DECRET 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda i se n'estableixen les condicions per a la concessió.Publicat en:  DOGV núm. 7810 de 21.06.2016
Número identificador:  2016/4641
Referència Base de Dades:  004432/2016
 DECRET 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda i se n'estableixen les condicions per a la concessió. [2016/4641]

PREÀMBULL'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana assenyala, en l'article 10, que l'actuació de la Generalitat se centrarà primordialment en la defensa i promoció dels drets socials, en especial la no-discriminació i drets de les persones amb discapacitat i les seues famílies a la igualtat d'oportunitats, a la integració i a l'accessibilitat universal en qualsevol àmbit, tenint la competència exclusiva en matèria d'institucions públiques de protecció i ajuda de persones amb discapacitat, segons assigna l'article 49.1.27.

La Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat, d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació, estableix en els seus articles 15 i 25, que els ajuntaments hauran d'aprovar normatives amb disposicions especifiques a fi de facilitar que les persones amb discapacitat que ho necessiten puguen estacionar el seu vehicle sense veure's obligades d'efectuar llargs desplaçaments. Alhora, es preveu dotar les persones que puguen beneficiar-se de la norma prevista en aquesta llei d'una targeta que continga el símbol d'accessibilitat i el nom de la persona titular, establint que correspon a la conselleria amb competència en matèria d'assumptes socials regular la utilització d'aquestes targetes d'estacionament.

Seguint la recomanació 98/376/CE, del Consell de la Unió Europea, de 4 de juny de 1998, sobre la creació d'una targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat, modificada per Recomanació del Consell de 3 de març de 2008, d'acord amb un model comunitari uniforme que va aprovar l'Ordre d'11 de gener de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda, i se n'estableixen les condicions per a la concessió.

La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada el 13 de desembre de 2006, per l'Assemblea General de les Nacions Unides, regula el dret a la mobilitat i consagra els principis de respecte per la diferència i l'acceptació de les persones amb discapacitat com a part de la diversitat i la condició humanes, que han sigut assumits en l'article 3 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, d'acord amb els instruments jurídics internacionals.Per a fer efectiu el dret a la igualtat i la participació i inclusió plenes i efectives en la societat, la llei esmentada estableix, en l'article 7, que les administracions públiques han de protegir de forma especialment intensa els drets de les persones amb discapacitat, garantint el ple exercici dels seus drets, en concret, entre altres àmbits, en matèria de mobilitat. Igualment, en l'article 30, disposa que els ajuntaments adoptaran les mesures adequades per a facilitar l'estacionament dels vehicles automòbils pertanyents a persones amb problemes greus de mobilitat per raó de la seua discapacitat.

El Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'emissió i ús de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat, ha vingut a determinar i establir les condicions bàsiques del règim jurídic aplicable a la targeta d'estacionament de vehicles automòbils per a persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda, atorgant en la seua disposició transitòria primera el termini d'un any a les administracions públiques competents per a adaptar les seues normes a les previsions d'aquest reial decret.Bàsicament, el citat Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, ha vingut a ampliar l'àmbit subjectiu dels titulars del dret a obtindre la targeta d'estacionament, de manera que no es consideren únicament les persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda reconeguda reglamentàriament, sinó també les persones amb una determinada discapacitat visual dictaminada pels equips multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat, així com les persones físiques i jurídiques que transporten en vehicles d'ús col·lectiu a persones amb discapacitat.

