RESOLUCIÓ de 3 d'agost de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen per a l'any 2018, les ajudes per a projectes desenvolupats dins de les estratègies de desenvolupament local participatiu aprovades als GALP a la Comunitat Valenciana. [2018/8030]

(DOGV núm. 8377 de 06.09.2018) Ref. Base de dades 008288/2018

2018/8030 RESOLUCIÓ de 3 d'agost de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen per a l'any 2018, les ajudes per a projectes desenvolupats dins de les estratègies de desenvolupament local participatiu aprovades als GALP a la Comunitat Valenciana. [2018/8030]

El Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix les disposicions comunes per als fons estructurals i d'inversió europeus entre els que es troba el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (d'ara en avant FEMP) i assenta les bases del desenvolupament local participatiu, configurant els Grups d'Acció Local Pesquers (d'ara en avant GALP) com els instruments bàsics a través dels quals s'implementa l'esmentat desenvolupament, per mitjà de l'elaboració i posada en pràctica de les estratègies de desenvolupament local participatiu (d'ara en avant EDLP).

El Reglament (UE) 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu el Fons Europeu Marítim i de la Pesca, incorpora el desenvolupament local com un dels principals instruments per a la consecució de la quarta prioritat de la UE, que suposarà augmentar l'ocupació i la cohesió territorial a través de la promoció del creixement econòmic, la inclusió social, la creació d'ocupació i el suport a l'ocupabilitat i la mobilitat en el treball en les comunitats de pesca i l'aqüicultura, inclosa la diversificació de les activitats en el marc del respecte de la pesca i altres sectors de l'economia marítima.La Comunitat Valenciana té atribuïdes competències en ordenació del sector pesquer i de l'aqüicultura, sent la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, la competent per a la tramitació de les ajudes comunitàries en aquesta matèriaL'Ordre 20/2017, de 21 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural aprova les bases reguladores de les ajudes per a projectes desenvolupats dins de les estratègies de desenvolupament local participatiu aprovades als GALP a la Comunitat Valenciana (DOGV 8099, 04.08.2017).

El Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i els Grups d'Acció Local de Pesca per a l'aplicació de l'EDLP en el marc del FEMP 2014-2020, que estableix les condicions i obligacions assumides pels GALP com a entitat col·laboradora de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en l'aplicació, gestió i control de les ajudes que es tramiten per al desenvolupament de les EDLP.

La present convocatòria queda sotmesa, en la qual cosa procedisca, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament, i la normativa autonòmica establida en els articles 159.3, 165 i 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Per tot això i en virtut de l'article 160.4 de la Llei d'1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i vista la proposta de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, òrgan directiu que té atribuïdes entre altres, les funcions relatives a l'execució de la Política Pesquera Comuna, així com la gestió del Fons Europeu Marítim i de Pesca i fent ús de les competències conferides, resolc:Primer. Objecte i àmbit

1. Convocar per a l'exercici 2018 les ajudes destinades a projectes desenvolupats en les EDLP aprovades per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, regulades per l'Ordre 20/2017, de 21 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural que aprova les bases reguladores de les ajudes per a projectes desenvolupats dins de les estratègies de desenvolupament local participatiu aprovades als GALP a la Comunitat Valenciana per a la prioritat 4 (DOGV 8099, 04.08.2017).

2. Convocar per a l'exercici 2018 les ajudes destinades als costos de funcionament i animació dels GALP, regulades per l'Ordre 20/2017, de 21 de juliol, i pel Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i els Grups d'Acció Local de Pesca per a l'aplicació de l'EDLP en el marc del FEMP 2014-2020, que estableix les condicions i obligacions assumides pels GALP com a entitat col·laboradora de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en l'aplicació, en la gestió i control de les ajudes que es tramiten per al desenvolupament de les EDLP.

Objectiu Mesura Descripció

4.1 4.1.2 (art 62.1d i art. 63) Augmentar l'ocupació i la cohesió territorial

Segon. Finançament de les ajudes

Les ajudes regulades en la present convocatòria estaran finançades pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i la Generalitat Valenciana, en els percentatges i amb les intensitats d'ajuda que es determinen basant-se en el Programa Operatiu del Fons Europeu Marítim i de Pesca d'Espanya, aprovat per Decisió de la Comissió de 13 de novembre de 2015 i a l'article 11 de l'ordre de bases reguladores d'aquestes ajudes.Les subvencions regulades en les disposicions de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, citades en aquest apartat i gestionades per la Direcció General de Ramaderia i Pesca, es concediran, en l'exercici 2018, amb càrrec a les línies de subvenció i pels imports globals màxims que s'assenyalen, d'acord amb la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018 (DOGV 8202, 30.12.2017).

Programa 714.10, Ordenació i millora de la producció pesquera, capítol 4

Línia S8187000Denominació línia: Ajuda gastos de funcionament GALP.Mesura Descripció

4.1.2 (art. 62 1d) Aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu. Costos de funcionament i animació dels GALP.

Bases reguladores:

Ordre 20/2017, de 21 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural aprova les bases reguladores de les ajudes per a projectes desenvolupats dins de les estratègies de desenvolupament local participatiu aprovades als GALP a la Comunitat Valenciana (DOGV 8099, 04.08.2017).

