ORDE 3/2010, de 9 de febrer, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual es complementa la declaració com a Bé d'Interés Cultural de la torre d'Alfauir, a AlfauirPublicat en:  DOGV núm. 6219 de 04.03.2010
Número identificador:  2010/2388
Referència Base de Dades:  002512/2010
 ORDE 3/2010, de 9 de febrer, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual es complementa la declaració com a Bé d'Interés Cultural de la torre d'Alfauir, a Alfauir (València), se'n delimita l'entorn de protecció i se n'establix la normativa de protecció. [2010/2388]

La disposició addicional primera de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, considera béns d'interés cultural integrants del patrimoni cultural valencià tots els béns existents al territori de la Comunitat Valenciana que en el moment de la seua entrada en vigor havien sigut declarats com a tals a l'empara de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, tant mitjançant expedient individualitzat com en virtut del que establixen l'article 40.2 i les disposicions addicionals primera i segona de la llei esmentada. En virtut de l'atribució legal de la condició monumental continguda en les disposicions addicionals primera i segona d'esta última norma, la torre d'Alfauir, a Alfauir (València), constituïx per ministeri de la llei un Bé d'Interés Cultural amb la categoria de Monument.

En aplicació del que disposa la disposició transitòria primera, apartat segon, de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat pot complementar amb les noves mencions i determinacions d'esta llei les declaracions produïdes abans de la seua entrada en vigor.

La Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià va adoptar una resolució, amb data 25 de juliol de 2008 (DOCV 02.09.2008), per la qual s'acordava incoar l'expedient de delimitació de l'entorn de protecció de la torre d'Alfauir, a Alfauir (València), i establir la normativa protectora corresponent.

L'expedient incoat per a la complementació de la declaració com a Bé d'Interés Cultural de la torre d'Alfauir va ser sotmés a tràmit d'informació publica per la Resolució de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de 28.09.09 (DOCV 20.10.09), i es va donar audiència a l'Ajuntament i als interessats de conformitat amb el que establix el paràgraf sisé de l'article 27 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià. També s'han aportat els informes exigits en l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

S'han complit tots els tràmits preceptius legalment previstos per a la delimitació de l'entorn de protecció de la torre d'Alfauir, a Alfauir (València), i per a l'establiment de la normativa protectora corresponent, i s'ha complementat d'esta forma el contingut de la declaració amb les noves determinacions que exigix la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, d'acord amb la facultat que arbitra la disposició transitòria primera, apartat 2, d'esta norma.

En compliment del que disposen el dit precepte i el Decret 7/2007, de 28 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s'assignen competències a les conselleries, i fent ús de les facultats conferides per l'apartat e de l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,

ORDENE

Article 1. Objecte

La present orde té com a objecte establir la normativa de protecció de la torre d'Alfauir, a Alfauir (València), i determinar-ne l'entorn de protecció.

CAPÍTOL I

Normativa de protecció del Monument i el seu entorn

Article 2. Règim del Monument

La torre d'Alfauir, a Alfauir (València), és un Bé Immoble d'Interés Cultural amb la categoria de Monument, i s'ha de regir pel que disposa la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, i pels plans especials de protecció que s'aproven.

Article 3. Usos permesos

Els usos permesos són tots els que siguen compatibles amb la posada en valor i el gaudi patrimonial del bé i contribuïsquen a la consecució dels dits fins. L'autorització particularitzada d'ús s'ha de regir pel que disposa l'article 18 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.

Article 4. Règim general d'intervencions a l'entorn

Mentre no s'aprove el pla especial de protecció, qualsevol intervenció que es pretenga realitzar en l'entorn de protecció del monument requerirà l'autorització prèvia de la Conselleria. Esta autorització s'ha d'emetre aplicant els criteris d'esta orde, i per al que no s'hi preveu, aplicant els articles 38 i 39 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià. Transcorregut un termini de tres mesos, la sol·licitud es considerarà denegada per silenci administratiu.

La proposta d'intervenció haurà de definir-ne l'abast i anar acompanyada de la documentació tècnica oportuna. També haurà d'especificar la ubicació parcel·lària i adjuntar les fotografies que permeten constatar la situació actual i la transcendència patrimonial.

Article 5. Excepcions al règim general

Sense perjuí del que disposa l'article anterior, mitjançant un informe tècnic municipal es podrà establir la no-necessitat del tràmit d'autorització previ en actuacions que se situen fora del present marc normatiu per falta de transcendència patrimonial i sempre que es justifique que són alienes respecte dels valors protegits de l'àmbit monumental, com són les actuacions dirigides a la mera conservació, reparació i decoració interior dels immobles que l'integren, i que, per tant, no comporten una alteració de la situació preexistent.

