DECRET 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 8373 de 31.08.2018
Número identificador:  2018/8139
Referència Base de Dades:  008170/2018
 DECRET 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana. [2018/8139]

Índex

Preàmbul

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Article 2. Àmbit d'aplicació

Article 3. Principis generals

Títol II. Del tractament administratiu de la identitat de gènere

Capítol I. De la documentació administrativa

Article 4. Documentació administrativa

Article 5. Competència

Article 6. Procediment d'expedició

Article 7. Resolució

Article 8. Vigència

Article 9. Renovació

Article 10. Tractament de dades personals

Article 11. Efectes de l'expedició de la documentació administrativaCapítol II. Del Consell Consultiu Trans de la Comunitat ValencianaArticle 12. Adscripció i naturalesa

Article 13. Finalitat

Article 14. Funcions

Article 15. Composició

Article 16. La presidència

Article 17. Les vicepresidències

Article 18. Vocalies

Article 19. Facultats de les persones designades com a vocals

Article 20. Presentació de candidatures

Article 21. Criteris de selecció de candidatures

Article 22. Elecció de representants

Article 23. Cessament en les vocalies

Article 24. Secretaria

Article 25. Funcionament

Article 26. Règim jurídic

Títol III. Polítiques d'atenció a les persones trans

Article 27. Serveis d'assessorament i suport a les persones trans, els seus familiars i persones acostades

Article 28. Protocol d'atenció a les persones trans majors

Article 29. Protocol d'atenció educativa a la identitat de gènereTítol IV. Del procediment sancionador

Article 30. Òrgans competents

Article 31. Termini de resolució

Article 32. Procediment

Disposició derogatòria

Disposició final primera. Desenvolupament reglamentari

Disposició final segona. Aprovació de la documentació administrativa de gestió

Disposició final tercera. Entrada en vigor

PreàmbulAquest decret té com a finalitat principal desplegar reglamentàriament la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana. Aquesta llei expressa en la seua exposició de motius que la seua finalitat és atorgar reconeixement legal del dret a la identitat de gènere en un exercici lliure i sense pressions legals o socials com a corol·lari dels drets constitucionals a la igualtat de totes les persones. En aqueix sentit, l'articulat de la llei arreplega de forma exhaustiva tot un seguit de drets en diferents àmbits de l'administració i la societat en general. En molts casos la llei ja preveia l'adopció d'una bona part de les mesures necessàries per a satisfer de forma plena i efectiva aquests drets. En altres casos, no obstant açò, aquesta es remetia al desenvolupament reglamentari de determinats preceptes, per l'especificitat de les mesures requerides per a garantir la plena realització dels drets que arreplegaven.

A més de la ja esmentada llei, que habilita directament el Consell per a desplegar reglamentàriament algunes parts del seu contingut, aquest decret s'aprova per a dotar de contingut ple una sèrie de mandats fonamentals de la Constitució Espanyola i determinada legislació a nivell estatal. Així mateix, la facultat del desplegament reglamentari de la llei s'exerceix en el marc de les atribucions competencials previstes tant en la Constitució Espanyola com en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

En primer lloc, igual que la llei que habilita la seua aprovació, aquest decret s'emmarca en el contingut de l'article 14 de la Constitució Espanyola. Tal com expressava l'exposició de motius de l'esmentada llei, la nostra societat segueix expressant, en moltes ocasions, diversos graus de rebuig i repressió de les expressions d'identitat de gènere que resulten incompatibles amb la plena igualtat de les persones trans pel que fa a la resta de la ciutadania. Per aquest motiu, amb la finalitat d'avançar tant com siga possible en el ple compliment del mandat previst en l'article 14 de la Constitució Espanyola, és necessari desplegar reglamentàriament alguns preceptes de la Llei 8/2017, la finalitat de la qual és, precisament, afavorir el reconeixement a les persones trans en la nostra societat per a garantir la seua igualtat real i efectiva.De la mateixa manera, l'article 9.2 de la Constitució Espanyola estableix que correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. L'aprovació d'aquest decret es produeix, per tant, en el marc d'aquest mandat, així com del que disposa l'article 10 de la pròpia Constitució, segons el qual la dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres son fonament de l'ordre polític i de la pau social.

Quant a la legislació estatal, ja s'esmentava en l'exposició de motius de la Llei 8/2017 l'important avanç que va suposar per al ple reconeixement del dret a la pròpia identitat i expressió de gènere la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, que desvinculava per primera vegada el ple exercici dels drets civils vinculats al registre de les cirurgies genitals. Aquest decret no solament s'emmarca en l'àmbit d'aquest avanç, sinó que pretén anar més enllà, desenvolupant de forma plena una de les reivindicacions històriques dels col·lectius per a la defensa dels drets de les persones trans en completar el contingut de la Llei 8/2017 quan afecta a la documentació administrativa expedida per l'administració de la Generalitat.

