Llei 5/1993, de 27 de desembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular de la Comunitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 2180 de 07.01.1994
Referència Base de Dades:  0028/1994
 LLEI 5/1993, de 27 de desembre, reguladora de la iniciativa legisltativa popular de la Comunitat Valenciana [94/0047]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei promulgue la Llei següent:

PREÀMBUL

El sistema polític definit en la Constitució Espanyola de 1978 té en la democràcia participativa el principi bàsic de la participació política dels ciutadans en la gestió dels afers públics, mitjançant l'elecció dels seus representants per sufragi universal, lliure, igual i secret.

Ara bé, respectant al màxim el paper institucional dels partits polítics com a institucions fonamentals d'aquesta participació política, en la línia de les més modernes democràcies constitucionals, la Constitució Espanyola avança en l'aprofundiment d'aquest principi de participació, i recull, en l'article 87.3, la possibilitat de la participació directa dels ciutadans en el procés de producció normativa mitjançant la iniciativa legislativa popular.

En compliment d'aquest manament constitucional, les Corts Generals aprovaren la Llei Orgànica 3/1984, de 26 de març, que regula el règim jurídic aplicable a la iniciativa legislativa popular, en relació amb el Parlament Espanyol.

Correspon a la Generalitat Valenciana, en l'àmbit de les seues competències i en compliment d'allò que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que està inspirat en els mateixos principis constitucionals susdits, promoure les condicions que faciliten la participació dels valencians en la vida política, econòmica, cultural i social, al territori de la Comunitat Valenciana.

Aquesta participació passa per les Corts Valencianes com a institució representativa de la voluntat popular, lliurement expressada per sufragi universal mitjançant els partits polítics i, també, per l'ampliació progressiva de la participació en la vida pública dels ciutadans i dels diversos grups socials. Per aquest motiu, cal establir les condicions perquè puguen arribar al Parlament aquelles iniciatives populars que siguen complementàries de les iniciatives promogudes pels partits polítics.

Aquesta llei té per objecte regular amb claredat i amb les màximes garanties constitucionals i autonòmiques els termes en els quals podrà expressar-se la participació dels ciutadans en la tasca legislativa de les Corts Valencianes, tot desenvolupant allò que es preveu en l'article 14.5 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Es fixa el nombre mínim de valencianes i valencians que amb plenitud dels seus drets civils i polítics, són imprescindibles per a iniciar el procediment i també s'estableixen amb claredat i determinació quines són les matèries excloses de la iniciativa legislativa popular; s'exigeix que siga una comissió promotora qui presente un text articulat amb unitat substantiva i que es fixen les causes d'inadmissibilitat a tràmit de la iniciativa. Correspon a la Mesa de les Corts Valencianes aquesta decisió.

Totes aquestes condicions tenen per objecte que no es produesquen despeses ni esforços abans de tenir clara la viabilitat de la proposta d'iniciativa, tant des del punt de vista tècnic, com del constitucional i estatutari.

Ara bé, si al final del procediment la proposició es pren en consideració, s'estableix una compensació econòmica, revisable anualment, amb la finalitat que l'exercici d'aquesta forma de participació en els afers públics no siga onerosa per al ciutadans.

Tot el procediment de recollida de firmes i la comprovació i el recompte d'aquestes està controlat per la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, com a garantia de la regularitat del procediment per la seua similitud a un procés electoral.

Després d'acabada la recollida de firmes, s'inicia el tràmit parlamentari de la iniciativa en el procés del qual serà aplicat el Reglament de les Corts Valencianes, en allò que es refereix al tràmit de la Proposició de llei.

Aquesta llei, doncs, desenrotlla el precepte estatutari de la participació ciutadana, regula el procediment, garanteix el procés i fomenta una política institucional plenament participativa.

