LLEI 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 5803 de 10.07.2008
Número identificador:  2008/8601
Referència Base de Dades:  008388/2008
 LLEI 11/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. [2008/8601]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:

Preàmbul

I

La participació ciutadana és un dels pilars bàsics sobre els quals s'assenta la democràcia avançada. Així ho reconeixen, d'una banda, les normes integrants del nostre bloc de constitucionalitat, com la Constitució Espanyola, en els articles 9.2 i 23.1, i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 9.4, i, d'una altra banda, les normes internacionals de referència obligada en el nostre ordenament jurídic, com la Declaració Universal de Drets Humans, en l'article 21.1, i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, en l'article 25.a).

Des de la Generalitat es concep la participació ciutadana com un factor essencial en la defensa de valors democràtics com el respecte, la tolerància, la solidaritat, la igualtat i la integració, i dels drets humans de les ciutadanes i els ciutadans.

Participació ciutadana és, també, sinònim de diàleg, concertació, respecte i pluralitat; d'implicació de la societat civil en el quefer de les institucions públiques i de cohesió social en la societat plural en què vivim. Respon a una necessitat de relació constant entre la ciutadania i les institucions polítiques que exercisquen l'acció de govern i d'integració de totes aquelles persones que viuen en la Comunitat Valenciana.

Eixa relació hui es fa imprescindible per a desplegar un bon govern i una bona administració dels assumptes públics, perquè, a través d'esta, s'establix una via de comunicació recíproca, que permet a la ciutadania manifestar les seues iniciatives i suggeriments cap als poders públics, i a estos conéixer la incidència de determinades polítiques sobre la qualitat de vida de la població. També forma part de la participació ciutadana la relació de la ciutadania entre si, directament o a través de les organitzacions de la societat civil, relació que pot i ha de ser fomentada per l'Administració Pública.

En definitiva, es tracta d'una interacció que resulta positiva per a la ciutadania; perquè s'impliquen en els assumptes públics, aportant el seu criteri i experiència; que permet als poders públics un acostament major a la ciutadania, i esta, al seu torn, assumix la coresponsabilitat en l'àmbit públic, la qual cosa incrementa el sentiment de pertinença a la comunitat i enfortix el significat de ciutadania, garantint una adequada satisfacció de les seues necessitats i expectatives.

II

Esta llei, que dicta la Generalitat en l'exercici de la seua competència i potestat d'autoorganització, en els termes que preveuen els articles 48 i 49 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, tenint en compte l'experiència dels països més desenrotllats del nostre entorn socioeconòmic, situa la Comunitat Valenciana a l'avantguarda de les polítiques de foment de la participació ciutadana i el bon govern. En connexió amb això, l'article 1.3 de l'Estatut d'Autonomia establix com a objectiu de la Comunitat Valenciana la consecució de l'autogovern, reforçant la democràcia i garantint la participació de tots els ciutadans en la realització dels seus fins. A l'efecte, l'article 9.4 concreta que tots els valencians tenen dret a participar de forma individual, o col·lectiva, en la vida política, econòmica, cultural i social de la Comunitat Valenciana, i que la Generalitat promourà la participació de la societat civil en els assumptes públics. Eixa participació, segons la norma institucional bàsica valenciana, des del punt de vista subjectiu ha d'afavorir la intervenció en els assumptes públics de les comunitats de valencians assentades fora de la Comunitat (article 3.3), dels consumidors i usuaris (article 9.5), de sectors o categories de ciutadania més desfavorides, com les persones amb discapacitat, les persones majors o els jóvens (article 10), així com "la igualtat de drets d'hòmens i dones en tots els àmbits". I, des de la perspectiva objectiva, l'Estatut valencià reconeix, en relació a la participació ciutadana, els drets a una bona administració i a l'accés a documents (apartats 1, 2 i 3 de l'article 9).

El present text s'inspira i recull els principis establits en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, i són els més destacats en matèria de participació ciutadana la llibertat d'expressió i d'informació en l'article 11, la llibertat de reunió i d'associació en l'article 12, la igualtat entre hòmens i dones en l'article 23, els drets del menor en l'article 24, els drets de les persones majors en l'article 25, la integració de les persones discapacitades en l'article 26, la protecció dels consumidors i els drets relacionats amb la "Ciutadania" (entre els quals destaquen el dret a una bona administració en l'article 41 i el dret d'accés als documents). La present llei té, així mateix, com a marc de referència el Llibre Blanc per a la Governança Europea, aprovat per la Comissió el 25 de juliol del 2001 (que conté una sèrie de recomanacions tendents a aprofundir en la democràcia i augmentar la legitimitat de les institucions, millorant els procediments i pràctiques que afecten la manera en què actuen les administracions públiques), així com les recomanacions contingudes en les comunicacions de la Comissió Europea en relació amb una nova cultura de consulta i diàleg, de 5 de juny i 11 de desembre del 2002.