A fi de garantir el dret de mobilitat, d'acord amb el que disposa la citada normativa estatal i la Llei 9/2009, de 20 de novembre, de la Generalitat, d'Accessibilitat Universal al Sistema de Transports de la Comunitat Valenciana, que en l'article 21 es refereix als estacionaments, establint un percentatge de reserva d'estacionaments en les vies públiques urbanes per a persones amb problemes de mobilitat que reglamentàriament es determine, així com el procediment per a l'obtenció de les esmentades autorització i la seua acreditació, escau l'oportuna adaptació de la normativa autonòmica i dictar una nova disposició general amb l'adequat rang reglamentari.Han estat consultades les organitzacions més representatives de les persones amb discapacitat, els ajuntaments de major població i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Finalment, es vol fer notar la utilització indistinta en aquest decret dels termes «persona amb discapacitat» i «persona amb diversitat funcional», que més enllà d'una mera qüestió terminològica obeeix a la necessitat, d'una banda, de mantindre la nomenclatura de les normes nacionals i internacionals sobre la matèria i, per un altra, a la decidida voluntat del Consell d'anar introduint, també en les normes jurídiques, un terme alternatiu encunyat pel propi moviment associatiu de les persones afectades, amb un matís més integrador i positiu. Per tant, als efectes d'aquest decret, han d'entendre's com a sinònims els termes «discapacitat» i «diversitat funcional».Per tot allò que s'ha exposat, a proposta de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, segons disposa l'article 28.c de la Llei 30/1985, de 30 de desembre, del Consell, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 10 de juny de 2016,

DECRETECAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 1. Objecte

El present decret té per objecte regular la utilització i el procediment per a l'atorgament de la targeta d'estacionament per als vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda.

Article 2. Titulars del dret a obtindre la targeta d'estacionament

1. Podran obtindre la targeta d'estacionament les persones físiques que tinguen reconeguda oficialment la condició de persona amb discapacitat, d'acord amb el que estableix l'article 4.2 del Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, que es troben en alguna de les situacions següents:

a) Que presenten mobilitat reduïda, conforme a l'annex 2 del Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per a reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, dictaminada pels equips multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat.

b) Que mostren en el seu millor ull una agudesa visual igual o inferior al 0,1 amb correcció, o un camp visual reduït a 10 graus o menys, dictaminada pels equips multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat.

2. Alhora, podran obtindre la targeta d'estacionament les persones físiques o jurídiques titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat que presten serveis socials de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència a què es refereix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, així com els serveis socials a què es refereix el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

3. A més dels supòsits previstos en els apartats anteriors, podran obtindre la targeta d'estacionament, amb caràcter excepcional i provisional, per raons humanitàries, les persones físiques que presenten mobilitat reduïda, encara que aquesta no haja sigut dictaminada oficialment, per causa d'una malaltia o patologia d'extrema gravetat que supose fefaentment una reducció substancial de l'esperança de vida que es considera normal per a la seua edat i la resta de condicions personals, i que raonablement no permeta tramitar en temps la sol·licitud ordinària de la targeta d'estacionament, d'acord amb el que preveu la disposició addicional primera del Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'emissió i ús de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat.Article 3. Àmbit territorial

Les persones titulars de targetes d'estacionament expedides per una administració pública no pertanyent a la Comunitat Valenciana, d'acord amb la seua normativa aplicable, podran utilitzar-les en aquest territori amb els mateixos drets i obligacions previstos en la present norma, d'acord amb la Recomanació 98/376/CE, de 4 de juny de 1998, del Consell de la Unió Europea.Article 4. Característiques de la targeta d'estacionament

Les característiques de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda, d'acord amb el model comunitari, que figura com a annex, són les següents:

1. Tindrà forma rectangular, amb unes dimensions de 148 mm de longitud i de 106 mm d'altura, i haurà d'estar plastificada.

2. El color serà blau clar, pantone 298, a excepció del símbol blanc que representa una cadira de rodes sobre fons blau fosc, pantone rèflex.3. El revers i l'anvers, estaran dividits verticalment en dues meitats. Els textos emprats utilitzaran el castellà i el valencià.