En segon lloc, a nivell autonòmic aquest decret s'empara en l'article 8.2 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana que atribueix als poders públics l'obligació de vetlar per la protecció i el respecte dels drets i deures que reconeix la Constitució Espanyola a totes les persones. El nostre Estatut d'Autonomia afirma, en aqueix mateix sentit, en el seu article 10.1 que la Generalitat defensarà i promourà els drets socials dels valencians que representen un àmbit inseparable del respecte dels valors i drets universals de les persones i que constitueixen un dels fonaments cívics del progrés econòmic, cultural i tecnològic de la Comunitat Valenciana.En el plànol competencial, aquest decret implica l'exercici de les competències que tant la Constitució Espanyola com l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atorguen a la Generalitat. Entre elles, destaquen especialment les competències previstes en l'article 49 de l'Estatut en matèria de normes processals i de procediment administratiu derivades de les particularitats del dret substantiu valencià o de les especialitats de l'organització de la Generalitat (apartat 1.3.º), en el marc, a més, del previst en l'article 149.1.18 de la Constitució Espanyola. Aquest decret s'aprova en el marc de les competències estatutàries de la Generalitat en matèria de serveis socials (apartat 1.24), amb especial atenció a les necessitats derivades de la protecció dels menors i la tercera edat (apartat 1.27) en l'exercici de la potestat executiva i reglamentària que l'article 29.1 de l'Estatut atribueix al Consell.

El decret es divideix en quatre títols. El títol I referit a les disposicions generals arreplega els elements bàsics d'aquest, com són el seu objecte, el seu àmbit d'aplicació i els principis generals que han de guiar l'actuació dels poders públics de la Comunitat Valenciana en l'aplicació d'aquest.

El títol II és el relatiu al tractament administratiu de la identitat de gènere i abasta la documentació administrativa a la qual dóna dret la Llei 8/2017 i el règim i funcionament del Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana. Pel que fa a la documentació administrativa, el capítol I d'aquest títol regula els requisits per a la seua sol·licitud, expedició, vigència i renovació. Aquest capítol estableix, a més, els efectes de la documentació administrativa que regula aquest decret i els òrgans competents en relació amb la mateixa. L'organització, funcionament i competències del Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana es desenvolupen en el capítol II, que estableix també la composició del mateix i els mecanismes per a l'elecció dels seus organismes fonamentals.

El títol III estableix, per la seua banda, el deure de la Generalitat de disposar d'un servei de suport i assessorament per a les persones trans, els seus familiars i persones acostades i estableix les prestacions amb les quals comptarà aquest servei. A més, aquest títol es refereix als protocols d'atenció a persones majors trans i en l'àmbit educatiu.

Finalment, el títol IV regula el procediment sancionador en el marc de la Llei 8/2017 així com els òrgans competents en el marc d'aquest procediment.

Aquest decret s'adequa als principis disposats en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat i seguretat jurídica queden acreditats en aquest preàmbul. En segon lloc, el procés d'elaboració d'aquest decret s'ha dut a terme de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant el ple compliment dels tràmits d'audiència i informació pública previstos en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A més, la present llei incorpora bona part de les aportacions formulades quant al seu contingut des de la ciutadania i les entitats representatives de les persones trans i les seues famílies, la participació activa de les quals ha resultat fonamental. En tercer lloc, aquest decret pretén fer efectiu el principi d'eficiència en el desenvolupament material de les mesures previstes en ella, per a açò s'ha comptat amb la participació en la seua elaboració dels diferents departaments de la Generalitat responsables del ple desenvolupament del seu contingut material. Finalment, les despeses que hagen de realitzar-se com a conseqüència d'aquest decret es realitzaran de conformitat amb els principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.Aquesta disposició està inclosa en el Pla Normatiu de l'Administració de la Generalitat per a 2018.

En conseqüència, d'acord amb l'article 18.f de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, conforme el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 27 de juliol de 2018.

DECRETETítol I

Disposicions generalsArticle 1. Objecte

Aquest decret té per objecte desplegar els preceptes continguts en la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, establint els mecanismes, mesures i procediments destinats a garantir els drets que aquesta reconeix per a totes les persones residents a la Comunitat Valenciana.Article 2. Àmbit d'aplicació

1. Aquest decret serà aplicable a qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, qualsevol que siga la seua edat, domicili o residència, que es trobe o actue en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

2. La Generalitat, les diputacions i els ajuntaments, així com qualsevol entitat de dret públic o privat vinculada o dependent d'aquestes institucions, garantiran el compliment de la Llei 8/2017 i d'aquest decret, i promouran les condicions per a fer-la efectiva en l'àmbit de les seues respectives competències.Article 3. Principis generals

Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana hauran de respectar en totes les seues actuacions el dret humà a l'autodeterminació de la identitat de gènere i garantiran el dret de les persones trans a ser tractades d'acord amb la identitat de gènere a la qual senten pertànyer.