Partint d'estos continguts es pretén aconseguir una ciutadania activa, responsable i participativa, açò és, una societat civil organitzada a través d'entitats ciutadanes que formule propostes i que col·labore en la seua aplicació amb les institucions públiques de la Comunitat Valenciana.

En concret, els fins que perseguix la present llei són:

- Fomentar la participació ciutadana en una societat plural per a la defensa dels valors democràtics i els drets humans.

- Aprofundir en l'acostament de les institucions públiques valencianes a la ciutadania, tractant d'involucrar-la en la gestió pública que realitzen.

- Propiciar la implicació de la ciutadania en l'actuació de l'Administració autonòmica valenciana.

- Garantir a la ciutadania la informació dels procediments que promoga, duga a terme o tramite l'Administració autonòmica valenciana per a aconseguir la major transparència en la gestió pública.

- Establir mecanismes d'avaluació de les polítiques públiques i d'investigació de l'estat de l'opinió pública.

Esta llei reafirma el compromís de la Generalitat a facilitar a la ciutadania l'exercici del seu dret a participar, comprovar el grau d'acceptació i aplicació de les seues polítiques, la transparència de la seua gestió i propiciar la relació de la ciutadania entre si.

La Generalitat és conscient que, per a això, és necessari crear espais públics que donen cabuda a la participació de la ciutadania de forma activa i eficaç, establir mesures que incidisquen en l'elaboració i l'avaluació de les polítiques públiques, i crear vies que fomenten una cultura participativa.

III

Esta llei s'estructura en tres títols, una disposició addicional, dos disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dos disposicions finals.

En el títol I es recullen els aspectes generals de la present llei, com són l'objecte, la finalitat, el seu àmbit d'aplicació i definicions.

En el títol II es regula el dret a la informació per a la participació ciutadana, que possibilita el coneixement de la ciutadania sobre l'activitat de l'Administració pública valenciana i l'ajuda a formar-se una opinió.

Es recull, a més, l'Estatut de les ciutadanes i els ciutadans des del punt de vista de la participació ciutadana, açò és, els drets que els corresponen com a ciutadania activa i participativa, que la llei els empara i reconeix.

Així mateix, el títol II preveu l'ús de la tecnologia per a ampliar les vies de relació entre institucions públiques i ciutadania, i de la ciutadania entre si, en el marc de la societat de la informació i del coneixement.

En este títol, i per a la definició de polítiques públiques, entre altres instruments de participació ciutadana es recullen: l'audiència ciutadana, els fòrums de consulta, els panells ciutadans i els jurats ciutadans. En el funcionament de les esmentades vies de participació es preveu la garantia de l'ús normal i oficial de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana, la potenciació de la consciència de pertinença a la Unió Europea, i la plena equiparació entre dones i hòmens. A més d'això, s'inclou que la posada en pràctica d'eixos mecanismes de participació garantisca condicions d'inclusió social i plena ciutadania, afavorint la participació de les persones amb discapacitat, de les persones majors, dels jóvens i de les persones estrangeres.

El títol III inclou les mesures de foment de la participació ciutadana. Destaquen les fórmules de suport mutu entre entitats ciutadanes que faciliten l'intercanvi de dades, servicis de suport i assessorament, i altres activitats que servisquen perquè l'actuació de les entitats ciutadanes siga efectiva. Es pretén fomentar, a més, la formació per a la participació ciutadana dins de les administracions públiques.

En la part final de la llei s'introduïxen una sèrie de disposicions addicionals i transitòries, així com una disposició derogatòria i dos disposicions finals, destinades a complementar la regulació continguda en el text articulat.

La disposició addicional conté el règim jurídic especial per a persones amb discapacitat.

Les disposicions transitòries van destinades a establir els terminis en què es faran efectius el dret a rebre informació individualitzada i l'exercici del dret a la iniciativa legislativa.

Les disposicions derogatòria i finals contenen les clàusules de tancament de la llei, als efectes de determinar la seua entrada en vigor i el seu desplegament reglamentari.

TÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte de la llei

Esta llei té com a objecte regular i fomentar la participació ciutadana, de forma individual o col·lectiva, en la vida política, econòmica, cultural i social de la Comunitat Valenciana, així com promoure la participació de la societat en els assumptes públics.