En estos casos, l'Ajuntament haurà de comunicar a esta administració en el termini de deu dies la concessió de llicència municipal, adjuntant com a mínim l'informe tècnic que es menciona en el paràgraf anterior, un pla d'ubicació i el suport fotogràfic que permeta constatar la situació de partida i la seua falta de transcendència patrimonial.

Article 6. Actuacions il·legals

La contravenció d'allò previst en els articles anteriors determinarà la responsabilitat de l'Ajuntament en els termes establits en l'article 37 de la Llei 4/98, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.

Article 7. Criteris d'intervenció

1. S'ha de mantindre la parcel·lació històrica de l'entorn.

2. S'han de mantindre les alineacions històriques de l'edificació conservades fins a l'actualitat.

3. Els edificis tradicionals de l'entorn, pel seu alt valor ambiental i testimonial d'una arquitectura i tipologia que caracteritzen l'entorn, han de mantindre les façanes visibles des de la via pública, preservant-ne i restaurant-ne els caràcters originaris.

4. El nombre de plantes permeses és l'originari dels edificis anteriors a 1940; en la resta no es poden superar les tres altures (planta baixa més dos); s'autoritzen els soterranis, però queden prohibits els semisoterranis. Els edificis que superen este nombre de plantes s'han de regir pel règim fora d'ordenació. A este efecte, en els casos que concloga la seua vida útil, es pretenguen obres de reforma de transcendència equiparable a la reedificació, una remodelació amb eliminació de les plantes superiors, o una substitució voluntària dels immobles, s'han d'aplicar les ordenances de protecció d'esta normativa. Tot això sense perjuí de la possible aplicació a estos immobles de l'article 21 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.

5. L'alçària de cornisa màxima és de 9 m per a tres plantes i de 7 m per a dos plantes.

6. Les cobertes, d'acord amb la tipologia de la zona, han de ser en el cos principal de l'edifici, la profunditat edificable del qual ha d'oscil·lar entre 8 i 11 m, inclinades, de teula àrab, amb un pendent comprés entre el 25% i el 40%, de dos aiguavessos i carena de 2,25 m d'alçària màxima respecte a la línia de cornisa. Este requisit només podrà ser exceptuat, amb caràcter excepcional, en els casos en què s'acredite l'existència d'una justificació històrico-contextual singular.

7. Les noves edificacions s'han d'adequar estèticament a la tipologia i als acabats tradicionals d'Alfauir, i les façanes han d'atendre les disposicions següents:

- Ràfols d'una longitud màxima de 30 cm i materials propis d'Alfauir.

- Impostes, motlures, marcs, cèrcols, acabaments ornamentals i tots altres elements compositius amb una longitud màxima de volada de 15 cm.

- Buits de façana de proporció vertical, amb la possible excepció de plantes baixes o cambres, segons la tipologia compositiva del municipi.

- Balcons de barana metàl·lica, amb una amplària màxima de volada de 40 cm, 15 cm de caire i una longitud màxima de 1,80 m. Es prohibixen els miradors.

- Els tancaments han de ser de fusta. Es recomanen els finestrons.

- Es prohibixen les persianes, excepte les persianetes exteriors enrotllables tradicionals.

8. L'ús permés en esta zona és el residencial. S'admeten els usos següents, sempre que se'n mostre la compatibilitat amb les arquitectures tradicionals de la zona:

a) Magatzems

b) Locals industrials ubicats a planta baixa

c) Locals d'oficina

d) Ús comercial

e) Ús religiós

Els usos permesos en el sòl no urbanitzable situat a l'altre costat del riu Vernissa són els agrícoles i forestals mantinguts fins a l'actualitat. Per a les possibles tanques de les parcel·les agrícoles, només poden emprar-se materials tradicionals i sempre que no limiten el camp visual ni interferisquen sensiblement en la perspectiva.

Article 8. Preservació de la silueta tradicional i elements impropis

Totes les actuacions que puguen tindre incidència sobre la correcta percepció i la dignitat en la contemplació de l'escena o paisatge urbà del monument i el seu entorn, com seria el cas de l'afecció dels espais lliures per actuacions de reurbanització, enjardinament o plantació d'arbres, provisió de mobiliari urbà, assignació d'ús i ocupacions de la via pública, etc., o com podria ser-ho també l'afecció de la imatge arquitectònica de les edificacions per tractament de color, implantació de rètols, marquesines, tendals, instal·lacions vistes, antenes, etc., o qualsevol altre d'un tipus i unes conseqüències similars, hauran de sotmetre's a l'autorització de la conselleria competent en matèria de cultura, que resoldrà d'acord amb les determinacions de la llei i els criteris de percepció i dignitat abans esmentats.