TITOL I

Disposicions generals

Article primer. Objecte de la llei

És l'objecte d'aquesta llei possibilitar que els ciutadans majors d'edat que gaudesquen de la condició política de valencians, que es troben inscrits al cens electoral i que no estiguen privats dels drets polítics, puguen exercir davant les Corts Valencianes la iniciativa legislativa prevista en l'article 14.5 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Article segon. Requisits de la iniciativa legislativa popular

a) La iniciativa legislativa popular s'exerceix mitjançant la presentació de proposicions de llei subscrites com a mínim per les firmes de 50.000 electors, autenticades en la forma que determina aquesta llei.

Article tercer. Matèries excloses de la iniciativa legislativa popular

Queden excloses de la iniciativa legislativa popular les matèries següents:

1. Aquelles que facen referència al títol I de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i a l'organització territorial d'aquesta.

2. Les que afecten a l'organització institucional de la Generalitat Valenciana, prevista en el títol II de l'Estatut d'Autonomia.

3. Les de naturalesa tributària i pressupostària.

4. Les referides a la planificació general de l'activitat econòmica de la Comunitat.

5. Totes aquelles la competència legislativa de les quals no corresponga a les Corts Valencianes, o suposen una reforma de l'Estatut d'Autonomia.

Article quart. Compensació de despeses

1. Les Corts Valencianes compensaran la Comissió Promotora de les despeses, degudament justificades, de la difusió de la proposició de llei i de la recollida de firmes, si es pren en consideració.

2. La compensació no excedirà, en cap cas, de dos milions de pessetes. Aquesta quantitat podrà ser actualitzada per les Corts Valencianes en cada legislatura.

TITOL II

Del procediment

Article cinqué. Iniciació del procediment

1. El procediment s'iniciarà amb la presentació davant la Mesa de les Corts Valencianes, mitjançant el registre d'entrada, d'un escrit que contindrà:

a) El text articulat de la proposició de llei, precedit d'una exposició de motius.

b) Una memòria amb una exposició detallada de les raons que aconsellen, segons els signants, que les Corts Valencianes tramiten i aproven la proposició de llei.

2. L'escrit de presentació de la Proposició de llei estarà firmat, com a mínim, per deu ciutadans, que gaudisquen de la condició i drets contemplats en l'article 1, no incórreguen en cap causa d'inelegibilitat o incompatibilitat que assenyala la Llei electoral valenciana per als diputats. En aquest escrit es designarà, d'entre els signants, i per aquestos, una comissió promotora que estarà constituïda per un mínim de tres i un màxim de cinc persones.

Article sisé. Tràmit de ratificació

La Comissió Promotora ratificarà davant el lletrat major de les Corts Valencianes en el termini de quinze dies des de la seua presentació la iniciativa presentada. En aquest acte nomenarà, d'entre els seus membres, el representant legal, amb un substitut que actuarà com a portaveu de la Comissió Promotora davant la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana i davant les Corts Valencianes.

Article seté. Tràmit d'admissió de la iniciativa

1. Correspon a la Mesa de les Corts Valencianes admetre o no a tràmit les iniciatives legislatives presentades en el termini de vint dies, després de l'examen de la documentació aportada.

2. Són causes d'inadmissibilitat de la proposició de llei:

a) Que tinga per objecte alguna de les matèries que s'esmenten en l'article 3 d'aquesta llei.

b) Que falte algun dels requisits de l'article 5 d'aquesta llei. No obstant això, si es tractara d'un defecte reparable, la Mesa de les Corts Valencianes ho notificarà a la Comissió Promotora perquè ho corregesca en el termini d'un mes.

c) Que existesca prèviament en les Corts Valencianes un projecte o proposició de llei que verse sobre la mateixa matèria objecte de la iniciativa legislativa popular.

Si la proposició d'iniciativa popular entrara en les Corts Valencianes amb anterioritat a l'acabament del termini reglamentari de presentació d'esmenes a la iniciativa parlamentària en tràmit, s'admetrà com a esmena de la llei de què es tracte, d'acord amb el que preveuen els articles 107 i següents del Reglament de les Corts Valencianes.

d) Que el text regule matèries diverses sense que tinguen la necessària homogeneïtat entre elles.

e) Que reproduesca una altra iniciativa legislativa popular d'idèntic o equivalent contingut, presentada durant la mateixa legislatura.