Títol II

Tractament administratiu de la identitat de gènereCapítol I

De la documentació administrativaArticle 4. Documentació administrativa

A fi d'afavorir una millor inclusió i evitar situacions de sofriment per exposició pública o discriminació, la Generalitat, en l'àmbit de les seues competències, proveirà a tota persona trans amb residència efectiva a la Comunitat Valenciana que ho sol·licite, a excepció d'aquelles que hagen procedit ja a la rectificació registral de la menció relativa al sexe, de la documentació administrativa necessària i concorde a la seua identitat de gènere manifestada, que siga necessària per a l'accés als seus serveis administratius i de tota índole.Article 5. Competència

Correspon a la direcció general amb competències en matèria LGTBI, l'exercici de les funcions relatives a la tramitació i expedició de la documentació administrativa regulada en aquest decret, així com la responsabilitat sobre els fitxers necessaris a aquest efecte.

Sense perjudici de l'anterior, es podrà delegar en les direccions territorials de la conselleria competent en matèria LGTBI la tramitació de l'expedient necessari per a l'expedició de la documentació administrativa necessària.Article 6. Procediment d'expedició

1. El procediment d'expedició de la documentació s'iniciarà a sol·licitud de la persona interessada, per si mateixa o mitjançant representant. Si la persona interessada fóra menor d'edat, la sol·licitud es formularà pels seus representants legals.

En el cas que la persona interessada siga menor d'edat, tindrà en tot cas dret a ser informada, escoltada i manifestar la seua opinió, d'acord amb el que disposa l'article 9 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.

2. La sol·licitud esmentada en el paràgraf anterior es formalitzarà conforme al model normalitzat que es posarà a la disposició de les persones interessades, i en ella hauran de consignar-se les dades relatives a la nova identificació de la persona sol·licitant: el nom i la identitat de gènere, que podrà ser dona, home o no binària, així com si vol que aquesta figure en la documentació.

3. Els tràmits per a l'expedició de la documentació administrativa regulada en aquest decret seran gratuïts, no precisen d'intermediació alguna i en cap cas implicarà l'obligació d'aportar o acreditar qualsevol tipus de documentació mèdica.

4. La sol·licitud anirà acompanyada dels següents documents:

a) Una fotografia recent tipus carnet en color del rostre de la persona interessada.

b) Signatura manuscrita.

c) Quan s'actue per representació, documentació acreditativa d'aquesta. En cas que la persona interessada siga major d'edat, aquesta haurà de constatar expressament que aquesta representació s'ha atorgat per a formular aquesta sol·licitud. En cas que la persona interessada siga menor d'edat, a més de l'acreditació de la representació legal, haurà de presentar-se document signat mostrant la seua conformitat amb la sol·licitud.

d) En cas de persones que no disposen de document nacional d'identitat o targeta d'identitat d'estranger, documentació acreditativa de la identitat: passaport o qualsevol document oficial expedit per autoritat competent del seu país d'origen que servisca a l'efecte d'identificació, la qual cosa se certificarà en cas de dubte per l'autoritat consular corresponent. En tot cas, el document utilitzat haurà de contenir fotografia i signatura de la persona.

5. La presentació i registre de la sol·licitud implicarà l'autorització expressa a l'òrgan gestor per a la verificació i comprovació de les dades d'identitat i residència a través de bases de dades d'altres administracions públiques. De manifestar el contrari, s'haurà d'aportar la documentació.

6. En el cas que la sol·licitud no reunira els requisits exigits o la documentació presentada resultara incompleta o defectuosa, es requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fera, i d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució que haurà de dictar-se en els termes previstos en l'article 21 de la llei anteriorment esmentada.Article 7. Resolució

1. Una vegada verificat que la persona interessada està inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei 8/2017, de 7 d'abril, i d'aquest decret, la persona titular de la direcció general competent en matèria LGTBI dictarà resolució administrativa de concessió de la documentació sol·licitada.

La mateixa consistirà en una targeta amb, almenys les següents dades:

a) Nom, cognoms, data de naixement, identitat de gènere (si escau) i número del DNI, del NIE o passaport (en cas de disposar).

b) Municipi de la persona beneficiària.

c) Data d'expedició del carnet.

d) Data de finalització de la vigència del carnet.

e) Signatura de l'òrgan competent per a la seua emissió.

f) Signatura de la persona interessada.

g) Segell oficial de l'òrgan gestor.