4. En la part superior de l'anvers figurarà:

– La inscripció «Targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda» en els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.5. En la meitat esquerra de l'anvers figuraran:

a) El símbol de la cadira de rodes en blanc sobre fons blau fosc, el logotip de la Generalitat Valenciana i un holograma.

b) El número de la targeta, compost per la sèrie numèrica corresponent precedida de les sigles següents:

CV/___, si es tracta de persones amb problemes de mobilitat arreplegades en l'art. 2.1

TR/___, en el cas de tractar-se de vehicles de transport col·lectiu arreplegats en l'art. 2.2

PR/___, en el cas de les persones arreplegades en l'art. 2.3.

c) La data de validesa de la targeta.

d) El nom i segell de l'autoritat que expedeix la targeta d'estacionament.

6. En la meitat dreta de l'anvers figuraran:

a) La inscripció «Targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda» impresa en la resta de les llengües oficials de l'Estat Espanyol. A continuació, prou separada i amb caràcters xicotets, la inscripció «Targeta d'estacionament» en les altres llengües oficials de la Unió Europea.

b) De fons i dins del símbol de la Unió Europea (el cercle de dotze estels), l'indicatiu de l'Estat espanyol (E).

c) La inscripció «Model de la Comunitat Europea» en les llengües oficials de l'Estat espanyol.

7. En la part central de l'anvers, en vertical constarà el text «Targeta d'estacionament» en braille.

8. En la meitat esquerra del revers figuraran:

a) Buit per a la fotografia del titular, per als casos assenyalats en l'article 2.1 i article 2.3.

b) Matrícula del vehicle, en el cas arreplegat en l'article 2.2.

c) Nom i cognoms del titular o la raó social, segons escaiga.

d) La signatura del titular (persona física titular o representant legal, en cas de menors o persona jurídica).

9. En la meitat dreta del revers figuraran les indicacions següents:a) «Aquesta targeta autoritza al seu titular a fer ús de les facilitats d'estacionament vigents en l'Estat en què es trobe».

b) «Quan s'utilitze aquesta targeta, haurà de col·locar-se en la part davantera del vehicle de manera que l'anvers de la targeta siga clarament visible per al seu control».Article 5. Drets de les persones titulars i limitacions d'ús

1. Les persones titulars de la targeta d'estacionament tindran els següents drets en tot el territori de la Comunitat Valenciana sempre que exhibisquen de forma visible la targeta en l'interior del vehicle:

a) Reserva de plaça d'aparcament, prèvia l'oportuna sol·licitud a l'administració corresponent i justificació de la necessitat, d'acord amb les condicions que establisquen les administracions autonòmica o local, en lloc pròxim al domicili o lloc de treball. La plaça haurà de senyalitzar-se amb el símbol internacional d'accessibilitat.

b) Estacionament en els llocs habilitats per a les persones amb discapacitat.

c) Estacionament en les zones d'aparcament de temps limitat durant el temps necessari, sense perjuí del que estableix la Disposició transitòria tercera.

d) Parada o estacionament en les zones reservades per a càrrega i descàrrega, en els termes establerts per l'administració local, sempre que no s'ocasionen perjuís als vianants o al trànsit.

e) Parada en qualsevol lloc de la via, per motius justificats i pel temps indispensable, sempre que no s'ocasionen perjuís als vianants o al trànsit, i d'acord amb les instruccions dels agents de l'autoritat.f) Accés a vies, àrees o espais urbans amb circulació restringida a residents sempre que la destinació es trobe en l'interior d'aqueixa zona.2. La possessió de la targeta d'estacionament en cap cas no suposarà autorització per a estacionar en zones de vianants, en passos de vianants, en els llocs i supòsits en què estiga prohibit parar, llocs que obstruïsquen guals o eixides d'emergència, zones fitades per raons de seguretat pública i espais que reduïsquen carrils de circulació.