3. La resolució que acorde la Mesa de les Corts Valencianes serà notificada a la Comissió Promotora i serà publicada en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes.

Article vuité. Recurs

1. Els acords d'inadmissibilitat dictats per la Mesa de les Corts Valencianes hi podran ser reconsiderats, prèvia sol.licitud de la Comissió Promotora, de conformitat amb el que preveu el Reglament de les Corts Valencianes sense perjudici dels recursos d'empara davant el Tribunal Constitucional, que hi pogueren correspondre.

2. Si el Tribunal decideix que la proposició no incorre en cap causa d'inadmissibilitat de les previstes en l'apartat 2 de l'article anterior, el procediment continuarà els seus tràmits. Si aquest determina que la irregularitat afecta determinats preceptes, la Mesa de les Corts Valencianes concedirà el termini d'un mes a la Comissió Promotora perquè manifeste si retira la iniciativa o si ha de continuar el procediment amb les correccions corresponents.

Article nové. Iniciació del procediment i termini de la recollida de firmes

1. Una vegada que haja estat admesa a tràmit la proposició de llei per la Mesa de les Corts Valencianes, es notificarà a la Junta de Síndics i a la Comissió Promotora.

2. Tot seguit remetrà l'expedient a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana per tal de garantir el procediment de recollida de firmes, i a les oficines del cens electoral per als efectes que preveu aquesta llei.

3. Des de la notificació a la Comissió Promotora, el procediment de recollida de firmes haurà d'efectuar-se en el termini de quatre mesos, i durant aquest període es lliuraran els plecs a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. Si se sololicita, aquest termini podrà ser prorrogat dos mesos quan la Mesa de les Corts Valencianes considere que concorre causa justificada.

4. Acabat el termini i, si escau, la pròrroga, sense que s'hagen lliurat les firmes recollides, la Mesa de les Corts Valencianes declararà la caducitat de la iniciativa, després del certificat de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana.

Article deu. Plecs de recollida de firmes

1. Després de rebre la notificació d'admissió de la proposició, la Comissió Promotora presentarà davant la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana els plecs necessaris per a la recollida de firmes. Aquests plecs reproduiran íntegrament el text de la proposició.

2. En el cas que el text de la proposició de llei ultrapasse en extensió les tres cares del plec, podrà afegir-s'hi un plec més de forma que no puguen separar-se i seran segellats i numerats d'acord amb el que a continuació es disposa.

3. La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana tornarà a la Comissió Promotora en un termini màxim de deu dies els plecs segellats i numerats.

Article once. Autenticació de les firmes

1. Les firmes que es recullen hauran de figurar en els plecs a què fa referència l'article anterior.

2. Junt a la firma de l'elector se n'hauran d'indicar el nom i cognoms, el número del document nacional d'identitat i el municipi on figure inscrit en el cens electoral.

3. Les firmes hauran de ser autenticades mitjançant notari, cònsol o el secretari de l'ajuntament corresponent al municipi on el signant figure inscrit en el cens electoral. L'autenticació assenyalarà la data i podrà ser col.lectiva, plec per plec. En aquest cas, junt a la data s'indicarà el nombre de firmes que continga el plec.

Article dotze. Fedataris especials

1. Les firmes també podran ser autenticades pels fedataris especials designats pels representants de la Comissió Promotora.

2. Podran adquirir la condició de fedataris especials els que, tenint la condició política de valencians, gaudisquen plenament dels drets civils i polítics i juren o prometen davant el lletrat major de les Corts Valencianes donar fe de l'autenticitat de les firmes dels signants de la proposició, sota les penes de falsedat previstes en la llei.

Article tretze. Certificats del cens electoral

1. Qualsevol elector pot demanar a les oficines del cens electoral un certificat de la seua inscripció durant el període de recollida de firmes, a l'efecte previst en aquesta llei.

