concertada, a fi que les entitats públiques i privades sense ànim de lucre puguen concórrer a la dita fórmula de gestió de les prestacions sanitàries.3. Les entitats que vulguen optar a la celebració dels acords d'acció concertada objecte de convocatòria presentaran la seua sol·licitud de manera telemàtica, dins del termini assenyalat, i hauran d'aportar la documentació acreditativa dels requisits exigits per a això.

4. Les sol·licituds formulades seran valorades i ponderades d'acord amb el que disposa l'article 7 per l'òrgan directiu competent per raó de la matèria, que podrà constituir comissions tècniques de valoració a aquest efecte, i s'haurà d'emetre un informe sobre el compliment de requisits i la idoneïtat de l'entitat pública o privada sense ànim de lucre, si és el cas, per a realitzar la prestació sanitària objecte de concertació.

5. L'informe sobre el compliment de requisits establits per a la concertació de prestació d'un determinat servei servirà de justificació per a la corresponent proposta d'acord d'acció concertada, que serà formulada per la direcció general competent en matèria de gestió econòmica, pressupostària i comptable de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

6. La proposta d'acord d'acció concertada haurà de notificar-se als interessats en la forma que establisca la convocatòria i es concedirà un termini de 10 dies per a presentar-hi al·legacions.

7. L'acord d'acció concertada que finalment puga subscriure's, amb el contingut previst en l'article següent d'aquesta ordre, serà autoritzat i subscrit per la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat. El dit acord serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i serà objecte de publicitat activa a través del portal de transparència de la Generalitat.

8. Transcorreguts tres mesos des de la data de presentació de la sol·licitud, sense que s'hagueren subscrit els acords d'acció concertada derivats de la convocatòria efectuada, es podran entendre desestimades les sol·licituds de concertació presentades.Article 9. Contingut necessari dels acords d'acció concertades

1. Els acords d'acció concertada es formalitzaran en document administratiu, amb el contingut previst en aquest article.

2. Els acords d'acció concertada que se subscriguen hauran de contindre necessàriament estipulacions referides als apartats següents:

a) Àmbit o cobertura territorial del centre o prestació concertada.

b) Sistema i requisits per a l'accés.

c) Garantia dels drets reconeguts a les persones destinatàries del servei i sistema d'informació sobre drets i deures que els assisteixen.d) Contingut dels serveis i delimitació de les prestacions que constitueixen l'objecte de l'acció concertada.

e) Personal i mitjans materials aplicats a la prestació del servei, amb els estàndards i paràmetres de qualitat exigibles.

f) Determinació de la possibilitat i límits a la contractació o cessió dels serveis concertats.

g) Pressupost, tarifes i sistema de pagament en contraprestació pels serveis concertats.

h) Procediment, si és el cas, de facturació i documentació que ha d'aportar-se per a l'abonament dels serveis concertats.

i) Sistemes d'informació i avaluació de l'acord.

j) Duració de l'acord d'acció concertada i causes de resolució.k) Règim de penalitats per incompliment.

l) Revisió de les condicions econòmiques.

m) Determinació de la composició i funcions de la comissió de seguiment de l'acord d'acció concertada.

n) Altres condicions que es deriven de la legislació vigent.

3. Els acords d'acció concertada que se subscriguen garantiran que es presten a les persones els serveis de caràcter sanitari en les condicions que establisca la normativa sectorial aplicable.Article 10. Sistema de pagament dels acords d'acció concertada

1. Les condicions econòmiques aplicables als acords d'acció concertada s'ajustaran a les modalitats de pagament següents:

a) Tarifa per procés o subprocés, assignant un import al conjunt d'actuacions practicades als pacients.

b) Tarifa per activitat o servei realitzat.

2. En les tarifes establides en els acords d'acció concertada es consideraran inclosos tots els impostos, les taxes i la resta de tributs o càrregues legals.

3. No seran abonats a càrrec de l'acord d'acció concertada subscrit aquells serveis sanitaris prestats per les entitats concertades en què hi haja un tercer obligat al pagament.

4. No es podrà percebre dels usuaris dels serveis cap quantitat pels serveis concertats, llevat que s'establisquen per llei.Article 11. Revisió de les condicions econòmiques

La revisió de les condicions econòmiques dels acords d'acció concertada s'efectuarà de conformitat amb allò que s'ha fixat en les seues estipulacions.Article 12. Incompatibilitats

Els acords d'acció concertada per a la prestació de serveis sanitaris amb mitjans aliens a la xarxa pròpia del sistema públic sanitari de la Comunitat Valenciana seran incompatibles amb qualsevol subvenció o ajuda econòmica de qualsevol administració pública per al finançament dels serveis i prestacions sanitaris que constitueixen l'objecte de l'acord d'acció concertada.Article 13. Duració dels acords d'acció concertada

1. Els acords d'acció concertada tindran una duració no superior a quatre anys, si bé es podrà arreplegar en aquests la possibilitat de pròrrogues successives, anuals i de mutu acord, fins una duració màxima de deu anys.