2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució dictada serà d'un mes a comptar des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. Finalitzat aquest termini sense que s'haja notificat resolució expressa, s'entendrà estimada la petició, sense perjudici de l'obligació que té l'administració de resoldre expressament.Article 8. Vigència

La documentació administrativa emesa a l'efecte d'aquest decret tindrà una vigència de cinc anys des del moment d'emissió de la targeta acreditativa.

Les persones que, tenint la documentació administrativa a la qual es refereix l'article 4, accedisquen a la modificació registral relativa al sexe i nom, hauran de comunicar a la direcció general competent en material LGTBI aquesta circumstància. Aquesta cursarà la seua baixa en els fitxers corresponents i ho comunicarà a les administracions públiques corresponents.Article 9. Renovació

La documentació administrativa emesa a l'efecte d'aquest decret podrà renovar-se quan s'haja esgotat el seu període de vigència per un nou període de cinc anys, realitzant el procediment conforme a l'indicat en l'article 6 d'aquest decret.

Així mateix podrà renovar-se l'esmentada documentació abans de la finalització de la seua vigència quan així ho sol·licite la persona interessada o la seua representació legal, en supòsits com la pèrdua de targeta, modificació d'alguna dada personal, de la fotografia o qualsevol altra circumstància degudament justificada.Article 10. Tractament de dades personals

El tractament de dades personals es troba subjecte a les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seues dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; i a la legislació nacional en la matèria.

Així mateix es garantirà la confidencialitat de les dades tractades en els expedients en els termes previstos en la normativa vigent.Article 11. Efectes de l'expedició de la documentació administrativa1. La direcció general competent en matèria LGTBI comunicarà la resolució de concessió de la documentació administrativa regulada en aquest decret a les administracions públiques que s'hagen marcat en la sol·licitud expressament, marcant-les en el llistat que figurarà en la mateixa sol·licitud de la documentació i completant-ho si fóra necessari.2. Sense perjudici de l'anterior, la persona interessada, o les seues representants legals, podrà dirigir-se en qualsevol moment a l'òrgan competent per a sol·licitar l'actualització del llistat d'administracions públiques a les quals haja de comunicar-se la resolució de concessió de la documentació esmentada.

3. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana quedaran obligades a adoptar les mesures administratives i de qualsevol índole per a garantir que les persones que compten amb la documentació administrativa establida en aquest decret siguen tractades d'acord amb la seua identitat de gènere sentida.

4. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana estan obligades a tractar a les persones trans titulars de la documentació administrativa a la qual es refereixen els anteriors articles conforme a la identitat de gènere sentida i amb respecte a la dignitat i a la seua privadesa i intimitat. Així mateix estan obligades a vetlar que en el seu tracte privat amb empreses o particulars siguen tractades en els termes descrits.

5. En l'àmbit sanitari, les persones portadores de la documentació regulada en aquest decret tindran dret a:

a) Ser tractades conforme a la seua identitat de gènere sentida.

b) Ser identificades pel nom corresponent a la seua identitat de gènere sentida, i a l'expedició de la targeta SIP amb aquest nom.

c) L'adequació de la documentació administrativa, amb excepció de les referències necessàries en l'historial mèdic confidencial de la persona, a càrrec de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.6. En l'àmbit educatiu, les persones portadores de la documentació regulada en aquest decret tindran dret a:

a) Ser tractades conforme a la seua identitat de gènere sentida.

b) Ser identificades pel nom corresponent a la seua identitat de gènere sentida, associat al número d'identificació de l'alumne/a (NIA) dins del sistema ÍTACA de Gestió Acadèmica i Administrativa dels centres educatius de la Comunitat Valenciana.

c) L'adequació dels documents administratius del centre docent, tant els generats dins del sistema ÍTACA com aquells generats fora d'aquest, amb la identitat de gènere sentida associada al NIA.No obstant açò l'anterior, per a la sol·licitud d'expedició de títols no universitaris es mantindran les dades d'identitat registrades a efectes oficials.

7. No obstant açò establit en els paràgrafs anteriors, l'expedició de la documentació prevista en aquest decret no alterarà la titularitat jurídica dels drets i obligacions que corresponguen a la persona que l'obtinga, ni prescindiran del número del document nacional d'identitat sempre que aquest haja de figurar.

Capítol II

Del Consell Consultiu Trans de la Comunitat ValencianaArticle 12. Adscripció i naturalesa

1. El Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana, d'ara endavant el Consell, és, conforme amb el disposat en l'article 12 de la Llei 8/2017, de la Generalitat, un òrgan de caràcter consultiu en el qual es troben representades les associacions i administracions competents en l'àmbit d'aquesta llei. També estaran representades les persones trans de manera individual.

