RESOLUCIÓ de 8 de març de 2013, del conseller de Governació i Justícia, per la qual es concedixen vint-i-cinc beques d'especialització esportiva en les modalitats d'escala i corda i raspall i s'adopten altres decisions derivades de les previsions contingudes en la convocatòria d'estes beques, efectuada mitjançant l'Orde 11/2012, de 22 de novembre, de la Conselleria de GovernacióPublicat en:  DOGV núm. 6989 de 22.03.2013
Número identificador:  2013/2737
Referència Base de Dades:  002869/2013
 RESOLUCIÓ de 8 de març de 2013, del conseller de Governació i Justícia, per la qual es concedixen vint-i-cinc beques d'especialització esportiva en les modalitats d'escala i corda i raspall i s'adopten altres decisions derivades de les previsions contingudes en la convocatòria d'estes beques, efectuada mitjançant l'Orde 11/2012, de 22 de novembre, de la Conselleria de Governació (DOCV 6914, 30.11.2012). [2013/2737]

Vistes les actuacions realitzades en la Conselleria de Governació i Justícia per a la tramitació i resolució dels expedients incoats a partir de les sol·licituds presentades a la convocatòria de vint-i-cinc beques d'especialització esportiva en les modalitats d'escala i corda i raspall, s'hi resol basant-se en els següents,Antecedents de fet

Primer. Mitjançant l'Orde 11/2012, de 22 de novembre de 2012, de la Conselleria de Governació, es van convocar vint-i-cinc beques d'especialització esportiva en les modalitats d'escala i corda i raspall (DOCV 6914, 30.11.2012), correcció d'errors de 19 de desembre de 2012 (DOCV 6926) i Orde 8/2012, de 29 de desembre, de la Conselleria de Governació i Justícia, per la qual s'obri un nou termini de presentació de sol·licituds (DOCV 6942, del 14.01.2013).

La convocatòria té com a objecte la concessió de vint-i-cinc beques d'especialització esportiva en les modalitats d'escala i corda i raspall, sota els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, de les quals vint són per a jóvens esportistes de la Comunitat Valenciana, nascuts entre els anys 1996 a 2000, ambdós inclosos, i cinc per a alumnes de la primera promoció del CESPIVA, nascuts entre els anys 1994 a 1998, ambdós inclosos.

Segon. Vistes les sol·licituds presentades i després d'un estudi previ dels expedients, es van valorar quines sol·licituds havien de ser admeses a tràmit i quines no, així com les que havien de ser objecte de requeriment per a millorar-les o esmenar-les i, si és el cas, adjuntar documentació preceptiva. Es van baremar els mèrits al·legats i acreditats pels sol·licitants de conformitat amb els criteris establits en la base octava de la convocatòria, i que va quedat reflectit en l'acta corresponent a la sessió realitzada per la Comissió de Valoració durant la fase d'entrevistes, a la qual es fa referència en l'antecedent de fet tercer.Tercer. Després del que s'ha expressat anteriorment, de conformitat amb el que establix l'apartat 1.2 de la base octava de la convocatòria, es van citar a l'entrevista personal els interessats que havien presentat la sol·licitud dins del termini establit per la convocatòria i que complien els requisits exigits en esta, i van quedar exclosos de l'entrevista aquells sol·licitants que no els tenien.

Quarta. La Comissió de Valoració es va reunir el dia 20 de febrer de 2013 i, en única sessió, es va decidir valorar les sol·licituds presentades. Es van exposar, així mateix, els criteris seguits als efectes de valorar els expedients, la manera d'efectuar les entrevistes i la baremació de les sol·licituds segons el que establixen les bases de la convocatòria, i la Comissió de Valoració va ratificar els criteris exposats.

Quint. Després d'això, la comissió avaluadora va elaborar la proposta de resolució, de conformitat amb el que preveu l'apartat 2 de la base octava de la convocatòria, coincidint l'esmentada proposta amb les decisions adoptades en esta resolució.Fonaments de dret

Primer. De conformitat amb el que preveu el Decret 194/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Governació i Justícia, l'òrgan competent per a resoldre els expedients tramitats a l'empara de l'orde esmentada és el conseller de Governació i Justícia. Els expedients incoats com a conseqüència de les sol·licituds de beques s'han tramitat de conformitat amb el que establixen les bases de l'Orde de 22 de novembre de 2012, de la Conselleria de Governació, amb la Correcció d'errors de 19.12.2012 i amb l'Orde 8/2012, de 29 de desembre, de la Conselleria de Governació i Justícia, per la qual s'obri un nou termini de presentació de sol·licituds per a les 25 beques d'especialització esportiva en les modalitats d'escala i corda i raspall, convocades per mitjà de l'Orde 11/2012, de 22 de novembre, de la Conselleria de Governació, i la resolució es dicta d'acord amb el que establix la base deu de l'Orde de 22 de novembre de 2012.Segon. La base octava de l'orde per la qual es convoquen les 20 beques en les modalitats d'escala i corda i raspall establix que el procés de selecció consistirà en la valoració del currículum de cada aspirant i en la realització d'una entrevista personal. Els criteris de valoració que es tindran en compte per a la concessió de les beques seran els que establix l'Orde 11/2012, de la Conselleria de Governació. Estos criteris de valoració seran els següents:

- Currículum, fins a un màxim de 15 punts; i

- Entrevista, fins a un màxim de 5 punts.

Tercer. La base novena de l'orde per la qual es convoquen les cinc beques en la modalitat d'escala i corda a què opten els alumnes procedents de la primera promoció CESPIVA establix que el procés de selecció consistirà en la valoració del currículum de cada aspirant fins a un màxim de 20 punts. Els criteris de valoració que es tindran en compte per a la concessió de les beques seran els que establix l'Orde 11/2012, de la Conselleria de Governació.

Quart. Les sol·licituds presentades seran valorades per una comissió avaluadora constituïda segons el que determina la base sèptima de la convocatòria.

Quint. Es constituiran tres borses de reserva, dos en la modalitat d'escala i corda i una en la de raspall, prioritzades per orde de puntuació per tots els apartats del procés selectiu. Tindran dret a estar inclosos en les borses d'escala i corda els aspirants que, després d'haver sigut citats a l'entrevista inclosa en el procés selectiu i complir els requisits previstos en l'esmentada orde, hagen sigut avaluats per este concepte i no hagen resultat adjudicataris de les beques. I els aspirants, alumnes de la primera edició CESPIVA, que després d'haver sigut avaluats no hagen resultat adjudicataris de les beques.

Tindran dret a estar inclosos en la borsa de raspall els aspirants que, després d'haver sigut citats a l'entrevista inclosa en el procés selectiu i de complir els requisits previstos en l'esmentada orde, hagen sigut avaluats per este concepte i no hagen resultat adjudicataris de les beques.En cas que es produïsquen vacants durant el període de gaudi de les beques, a causa de renúncies, abandons, incompliment d'obligacions o qualsevol altra incidència, es podrà concedir una nova beca, per la resta del període màxim de gaudi d'esta, entre els integrants de les borses regulades en l'apartat anterior. En este cas, la concessió s'efectuarà segons l'orde prioritzat de la borsa de reserva a què corresponga la vacant. Si la vacant es produïx una vegada transcorreguda la mitat del període de duració de la beca, esta podrà ser declarada deserta. No es podran adjudicar les beques vacants a les persones que no tinguen els requisits exigits en les bases de la convocatòria.

La condició d'integrant de les borses de reserva no generarà en cap moment cap relació amb la Generalitat, ni compromís d'accedir a la condició de becari.

Sext. Segons el paràgraf 4t del punt primer de l'orde de la convocatòria que regula la dotació de les beques convocades, l'import màxim destinat a finançar estes beques puja a 10.000 € (deu mil euros), a càrrec de la línia de subvenció T7286000, del programa 22.01.01.221.20, dels pressupostos de la Generalitat per a 2013, aprovats per mitjà de la Llei 17/2010, de 30 de desembre, programa «Direcció i servicis generals». La Conselleria de Governació i Justícia podrà prorrogar el període de duració, sense necessitat d'una nova convocatòria, per un període màxim de 12 mesos addicionals, sempre que hi haja la disponibilitat pressupostària corresponent i que l'exercici de l'activitat que s'efectue així ho requerisca o aconselle.Sèptim. De conformitat amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de l'esmentada llei; la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell; el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991; l'article 9 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula la concessió de beques, i a proposta de la Comissió de Valoració d'esta convocatòria, fent ús de les atribucions que tinc delegades, resolc:

Primer

Denegar les sol·licituds formulades pels aspirants que apareixen en l'annex I, per no complir el requisit de l'edat prevista o per no posseir el requisit d'alumne de la primera promoció CESPIVA en la modalitat d'escala i corda en el punt primer de l'Orde 11/2012, de la Conselleria de Governació.Segon

