DECRET LLEI 4/2016, de 10 juny, del Consell, pel qual s'estableixen mesures urgents per a garantir la gestió de residus municipals.Publicat en:  DOGV núm. 7805 de 14.06.2016
Número identificador:  2016/4420
Referència Base de Dades:  004184/2016
 DECRET LLEI 4/2016, de 10 juny, del Consell, pel qual s'estableixen mesures urgents per a garantir la gestió de residus municipals. [2016/4420]

PREÀMBULDe conformitat amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, els municipis exercixen, com a competència pròpia, en tots els casos, els serveis d'arreplega de residus i, en els municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més els serveis de tractament de residus. En els mateixos termes s'expressa l'article 34 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

Per la seua banda, l'article 86 de l'esmentada Llei 7/1985 declara la reserva en favor de les entitats del servei d'arreplega, tractament i aprofitament de residus, de conformitat amb el que preveu la legislació sectorial aplicable. Des d'aquest punt de vista, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, contempla en l'article 12 la competència de les entitats locals en matèria de gestió de residus, establint com a servei obligatori l'arreplega, el transport i el tractament dels residus domèstics generats en les llars, comerços i serveis (d'ara en avant residus municipals) atenent a la competència per a la seua gestió.En l'àmbit autonòmic, la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, preveu en l'article 6 com a competència municipal la prestació dels serveis públics de recollida, transport, valoració i eliminació dels residus municipals d'acord amb els objectius marcats per la Generalitat, a través dels instruments de planificació sectorial previstos en aquesta llei (Pla Integral de Residus i Plans Zonals de Residus de la Comunitat Valenciana). El mateix precepte preveu que la gestió dels serveis esmentats s'efectue pels municipis, per ells mateixos o per mitjà de les agrupacions previstes en la legislació local, inclosos els consorcis entre les entitats locals i la Generalitat, d'acord amb allò que s'ha establit pels plans autonòmics de residus.

Respecte d'això, cal recordar que la fórmula majoritària associativa dels municipis per al compliment de les seues obligacions en matèria de gestió de residus ha estat la constitució de consorcis, amb participació dels municipis inclosos en l'àmbit territorial del corresponent pla zonal, les diputacions provincials i la Generalitat.

Com a competències pròpies autonòmiques en matèria de residus, l'article 8 de la Llei 10/2000 estableix que correspon a l'Administració de la Generalitat la coordinació, per mitjà dels diferents plans autonòmics, de totes les actuacions que es desenvolupen en matèria de gestió de residus al territori de la Comunitat Valenciana, així com la col·laboració amb les administracions locals per a l'exercici de les seues competències de gestió de residus urbans o municipals. Alhora, de conformitat amb l'esmentat article, correspon a la Generalitat vetlar per l'adequada prestació dels serveis municipals obligatoris, respectant les competències locals en la matèria.

Els plans zonals es constitueixen com a instruments de desenvolupament i millora del Pla Integral de Residus, garantint una adequada direcció de la gestió dels residus en tota la Comunitat Valenciana. Com a documents de desenvolupament de la planificació i de gestió dels plans zonals respecte dels residus la gestió del qual és servei públic, l'article 33 de la Llei 10/2000 contempla els projectes de gestió. L'aprovació dels projectes citats és necessària per a l'execució del pla, exigint l'article 35 per a la seua formulació la seua aprovació prèvia i la constitució d'un consorci, una mancomunitat o una altra entitat d'acord amb la legislació local, en els casos en què uns quants municipis hagen d'actuar conjuntament conforme al pla zonal.

En l'actualitat, algunes de les zones de la Comunitat Valenciana no disposen encara de projectes de gestió aprovats per part del consorci o entitat local competent per a la gestió dels residus municipals conforme al corresponent pla i, en conseqüència, no hi ha adjudicació de la condició d'agent del servici públic en l'àmbit de l'esmentat projecte de gestió, en les quals es continua operand únicament amb les instal·lacions ja existents en el moment de l'aprovació del respectiu pla zonal. En altres casos, els consorcis resolen els contractes adjudicats en virtut dels projectes de gestió aprovats. En alguns altres supòsits, les instal·lacions de valorització i eliminació de residus no es troben operatives per no estar encara construïdes o per qüestions tècniques greus que impedixen el seu funcionament normal.

Per això, amb ple respecte a la normativa bàsica en matèria de règim local, junt amb la possibilitat de requerir a les entitats locals el compliment de les obligacions que legalment li corresponen, resulta necessari contemplar expressament l'actuació immediata de la Generalitat, en substitució de la corresponent entitat local o consorci i a costa seua, amb la finalitat de garantir la correcta gestió dels residus donada la transcendència supramunicipal de les disfuncions pràctiques en aquest àmbit.

Paral·lelament, es considera necessari habilitar l'actuació dels mitjans propis de la Generalitat contemplant la possibilitat que la societat mercantil VAERSA i les societats filials d'aquesta, integrants del sector públic autonòmic, puguen ser també mitjà propi instrumental i servei tècnic dels consorcis i entitats locals competents que així ho decidisquen, en el supòsit que es complisquen tots els requisits legalment exigits per a això, amb la finalitat que puguen prestar de forma directa i amb caràcter immediat els serveis públics de la seua competència. Tot això sense perjudici de la possibilitat prevista en la normativa vigent en matèria de règim jurídic de les administracions públiques, de prestació material de serveis, per raons d'eficàcia o quan no es posseïsquen els mitjans tècnics idonis per al seu exercici, mitjançant la subscripció del corresponent conveni entre la Generalitat i el consorci o entitat local de què es tracte.

