CORRECCIÓ d'errades de la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social.Publicat en:  DOGV núm. 8340 de 17.07.2018
Número identificador:  2018/7072
Referència Base de Dades:  006930/2018
 CORRECCIÓ d'errades de la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social. [2018/7072]

S'ha advertit una errada en la publicació del sumari de la disposició esmentada (DOGV 8339, 16.07.2018), relativa a l'any d'aprovació de la llei, en la versió en castellà, per la qual cosa s'indica de manera correcta tot seguit:On diu:

«Ley 18/2017, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsabilidad social»;Ha de dir:

«Ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsabilidad social».