ORDRE 6/2017, de 6 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació de l'Ordre de 21 de gener de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el règim de prestació de les guàrdies mèdiques en el servei d'atenció especialitzada i dels descansos del personal que les realitza.Publicat en:  DOGV núm. 8082 de 12.07.2017
Número identificador:  2017/6297
Referència Base de Dades:  006201/2017
 ORDRE 6/2017, de 6 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació de l'Ordre de 21 de gener de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el règim de prestació de les guàrdies mèdiques en el servei d'atenció especialitzada i dels descansos del personal que les realitza. [2017/6297]

L'Ordre de 21 de gener de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el règim de prestació de les guàrdies mèdiques en el servei d'atenció especialitzada i dels descansos del personal que les realitza, conté la regulació aplicable al personal gestionat per la conselleria competent en matèria de sanitat que realitza guàrdies en qualitat de jornada complementària en l'àmbit de l'atenció especialitzada.

En l'àmbit d'atenció primària, aquesta regulació es conté en el Decret 72/2001, de 2 d'abril, del Consell. En l'article 12, aquest decret preveu l'abonament de determinades quantitats com a dietes en concepte de restauració al personal que realitza les guàrdies. Per no comptar els centres d'atenció primària amb instal·lacions pròpies que puguen subministrar la restauració esmentada, el Decret 72/2001 opta per abonar unes dietes que compensen la despesa que realitza el personal per aquest concepte. En l'àmbit d'atenció especialitzada, no obstant això, a pesar que l'Ordre de 21 de gener de 1999 no preveu res respecte d'això, la pràctica venia sent que el personal de guàrdia utilitzara els serveis de cafeteria del centre per a menjar durant els seus torns de guàrdies, a càrrec del centre.

Aquesta pràctica, no obstant això, es du a terme sense existir la necessària regulació, per la qual cosa es fa necessària l'adopció d'una disposició reglamentària que li done suport normatiu. Per aquest motiu, s'ha optat per modificar precisament l'Ordre de 21 de gener de 1999, que conté la regulació del règim de prestació de les guàrdies en atenció especialitzada, per a incloure-hi la previsió que servisca de suport normatiu a la despesa que es deriva de la cobertura de la restauració del personal afectat.

Aquesta norma s'adequa als principis de bona regulació previstos en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el qual exigix que les administracions públiques actuen en l'exercici de la seua potestat reglamentària d'acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

En virtut de les facultats que em confereix l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, després dels tràmits pertinents i la negociació en la mesa sectorial de Sanitat, segons el que es preveu en l'article 31 i següents del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, i conforme amb el Consell Jurídic Consultiu,ORDENEArticle únic. Objecte i àmbit d'aplicació

1. És objecte d'aquesta ordre modificar l'Ordre de 21 de gener de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el règim de prestació de les guàrdies mèdiques en el servei d'atenció especialitzada i dels descansos del personal que les realitza, afegint un nou article, amb el número 8, la redacció del qual serà l'arreplegada en l'annex.

2. L'àmbit d'aplicació d'aquesta orde és el mateix de l'ordre modificada, que es refereix al personal gestionat per la conselleria competent en matèria de sanitat que realitze guàrdies com a jornada complementària en l'àmbit d'atenció especialitzada.DISPOSICIONS FINALSÚnica. Entrada en vigor

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 6 de juliol de 2017La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública,

CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ

ANNEXNou article 8 de l'Ordre de 21 de gener de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el règim de prestació de les guàrdies mèdiques en el servei d'atenció especialitzada i dels descansos del personal que les realitza:Article 8. Restauració del personal de guàrdia

Al personal que es trobe realitzant la jornada complementària de guàrdia regulada en aquesta ordre se li facilitarà la restauració, segons pertoque, per compte del centre on es realitze la guàrdia.