2. Igualment, els fedataris especials i els representants de la Comissió Promotora poden sol.licitar, fins i tot de forma col.lectiva, els esmentats certificats per als plecs estesos col.lectivament o no.

3. Les oficines del cens electoral expediran tots aquests certificats en el termini màxim de cinc dies.

Article catorze. Tramesa dels plecs a la Junta Electoral

1. Els plecs que continguen les firmes recollides, amb els respectius certificats que acrediten la inscripció dels signants en el cens electoral com a majors d'edat, seran presentats davant la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana dins el termini legal. També serà vàlida l'aportació dels certificats d'inscripció en el cens electoral dins els cinc dies següents, segons el que assenyala l'article 13.3 d'aquesta llei.

2. Si abans de l'acabament del termini establert per a la recollida i presentació de firmes s'hagués aconseguit el nombre exigit per aquesta llei, la Comissió Promotora podrà sol.licitar de la Mesa de les Corts Valencianes el tancament del termini, que es comunicarà tot seguit a la Junta Electoral.

3. La Comissió Promotora podrà recaptar en qualsevol moment la informació que estime adient respecte al nombre de firmes recollides a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana.

Article quinze. Presentació, comprovació i recompte de les firmes

1. Una vegada que hagen estat remesos els plecs a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana i acabat el termini de presentació d'aquests i, si escau, dels certificats, aquesta comprovarà i farà el recompte de les firmes en acte públic després de la citació dels representants de la Comissió Promotora. El recompte no podrà perllongar-se més d'un mes des que finalitze el termini de recollida de firmes.

2. Les firmes que no reunesquen els requisits establerts en aquesta llei seran declarades invàlides i no es comptaran.

Article setze. Resolució

La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana elevarà a la Mesa de les Corts Valencianes certificat que acredite el nombre de firmes vàlides, tot havent comprovat el compliment dels requisits exigits per a la vàlida presentació de la proposició, i destruirà tots els plecs de firmes.

TITOL III

Tramitació parlamentaria

Article disset. Normativa aplicable

La tramitació parlamentària de les proposicions de llei d'iniciativa legislativa popular es regirà per allò que disposa el Reglament de les Corts Valencianes, sense perjudici de les especialitats que es deriven d'aquest títol i d'aquesta llei.

Article divuit. Publicació i inclusió en l'ordre del dia

1. La Mesa de les Corts, a la recepció del certificat de la Junta Electoral, ordenarà la publicació de la proposició de llei en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes i el tràmit reglamentari posterior.

2. La Mesa de les Corts Valencianes remetrà al govern valencià la proposició de llei perquè manifeste el seu criteri pel que fa a la presa en consideració i en done la conformitat o no a la tramitació, si aquesta implicara augment dels crèdits o disminució dels ingressos pressupostaris.

3. Passats trenta dies sense que el govern valencià negue expressament la seua conformitat de la tramitació, la proposició de llei serà inclosa en l'ordre del dia del ple de les Corts Valencianes perquè es prenga en consideració.

Article dinou. Debat parlamentari

El debat s'iniciarà mitjançant la lectura de la documentació presentada per la Comissió Promotora a què fa referència l'apartat 1.b), de l'article 5 d'aquesta llei.

Article vint. No caducitat en cas de dissolució de les Corts Valencianes

La iniciativa legislativa popular que estiga en tramitació en les Corts Valencianes no decaurà si aquestes es dissolen. La Mesa del nou parlament ordenarà recomençar el tràmit parlamentari a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes, segons el que preveu l'article 18.1 d'aquesta llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

S'autoritza el govern valencià perquè dicte les disposicions adients per al desenrotllament i compliment d'aquesta llei.

DISPOSICIO ADDICIONAL SEGONA

D'acord amb el que disposa l'article 4 d'aquesta llei, la quantia màxima en què les Corts Valencianes compensaran la Comissió Promotora en l'exercici 1993, serà de dos milions de pessetes.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.

València, 27 de desembre de 1993

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO