DECRET 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat.Publicat en:  DOGV núm. 7781 de 13.05.2016
Número identificador:  2016/3365
Referència Base de Dades:  003289/2016
 DECRET 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat. [2016/3365]

ÍNDEXPreàmbul

Títol I. Disposicions preliminars

Article 1. Objecte

Article 2. Àmbit d'aplicació

Títol II. Codi de Bon Govern de la Generalitat

Capítol I. Principis generals

Article 3. Naturalesa

Article 4. Principis generals

Capítol II. Normes de conducta

Secció primera. Compromís amb els valors democràtics i socialsArticle 5. Subjecció als principis constitucionals

Article 6. Respecte als drets humans

Article 7. Compromís contra la violència

Article 8. No discriminació i respecte a la diversitat

Article 9. Igualtat de dones i homes

Article 10. Respecte a la intimitat, a l'honor i a la imatge pròpia

Article 11. Aconfessionalitat

Article 12. Compromís amb la llengua pròpia

Article 13. Sostenibilitat integral i responsabilitat social

Article 14. Motivació i capacitat cientificotècnica

Secció segona. Integritat i exemplaritat

Article 15. Exemplaritat i dignitat institucional

Article 16. Dedicació i incompatibilitats

Article 17. Interés general i imparcialitat

Article 18. Respecte a la confidencialitat

Article 19. Prohibició de comptes en paradisos fiscals

Article 20. Interessos partidistes

Article 21. Publicitat institucional

Article 22. Reconeixements honorífics

Article 23. Responsabilitat i col·laboració

Article 24. Rendició de comptes

Article 25. Relació amb els mitjans de comunicació

Article 26. Presència a internet

Secció tercera. Sobrietat

Article 27. Ús adequat dels recursos públics

Article 28. Desplaçaments

Article 29. Despeses en actes derivats de l'exercici del càrrec

Article 30. Productes utilitzats en actes en l'exercici del càrrec

Article 31. Relacions comercials i financeres

Article 32. Obsequis i regals

Article 33. Targetes de crèdit o dèbit

Article 34. Acreditació i tractament

Secció quarta. Impuls del govern obert i la bona administracióArticle 35. Dret de bona administració

Article 36. Transparència en l'activitat pública

Article 37. Enfocament centrat en la ciutadania

Article 38. Administració relacional

Article 39. Relació amb el personal de la institució

Article 40. Facilitació d'informació a les Corts

Capítol III. Compliment del Codi

Article 41. Adhesió individual

Article 42. Règim sancionador en matèria de bon govern

Article 43. Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

Article 44. Responsabilitat política davant de les Corts

Títol III. Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental

Article 45. Declaracions d'activitats, de béns i interessos i de rendes percebudes

Article 46. Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental

Article 47. Col·laboració amb el Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental

Article 48. Publicitat del Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental

Article 49. Cancel·lació de les inscripcions

Article 50. Informació a les Corts sobre la informació registral

Disposició addicional primera. Substitució dels registres regulats en el Decret 247/1995, de 24 de juliol, del Govern Valencià

Disposició addicional segona. Incidència econòmica en la dotació de la despesa

Disposició transitòria primera. Adhesió al Codi de Bon Govern dels càrrecs ja nomenats en la data d'entrada en vigor

Disposició transitòria segona. Presentació de declaracions obligatòries per als càrrecs ja nomenats a l'entrada en vigor

Disposició derogatòria única. Derogació normativa

Disposició final primera. Habilitació normativa

Disposició final segona. Entrada en vigor

Annex I. Declaració d'adhesió obligatòria al Codi de Bon Govern de la Generalitat

Annex II. Declaració d'adhesió voluntària al Codi de Bon Govern de la Generalitat

Annex III. Declaracions d'activitats, de béns i interessos i de rendes percebudes

I. Dades de la persona interessada

II. Declaracions d'activitats

III. Declaració de béns i interessos

IV. Declaració anual de rendes percebudes

PREÀMBULLa Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, estableix en el seu títol II una sèrie de principis d'actuació que han de regir la labor de les persones que ocupen els alts càrrecs de la Generalitat i del personal assimilat. L'article 27 d'aquesta llei estableix l'aprovació pel Consell d'un Codi de Bon Govern basat en aquests principis, i el present decret dóna compliment a aquest mandat.

Les nocions d'ètica pública i bon govern estan presents de diferents maneres des del pensament polític clàssic i es relacionen amb la qualitat institucional i la rendició de comptes. Així, l'establiment de mecanismes eficaços de control del poder i d'ètica pública s'evidencien com a elements clau per a la prevenció de la corrupció i la generació de vincles de confiança entre la ciutadania i les institucions. Tot i que les normes ètiques i de bon govern tenen una llarga tradició en el món anglosaxó, en els últims anys la conveniència d'aquest tipus de codi ha sigut assumida en diferents països amb alta qualitat democràtica i per organitzacions internacionals com les Nacions Unides, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, el Consell d'Europa o la Unió Europea. Aquests codis es conceben com a instruments més orientats a la prevenció i persuasió que a la dissuasió dels seus destinataris i destinatàries i, seguint aquesta tendència, en el nostre entorn ha sigut en els últims anys quan ha proliferat l'elaboració d'aquest tipus de normes, tendència que s'ha expressat també en altres lleis en matèria de transparència, de bon govern i de l'exercici de l'alt càrrec.El Codi de Bon Govern parteix del dret a una bona administració reconegut en l'article 41 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i en l'article 9 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i es basa en els principis inclosos tant en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, com, principalment, en la Llei 2/2015, de 2 d'abril. No obstant això, en el text es perceben també influències derivades de la normativa en matèria de transparència, de bon govern, d'incompatibilitats i del règim jurídic aplicable a les persones que ocupen els alts càrrecs. També, entre aquestes referències, cal assenyalar la normativa en matèria de funció pública, tenint en compte que la inclusió de principis ètics i de conducta adreçats als empleats i empleades públics és un fet consolidat tant en la normativa estatal com en l'autonòmica i ha de servir de referència, també, per a tot el sector públic.El Codi pretén ser un instrument que guie les actuacions dels membres del Consell i de les persones que ocupen alts càrrecs per afavorir el desenvolupament d'unes administracions públiques més íntegres. Amb això, a més de complir el que disposa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, es pretén promoure la millora de la qualitat democràtica i la generació de vincles de confiança entre les institucions i la ciutadania. Amb aquest fi, partint de l'obligació de respectar la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia i la resta de l'ordenament jurídic, per mitjà del present Codi es busca que els subjectes a què afecta es regisquen per l'exemplaritat de comportament. Gran part dels principis de bon govern i normes d'actuació contingudes en el Codi que s'aprova s'indueixen de principis generals del dret i de normes vigents en l'ordenament jurídic, que al seu torn estableixen la conseqüència jurídica de l'incompliment o del compliment defectuós. En altres casos, les normes incloses en el Codi incideixen en l'ètica i l'exemplaritat necessàries que ha de guiar l'actuació de les persones subjectes a aquest. Així mateix, entre les normes de conducta contingudes en el Codi de Bon Govern s'inclouen al mateix temps valors generals, principis ètics i normes emmarcades en la gestió eficient i responsable, tenint en compte que gran part de les persones incloses en l'àmbit d'aplicació exerceixen càrrecs públics de naturalesa executiva.El decret s'estructura en tres títols. El títol I inclou l'objecte del decret i l'àmbit d'aplicació. Seguint el que disposa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, l'àmbit subjectiu d'aplicació del Codi de Bon Govern inclòs en el títol II d'aquest decret és l'establert en l'article 25 de l'esmentada llei. No obstant això, d'acord amb l'article 27 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, el Codi de Bon Govern també s'aplicarà als membres de les corporacions locals que voluntàriament l'adopten per mitjà de l'adhesió individual en els termes establerts en el model inclòs com a annex II. Així mateix, també serà aplicable de manera voluntària per mitjà de l'adhesió corresponent als membres de les institucions de rellevància estatutària i als membres dels consells de direcció de les universitats públiques. Per la seua banda, el títol III, relatiu a les declaracions que han de presentar davant del Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental, s'aplicarà únicament a les persones que exerceixen els alts càrrecs i el personal assimilat de la Generalitat.El títol II conté el Codi de Bon Govern, que es divideix en tres capítols. El capítol I inclou la naturalesa i els principis generals del Codi. El capítol II, normes de conducta, s'estructura en quatre seccions, dedicades a diferents principis i normes que es destaquen en l'article 4. Aquests principis són el compromís amb els valors democràtics i socials, la integritat i exemplaritat, la sobrietat, i el compromís amb l'impuls del govern obert i la bona administració. El capítol III es refereix als mecanismes de compliment del Codi. En primer lloc, cal destacar el mecanisme d'adhesió individual que han de formular totes les persones subjectes al Codi en el moment d'accedir al càrrec, i que suposa un compromís individual d'observar les disposicions que conté. D'altra banda, es fa referència al règim sancionador en matèria de bon govern establert en la normativa bàsica i en la Llei 2/2015, de 2 d'abril. Així mateix, com a mecanismes per al compliment del Codi, es fa esment també al seguiment que podrà realitzar el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i de les mesures de responsabilitat política que, si ho consideren convenient, poden adoptar les Corts en relació amb les persones que exerceixen els alts càrrecs en l'Administració de la Generalitat.D'altra banda, el títol III del present decret regula el Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental i de les declaracions que davant d'aquest registre han de presentar les persones que exerceixen els alts càrrecs de la Generalitat i el personal assimilat que, com a novetat introduïda, haurà de presentar-se exclusivament per mitjans electrònics. El Decret 247/1995, de 24 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es van crear els registres d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de la Generalitat, s'ha mostrat, més de 20 anys després de la seua aprovació, insuficient i poc adaptat a les exigències de transparència i rendició de comptes actuals. És per això que es deroga per mitjà d'aquest decret a fi d'establir una regulació més simple, moderna i exigent, que al mateix temps siga coherent amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, amb la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i amb el mateix Codi de Bon Govern que s'aprova per mitjà d'aquest decret. Es pretén, així, agrupar en un mateix text normatiu obligacions que van referides a un mateix col·lectiu, el que formen els alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i els càrrecs directius del sector públic instrumental.

El Codi conté dues disposicions addicionals, dues transitòries, una derogatòria i dos finals. Es destaca que, tal com expressa la disposició addicional primera, el nou registre regulat en el títol III substitueix els registres creats en el Decret 247/1995, de 24 de juliol, del Govern Valencià, que queda derogat per aquesta norma.

És important destacar que, davant la complexitat de migrar les dades que figuren en els registres actuals i per a adequar-se al nou contingut obligacional regulat en el títol III d'aquest decret, s'estableix per als càrrecs ja nomenats a l'entrada en vigor del Codi l'obligació de realitzar una nova declaració.

Quant a la disposició final segona d'aquesta norma, el títol III, regulador del Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental, entrarà en vigor als dos mesos de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Aquesta demora és necessària per a adequar el nou registre regulat en el títol III. La resta de l'articulat entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació.

Finalment, s'hi inclouen tres annexos. Com a annex I s'inclou el model d'adhesió individual, que és obligatòria per a les persones que exerceixen els alts càrrecs i el personal assimilat de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental. Com a annex II s'inclou el model d'adhesió que podran formular les persones que voluntàriament poden adherir-se al Codi, que són els membres de les corporacions locals i el personal directiu del seu sector públic vinculat i/o depenent, i determinades persones en l'àmbit de les universitats públiques i les institucions estatutàries. Com a annex III s'incorporen els models perquè els alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i el personal directiu del sector públic instrumental complisca amb les obligacions de presentar les declaracions d'activitats, de béns i interessos i de rendes percebudes establides en el títol III.El Codi que s'aprova amb aquest decret és un complement de la legislació sobre la matèria, que és part d'una acció més àmplia dirigida a desplegar la normativa sobre transparència, règim d'incompatibilitats, conflictes d'interessos i bon govern per a una major integritat en les nostres institucions.

Per tot això, d'acord amb el que estableixen els articles 18.f i 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 6 de maig de 2016,

DECRETE

TÍTOL I

Disposicions preliminarsArticle 1. Objecte

El present decret té com a objecte:

1. Establir per mitjà d'un Codi de Bon Govern els criteris i les normes de conducta que hauran d'observar en les seues actuacions públiques les persones incloses en el seu àmbit d'aplicació, a fi d'afavorir el desenvolupament d'unes institucions i administracions públiques íntegres, transparents, eficaces i eficients.

2. Promoure la millora de la qualitat democràtica i generar confiança en les institucions per mitjà de l'exemplaritat, la integritat i la transparència en les actuacions de les persones que ocupen càrrecs directius.3. Reforçar, en l'actuació de les persones incloses en l'àmbit subjectiu del Codi de Bon Govern, el respecte als principis i els valors de la Constitució Espanyola i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, de manera que el compliment de la normativa vigent s'efectue atenent als principis i els objectius que inspiren el Codi.4. Regular el Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental, així com les declaracions d'activitats, de béns i interessos i de rendes percebudes que han de presentar els alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i el personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat.Article 2. Àmbit d'aplicació

1. El compliment del present decret és exigible en la seua totalitat per a:

a) Les persones integrants del Consell.

b) Les persones titulars de les secretaries autonòmiques, subsecretaries, direccions generals i òrgans o centres directius el nomenament de les quals competisca al Consell.

c) Les persones que ocupen càrrecs directius com la presidència, la direcció general, la gerència, el càrrec de conseller o consellera delegada i altres càrrecs directius i funcions executives assimilables en les organitzacions del sector públic instrumental de la Generalitat establertes en l'article 2.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.Tindran aquesta consideració les persones que ocupen la presidència, les direccions generals o la gerència i els consellers delegats i conselleres delegades, així com les persones titulars d'altres llocs de treball o càrrecs assimilats que exercisquen la funció executiva de màxim nivell amb subjecció directa a l'òrgan de govern de les entitats que integren el sector públic instrumental de la Generalitat.

d) Qualsevol persona que haja subscrit un contracte laboral especial d'alta direcció, en el qual constarà expressament l'adhesió individual al Codi sense perjudici del règim jurídic que li siga aplicable en virtut del seu contracte laboral.

2. El Codi de Bon Govern, contingut en el títol II d'aquest decret, també serà aplicable, de manera voluntària i per mitjà de l'adhesió individual formulada en els termes fixats en l'annex II, a les persones següents:

a) Els membres de les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu i qualsevol altra institució estatutària anàloga que es puga crear en el futur.

b) Els membres de les corporacions locals i el personal directiu del seu sector públic vinculat o dependent.

c) Els membres dels consells de direcció de les universitats públiques valencianes i les persones que exercisquen càrrecs directius com la presidència, les direccions generals, les gerències, els consellers delegats i conselleres delegades i funcions executives assimilables en les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.

TÍTOL II

Codi de Bon Govern de la GeneralitatCAPÍTOL I

Principis generalsArticle 3. Naturalesa

1. El Codi de Bon Govern contingut en aquest títol estableix unes normes de conducta que les persones incloses en el seu àmbit d'aplicació hauran de respectar. Aquestes normes tenen la consideració d'estàndards mínims i poden ser completades en els seus nivells d'exigència pels codis específics o sectorials que es puguen aprovar, si és el cas, en els diferents àmbits o entitats.

2. Els valors, principis i comportaments establerts en aquest títol informaran la interpretació i aplicació dels tipus d'infraccions administratives i del règim sancionador que, per a les accions o omissions en què puguen incórrer les persones incloses en el seu àmbit d'aplicació, establisca la legislació.Article 4. Principis generals

Les persones subjectes a aquest Codi exerciran les seues funcions d'acord amb els principis fixats en la Constitució espanyola, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la resta de l'ordenament jurídic. Així mateix, en les seues actuacions es guiaran pels valors democràtics i socials, els principis d'integritat i exemplaritat, la sobrietat en les seues actuacions i el compromís amb l'impuls del govern obert i la bona administració.

CAPÍTOL II

Normes de conductaSecció primera

Compromís amb els valors democràtics i socialsArticle 5. Subjecció als principis constitucionals

Les persones subjectes a aquest Codi, a més de complir el que disposa el marc constitucional i estatutari, aplicaran en la seua activitat els valors democràtics que contenen i els principis de l'estat social i democràtic de dret. En les seues actuacions es regiran pels principis d'igualtat, llibertat, justícia i pluralisme polític, així com pel respecte a la dignitat humana.Article 6. Respecte als drets humans

La conducta de les persones subjectes a aquest Codi es basarà en el ple respecte dels drets, deures i llibertats reconeguts en la Constitució Espanyola, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i la resta de l'ordenament de la Unió Europea, en els instruments internacionals de protecció dels drets humans, individuals i col·lectius, en particular, la Declaració Universal de Drets Humans; els pactes internacionals de drets civils i polítics i de drets econòmics, socials i culturals; la Convenció Europea de Drets de l'Home i Llibertats Fonamentals, la Carta Social Europea, així com els drets dels valencians i valencianes reconeguts en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i en la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana.

Article 7. Compromís contra la violència

Les persones subjectes a aquest Codi no legitimaran, en les seues actuacions i declaracions públiques, el terrorisme o qualsevol classe de violència, ni atemptaran o ofendran la memòria de les víctimes de qualsevol violència política o social i, en particular, les de violència masclista o de gènere i la que hagen pogut patir històricament els defensors i les defensores de la democràcia.Article 8. No discriminació i respecte a la diversitat

1. Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Codi impediran qualsevol actuació que puga produir discriminació per raó de naixement, raça, ètnia, sexe, religió, llengua, opinió, orientació sexual o identitat de gènere o per qualsevol altra circumstància personal, política o social.

2. Les actuacions de les persones subjectes a aquest Codi es caracteritzaran pel respecte i la protecció de la diversitat. Això implicarà el respecte a la diversitat sexual, de gènere, funcional, familiar, ètnica i religiosa, així com tota manifestació cultural, política i social sempre que siga respectuosa amb els drets humans i no s'utilitzen mitjans violents.Article 9. Igualtat de dones i homes

Les persones subjectes a aquest Codi promouran la igualtat efectiva de dones i homes, i remouran en l'àmbit de les seues competències qualsevol obstacle que puga dificultar la consecució d'aquest objectiu. En les seues actuacions i declaracions públiques fomentaran aquesta igualtat i, en aquest sentit, propiciaran en la seua gestió l'exercici de pràctiques de democràcia paritària i l'ús del llenguatge inclusiu.Article 10. Respecte a la intimitat, a l'honor i a la imatge pròpia

1. Les persones subjectes a aquest Codi respectaran en tot cas els drets a la intimitat personal i familiar, a l'honor, a la imatge pròpia, i el dret a la protecció de dades personals.

2. En l'exercici del càrrec, les persones incloses en l'àmbit d'aplicació del Codi evitaran la intromissió en els assumptes que afecten la intimitat dels adversaris i adversàries polítics quan es tracte d'informació que no tinga rellevància pública o quan s'hi haja accedit de manera il·legítima.Article 11. Aconfessionalitat

1. Les persones subjectes al present Codi no estaran obligades en cap cas a participar en actes religiosos en la condició del seu càrrec. La seua assistència a aquests serà a títol individual, en exercici del dret de llibertat religiosa.

2. Les persones subjectes al Codi procuraran que les institucions o corporacions a què pertanyen s'abstinguen, corporativament, de participar en les presidències d'actes religiosos. Només podran participar en aquests actes en el cas que, per raons històricament consolidades, tinguen un valor cultural assumit comunitàriament que transcendisca al seu origen religiós.Article 12. Compromís amb la llengua pròpia

1. Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació del Codi assumeixen el seu compromís social amb el procés de normalització del valencià, amb l'objectiu d'estendre el seu ús i el seu coneixement, i la finalitat més àmplia de contribuir a la presa de consciència col·lectiva sobre la promoció del valencià en tots els àmbits socials i nivells d'intervenció ciutadana.

2. En les seues comunicacions, les persones subjectes a aquest Codi fomentaran el valencià i respectaran la normativa lingüística de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.Article 13. Sostenibilitat integral i responsabilitat social

Les persones a les quals afecta aquest Codi promouran, en el seu àmbit d'actuació i en la presa de decisions, polítiques que contribuïsquen a la lluita contra el canvi climàtic, a la protecció del medi ambient i a l'ordenació racional i sostenible del territori, del paisatge i del patrimoni natural, històric i cultural, així com al foment de la responsabilitat social.Article 14. Motivació i capacitat cientificotècnica

Les persones subjectes al present Codi adoptaran les decisions de manera raonada, conscient i informada, evitant sempre l'arbitrarietat. Sempre que siga necessari recolzaran les seues decisions i declaracions en el coneixement expert proporcionat des de l'àmbit científic i tècnic competent. En l'exercici de responsabilitats públiques s'abstindran de defensar opinions subjectives contràries al coneixement científic.

Secció segona

Integritat i exemplaritatArticle 15. Exemplaritat i dignitat institucional

Les persones subjectes al Codi guardaran lleialtat a la institució a què serveixen, vigilant sempre el compliment dels objectius d'aquesta. En l'exercici de les seues funcions i competències hauran de contribuir, en tot cas, al prestigi, la dignitat i la imatge de la institució que representen o de l'entitat a què pertanguen, procurant per mitjà de la seua conducta ser una referència per al personal de l'organització que representen. Per a això, hauran d'actuar de forma exemplar i en cap cas adoptaran conductes o actituds que puguen perjudicar aquesta imatge.

Article 16. Dedicació i incompatibilitats

1. Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Codi exerciran el seu mandat amb plena dedicació, en règim d'exclusivitat o de compatibilitat legal i complint estrictament i en tot moment el règim d'incompatibilitats vigent. Formularan, el dia de la presa de possessió, una declaració responsable de no incórrer en causa d'incompatibilitat. La mateixa declaració es farà en el termini d'un mes si es produeixen circumstàncies personals o laborals que, després de la presa de possessió, puguen afectar la situació de compatibilitat.

2. El compliment del règim d'incompatibilitats serà exigible, per a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Codi, tant durant l'exercici del càrrec públic com després del cessament en el càrrec, en els termes que la normativa reguladora de les incompatibilitats establisca. En cap moment realitzaran conductes o prendran decisions que puguen comportar incórrer en conflicte d'interessos.Article 17. Interés general i imparcialitat

1. Les persones subjectes al Codi evitaran l'ús o abús del càrrec per a obtenir cap avantatge o benefici, en especial els privilegis informatius, reguladors i/o aquells que puguen generar-se com a conseqüència de l'exercici del seu mandat o que estiguen associats a aquest.

2. Les decisions preses per les persones subjectes a aquest Codi s'adoptaran atenent a l'interés general, amb objectivitat cap a les persones i imparcialitat i neutralitat respecte als interessos privats afectats, motivant les seues decisions en el cas d'actuacions discrecionals. No podran afectar aquest principi consideracions personals, familiars, partidistes, corporatives, clientelars, d'amistat o qualssevol altres de naturalesa privada, personal o aliena al recte exercici de les seues funcions.3. No influiran en l'agilització o resolució de tràmits administratius que impliquen tracte de favor a qualsevol persona i, en particular, a ells mateixos o al seu entorn familiar, social o partidari.

4. S'abstindran, quan estiguen obligades a fer-ho, en els termes que estableix la normativa estatal o autonòmica aplicable. L'abstenció es manifestarà per escrit i es notificarà a l'òrgan superior immediat o al que el va efectuar el seu nomenament.Article 18. Respecte a la confidencialitat

1. Es guardarà escrupolosament el deure de confidencialitat respecte a tots aquells assumptes que així ho requerisquen. Mantindran la confidencialitat, fins i tot després del cessament en el càrrec, respecte a les dades i informacions a què tinguen accés en virtut de les seues competències, i no podran utilitzar o transmetre, en profit propi o en el de tercers, aquestes dades o informacions.

2. En el maneig de qualsevol informació confidencial, en qualsevol suport, es compliran escrupolosament les especificacions de la normativa de seguretat adoptada per la Generalitat a l'empara de les previsions de l'Esquema Nacional de Seguretat previst en la normativa vigent.

Article 19. Prohibició de comptes en paradisos fiscals

Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Codi no podran ser titulars, cotitulars, usufructuàries o beneficiàries de comptes en països o territoris que, segons la normativa estatal o les organitzacions internacionals, tinguen la qualificació de paradisos fiscals.Article 20. Interessos partidistes

L'exercici de càrrecs en òrgans executius i de direcció dels partits polítics o d'altres càrrecs electius de caràcter representatiu no menyscabarà o comprometrà les responsabilitats que tinguen com a càrrecs afectats per aquest Codi.Article 21. Publicitat institucional

1. Les persones subjectes a aquest Codi s'abstindran d'utilitzar la comunicació publicitària institucional per a fins partidistes o com a element de propaganda personal. La publicitat institucional que realitzen les organitzacions i institucions públiques s'ajustarà sempre als principis d'interés ciutadà, veracitat i lleialtat institucional.

2. Les persones subjectes a aquest Codi procuraran que la publicitat institucional en l'àmbit de la institució o entitat a què pertanguen estiga lliure de qualsevol identificació partidista o de qualsevol similitud amb la publicitat que duga a terme qualsevol partit polític per a la imatge pròpia o captació d'afiliació.

3. Les persones subjectes al present Codi no promouran en cap cas la instal·lació de plaques commemoratives o semblants que facen referència a les persones que, exercint càrrecs públics, hagen participat en la decisió de la construcció o de la posada en marxa del servei o semblant.

4. Les persones subjectes al Codi s'abstindran de participar en actes d'inauguració d'obres no finalitzades, d'inauguració de serveis que no estiguen en funcionament o de col·locació de primeres pedres o semblants. Només podran estar presents en la posada en funcionament de serveis finançats amb fons públics ja actius amb l'única finalitat de comprovar el funcionament del servei i d'informar en millors condicions la ciutadania sobre el servei corresponent.5. S'abstindran de promoure que l'assistència de ciutadans o ciutadanes a actes públics siga un requisit per a ser beneficiaris i beneficiàries de qualsevol lliurament de béns finançats amb fons públics o qualsevol tipus de contracte, nomenament, subvenció o beca. No s'entendrà com a tals el lliurament de diplomes, certificats o semblants. S'abstindran també d'organitzar actes públics de lliurament de claus de béns immobles o semblants per part d'elles mateixes, sinó que aquests lliuraments seran realitzats pels empleats públics i per les empleades públiques competents i sense escenificacions públiques.

Article 22. Reconeixements honorífics

Les persones subjectes a aquest Codi garantiran que els reconeixements honorífics o commemoratius que depenguen de les seues organitzacions o administracions recaiguen en persones d'un compromís públic rellevant. Igualment procediran a la retirada dels reconeixements atorgats a persones que siguen condemnades penalment per sentència ferma.Article 23. Responsabilitat i col·laboració

1. Les persones subjectes a aquest Codi assumiran la responsabilitat de les seues actuacions, sense derivar-ne cap al seu personal subordinat sense causa objectiva, ni tampoc cap a les administracions públiques. Hauran de sotmetre's als controls que resulten pertinents en virtut del seu càrrec, i assumir les conseqüències que pogueren derivar-se del que s'ha realitzat, o d'allò no realitzat, en l'exercici d'aquell.

2. Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Codi informaran les autoritats i institucions competents, especialment la Sindicatura de Comptes i els serveis i organismes fiscalitzadors existents, de qualsevol actuació irregular de què tingueren coneixement, i col·laboraran amb aquestes en tot el que siga necessari.

3. Així mateix, en l'àmbit de les seues funcions col·laboraran activament amb les institucions de rellevància estatutària i, en general, amb tots aquells òrgans que depenguen o que siguen designats per les Corts.Article 24. Rendició de comptes

Les persones subjectes al Codi adoptaran la rendició de comptes com un principi bàsic d'actuació. Per a això, en l'àmbit de les seues funcions actuaran amb transparència en la publicació dels seus compromisos d'actuació i en el disseny de les polítiques públiques que duga a terme la institució o entitat a què pertanguen. En l'àmbit de les seues funcions retran comptes de les seues actuacions davant de la ciutadania.Article 25. Relació amb els mitjans de comunicació

1. Les persones subjectes a aquest Codi facilitaran el treball dels professionals de la informació en l'exercici de les seues funcions constitucionals. La col·laboració amb els mitjans de comunicació es basarà en els principis de transparència, veracitat i respecte professional.

2. Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Codi informaran regularment de les seues activitats i atendran i ponderaran les invitacions que reben per a participar en debats, entrevistes o un altre tipus d'actes. En cap cas pressionaran per a obtenir millores personals, familiars o partidàries dels mitjans de comunicació.Article 26. Presència a internet

1. Les persones subjectes a aquest Codi hauran d'aplicar els principis de bon govern en la seua presència pública a internet i, en particular, en les xarxes socials i en altres mitjans d'interacció en les xarxes.

2. En la presència personal i privada a internet no podran utilitzar-se en cap cas símbols o elements propis de la imatge corporativa de la Generalitat que puguen induir a error, excepte la menció al lloc que s'ocupa en les funcions de biografia de la xarxa social, si n'hi ha.

3. En tot cas, en l'ús de mitjans informàtics i dels serveis que proporcionen com, per exemple, el correu electrònic, es compliran escrupolosament les previsions de la normativa de seguretat adoptada per la Generalitat a l'empara de les normes de l'Esquema Nacional de Seguretat i la legislació sobre protecció de dades.

Secció tercera

SobrietatArticle 27. Ús adequat dels recursos públics

Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Codi usaran i aplicaran adequadament els recursos públics i els administraran amb sobrietat. Amb aquesta finalitat, s'abstindran de realitzar un ús impropi dels béns i serveis que l'Administració posa a la seua disposició per raó del seu càrrec, faran una utilització responsable en el seu ús i limitaran les despeses.Article 28. Desplaçaments

1. Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació del Codi extremaran l'austeritat en els seus desplaçaments en l'exercici del seu càrrec, especialment quan es faça ús de cotxes oficials. Així mateix, només podran fer ús de cotxes oficials per a desplaçaments vinculats a les responsabilitats del càrrec, i en cap cas per a ús privat.2. En els desplaçaments realitzats en l'exercici de les funcions derivades del càrrec que es produïsquen dins del terme municipal en què radique el seu lloc de treball, l'ús del cotxe oficial es farà sense perjudici de l'ús del transport públic quan siga necessari. En el cas que es faça ús d'un taxi s'haurà d'informar sobre el trajecte i l'objecte del desplaçament.

3. La realització de viatges institucionals fora de la Comunitat Valenciana es regirà per criteris de necessitat i proporcionalitat, tant en el desplaçament com en l'estada i en matèria de protocol. Es delimitaran clarament les activitats institucionals que es realitzen en exercici de les funcions derivades del càrrec de les que es realitzen per raó de la pertinença a formacions polítiques, per raons personals o per qualsevol altre motiu alié a les funcions i responsabilitats del càrrec.

En els desplaçaments on hi haja diferents tarifes es prioritzaran les línies regulars en classe turista o les que siguen més econòmiques, excepte quan motius d'urgència o disponibilitat ho impedisquen. El nombre d'acompanyants haurà d'estar motivat prèviament i es limitarà als que siguen estrictament necessaris i proporcionals per a l'acte de servei.

4. Només s'acceptarà el pagament per part de tercers de les despeses de desplaçament, estada i manutenció per actes derivats de l'exercici del càrrec quan les persones subjectes a aquest Codi hagen d'assistir invitades oficialment per part d'institucions privades, públiques o entitats dependents d'aquestes a una activitat, reunió, jornada o congrés convocat en matèries directament relacionades amb les seues responsabilitats.

5. De tots els desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana realitzats en l'exercici del seu càrrec o funció es donarà la deguda publicitat amb indicació de l'objecte, la data, el nombre d'acompanyants i el seu cost total. Aquesta informació es publicarà, com a mínim i en tot cas, en el Portal de Transparència de la Generalitat o en la pàgina web de l'entitat o institució a què pertanga, d'acord amb l'article 9 de l'esmentada Llei 2/2015, de 2 d'abril.

Article 29. Despeses en actes derivats de l'exercici del càrrec

Les persones subjectes a aquest Codi tindran dret al reemborsament de les despeses acreditades en què incórreguen en actes derivats de l'exercici de les seues funcions. Aquestes despeses hauran d'estar justificades, i el reemborsament s'efectuarà d'acord amb els criteris d'indemnització per raó de servei aplicables als empleats públics i a les empleades públiques i a la normativa general aplicable a aquestos. També s'abonaran les despeses, amb la justificació prèvia expressa, si per algun motiu fundat se sobrepassaren les quanties màximes fixades en aquests criteris.Article 30. Productes utilitzats en els actes en l'exercici del càrrec

En els actes que depenguen de les persones subjectes a aquest Codi es promocionarà, en la mesura que siga possible, el consum de productes autòctons valencians i de comerç just o ètic. Els òrgans competents podran promoure convenis de col·laboració amb empreses o entitats a fi de prioritzar aquests productes i ajustar els preus d'aquest tipus d'actes, tot això amb ple respecte a la normativa aplicable en matèria de contractació pública.Article 31. Relacions comercials i financeres

En les relacions comercials i financeres les persones subjectes al Codi se sotmetran a les mateixes exigències i condicions que la resta de la ciutadania, de manera que se'ls prohibeix acceptar béns o serveis en condicions avantatjoses i tractes de favor o avantatges injustificats. En particular, se'ls prohibeix acceptar la condonació de deutes bancaris, préstecs a interés zero o privilegiat o l'ús habitual gratuït de serveis o instal·lacions en què existisca un règim habitual de pagament quan es tracte de condicions oferides per raó del càrrec.Article 32. Obsequis i regals

1. Les persones subjectes al present Codi tenen prohibit acceptar qualsevol regal, favor o servei en condicions avantatjoses que vaja més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia, per raó de la seua quantia o causa, o que puga condicionar la neutralitat o objectivitat de la seua comesa. El lliurament dels regals o obsequis que es reben per raó del càrrec emmarcats en els usos habituals, socials i de cortesia, serà públic.2. En cas de rebre per raó del seu càrrec regals o obsequis que vagen més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia o en puguen condicionar la neutralitat o objectivitat, les persones subjectes a aquest Codi hauran de procedir a la devolució d'aquests regals a les entitats o persones que els hagen oferit. Quan, per qualsevol circumstància, no es poguera fer efectiva la devolució, o bé quan els obsequis o regals siguen de significació institucional o d'alt valor, seran incorporats al patrimoni públic.

3. Tots els obsequis que es reben es registraran i es faran públics, com a mínim i en tot cas, en el Portal de Transparència de la Generalitat o en la pàgina web de l'entitat o la institució a què pertanguen, amb detall de la seua descripció, la persona o entitat que els va realitzar, la data i la destinació que se'ls ha donat.

4. Les persones subjectes a aquest Codi només podran lliurar obsequis en l'exercici del seu càrrec quan raons de cortesia, commemoració, respecte institucional o usos socials ho aconsellen. En aquests casos, el lliurament d'aquests obsequis haurà de ser públic i seran representatius de la institució o entitat en què presten els seus serveis. Consistiran, en la mesura que siga possible, en productes autòctons valencians o de contingut preferentment cultural, i es prioritzaran, així mateix, aquells en la producció dels quals s'hagen seguit criteris de responsabilitat social.

Article 33. Targetes de crèdit o dèbit

Les persones subjectes al present Codi no utilitzaran targetes de crèdit o dèbit amb càrrec a comptes de la institució, corporació o entitat de la qual formen part.Article 34. Acreditació i tractament

1. Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Codi acreditaran quan siga necessari el seu càrrec, sense que puguen fer-ne ús amb la finalitat d'aconseguir avantatges o privilegis. A tals efectes, disposaran d'una credencial en què es farà constar la identificació de la persona, el càrrec que ocupa, la institució o entitat i la data de nomenament.

2. D'acord amb la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, el tractament oficial protocol·lari del president de la Generalitat és el de Molt Honorable, i el de la resta de membres del Consell el d'Honorable Senyor o Honorable Senyora. Per a la resta de persones subjectes al Codi el tractament serà el tradicional en cada cas i, si no n'hi ha, el de senyor o senyora seguit de la denominació del càrrec, ocupació o rang.

Secció quarta

Impuls del govern obert i la bona administracióArticle 35. Dret a la bona administració

1. Les persones subjectes a aquest Codi actuaran en la seua gestió d'acord amb els principis d'eficàcia, economia i eficiència, i respectaran el dret a la bona administració en l'àmbit de les seues funcions.

2. Les persones subjectes a aquest Codi promouran i garantiran una gestió financera justa i equitativa dels recursos que manegen, sempre donant prioritat a aquelles accions que puguen suposar una millora del benestar de la ciutadania. Actuaran d'acord amb criteris d'austeritat en la gestió pressupostària, i vetlaran perquè els recursos i béns públics s'utilitzen de forma prudent, eficient i productiva.

3. Les persones subjectes a aquest Codi avaluaran l'eficàcia i eficiència com a eina de millora de la gestió i de rendició de comptes a la ciutadania. Es realitzaran, periòdicament, informes d'avaluació sobre el grau de compliment i resultats dels plans i programes de la institució o entitat de què es tracte, informes que es publicaran juntament amb la resta d'informació objecte de publicitat activa. Aquesta avaluació periòdica s'adaptarà a les metodologies i condicions que establisca la normativa en matèria d'avaluació i qualitat dels serveis públics.

Article 36. Transparència en l'activitat pública

1. En l'exercici de les seues funcions, les persones incloses en l'àmbit d'aplicació del Codi regiran la seua activitat pel principi de transparència. En aquest sentit, garantiran la seua implantació efectiva en les seues respectives entitats, i promouran la millora i l'aprofundiment en les condicions de transparència d'aquests.

2. Les persones subjectes a aquest Codi, en l'àmbit de les seues competències, garantiran el dret d'accés a la informació pública per part de la ciutadania i promouran el seu exercici. Qualsevol ciutadà o ciutadana podrà exercir-lo d'acord amb el que disposa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i la seua normativa de desplegament.

3. Les persones subjectes al Codi garantiran que, com a mínim, es publique en el Portal de Transparència de la Generalitat o en les pàgines web de les institucions i organitzacions a què pertanguen la informació inclosa en les obligacions de publicitat activa establertes en la normativa en matèria de transparència. En particular, les persones subjectes al Codi hauran de facilitar i garantir la publicació de la informació següent:a) La informació de contacte institucional. Aquesta informació, que serà pública i visible, inclourà, com a mínim, un número de telèfon i un correu electrònic i, si es té, podrà incloure la pàgina web i el perfil en xarxes socials de la persona subjecta al Codi de la qual es tracte, quan aquesta ho considere convenient, i si són de caràcter públic.

b) El curriculum vitae. Es concretaran de forma individualitzada la trajectòria i els mèrits acadèmics, professionals i tècnics de la persona nomenada. No podran, en cap concepte, falsejar o mentir sobre cap de les dades pròpies del seu currículum professional, de les seues titulacions o de la seua experiència.

c) L'agenda institucional de les persones subjectes a aquest Codi. Aquesta, que serà pública, haurà d'incloure tots aquells actes o reunions que siguen de rellevància pública. Dins d'aquests es consideraran inclosos, per regla general i sense ànim d'exhaustivitat, els esdeveniments i reunions de caràcter polític o institucional, les reunions amb agents externs a la institució o entitat i les reunions internes d'especial rellevància per a la presa de decisions, i encara també les intervencions en mitjans de comunicació o en actes públics prèviament programades, tot això sense perjudici de la normativa aplicable i de la salvaguarda de la privacitat i dels drets fonamentals dels participants.

Podrà suspendre's aquesta regla general quan hi haja algun risc per a la seguretat d'alguna de les persones o entitats participants de la reunió, quan afecte el secret professional, l'interés superior d'un o una menor d'edat, a la privacitat de les persones en els termes definits per la legislació aplicable, o quan concórreguen circumstàncies de força major que desaconsellen la publicitat de l'acte o reunió. En cap cas es publicaran detalls personals de reunions que es tinguen amb ciutadans i ciutadanes particulars sense el seu consentiment, llevat que aquestes, pel seu càrrec o condició, tinguen projecció pública.

d) Les declaracions d'activitats, de béns i interessos i de rendes percebudes. Les persones incloses en l'article 2.1 presentaran aquestes declaracions en el Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental, d'acord amb el que estableix el títol III, i aquestes declaracions seran objecte de publicitat activa en virtut del que disposa l'article 9.4.c de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, amb la dissociació o, si és el cas, anonimització prèvia de les dades corresponents per a garantir la seguretat i la privacitat de la persona declarant i de les persones dependents d'ella.Article 37. Enfocament centrat en la ciutadania

1. Les persones subjectes a aquest Codi garantiran que la seua gestió tinga un enfocament centrat en la ciutadania, amb un compromís de millora contínua en la qualitat de la informació, l'atenció i els serveis prestats. Per a això, satisfaran el dret de la ciutadania a una informació de qualitat sobre el funcionament dels serveis públics que se'ls haja encomanat i garantiran mecanismes de resposta àgils, eficaços i eficients a les seues sol·licituds, queixes o reclamacions.

2. Les persones subjectes a aquest Codi impulsaran en l'àmbit de les seues funcions una Administració receptiva, accessible i pròxima, per mitjà de la utilització d'un llenguatge administratiu clar i comprensible per a totes les persones, la simplificació i agilització dels procediments, l'accés electrònic als serveis i la millora de la qualitat de les normes i regulacions. En particular, s'atendrà decididament el compliment de les normes d'accessibilitat, especialment per a les persones amb diversitat funcional.

3. Les persones subjectes a aquest Codi promouran la creació, la millora de la qualitat i l'ús compartit d'estadístiques, bases de dades, portals de govern en línia i, en general, tot el que facilite la labor interna del personal empleat i el millor accés de la ciutadania a la informació i als serveis públics.Article 38. Administració relacional

1. Les persones subjectes a aquest Codi impulsaran en l'àmbit de les seues funcions una Administració relacional i dialogant que implique i consulte la ciutadania, i primaran el principi de cooperació reforçant la interacció amb la resta d'administracions públiques, els agents econòmics, socials i culturals i la resta de la societat civil.

En aquest sentit, potenciaran els instruments necessaris per a garantir la participació ciutadana en el disseny i l'avaluació de les polítiques públiques, i per a això s'utilitzaran tots els mitjans accessibles, inclosos els telemàtics, per a aprofundir en el desenvolupament de la democràcia participativa.

2. Fomentaran el diàleg obert i transparent amb els grups d'interés de la societat valenciana, buscant la seua implicació en el disseny de les polítiques públiques, a fi d'afavorir el coneixement, la innovació i la difusió de la cultura de la responsabilitat social. Amb aquest fi promouran l'associacionisme, el voluntariat cívic i la cooperació i solidaritat, i participaran sempre que siga possible en trobades amb associacions i líders cívics relacionats amb les activitats del seu càrrec.