Article 6. Obligacions de les persones titulars

1. La persona titular de la targeta d'estacionament està obligada a:

a) La seua utilització correcta, d'acord amb les condicions d'ús previstes en l'article 11.

b) Col·locar la targeta d'estacionament al tauler de control del vehicle o adherir-la al parabrisa davanter per l'interior, sempre amb el document original, de manera que resulte clarament visible i llegible des de l'exterior.

c) Identificar-se quan així li ho requerisca un agent de l'autoritat, acreditant la seua identitat amb el document nacional d'identitat, número d'identificació fiscal, targeta de residència o qualsevol altre document oficial identificatiu, sense el qual no podrà fer ús de la targeta d'estacionament. Els menors de 14 anys podran acreditar la seua identitat per mitjà de l'exhibició del document de reconeixement de grau de discapacitat.

d) Col·laborar amb els agents de l'autoritat per a evitar, en el major grau possible, els problemes de trànsit que pogueren ocasionar en exercitar els drets que els confereix la utilització de la targeta d'estacionament.

e) Tornar la targeta d'estacionament caducada en el moment de la renovació o al final de la seua vigència.

2. L'incompliment d'aquestes obligacions podrà donar lloc a la cancel·lació de la targeta d'estacionament o a la seua retirada temporal, sense perjuí de les sancions previstes per l'ordenament jurídic.

Així mateix, la utilització fraudulenta de la targeta d'estacionament, tant per persones físiques com per persones jurídiques, en donarà lloc a la cancel·lació, sense perjuí de les sancions previstes per l'ordenament jurídic.CAPÍTOL II

ProcedimentArticle 7. Requisits

1. Podran ser titulars de la present targeta d'estacionament aquelles persones físiques que residint a la Comunitat Valenciana reunisquen els requisits següents:

a) Empadronament. Tindre l'empadranment en la localitat on formulen la sol·licitud.

b) Edat. Tindre una edat superior a 3 anys.

c) Condició de persona amb discapacitat. Disposar de la preceptiva resolució de reconeixement de discapacitat, emesa pel Centre de Valoració i Orientació de Discapacitat dependent de l'òrgan competent de la Generalitat o Comunitat Autònoma.

d) Acreditació de problemes de mobilitat, que vindrà determinada d'acord amb el que estableix l'article 2 del present decret i, si és el cas, en la disposició addicional primera del Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre.

2. En el cas de persones físiques o jurídiques titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat, hauran d'estar inscrites en el Registre de Titulars d'Activitats, Centres i Serveis d'Acció Social, de la conselleria competent en matèria de persones amb discapacitat o diversitat funcional.Article 8. Procediment per a la concessió de la targeta d'estacionament. Documentació

A l'ajuntament on residisca la persona interessada li correspon la concessió de la targeta d'acord amb el procediment establit en els apartats següents:

1. L'expedient s'iniciarà a sol·licitud de la persona interessada per mitjà d'imprès normalitzat municipal, que es presentarà en l'ajuntament de residència de la persona sol·licitant, sense perjuí de poder presentar-la en els altres llocs previstos en la legislació aplicable en matèria de procediment administratiu comú.

2. Podrà sol·licitar-la la pròpia personai titular o el seu representant legal. La titularitat de la targeta, en tot cas, serà ostentada per la persona que reunisca els requisits establits en l'article 2.

3. La documentació a presentar junt amb la sol·licitud, sempre que no es trobe ja en poder de l'administració actuant, serà la següent:

a) En el cas de persones amb discapacitat:

1r. Còpia compulsada de la resolució de reconeixement de la condició de persona amb discapacitat.

2n. Dictamen relatiu a la seua mobilitat, amb especificació de la condició de mobilitat reduïda i, si és el cas, del termini de revisió. O, si és el cas, dictamen acreditatiu de la condició de persona amb ceguesa, deficiència visual greu i sordceguesa, amb especificació del seu nivell d'agudesa visual i/o camp visual i del seu caràcter permanent. Aquest dictamen ha de ser emès pels Centres de Valoració i Orientació de Discapacitat, d'acord amb allò que s'ha assenyalat en l'article 2.1.b del present decret.

3r. Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant legal, si és el cas.

4t. Dos fotos mida de carnet del titular.

b) En el cas de persones físiques o jurídiques titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat:

1r. Fotocòpia del permís de circulació.