El Consell es constitueix com un òrgan de participació ciutadana de la Generalitat Valenciana, a través de les persones trans de manera individual i les associacions representatives esmentades anteriorment.Els seus informes tenen caràcter informatiu, consultiu i no vinculant.

2. El Consell queda adscrit a la conselleria amb competències en matèria LGTBI, que li dóna suport tècnic i li presta els mitjans personals i materials necessaris per a l'execució de les seues funcions.

3. Amb la finalitat que l'assistència a les reunions del Consell no supose una càrrega econòmica per a les persones designades per a les vocalies establides en la lletra d) de l'article 18.1 d'aquest decret, o per a les que representen a entitats ciutadanes segons l'establit en les lletres i), f) i g) de l'article 18.1, podran abonar-se amb càrrec al pressupost de la direcció general competent en matèria LGTBI, sense que en cap cas supose un increment de la dotació anual inicial pressupostària, les despeses de desplaçament generades per la participació d'aquestes vocalies a les reunions del Consell.

L'import de la indemnització a percebre serà el de les despeses documentalment justificades. Si el mitjà de transport utilitzat és el vehicle propi, l'import de la indemnització serà el que resulte d'aplicar als quilòmetres recorreguts les quanties que a cada moment es fixen en la normativa aplicable a l'Administració de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.Article 13. Finalitat

El Consell té com a principal finalitat realitzar una avaluació i seguiment de la Llei 8/2017, de la Generalitat, així com fomentar la cooperació entre l'Administració de la Generalitat Valenciana, les administracions competents en el seu àmbit d'aplicació i aquelles associacions de la societat civil que desenvolupen la seua labor a la Comunitat Valenciana i que treballen en l'àmbit de la igualtat i la no discriminació de les persones trans.Article 14. Funcions

Les funcions del Consell són:

a) Realitzar l'informe anual al fet que es refereix la Llei 8/2017 sobre la situació de les persones trans en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Aquest informe haurà de contenir l'anàlisi de l'estat de la qüestió i propostes de millora si foren necessàries. Es remetrà a la conselleria amb competències en matèria LGTBI perquè, a través del Consell, es remeta a les Corts.

Aquest informe haurà de ser remès a les Corts dins els sis primers mesos de l'any següent al que es referisca el seu contingut.

b) Deliberar i realitzar propostes per a aconseguir la plena visibilitat i normalitat del fet trans, i per a evitar la discriminació i prevenir tots els fenòmens de la transfòbia.

c) Informar els projectes de normativa de caràcter general i sobre els projectes de plans d'actuació de la Generalitat que tinguen incidència en la plena visibilitat i normalitat del fet trans i evitar la seua discriminació.d) Formular propostes i recomanacions sobre l'adaptació dels serveis públics de la Generalitat a la realitat de les persones trans.e) Formular propostes i recomanacions per a fomentar la igualtat, la llibertat, el benestar i la inclusió social de totes les persones trans.f) Promoure estudis i iniciatives sobre actuacions i projectes relacionats amb el reconeixement de la identitat i l'expressió de gènere i la igualtat de les persones trans.

g) Proposar a la presidència del Consell que envie les seues conclusions i propostes a altres consells de participació, òrgans i institucions de la Generalitat, a les entitats locals i als organismes i institucions de l'Estat i de la Unió Europea quan ho crea convenient.

h) Escollir la vicepresidència primera del Consell i designar a les persones representants per a exposar les conclusions en les deliberacions d'altres espais de participació de la Generalitat quan calga i arreplegar les seues aportacions.

i) Deliberar sobre totes aquelles qüestions que li siguen sotmeses a iniciativa de l'òrgan convocant.

En el desenvolupament de totes aquestes funcions, el Consell ha de promoure l'equitat entre dones i homes, mitjançant l'aplicació de la perspectiva de gènere, tenint en compte també les realitats no binàries.

Article 15. Composició

El Consell està integrat per:

a) Una presidència.

b) Una vicepresidència primera.

c) Una vicepresidència segona.

d) Les vocalies.

e) Una secretaria.Article 16. La presidència

1. La presidència del Consell correspon a la persona titular de la conselleria que ostente les competències en matèria LGTBI.

2. La presidència convoca les sessions del ple i selecciona les entitats que formen part de les comissions de treball a què es refereix aquest decret, quan les sol·licituds de participació siguen excessives.

3. La presidència pot convidar a les sessions aquelles persones expertes que considere oportú.

4. La presidència informa sobre el desenvolupament de les gestions realitzades respecte a les propostes aprovades prèviament pel Consell.