Article 39. Relació amb el personal de la institució

1. Les persones subjectes a aquest Codi fomentaran el reconeixement del treball ben fet en la institució o entitat a què pertanguen i donaran un tracte adequat, digne i respectuós al seu personal, a fi d'involucrar-lo en la definició i l'èxit dels objectius i resultats. Així mateix, promouran un clima laboral satisfactori i respectuós amb la igualtat i la salut.

2. Les persones subjectes a aquest Codi impulsaran, en les organitzacions a què pertanguen, una cultura de la innovació basada en la creativitat, la implicació i la millora contínua dels resultats dels processos, els productes i els serveis, tot des d'una visió estratègica centrada en les demandes i necessitats de la ciutadania.Article 40. Facilitació d'informació a les Corts

1. Les persones subjectes a aquest Codi col·laboraran lleialment amb les funcions de les Corts i compliran els mandats que procedisquen de la Cambra. Facilitaran l'accés a la informació i documentació que els siga requerida per aquesta o per qualsevol dels seus membres en l'exercici de les seues funcions d'acord amb el Reglament de les Corts, tot això amb respecte ple als límits que puguen derivar-se de la Constitució i les lleis.

2. Les persones subjectes a aquest Codi procuraran, en l'àmbit de la institució o entitat a què pertanguen, que l'accés a la documentació per part de la Cambra o de qualsevol dels seus membres es realitze en tot cas garantint els drets de les persones a qui concerneix i, en particular, els drets a la intimitat i a la protecció de dades. Per a això s'utilitzaran mecanismes que salvaguarden l'anonimat i s'establiran deures de secret i seguretat quan siga necessari.

CAPÍTOL III

Compliment del codiArticle 41. Adhesió individual

1. Qualsevol nomenament de les persones que obligatòriament s'hagen d'adherir al Codi requerirà, per a la presa de possessió, l'adhesió prèvia i individualitzada al contingut íntegre d'aquest. Cap persona que exercisca alts càrrecs o càrrecs directius de l'Administració de la Generalitat o del sector públic instrumental podrà prendre possessió del seu càrrec sense haver subscrit prèviament l'adhesió individual al Codi de Bon Govern. Quan es tracte de càrrecs per als quals no existisca un tràmit de presa de possessió, l'adhesió individual haurà d'efectuar-se en el termini màxim de 10 dies des del nomenament.

2. L'adhesió individual al Codi de les persones subjectes a aquest implica l'assumpció del deure de mantenir una conducta i un comportament en la seua vida pública d'acord amb el contingut exprés, la intenció i l'esperit dels principis i de les normes de conducta establertes en aquest.Article 42. Règim sancionador en matèria de bon govern

En matèria de bon govern és aplicable el règim sancionador contingut en el títol II de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, dedicat al bon govern, així com el que disposa el títol III de la Llei 2/2015, de 2 d'abril.Article 43. Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

1. El Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern podrà rebre queixes sobre possibles incompliments dels principis o de les conductes regulades en aquest Codi. També podrà rebre observacions, consultes i suggeriments en relació amb la seua aplicació o adaptació. La tramitació i resposta a una queixa podrà donar lloc a instar procediments o altres accions que siguen oportunes segons la normativa vigent.

2. El Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern podrà incloure, en la memòria anual a la qual es refereix l'article 42.1.m de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, un informe sobre el grau de compliment del present Codi en el seu àmbit, de les incidències detectades en la seua aplicació i de les mesures que es consideren oportunes per a afavorir la seua implantació efectiva. Aquest informe serà públic.Article 44. Responsabilitat política davant de les Corts

Les Corts, si ho consideren, podran adoptar mesures de responsabilitat política davant de les vulneracions del que disposa aquest Codi per part de les persones que ocupen els alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat.

TÍTOL III

Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic InstrumentalArticle 45. Declaracions d'activitats, de béns i interessos i de rendes percebudes

1. Les persones incloses en l'article 2.1 hauran d'efectuar davant del Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental les declaracions d'activitats, de béns i interessos i de rendes percebudes a les quals es refereix l'article 36.3.d en el termini d'un mes des de la data del nomenament o cessament. Les declaracions s'emplenaran d'acord amb el model de l'annex III, i es presentaran exclusivament per mitjans electrònics, d'acord amb els articles 12 i 14 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, amb les eines tecnològiques que habilitarà el centre directiu competent en matèria d'administració electrònica. Les persones declarants seran les responsables de la veracitat i de l'actualització de les dades que s'incloguen en les seues declaracions.

a) La declaració d'activitats haurà d'incloure totes les activitats, de caràcter públic o privat, que realitzen durant l'exercici del càrrec. També hauran de declarar les activitats de naturalesa laboral, econòmica i professional, privades o públiques, retribuïdes o no, que hagen realitzat, per ells mateixos o per mitjà de substitució o apoderament, durant els dos anys anteriors a la presa de possessió, i les que hagen d'iniciar una vegada s'haja produït el seu cessament, així com cada nova activitat econòmica que s'inicie durant el període de dos anys des del cessament.

En el cas de l'exercici ininterromput de successius llocs que tinguen el caràcter d'alts càrrecs o càrrecs directius assimilats, només caldrà la presentació d'una declaració de modificació d'activitats, que es verificarà en el termini d'un mes computat des de la data del nou nomenament. També s'haurà de presentar una declaració modificativa quan durant l'exercici del càrrec públic es produïra alguna variació de les circumstàncies recollides en les declaracions d'activitats efectuades. En aquest cas el termini es computaria a partir de la data en què hagen tingut lloc els fets que motiven la nova declaració.b) La declaració de béns i interessos haurà d'incloure el detall de tots els béns, drets i obligacions patrimonials, valors i actius financers, participacions o obligacions societàries i qualsevol altra classe de béns de valor superior a 3.000 euros que posseïsca la persona declarant, així com la denominació i l'objecte social de les societats en què tinga interessos. També es podrà incorporar la informació corresponent al seu cònjuge, parella de fet o persona amb qui mantinga una relació equivalent quan així ho sol·licite la persona declarant. En el cas que es produïsca un increment, disminució o modificació de la informació continguda en la declaració presentada s'haurà de comunicar al registre perquè s'hi consigne. No serà necessària la presentació d'una nova declaració en el cas de l'exercici ininterromput de successius llocs que tinguen el caràcter d'alts càrrecs o càrrecs directius assimilats.c) Hauran de presentar una declaració que expresse les rendes percebudes, amb indicació del concepte i la seua procedència, informació que haurà de ser actualitzada anualment. Juntament amb aquesta declaració s'incorporarà una declaració responsable que les rendes indicades són un fidel reflex de les que apareixen en l'última declaració de la renda presentada davant de l'Administració tributària.