2n. Declaració responsable firmada pel seu titular de que l'entitat es troba inscrita en el Registre de Titulars d'Activitats, Centres i Serveis d'Acció Social de la conselleria competent i el vehicle la matrícula del qual s'indica està destinat exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat, que presten serveis socials de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència, així com els serveis socials a què es refereix el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i d'inclusió social.3r. Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant legal, si és el cas.

c) En el cas de persones que presenten mobilitat reduïda, encara que aquesta no haja sigut dictaminada oficialment, per a poder accedir a la targeta d'estacionament amb caràcter excepcional i provisional:

1r. Informe de metge especialista dels serveis públics de salut, que acredite la malaltia o patologia d'extrema gravetat, les carències de mobilitat i la reducció substancial de l'esperança de vida, que haurà de ser verificat i validat per la inspecció sanitària.

2n. Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant legal, si és el cas.

3r. Dos fotos mida de carnet del titular.

4. L'ajuntament verificarà la documentació i el compliment dels requisits establits en el present decret.

Així mateix, podrà establir la tramitació d'aquest procediment per mitjans electrònics utilitzant els impresos i documents disposats en l'adreça electrònica que establisca cada ajuntament. Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una altra persona física o jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant la Generalitat, per a la realització de tràmit per via telemàtica, que habilite la representació electrònica, segons es regula en l'article 34 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell. Els documents a aportar junt amb la sol·licitud, que no poden ser presentats de forma telemàtica, es presentaran per registre d'entrada.

Igualment, es podrà prescindir de l'exigència de fotocòpies del DNI previstes en aquest article, si aquesta informació pot ser consultada telemàticament, amb el consentiment de la persona interessada, arreplegat en la sol·licitud, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

5. El procediment finalitzarà mitjançant una resolució dictada per l'òrgan competent de l'ajuntament. El termini màxim per a resoldre i notificar serà de tres mesos comptats des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'ajuntament; això sense perjuí de la possibilitat de suspendre el procediment en els termes establits en la norma de procediment administratiu. Transcorregut el termini màxim establit sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud es podrà entendre estimada, sense que això eximisca de l'obligació legal de resoldre.

6. La resolució posarà fi a la via administrativa.CAPÍTOL III

Validesa i condicions d'úsArticle 9. Validesa

1. La validesa de la targeta ve especificada en aquella, i dependrà de dos factors: edat de la persona titular i característiques del dictamen sobre la mobilitat, en relació a si és permanent o temporal, en cas de ser persona física.

2. Per a majors de 18 anys, el termini de validesa es fixarà en 10 anys a comptar de la data d'expedició de la targeta, sempre que el dictamen determine l'existència d'una mobilitat reduïda o ceguesa, deficiència visual greu i sordceguesa amb caràcter permanent.

Quan la mobilitat reduïda siga de caràcter temporal, la validesa de la targeta està marcada pel termini d'aquella.

3. En el cas que la persona titular tinga una edat inferior a 18 anys, el termini de validesa serà com a màxim de 5 anys, llevat que la durada de la mobilitat reduïda fixada en el dictamen assenyale un termini inferior, i en aquest cas haurà d'ajustar-s'hi.

4. Per a persones físiques o jurídiques que transporten en vehicle d'ús col·lectiu a persones amb discapacitat, el termini de validesa serà com a màxim de 5 anys, sense perjuí de la seua renovació.

5. Per a persones físiques a què s'expedisca un targeta amb caràcter excepcional i provisional, per raons humanitàries, la seua validesa tindrà una durada màxima d'un any, podent prorrogar-se per un període igual, sempre que es mantinguen les condicions inicials requerides per al seu atorgament.