2. En acabar el període de duració de l'acord d'acció concertada, es podrà procedir a l'establiment d'un nou acord.Article 14. Causes de resolució dels acords d'acció concertada

1. Són causes de resolució dels acords d'acció concertada les següents:

a) L'acord mutu de les parts, manifestat amb l'antelació indicada en l'acord d'acció concertada per a garantir la continuïtat del servei.b) L'incompliment greu de les obligacions derivades de l'acord d'acció concertada per part de l'Administració o de qui siga titular del servei, amb el requeriment previ per a exigir el compliment de les obligacions derivades d'aquest.

c) El venciment del termini de duració de l'acord d'acció concertada, llevat que se n'acorde la pròrroga.

d) L'extinció de la persona jurídica a què corresponga la titularitat.e) La revocació de l'acreditació, homologació o autorització administrativa de l'entitat concertada o dels serveis de l'acció concertada.f) El cessament voluntari, degudament autoritzat, de l'entitat concertada en la prestació del servei.

g) La inviabilitat econòmica de la persona titular de l'acord d'acció concertada, constatada pels informes d'auditoria que se sol·liciten.h) La negació a atendre pacients derivats per l'Administració o la prestació de serveis concertats no autoritzats per aquesta.

i) La sol·licitud d'abonament a persones receptores dels serveis o prestacions complementàries quan no hagen sigut autoritzades per l'Administració.

j) La infracció de les limitacions a la contractació o cessió de serveis concertats.

k) La resta de causes que preveja la normativa sectorial i les que, d'acord amb aquesta, s'incorporen en el mateix acord d'acció concertada.

2. Una vegada declarada l'extinció de l'acord d'acció concertada per part de l'administració concertant s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir la continuïtat de la prestació del servei de què es tracte.Article 15. Garanties de compliment dels acords d'acció concertada1. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública durà a terme de manera periòdica l'avaluació de l'execució dels acords d'acció concertada per a prestació de serveis sanitaris, a través de la comissió de seguiment.

2. Els centres i serveis concertats estaran sotmesos a les actuacions de control i inspecció que es duguen a terme des de l'Administració per a assegurar el correcte compliment dels acords d'acció concertada subscrits.

3. Aquelles qüestions litigioses que puguen derivar-se dels acords d'acció concertada subscrits seran resoltes per l'òrgan que va autoritzar l'acord d'acció concertada, després de l'audiència prèvia de la persona interessada, sense perjudici que, una vegada esgotada la via administrativa, es puguen sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Prestacions susceptibles de concertació i tarifes màximes aplicables

Els procediments i serveis susceptibles de ser concertats amb proveïdors aliens a la xarxa pròpia del sistema públic sanitari de la Comunitat Valenciana, així com les tarifes màximes que podran aplicar-se en els acords d'acció concertada, hauran d'ajustar-se a allò que s'ha assenyalat en la corresponent convocatòria d'acord amb el que estableix aquesta ordre.Segona. Quanties de les tarifes màximes aplicables

Per a aquelles convocatòries on no figure tarifa màxima aplicable, s'haurà de remetre expressament a les quanties establides en la vigent Llei de taxes de la Generalitat.Tercera. No-increment de la despesa

L'aplicació del que disposa aquesta ordre no tindrà cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de despesa assignats a la Generalitat i, en tot cas, s'haurà d'atendre amb els mitjans personals i materials de la dita administració i de les entitats adscrites a aquesta.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

A l'entrada en vigor de la present ordre, quedaran derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen o contradiguen el que preveu aquesta.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Mesures d'execució

1. La conselleria competent en matèria de sanitat podrà establir, mitjançant una ordre, les tarifes màximes a què hauran d'ajustar-se en tot cas els acords d'acció concertada, així com qualsevol fórmula de gestió indirecta que puga establir-se per als supòsits previstos en aquesta.2. Es faculta, en tot cas, els òrgans directius de la conselleria competent en matèria de sanitat per a adoptar totes aquelles mesures necessàries per a complir aquesta ordre.Segona. Entrada en vigor

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 1 de març de 2017La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública,

CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