2. Les declaracions hauran d'ajuntar-se a la còpia simple de l'última declaració presentada davant de l'Administració tributària corresponent a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i, si tenen l'obligació legal de presentar-la, a l'Impost sobre el Patrimoni. A més, durant l'exercici de les seues funcions estaran obligades a entregar anualment una còpia de les declaracions que efectuen en cada exercici econòmic corresponents a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i, si és el cas, a l'Impost sobre el Patrimoni. La còpia d'aquestes declaracions s'haurà de presentar en el registre en el termini màxim d'un mes des de la finalització del termini per a la seua presentació davant de l'Administració tributària.Article 46. Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental

1. El registre té per objecte el dipòsit i la custòdia de les declaracions presentades, i es gestionarà per mitjà d'un sistema informàtic que incorporarà les corresponents mesures de seguretat en l'accés i l'ús de les dades que contenen. El Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental queda adscrit al centre directiu competent en matèria de transparència, i el personal que preste serveis en el registre tindrà el deure permanent i exprés de guardar secret sobre les dades i informacions de què tinga coneixement per raó de les seues funcions.2. Totes les declaracions presentades s'inscriuran en el registre, que expedirà i remetrà a la persona declarant una certificació justificativa de la inscripció efectuada. En el cas que el registre aprecie deficiències formals en les declaracions formulades, requerirà la persona declarant perquè en el termini de quinze dies procedisca a la seua esmena. En el cas que els empleats i empleades públics encarregats de la gestió del registre detectaren alguna anomalia en les dades facilitades per les persones declarants hauran d'informar d'aquesta a la persona titular del centre directiu responsable del Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic InstrumentalArticle 47. Col·laboració amb el Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental

1. Quan el registre tinga coneixement, per la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, dels nomenaments i cessaments de les persones obligades a efectuar les declaracions, informarà aquestes de les seues obligacions i facilitarà els models de declaracions que hagen de presentar.

2. Les persones titulars de les sotssecretaries de cada conselleria hauran de comunicar al Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental el nomenament i el cessament del personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de les entitats del sector públic instrumental de la Generalitat que estiguen adscrites a la respectiva conselleria. També hauran d'informar les persones interessades de la seua obligació de presentar les declaracions i facilitar a aquestes els models corresponents.Article 48. Publicitat del Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental

1. El Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental tindrà caràcter públic, i es regirà pel que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i l'article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú o normativa que la substituïsca, i també les disposicions reglamentàries dictades en desplegament de les lleis esmentades.2. D'acord amb el que disposa l'article 9.4.c de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, les declaracions presentades es publicaran en el Portal de Transparència o en la pàgina web corresponent. Així mateix, anualment es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana dins dels dos primers mesos de l'any natural el contingut de les declaracions presentades pels alts càrrecs el nomenament o cessament del qual s'haja produït l'any precedent.

3. Sense perjudici dels límits establerts en els articles 14 i 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, en el contingut de les declaracions que es publiquen en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el Portal de Transparència o la pàgina web corresponent s'ometran les dades referides a la localització dels béns o comptes bancaris i aquells la publicitat dels quals puga posar en risc la privacitat i la seguretat de les persones titulars i de les que siguen dependents d'aquestes.

Article 49. Cancel·lació de les inscripcions

Les inscripcions en el Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental s'extingeixen per la seua cancel·lació. Aquesta es produirà quan transcórrega el termini de dos anys des del cessament del càrrec públic inclòs en l'àmbit d'aplicació del Codi.Article 50. Informació a les Corts sobre la informació registral

El Consell informarà les Corts, quan s'inicie cada exercici, sobre el compliment de les obligacions establertes en el present decret per part de les persones obligades. Aquesta informació inclourà, com a mínim, dades sobre les persones obligades a presentar les declaracions, el nombre de declaracions formulades i les persones a qui corresponen, les comunicacions efectuades i les persones que hagen complit i incomplit les obligacions arreplegades en aquest títol, així com qualsevol altra incidència observada.DISPOSICIÓ ADDICIONALPrimera. Substitució dels registres regulats en el Decret 247/1995, de 24 de juliol, del Govern Valencià

El Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental regulat en el títol III d'aquest decret substitueix els registres regulats en el Decret 247/1995, de 24 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es creen els registres d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat Valenciana.Segona. Incidència econòmica en la dotació de la despesa

L'aplicació i el desenvolupament d'aquest reglament no tindran cap incidència en la dotació de despeses de les conselleries.DISPOSICIONS TRANSITÒRIESPrimera. Adhesió al Codi de Bon Govern dels càrrecs ja nomenats en la data d'entrada en vigor

Totes les persones incloses en l'àmbit d'aplicació que s'hagen d'adherir obligatòriament al Codi de Bon Govern i que hagen sigut nomenades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest decret hauran d'adherir-se individualment al contingut íntegre del Codi inclòs en el títol II d'aquest decret en el termini màxim d'un mes des de la publicació del decret en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Segona. Presentació de declaracions obligatòries per als càrrecs ja nomenats a l'entrada en vigor

Les persones obligades a presentar les declaracions d'activitats, de béns i interessos i de rendes percebudes que hagen estat nomenades a l'entrada en vigor d'aquesta norma estaran obligades a realitzar una nova declaració per a adequar-se al contingut regulat en el títol III d'aquest decret.

El termini per a la presentació de les noves declaracions serà d'un mes comptador des de l'entrada en vigor del títol III, regulador del Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queda derogat el Decret 247/1995, de 24 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es creen els registres d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de la Generalitat Valenciana.

Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix o inferior rang que s'oposen al que disposa el present decret.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Habilitació normativa

Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de transparència i bon govern a dictar les normes de desplegament i execució del que disposa el present decret.Segona. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, excepte el títol III, que ho farà dos mesos després de l'esmentada publicació.València, 6 de maig de 2016El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERREREl conseller de Transparència,

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació,

MANUEL ALCARAZ RAMOS

ANNEX I

Declaració d'Adhesió Obligatòria al Codi de Bon Govern de la GeneralitatLa persona sotasignada, en virtut del contingut del Codi de Bon Govern aprovat pel Consell en data ..., declara:

1. Que disposa d'un exemplar tant del Codi citat a l'encapçalament d'aquest document com del decret pel qual aquest és aprovat.2. Que ha llegit i comprés el Codi de Bon Govern de la Generalitat, aprovat pel Consell en la data esmentada i publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en data ...

3. Que s'adhereix al contingut del Codi en tots els els seus termes i es compromet a complir els principis i les obligacions que s'hi contenen.

4. Que accepta el compromís d'aplicar i de facilitar la divulgació del Codi, i procurar per a això la dotació dels mitjans necessaris.

5. Que, en cas d'incompliment constatat del que disposa el Codi, i sense perjudici d'altres responsabilitats, es compromet a donar les oportunes explicacions a qui corresponga i a sotmetre's a les mesures de responsabilitat política que puguen adoptar les Corts.

I perquè així conste i tinga els efectes oportuns, la signa...., ... d ... de 20...Signat: ...Càrrec: ...ANNEX II

Declaració d'Adhesió Voluntària al Codi de Bon Govern de la GeneralitatLa persona sotasignada, en virtut del contingut del Codi de Bon Govern aprovat pel Consell en data ... , declara:

1. Que disposa d'un exemplar tant del Codi citat a l'encapçalament d'aquest document com del decret pel qual aquest és aprovat.2. Que ha llegit i comprés el Codi de Bon Govern de la Generalitat, aprovat pel Consell en la data esmentada i publicat al en data ...3. Que s'adhereix al contingut del Codi en tots els els seus termes i és compromet a complir els principis i les obligacions que s'hi contenen.

4. Que accepta el compromís d'aplicar i de facilitar la divulgació del codi, i procurar per a això la dotació dels mitjans necessaris.

I perquè així conste i tinga els efectes oportuns, la signa...., ... d ... de 20...Signat: ...Càrrec: ...