5. La presidència podrà delegar les seues funcions en la vicepresidència segona.Article 17. Les vicepresidències

El Consell estarà format per dues vicepresidències. Almenys una d'elles estarà ocupada per una dona.

1. La vicepresidència primera correspondrà a la persona trans escollida, per majoria simple, entre les persones que no formen part del Consell en representació de les administracions públiques, que seran a més les úniques que puguen votar.

El càrrec tindrà una durada màxima de tres anys i donarà suport a la presidència i a la vicepresidència segona en tot el que siga necessari.La següent persona més votada que queda en la llista de votació després de la persona triada per a exercir la vicepresidència primera serà la que exercisca les funcions de la vicepresidència primera per absència o delegació de la persona titular d'aquesta.

2. La vicepresidència segona correspon a la persona titular de la Secretaria Autonòmica amb competències en matèria LGTBI.

La vicepresidència segona exerceix la presidència del Consell per absència o delegació de la persona titular de la presidència; així mateix, convoca les sessions de les comissions de treball que es creen per raó de la matèria i del territori. La vicepresidència segona pot delegar les seues funcions entre titulars d'altres òrgans superiors o centres directius de la conselleria amb competències en material LGTBI.Article 18. Vocalies

1. Són vocals del Consell:

a) Una persona designada per cadascuna de les conselleries amb competències en l'aplicació de la Llei 8/2017, en les següents matèries: sanitat, educació, justícia i administracions públiques, ocupació i seguretat i emergències.

b) Una persona designada per cadascuna de les direccions generals amb competència en LGTBI, igualtat de gènere, i infància i adolescència.

c) Una persona a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

d) Tres persones trans triades per desinsaculació entre les que s'hagen postulat davant la secretaria del Consell per a ocupar aquesta vacant. Es triarà una persona de cadascun d'aquests trams d'edat: menors de 18 anys, de 18 a 50 anys i majors de 50 anys.

i) Dues persones trans en representació dels agents econòmics i socials de la Comunitat Valenciana, triades per la Taula de Recuperació Social.

f) Dos familiars de persones trans en representació de les associacions de mares, pares o familiars de persones trans que compten amb seu a la Comunitat Valenciana.

g) Quatre persones trans en representació de les associacions que tinguen entre les seues finalitats la defensa dels interessos de les persones trans i que compten amb seu a la Comunitat Valenciana.

2. La durada del mandat de les vocalies serà de tres anys, renovable per un període de la mateixa durada. En el cas que existisquen vocalies que formen part del Consell per raó del seu càrrec, la seua condició de vocal s'ostentarà mentre es mantinguen en el càrrec pel qual van ser designades. Per a cada vocalia es designarà una persona suplent.

3. El nomenament de les persones designades per a formar part del Consell ho realitzarà la Presidència una vegada rebudes les propostes de les conselleries, de les persones que es presenten individualment i les certificacions dels acords adoptats pel Ple de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i de les associacions i la Taula de Recuperació Social.

4. Participació mínima del 50 % de dones.

La composició i posterior renovació de les persones membres del Consell respondrà a criteris de participació mínima del 50 % de dones.A aquest efecte, les entitats assenyalades en les lletres i), f) i g) de l'apartat 1 d'aquest article han de designar a dos persones representants, almenys una d'elles dona, a fi de garantir la presència d'un nombre de dones que represente un mínim del 50 % del còmput total de persones del Consell en aqueixos apartats.Article 19. Facultats de les persones designades com a vocals

Les persones designades com a vocals tenen les facultats següents:a) Participar en les deliberacions i els debats i realitzar propostes i recomanacions.

b) Exercir el dret de vot, formular vot particular i expressar el sentit del seu vot i els motius que ho justifiquen.

c) Obtenir la informació necessària per a complir amb les seues funcions i, en particular, accedir a qualsevol documentació administrativa que tinga relació amb els programes o actuacions realitzades per la Generalitat en favor de les persones trans.

d) Sol·licitar a la presidència la presència de persones que, pels seus coneixements, la responsabilitat que desenvolupen o altres motius, poden realitzar aportacions d'interès.

i) Sol·licitar a la presidència la introducció de punts de l'ordre del dia en la següent convocatòria.

f) Les altres facultats inherents a la seua condició de vocals necessàries per al correcte compliment de les seues funcions.

g) Percebre indemnitzacions per desplaçament, d'acord amb les disposicions vigents.Article 20. Presentació de candidatures

1. Les persones que desitgen formar part del Consell hauran de presentar la seua candidatura de conformitat amb les següents instruccions:

La candidatura es presentarà a través d'un procediment telemàtic disponible en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria LGTBI. Tant el procediment i, per tant, els models de sol·licitud i una altra documentació a aportar, seran publicats en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es/.