En definitiva, aquest decret llei no té per objecte la planificació general de la gestió dels residus urbans o municipals, sinó que es dirigeix a assegurar la prestació a la Comunitat Valenciana dels serveis essencials en matèria de residus municipals, mitjançant l'activitat de l'entitat mercantil VAERSA, segons resulta de l'article 4 de la Llei 12/2010, de 21 de juliol, de la Generalitat, de mesures urgents per a agilitzar l'exercici d'activitats productives i la creació de l'ocupació.

La situació actual en extenses zones de la Comunitat Valenciana es caracteritza per un conjunt greu d'incompliments dels principis bàsics de la gestió de residus en els termes establerts per la Directiva 2008/98/CE. Així, s'estan ignorant, de forma generalitzada, els principis d'autosuficiència en la gestió, proximitat en el tractament, subsidiarietat, responsabilitat compartida, prevenció i limitació de residus en origen, i de cautela o precaució. També, s'identifiquen problemes organitzatius en els consorcis i en els projectes de gestió de residus. Aquestes disfuncions en la planificació de la gestió han conduït a situacions d'extrema gravetat que per incapacitat de tractament, per instal·lacions saturades, o pel seu tancament entre altres circumstàncies, estan conduint a conseqüències indesitjables com a contaminació en la gestió dels residus, generació de lixiviats, emissions atmosfèriques per abocament, tractament i transport, o potencials afeccions en la salut.

La situació de gravetat exposada fa necessari adoptar, amb caràcter excepcional mitjançant el recurs al decrete llei previst en l'Estatut d'Autonomia, una sèrie de mesures urgents i específiques que permeta dissenyar i engegar les solucions tècniques i organitzatives necessàries.En conseqüència, d'acord amb en l'article 44.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a proposta de la consellera d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, de conformitat amb el que es disposa en l'article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, prèvia deliberació del Consell en la seua reunió del dia 10 de juny de 2016DECRETEArticle 1. Modificació de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana

1. Es modifica l'article 6, apartat 5, que queda redactat com segueix:«5. En els termes previstos a l'efecte en la legislació de règim local, si els municipis no prestaren els serveis obligatoris de valoració o eliminació de residus de la seua competència o incompliren el que disposa la llei o els plans autonòmics de residus, la conselleria competent del medi ambient podrà requerir-los per al seu compliment o perquè presten els serveis esmentats, concedint a l'efecte el termini que siga necessari. Si transcorregut el termini citat, no inferior a un mes, l'incompliment persistira, la Generalitat adoptarà les mesures necessàries per al compliment de l'obligació, a costa i en substitució del consorci o entitat local competent.

En particular, si en l'àmbit territorial d'algun pla zonal s'assistira puntualment i temporalment a una carència o falta de capacitat de les seues instal·lacions de valorització o eliminació, la conselleria competent en matèria de medi ambient podrà acordar la substitució immediata del consorci o entitat local competent, informant al Consell. La substitució esmentada tindrà lloc pel temps estrictament imprescindible i a costa de l'entitat local substituïda, incloent-hi els costos de transferència i transport dels residus, si n'hi haguera, fins al lloc designat per a la seua valorització o eliminació final».

2. S'afigen a l'article 8 els apartats següents 7 i 8, amb la redacció següent:

«7. Prestar els serveis de valorització o eliminació de residus municipals quan li siga encomanada la prestació material del servei, mitjançant l'oportú conveni entre el consorci o entitat local i la Generalitat, a través de la conselleria competent en medi ambient, sense cessió de la titularitat de la competència, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de règim jurídic de les administracions públiques.

8. Prestar els serveis de valoració o eliminació de residus municipals en els supòsits previstos en l'article 6.5, o en els casos de dispensa de l'obligació de prestar el servei conforme a l'article 6.6».

3. Es modifica l'article 36, apartat 2, que queda redactat com seguix:«2. L'admissió a tràmit d'un projecte de gestió privada donarà lloc a la convocatòria d'un concurs públic, per un termini de 15 dies, per a la presentació de projectes de gestió alternatius».Article 2. Modificació de la Llei 12/2010, de 21 de juliol, de la Generalitat, de Mesures Urgents per a agilitzar l'exercici d'Activitats Productives i la Creació de l'Ocupació

S'introdueix un quart paràgraf en l'apartat 2 de l'article 4, amb la redacció següent:

«Així mateix, VAERSA i les societats filials de VAERSA íntegrament participades per capital de titularitat pública, podran tindre la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic dels consorcis i altres entitats que integren l'Administració local, i dels poders adjudicadors que en depenen, en l'àmbit competencial material i territorial de la corresponent entitat local, sempre que es complisquen els requisits legalment establits per a tindre la consideració esmentada».

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Incidència econòmica en la dotació de despesa

L'aplicació i desplegament d'aquest decret llei no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de despesa assignada a la conselleria competent per raó de la matèria i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i materials.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa aquest decret llei.DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

Aquest decret llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 10 de juny de 2016El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRERLa consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural,

ELENA CEBRIÁN CALVO