Declarar que els aspirants ressenyats en l'annex II, havent sigut citats expressament per a la realització de l'entrevista prevista en l'apartat 1 de la base 8a de la convocatòria o en l'apartat 1 de la base 9a, no han superat el procés de selecció i passen a integrar, de conformitat amb la base catorze de la convocatòria, la corresponent borsa de reserva, i es podrà concedir, per orde, una nova beca, pel temps restant màxim de gaudi d'esta.Tercer

Concedir als aspirants inclosos en l'annex III, ressenyats per orde decreixent de puntuació en la suma total del procés de selecció, una beca per a l'especialització esportiva en les modalitats d'escala i corda i raspall durant l'exercici 2013, desglossant-los en funció de l'especialització.Quart

Concedir, de conformitat amb el que establix l'Orde 11/2012, de 22 de novembre, cada una de les beques dotades amb 400 € (quatre-cents euros) bruts. L'import màxim destinat a finançar estes beques és de 10.000 € (deu mil euros).Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant del conseller de Governació i Justícia, d'acord amb el que disposen els articles 116.1 i 117.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de l'endemà a la notificació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, de 8 d març de 2013.- El conseller de Governació i Justícia: Serafín Castellano Gómez.

ANNEX INOM I COGNOMS CAUSAALEJANDRO JESÚS VAQUERO Nascut amb anterioritat a 1996

JOSEP PALANCA MARTÍNEZ Nascut amb anterioritat a 1996

NESTOR COMPAÑ SERRANO Nascut amb anterioritat a 1996

SERGI QUILIS QUESADA Nascut amb anterioritat a 1996

ANTÓN DEELEN PORTA Nascut amb anterioritat a 1996

PAU MAS TUR Nascut amb anterioritat a 1996

VICTORIANO MARTÍNEZ GARCÍA Nascut amb anterioritat a 1996

ARNAU OLIVER PERETO Alumne 1a promoció CESPIVA,

especialitat raspall

ANNEX IICOGNOMS I NOM MODALITATMARTÍNEZ PASCUAL, ADRIÀ ESCALA I CORDA

MARTÍNEZ PASCUAL, JAIME ESCALA I CORDA

MONTANER PÉREZ, JOSEP RASPALL

ORDIÑANA VILAR, ADRIAN RASPALL

PEREZ FAYOS, JOSEP RASPALL

ESCOLA LOZANO, JOSÉ MANUEL RASPALL

LORJA JORDÁN, PACO RASPALL

SEBASTIÁ PORFILIO, SERGIO 1a PROMOCIÓ CESPIVA

ESCALA I CORDA

ARLANDIS PEIRÓ, MARC 1a PROMOCIÓ CESPIVA

ESCALA I CORDA

SALVÁ ESTRUGO, ALVÁN 1a PROMOCIÓ CESPIVA

ESCALA I CORDA

ANNEX IIIMODALITAT: ESCALA I CORDACOGNOMS I NOM TOTAL PUNTSMARGAIX GIL, RAFAEL 17,50

LOSTADO FERNÁNDEZ, DAVID 17,50

FRANCES MORENO, ÁLVARO 16,75

KRUITHOF PERELLO, SACHA 15,75

FONT CARRERES, JAVIER 13,50

GAUSI AZNAR, DANIEL 11,75

ESCRIG PÉREZ, BORJA 11,50

SALVADOR FERNÁNDEZ, JOSÉ 10,75

FERRER I TORRES, JOSEP 7,50

MESADO MONTESINOS, RICARDO 7,25

PABLO DUARTE, JOSÉ 7,25

MAS VAQUER, JOEL 7,00

RAMOS RESCALVO, CLAUDIO 7,00

MODALITAT: RASPALLCOGNOMS I NOM TOTAL PUNTSALVAREZ TOMAS, IAN 19,00

SALVA FERRER, PAU 18,50

BERTOMEU SANLORENZO, PABLO 18,50

BADENES CONSTANTINO, NESTOR 18,00

IBIZA FIGUERES, HECTOR 17,75

ALBERT TODOLI, MARTÍN 17,50

RODRIGUEZ GOMEZ, PAU 17,25

MODALITAT: 1a PROMOCIÓ CESPIVA ESCALA I CORDACOGNOMS I NOM TOTAL PUNTSGIL GARCIA, CARLOS 20,00

FERRER REUS, SANTIAGO 18,00

GARCÍA PÉREZ, PABLO 17,00

ROIG OLIVER, JOSEP 16,00

GINER GINER, MARC 15,00