DECRET 68/2017, de 26 de maig de 2017, del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic aplicable a les subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament i es deroga el Decret 135/2010, de 10 de setembre, del Consell.Publicat en:  DOGV núm. 8054 de 02.06.2017
Número identificador:  2017/4851
Referència Base de Dades:  004830/2017
 DECRET 68/2017, de 26 de maig de 2017, del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic aplicable a les subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament i es deroga el Decret 135/2010, de 10 de setembre, del Consell.

[2017/4851]

PREÀMBULLa Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de la Cooperació al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana, estableix en l'article 22.3 que reglamentàriament es regularan les bases per al finançament d'accions en l'àmbit de la cooperació internacional per al desenvolupament.

Seguint el seu mandat, es va dictar el Decret 135/2010, de 10 de setembre, del Consell, pel qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajudes en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament, el qual ha regulat les bases per al finançament d'accions en l'àmbit de la cooperació internacional per al desenvolupament, i especifica, entre altres aspectes, el règim de participació financera de la Generalitat, els procediments que s'han de seguir i el règim específic de transferències de fons i justificació de les despeses de les accions subvencionades, incloent-hi per a això auditories o altres tècniques de control dels projectes, en atenció a la naturalesa de l'ajuda o de les característiques especials concurrents en les entitats sotmeses a control.

Aquest decret va adequar al règim jurídic de les ajudes i les bases reguladores de les subvencions destinades a projectes de cooperació als principis i als criteris de la Llei 6/2007, respectant la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la corresponent normativa de desplegament.

Per la seua banda, la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, en la disposició transitòria huitena, estableix que un any després de la seua entrada en vigor haurà de procedir-se a l'adequació de la normativa reguladora de les subvencions al règim establit en aquesta, i assenyala que si no es realitza la mencionada harmonització en el termini mencionat, aquesta llei serà d'aplicació directa. Així mateix, estableix la previsió de la situació transitòria dels procediments de concessió de subvencions ja iniciats a l'entrada en vigor de la llei i, si és el cas, serà d'aplicació la normativa vigent en el moment del seu inici. I per a aquells procediments iniciats durant el termini d'adequació assenyalat en la disposició transitòria es regiran pel que disposa la normativa anterior que els siga aplicable, llevat que haja entrat en vigor la normativa d'adequació corresponent.

Per a dotar de més seguretat jurídica i transparència a les subvencions concedides en matèria de cooperació al desenvolupament, i atenent, així mateix, als principis de proporcionalitat i eficàcia, és necessari establir el règim jurídic aplicable a aquestes durant el període transitori previst en la Llei 1/2015.

Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l'Administració de la Generalitat per a 2017.

Per tot això, havent-se emés els informes preceptius i concedida l'audiència establida per la normativa aplicable, d'acord amb el que estableix l'article 18.f i 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació Social i Cooperació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 26 de maig de 2017,

DECRETEArticle únic. Del règim jurídic aplicable a les subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament

1. Els procediments de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, continuaran regint-se per la normativa vigent en el moment del seu inici.2. Als procediments de concessió de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament, les convocatòries dels quals es van publicar amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i abans del 6 de març de 2016, se'ls aplicarà el Decret 135/2010, de 10 de setembre, del Consell, pel qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajudes en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament, i la resta de normativa que siga d'aplicació.

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Incidència pressupostària

Aquest decret no comporta cap despesa ni té incidència pressupostària per a la Generalitat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Es deroga el Decret 135/2010, de 10 de setembre, del Consell, pel qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajudes en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament.

DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 26 de maig de 2017El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERREREl conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació,

MANUEL ALCARAZ RAMOS