Aquesta línia d'ajudes es troba cofinançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea a través del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), sent la seua assignació:

Anualitat 2018 l'import global màxim: 154.617,31 €.A cada una de les EDLP s'assigna per aquesta anualitat:Nom de la EDLP Nom del GALP Anualitat 2018 €

GALP La Safor GALP La Safor 38.190,48

GALP La Marina GALP La Marina 35.948,52

GALP La Plana GALP La Plana 37.108,15

GALP Bahía de Santa Pola GALP Bahía de Santa Pola 43.370,16

Total 154.617,31

Programa 714.10, Ordenació i millora de la producció pesquera, capítol 7

Línia S7747000Denominació línia: Ajudes inversions GALPMesura Descripció

4.1.2(art. 63) Aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu. (Projectes)

Bases reguladores:

Ordre 20/2017, de 21 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural aprova les bases reguladores de les ajudes per a projectes desenvolupats dins de les estratègies de desenvolupament local participatiu aprovades als GALP a la Comunitat Valenciana (DOGV 8099, 04.08.2017).

Aquesta línia d'ajudes es troba cofinançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea a través del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), sent la seua assignació:

Anualitat 2018: 613.545,97 €

Anualitat 2019: 561.792,00 €

Anualitat 2020: 481.536,00 €A cada una de les EDLP s'assigna per aquestes anualitats:Nom de la

EDLP Nom del GALP Assignació anualitat 2018(€) Assignació anualitat 2019(€) Assignació anualitat 2020(€)

GALP La Safor GALP La Safor 151.545,85 138.762,62 118.939,39

GALP La Marina GALP La Marina 142.649,44 130.616,64 111.957,12

GALP La Plana GALP La Plana 147.251,03 134.830,08 115.568,64

GALP Bahía de Santa Pola GALP Bahía de Santa Pola 172.099,65 157.582,66 135.070,85

Total 613.545,97 561.792,00 481.536,00

Si haguera excedent pressupostari sobrant d'una o diverses EDLP es podrà distribuir entre la resta d'ells de manera proporcional a l'import de projectes presentats que van quedar sense ajuda per haver consumit eixe grup l'assignació en eixa convocatòria.

L'import anual objecte de redistribució entre les altres estratègies s'imputarà als pressupostos assignats a cada estratègia per a la totalitat de la programació 2014-2020.Tercer. Termini de presentació i models de sol·licitud

1. El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2018 per a les ajudes de la present convocatòria serà des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al 15 de novembre de 2018.

Els formularis corresponents a aquesta convocatòria estaran disponibles en la següent URL:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18878.

Les sol·licituds presentades seran baremades i prioritzades segons els criteris de valoració que consten en l'EDLP dins de la qual s'executaran els projectes.

2. Les sol·licituds i la documentació que les acompanya es presentaran preferentment en els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen, podent-se presentar també en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú.3. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, no estant-hi obligats, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18878.

Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar firmats electrònicament, segons el tipus de document, per les persones escaients.

Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial es requerirà a l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquests efectes es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada la presentació telemàtica.4. La presentació de la sol·licitud autoritza a l'òrgan gestor, de no expressar-se el contrari per part de l'interessat, a realitzar les comprovacions relatives a l'admissibilitat de les «sol·licituds i operacions no subvencionables», previstos en l'article 10 del Reglament 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014 relatiu al FEMP. En cas de rebutjar aquesta autorització expressa, l'interessat quedarà obligat a presentar la documentació necessària per a realitzar aquests comprovacions.Quart. Procediment de concessió i resolució

El procediment de concessió i resolució de les ajudes serà l'establit en el capítol II de l'Ordre 20/2017, de 21 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural aprova les bases reguladores de les ajudes per a projectes desenvolupats dins de les estratègies de desenvolupament local participatiu aprovades als GALP a la Comunitat Valenciana (DOGV 8099, 04.08.2017).

Cinqué. Requisits de notificació, comunicació o exempció

D'acord amb el que estableix l'article 8.2 del Reglament (UE) núm. 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim i de Pesca, els articles 107, 108 i 109 del TFUE no seran aplicables als pagaments efectuats pels Estats membres en virtut de, i de conformitat amb el dit reglament dins de l'àmbit de l'article 42 del TFUE, i per tant no són aplicables als pagaments de les ajudes previstes en les presents bases reguladores establides de conformitat amb els articles 62 i 63 del Reglament (UE) núm. 508/2014.

Sisé. Procediment de comunicació d'irregularitats i sospites de frauQualsevol persona que tinga coneixement de fets que pogueren ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea en el marc de la present convocatòria, podrà posar dits fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració d'Estat, per mitjans electrònics a través del canal habilitat a aquest efecte pel dit Servei en l'adreça web http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, i en els termes establits en la Comunicació 1/2017, de 6 d'abril, de l'esmentat Servei, que pot consultar-se en la URL següent:http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/4-COMUNICACION_1_2017_INFORMACION_FRAUDE_IRREGULARIDAD.pdfSeté. Règim de recursos

La present resolució posa fi a la via administrativa i contra la mateixa pot interposar-se potestativament recurs de reposició davant de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació, o impugnar-se directament davant de l'ordre jurisdiccional per mitjà de la interposició de recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 46.1 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.València, 3 d'agost de 2018.– La consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural: Elena Cebrián Calvo.