6. Les persones titulars de la targeta, els seus representants legals o els seus hereus hauran de tornar a l'ajuntament la targeta d'estacionament al terme de la seua vigència i, si és el cas, per defunció o per pèrdua dels requisits que en van motivar la concessió.Article 10. Renovació de la targeta

1. La renovació de la targeta està condicionada al següent:

a) Persones majors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguesa, deficiència visual greu i sordceguesa amb dictamen permanent. Renovació als 10 anys. L'ajuntament comprovarà els requisits de vida i empadronament i la persona interessada aportarà 2 fotografies de mida de carnet.

b) Persones majors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguesa, deficiència visual greu i sordceguesa amb dictamen temporal. Renovació en la data en què finalitza la temporalitat. En aquest cas la renovació exigeix per part de la persona interessada un nou dictamen de mobilitat i 2 fotografies de mida de carnet. L'ajuntament comprovarà els requisits de vida i d'empadronament.

c) Persones menors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguesa, deficiència visual greu i sordceguesa. La renovació es produirà en la data assenyalada per la temporalitat i no podrà ser superior a 5 anys i exigeix que la persona interessada presente nou dictamen.

d) Persones físiques o jurídiques que transporten en vehicle d'ús col·lectiu a persones amb discapacitat. L'ajuntament comprovarà els requisits de condicions d'ús del transport col·lectiu esmentat a centres i serveis socials especialitzats per a persones amb discapacitats.

2. La persona interessada haurà de presentar la sol·licitud de renovació, si és el cas, tres mesos abans de la data de finalització de la validesa de l'anterior, per a poder disposar de la nova targeta, sense perjuí del que estableix l'apartat següent.

3. D'acord amb el que disposa l'article 10 del Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'emissió i ús de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat:

a) La presentació de la sol·licitud de renovació de la targeta d'estacionament en el termini previst prorroga la validesa de l'emesa anteriorment fins la resolució del procediment.

b) En el cas que la sol·licitud es presente dins dels noranta dies naturals posteriors a la data en què haja finalitzat la vigència de l'última targeta emesa, s'entendrà que subsisteix la vigència esmentada fins a la resolució del corresponent procediment de renovació.

c) En tot cas, per a renovar la targeta d'estacionament és imprescindible que la persona titular mantinga els requisits exigits per al seu atorgament.

3. En tots els casos, l'entrega de la nova targeta requereix que la persona interessada deposite en l'ajuntament l'antiga.

4. La renovació de la targeta també pot produir-se per sostracció, deteriorament o pèrdua. En el cas de sostracció, exigirà que per part de la persona interessada es presente justificació de la denúncia. En el cas de deteriorament la persona interessada presentarà la targeta deteriorada. L'ajuntament emetrà la nova targeta amb la mateixa data de validesa que l'anterior. Podrà emetre's un justificant d'aquesta situació, als efectes oportuns.Article 11. Condicions d'ús de la targeta d'estacionament

Les condicions generals d'ús de la targeta d'estacionament per a la seua utilització són les següents:

1. La targeta d'estacionament de vehicles per a persones amb discapacitat només pot utilitzar-se en format original, no tenint validesa qualsevol tipus de fotocòpia o reproducció d'aquesta.

2. La targeta serà única, personal i intransferible, i només podrà ser utilitzada quan el seu titular siga transportat en el vehicle o aquest siga conduït per la persona amb discapacitat titular d'aquella.

3. La targeta d'estacionament expedida a favor de persona física o jurídica a què es refereix l'article 2.2 estarà vinculada a un número de matrícula de vehicle destinat al transport col·lectiu, i serà únicament eficaç quan el vehicle transporte de forma efectiva les persones a què es refereix l'article abans esmentat.

4. La targeta haurà de ser col·locada en el parabrisa davanter, de manera que el seu anvers siga llegible des de l'exterior del vehicle i exposar-se per al seu control, si l'autoritat competent així ho requerira.