Queda proscrita la introducció d'anuncis o publicitat exterior als plans de façana dels edificis que, en qualsevol de les seues accepcions, irrompa en l'escena urbana, excepte la d'activitats culturals o esdeveniments festius que, de manera ocasional, reversible i durant un temps limitat, sol·licite i obtinga autorització expressa.

Article 9. Béns de rellevància local

Són béns de rellevància local situats en l'entorn de protecció del monument, de conformitat amb la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, l'església parroquial de la Mare de Déu del Rosari i el retaule de taulellets de Sant Antoni Abat situat al carrer Major. També ho són les restes de la casa senyorial i l'edifici que alberga el forn, i en tots cal atindre's al que disposa la secció primera, «Dels béns de rellevància local», del capítol IV, títol II, de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, aplicable als béns de rellevància local.

Article 10. Patrimoni arqueològic

En qualsevol intervenció que afecte el subsòl de l'immoble o el seu entorn de protecció, s'ha d'aplicar el règim tutelar establit en l'article 62 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, per a la salvaguarda del patrimoni arqueològic.

CAPÍTOL II

Delimitació de l'entorn de protecció

Article 11

L'entorn de protecció del Bé d'Interés Cultural queda definit tant de manera literal com gràfica en els annexos adjunts que formen part de la present orde. La documentació complementària figura en l'expedient corresponent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

La delimitació de l'entorn de la torre d'Alfauir, a Alfauir (València), i l'aprovació de la seua norma de protecció han de comunicar-se al Registre General de Béns d'Interés Cultural dependent de l'administració general de l'estat i han d'inscriure's en la secció primera de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

La present orde entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 9 de febrer de 2010

La consellera de Cultura i Esport,

TRINIDAD MIRÓ MIRA

ANNEX I

DELIMITACIÓ LITERAL

a) Justificació de la delimitació proposada:

El criteri general seguit per a la delimitació de l'entorn de protecció consistix a incloure dins de la seua àrea els elements urbans següents:

- Parcel·les que limiten directament amb la que ocupa el Bé d'Interés Cultural i en què qualsevol intervenció que es realitze pot afectar-lo tant visualment com físicament.

- Parcel·les que donen al mateix espai públic que el Bé d'Interés Cultural i en constituïxen l'entorn visual i ambiental immediat, i en què qualsevol intervenció que es realitze pot suposar una alteració de les condicions de percepció o del caràcter de l'espai urbà.

- Espais públics en contacte directe amb el Bé d'Interés Cultural i les parcel·les enumerades anteriorment i que constituïxen part del seu ambient urbà immediat.

- Edificacions o qualsevol element del paisatge urbà i no urbanitzable que, tot i no tindre una situació d'immediatesa amb el Bé d'Interés Cultural, afecten de forma fonamental la percepció del Bé.

L'àmbit urbà de protecció de la torre es troba inclòs en un Nucli Històric Tradicional, denominat així per la legislació urbanística, i Bé de Rellevància Local, segons la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1998, de 11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, i regulat en l'article 46 de la dita llei. A este efecte, el Bé i la seua normativa de protecció formen part de l'ordenació estructural del planejament municipal.

b) Delimitació de l'entorn de protecció:

- Origen: Vèrtex nord de l'illa cadastral núm. 84251, punt A.

- Sentit: Horari.

- Línia delimitadora: Des de l'origen, la línia recorre la façana nord de l'illa cadastral núm. 84251, creua en esta direcció el riu Vernissa fins a la séquia que va paral·lela al riu. Gira al sud incloent esta séquia fins a continuar per la prolongació de la façana sud de l'illa núm. 83249 i creuar el carrer de la Pau. Recorre les posteriors de les parcel·les 01 i 02 de l'illa núm. 83248 i travessa esta illa en direcció nord incloent ambdós parcel·les. Creua el carrer i recorre les posteriors de les parcel·les que donen al carrer Major de l'illa núm. 83258 fins a l'església. Creua el carrer Major i incorpora les parcel·les que donen al carrer del Mig de l'illa núm. 84260. Creua el carrer Madrid fins al punt d'origen A.

ANNEX II / ANNEXO II

DELIMITACIÓ GRÀFICA / DELIMITACIÓN GRÁFICA<div id="AquiVaUnaImagen"></div>