El termini per a presentar les candidatures serà d'un mes, a partir de l'habilitació del procediment telemàtic de presentació de candidatures en la web de la conselleria competent en matèria LGTBI, que serà anunciat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la web de l'esmentada conselleria.

2. Les entitats que desitgen formar part del Consell per a ser triades en les vocalies f) i g) hauran de presentar la seua candidatura de conformitat amb les següents instruccions:

La candidatura podrà estar formada per una o més organitzacions de manera conjunta i es presentarà a través d'un procediment telemàtic disponible en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria LGTBI. Així mateix, tant el procediment i, per tant, els models de sol·licitud i una altra documentació a aportar, seran publicats en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es/.

L'òrgan de govern de cada entitat haurà de, mitjançant acord, autoritzar la presentació de la candidatura, designant a les persones que formaran part de la mateixa.

Les candidatures inclouran el nom de dues persones trans, almenys una d'elles dona, una en qualitat de titular i una altra en qualitat de suplent, a l'efecte de garantir el principi de paritat de gènere en la composició del Consell. En el cas que la candidatura siga conjunta, cadascuna de les organitzacions designarà a una de les dues persones garantint sempre el principi anteriorment citat.

Cada entitat només podrà presentar candidatura per a ser triada en una de les categories f) i g), i com a màxim podrà presentar dues propostes.

El termini per a presentar les candidatures serà d'un mes, a partir de l'habilitació del procediment telemàtic de presentació de candidatures en la web de la conselleria competent en matèria LGTBI, que serà anunciat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Article 21. Criteris de selecció de candidatures

1. La persona titular de la direcció general competent en matèria LGTBI seleccionarà les entitats ciutadanes que formaran part del Consell en representació del teixit associatiu atenent als principis de diversitat i representativitat territorial. La decisió raonada es farà pública en el portal «gva oberta», en un termini màxim de quinze dies després de la finalització del termini de presentació de candidatures.La selecció de les entitats que vulguen entrar a formar part del Consell haurà de seguir els següents criteris de prioritat:

a) Temps d'experiència en el treball per la igualtat de les persones trans.

b) Currículum d'activitats i experiència de l'entitat.

c) Nombre de persones associades.

d) Projectes desenvolupats amb l'administració local, autonòmica, estatal o internacional en diferents àrees d'intervenció.

2. La diversitat territorial es tindrà en compte a l'hora de fer la selecció de manera que les tres províncies hauran d'estar representades.

3. Per al supòsit de les candidatures de persones que es postulen a formar part del Consell a títol personal, es realitzarà per desinsaculació, triant dues persones (una d'elles dona) per cada tram d'edat (menors de 18 anys, de 18 a 50 anys i majors de 50 anys).Article 22. Elecció de representants

1. Després de la selecció de les candidatures que formaran part del Consell, la direcció general competent en matèria LGTBI designarà per sorteig les entitats que la seua vocalia serà ostentada per una dona, a fi de complir amb el principi de paritat de gènere en la composició del Consell.

2. La persona titular de la direcció general competent en matèria LGTBI elevarà proposta a la Presidència del Consell, que procedirà al nomenament de les persones que ostentaran les vocalies.

3. Per al supòsit de les candidatures de persones que es postulen a formar part del Consell a títol personal, la direcció general amb competència en matèria LGTBI elevarà proposta motivada a la Presidència del Consell que procedirà al nomenament de les persones que ostentaran les vocalies.

4. Per cada vocal titular del Consell, es nomenarà una persona en qualitat de suplent.Article 23. Cessament en les vocalies

El cessament de les persones que ostenten les vocalies podrà produir-se per alguna de les següents causes:

1. Per l'expiració del termini del seu mandat.

2. Per cessament en el càrrec per raó del qual es va efectuar el nomenament.

3. Per voluntat pròpia.

4. Per dissolució de l'entitat a la qual representen.

5. Per dues absències consecutives i injustificades a les sessions del Ple, apreciada per la Secretaria del Consell i acordada pel Ple per majoria absoluta.

6. Per defunció o incapacitat declarada judicialment.Article 24. Secretaria

1. La secretaria serà exercida per una persona funcionària de la direcció general amb competències en matèria LGTBI, amb un nivell de prefectura de servei o superior, nomenada per la presidència del Consell, amb veu però sense vot.

2. Són funcions de la secretaria:

a) Estendre les actes de les sessions del Ple, autoritzades amb la seua signatura i el vistiplau de la Presidència, i donar el curs corresponent als acords que s'adopten.

b) Custodiar la documentació del Consell.

c) Expedir certificacions d'actes i acords.

d) Quantes unes altres siguen inherents a la seua condició, d'acord amb la legislació sobre règim dels òrgans col·legiats de les administracions públiques.