5. L'ús de la targeta d'estacionament està subordinat que el seu titular mantinga els requisits exigits per al seu atorgament i condicions d'ús establides reglamentàriament, d'acord amb el que disposa el present decret i en l'article 6 del Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'emissió i ús de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat.6. La persona titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la Policia Municipal en cas de l'aplicació de les condicions específiques de cada municipi per a cada espai reservat.Article 12. Cancel·lació de la targeta d'estacionament

1. En el supòsit d'incompliment de les condicions d'ús, prèviament constatat per agents municipals o de l'autoritat competent podrà produir-se la cancel·lació de l'ús de la targeta.

2. La mesura esmentada serà dictada per resolució de l'òrgan competent de l'ajuntament, a través del pertinent procediment contradictori, amb tràmit d'audiència a l'interessat, sense perjuí de la possible obertura d'un procediment sancionador, en cas d'existència d'infracció, conforme establisca l'ordenança municipal.CAPÍTOL IV

Reglaments i ordenances municipalsArticle 13. Normes en matèria de mobilitat

1. Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana estan obligats, a més d'emetre la targeta d'estacionament regulada en el present decret, a facilitar als seus titulars l'estacionament dels vehicles d'ús privat que els transporten, per a evitar llargs desplaçaments, havent d'aprovar les corresponents normes en matèria de mobilitat, reglaments o ordenances municipals que faciliten les actuacions esmentades.2. Les normatives municipals a l'efecte contemplaran especificacions concretes que garantisquen, com a mínim els drets dels titulars de la targeta establits en l'article 5 del present decret.Article 14. Obligacions dels ajuntaments

1. Els ajuntaments, en el moment d'expedir la targeta d'estacionament, entregaran una còpia de l'ordenança municipal o resum de les condicions d'utilització establertes en el municipi a la persona interessada.

2. L'ajuntament que concedisca la targeta d'estacionament, un cop aquesta haja estat signada pel seu titular, se n'encarregarà de l'entrega a la persona interessada.

3. Així mateix, a efectes estadístics i de control de les condicions d'ús, informaran anualment la conselleria competent en matèria de persones amb discapacitat i diversitat funcional, sobre les targetes concedides (altes i renovades) i les targetes donades de baixa o cancel·lades.CAPÍTOL V

Registre autonòmic de targetes d'estacionament a favor de persones amb discapacitatArticle 15. Registre autonòmic

1. S'establirà un registre supramunicipal de targetes d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten problemes de mobilitat, expedides per ajuntaments de la Comunitat Valenciana, com a mesura de control, a fi d'evitar duplicitats.2. Reglamentàriament, es desenvoluparà mitjançant una Ordre de la conselleria competent en matèria d'atenció a persones amb discapacitat i diversitat funcional, la regulació del Registre esmentat i mesures de control de les condicions d'expedició de les targetes d'estacionament pels ajuntaments, per a garantir l'eficàcia d'aquesta norma i la seua uniformitat en tot el territori de la Comunitat Valenciana.DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Places d'aparcament reservades a persones titulars de la targeta d'estacionament

Tots els municipis de la Comunitat Valenciana hauran de disposar d'un mínim d'una plaça d'aparcament reservada i dissenyada per al seu ús per persones titulars de la targeta d'estacionament, per cada quaranta places o fracció de places d'aparcament en el seu nucli urbà i, a més, la mateixa proporció en els principals centres d'activitat d'aquests. Aquestes places hauran de complir les condicions reglamentàriament previstes en la normativa d'accessibilitat.Segona. Reserva de places d'aparcament en nuclis urbans, establiments i centres d'activitat

Correspon als municipis habilitar els estacionaments i espais exclusius per a vehicles que transporten a persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda, de manera que estiguen ubicats en número i condicions adequades en tot el nucli urbà i, en especial, en àrees dedicades a ús educatiu, esportiu, cultural, d'oci, d'atenció a la salut, centres oficials, establiments comercials i altres centres d'activitat. En tot cas, correspon als ajuntaments, per mitjà d'ordenança, determinar les zones del nucli urbà que tenen la condició de centre d'activitat.En els serveis i establiments sanitaris es reservarà un nombre suficient de places per a persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda, i les persones que disposen de la targeta d'estacionament provisional, que precisen tractaments, assistència i cures mèdiques amb regularitat.Tercera. Informes mèdics i oftalmològics