3. La persona titular de la secretaria coordina les comissions de treball.Article 25. Funcionament

1. El Consell funciona en ple i en les comissions de treball que es constitueixen per raó de la matèria i del territori.

2. El ple ho integren la presidència, les vicepresidències, les vocalies i la secretaria, i exerceix les funcions previstes en l'article 14.

3. El ple celebra un mínim de dues reunions ordinàries a l'any. També celebra les sessions extraordinàries que convoque la presidència o a petició d'un terç de les persones membre.

4. Les comissions de treball són creades pel ple, tenen caràcter temporal i formen part d'elles les vocalies que manifesten la seua voluntat de participar. Quan les sol·licituds siguen excessives i haja de fer-se una selecció, la decisió correspon a la presidència, que, en tot cas, inclourà la diversitat d'opinions del Consell.

5. Les funcions de les comissions de treball són les que li atribueix el ple. Les comissions de treball es reuniran quan les convoque la vicepresidència segona.

6. Les conclusions de les comissions de treball s'informaran al ple del Consell.

7. Per a l'adopció d'acords serà suficient la majoria simple dels vots de les persones membres assistents, dirimint els empats el vot de qualitat de la Presidència del Consell.Article 26. Règim jurídic

El Consell es regirà per les disposicions d'aquest decret i, en tot cas, pel que disposa la normativa vigent en matèria d'òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat o la normativa estatal sobre la matèria.Títol III

Polítiques d'atenció a les persones transArticle 27. Serveis d'assessorament i suport a les persones trans, els seus familiars i persones acostades

1. La Generalitat disposarà d'un servei públic que oferisca informació, orientació i assessorament per a persones trans, familiars i persones acostades, incloent assessorament legal, assistència social, orientació laboral i educativa específicament lligades a la condició de persones trans.

2. La Generalitat garantirà que les persones trans tinguen accés al servei específic descrit en l'apartat anterior almenys en la província del seu domicili. El servei haurà de formar part de la xarxa pública de serveis socials.

3. El personal encarregat del servei haurà de tenir coneixement acreditat, per formació o per experiència, de les realitats trans.

4. Els espais físics que dispose aquest servei serviran també de punt de trobada i reunió de les persones trans i les seues famílies.Article 28. Protocol d'atenció a les persones trans majors

L'atenció gerontològica que reben les persones trans a través dels serveis socials, assistencials o residencials, es realitzarà seguint un protocol d'atenció i coordinació que serà realitzat conjuntament entre l'òrgan amb competència en protecció de les persones majors i les unitats de referència per a la identitat de gènere a les quals es refereix l'article 17 de la Llei 8/2017, de la Generalitat.Article 29. Protocol d'atenció educativa a la identitat de gènere

El protocol d'atenció educativa a la identitat de gènere que aprove la conselleria competent en matèria educativa serà d'obligat compliment per a tots els centres sostinguts amb fons públics. Els centres privats no sostinguts amb fons públics es regiran per les seues pròpies normatives, que hauran de complir les garanties descrites en l'article 22 de la Llei 8/2017, de la Generalitat. En cas de no disposar de normativa pròpia es regiran pel protocol elaborat per la Generalitat.Títol IV

Del procediment sancionadorArticle 30. Òrgans competents per a l'inici i la instrucció del procediment

La direcció general competent en matèria de no discriminació de persones per motius d'identitat o expressió de gènere serà l'òrgan competent per a la incoació dels procediments sancionadors per les infraccions tipificades en el títol VI de la Llei 8/2017.

La instrucció del procediment correspondrà a la Sotssecretaria.Article 31. Termini de resolució

El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment sancionador serà de sis mesos, comptador des de la data d'incoació.Article 32. Procediment

La instrucció i la resolució del procediment sancionador s'ajustarà a la normativa reguladora del procediment administratiu.

Disposició derogatòriaÚnica. Derogació normativa

Queden derogades quantes disposicions d'igual o inferior rang s'oposen al que es disposa aquest decret.

Disposicions finalsPrimera. Desenvolupament reglamentari

Es faculta a la persona titular de la conselleria amb competències en matèria LGTBI per a desenvolupar aquest decret.Segona. Aprovació de la documentació administrativa de gestió

Es faculta a la persona titular de la conselleria amb competències en matèria LGTBI per aprovar mitjançant resolució els models de sol·licituds i de la documentació administrativa regulada en aquest decret.Tercera. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, excepte el capítol I del títol II que entrarà en vigor als tres mesos.València, 27 de juliol de 2018El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRERLa vicepresidenta i consellera d'Igualtat i

Polítiques Inclusives,

MÓNICA OLTRA JARQUE