En el cas de persones amb ceguesa, deficiència visual greu i sordceguesa que complisquen els requisits per a accedir a una targeta d'estacionament, els equips multiprofessionals dels Centres de Valoració i Orientació de Discapacitat podrà demanar de professionals d'altres organismes els informes mèdics i oftalmològics pertinents per a la formulació del seu dictamen preceptiu, d'acord amb el que preveu l'article 9.2 del Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per a reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

Quarta. Revisió d'expedients de valoració de discapacitat de persones amb ceguesa, deficiència visual i sordceguesa

En el cas de persones amb ceguesa, deficiència visual greu i sordceguesa que sol·liciten la revisió del seu expedient de reconeixement de discapacitat, a fi d'acreditar els requisits per a accedir a una targeta d'estacionament, podran acompanyar a la seua sol·licitud un informe oftalmològic, emès per metge oftalmòleg col·legiat, en el qual es faça constar expressament que mostren en el seu millor ull una agudesa visual igual o inferior a 0,1 amb correcció, o un camp visual reduït a 10 graus o menys, amb pronòstic fefaent de no millora visual, als efectes oportuns.Cinquena. Incidència en les dotacions de despesa

L'aplicació i desenvolupament d'aquest decret no tindrà cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a la Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, sense perjuí d'allò que el seu desenvolupament comporte, com a conseqüència de l'establiment i creació del Registre Autonòmic de Targetes d'Estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat, que serà regulat mitjançant una Ordre específica.DISPOSICIONS TRANSITÒRIESPrimera. Vigència de les targetes d'estacionament

Les actuals targetes d'estacionament emeses pels ajuntaments continuen vigents, conforme al termini de validesa establit en la corresponent autorització municipal.Segona. Renovació de targetes d'estacionament

D'acord amb els terminis establerts per a la seua renovació, les persones titulars de targetes d'estacionament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda tenen dret a la seua renovació i entrega de la nova targeta, sempre que complisquen els requisits continguts en la present disposició. En cas de renovació, la nova targeta haurà de complir les característiques previstes en aquest decret i, quant al número de targeta d'estacionament, vindrà precedit per les sigles CV/__, TR/__ o PR/__, segons determine el registre autonòmic.Tercera. Drets de les persones titulars i limitacions d'ús

Els municipis en què s'aplicara, d'acord amb la corresponent ordenança, tarifes per l'estacionament en places d'aparcament de temps limitat sense eximir als titulars de les targetes d'estacionament, podran mantindre aquest règim per al supòsit esmentat, sempre que acrediten el compliment de l'obligació de garantir el nombre mínim de places d'aparcament reservades per a persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda, prevista en la normativa que s'hi aplique.Quarta. Registre autonòmic de targetes d'estacionament

La persona titular de la conselleria amb competències en matèria de diversitat funcional aprovarà l'ordre que regule el registre autonòmic de targetes d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten problemes de mobilitat, per a la seua posada en funcionament, en el termini màxim de sis mesos, a comptar des de l'entrada en vigor del present decret.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació de disposicions i normes reglamentàries

Queda derogada l'Ordre d'11 de gener de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda, i s'estableixen les condicions per a la seua concessió, i totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al contingut del present decret.DISPOSICIÓ FINALPrimera. Habilitació normativa

Es faculta la persona titular de la conselleria amb competència en matèria de persones amb discapacitat i diversitat funcional per a modificar, mitjançant Ordre del seu departament, el que disposa l'article 4 i el model de targeta d'estacionament que figura en l'annex, a fi de poder introduir, tant en el paper com en la seua impressió, les mesures de seguretat que s'hi consideren oportunes en cada moment, a fi d'impedir-ne la falsificació o ús fraudulent.Segona. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 10 de juny de 2016El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRERLa vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

MÓNICA OLTRA JARQUE