Article 2. Finalitat de la llei

Esta llei perseguix impulsar la participació dels ciutadans i ciutadanes en els assumptes públics, la garantia del seu dret a la informació, l'enfortiment del teixit associatiu, la implicació ciutadana en la formulació i avaluació de les polítiques públiques, així com impulsar la generació de cultura i hàbits participatius entre la ciutadania.

Article 3. Àmbit d'aplicació de la llei

L'àmbit d'aplicació de la llei és l'Administració autonòmica valenciana.

Article 4. Definicions de la llei

A l'efecte d'esta llei:

1. S'entén per "participació ciutadana" la intervenció de la ciutadania en els assumptes públics, individualment o col·lectivament.

2. S'entén per "ciutadania" el conjunt de les persones físiques que tinguen la condició política de valenciana o valencià, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, o que, amb independència de la seua nacionalitat, residisquen en la Comunitat Valenciana.

3. Són "entitats ciutadanes" aquelles persones jurídiques sense finalitat lucrativa que reunisquen els requisits exigits en l'article 14 de la present llei, i a través de les quals la ciutadania exercix col·lectivament el seu dret de participació ciutadana.

4. Els "instruments de participació ciutadana" són els mecanismes establerts per a la intervenció dels ciutadans i ciutadanes en les polítiques públiques de l'administració autonòmica valenciana, i per a la interrelació de la ciutadania i les entitats ciutadanes.

TÍTOL II

De la participació ciutadana

CAPÍTOL I

Drets per a la participació ciutadana

Article 5. Dret a la informació per a la participació ciutadana

1. La Generalitat garantix a tots els ciutadans i ciutadanes el dret a la informació sobre l'exercici de les seues competències, d'acord amb les disposicions legals vigents i amb la present llei, amb els límits previstos en l'article 105.b) de la Constitució.

2. A més del dret garantit en l'apartat anterior, la Generalitat garantix a la ciutadania el dret a conéixer i a ser informada de les iniciatives d'actuació pública, en els termes que establix la present llei.

3. L'exercici dels drets recollits en els apartats anteriors pot realitzar-se a través dels mitjans d'informació per a la participació ciutadana que es recullen en la present llei, així com a través de qualsevol dels mitjans d'informació general que s'establisquen reglamentàriament.

Article 6. Mitjans d'informació per a la participació ciutadana

1. La Generalitat durà a terme, entre altres, els mitjans telemàtics adequats i accessibles per a informar la ciutadania de les iniciatives d'actuacions públiques i dels resultats de la gestió autonòmica.

2. A l'efecte, s'establiran els mitjans tècnics adequats, de caràcter gratuït, en els arxius, biblioteques, centres de documentació, centres cívics i culturals públics, en les oficines d'informació a la ciutadania de les distintes conselleries, o en qualsevol altre lloc que es considere adequat per la seua accessibilitat per a la ciutadania.

3. De la mateixa manera, per mitjà del Portal Institucional de la Generalitat en Internet s'establiran les vies de relació directa amb la ciutadania que, després del subministrament previ de la informació veraç i suficient que es considere, permeta obtindre a través d'estos informació per a la Generalitat i per als organismes i institucions d'esta dependents, a fi d'adequar el disseny de les polítiques públiques a les demandes o inquietuds de la ciutadania.

4. Es dotarà de recursos, en especial dels mitjans propis que generen les noves tecnologies al servei de la comunicació i la informació, el Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana regulat en aquesta llei.

5. A través dels mitjans telemàtics adequats, es donarà coneixement a la ciutadania dels informes o memòries anuals que compendien l'activitat exercida per la Generalitat i pels organismes i institucions d'esta dependents, i dels resultats de la gestió pública duta a terme, en els termes que es determinen reglamentàriament.

6. S'establiran acords de col·laboració amb els mitjans de comunicació de titularitat privada per difondre les diverses actuacions en matèria de participació ciutadana i afavorir la reflexió col·lectiva sobre els assumptes objecte dels processos participatius, garantint-ne la pluralitat, el rigor, la transparència informativa i la veracitat.

7. La Generalitat afavorirà els mecanismes de participació i de cultura democràtica també mitjançant les noves tecnologies, i treballarà per a implementar processos graduals de democràcia electrònica i de participació telemàtica.

Article 7. Informació individualitzada

1. Els ciutadans i les ciutadanes, que hagen sol·licitat la seua inclusió en el Registre regulat en l'article 16 de la present llei, poden rebre informació individualitzada sobre aquelles actuacions i iniciatives públiques, relacionades amb el seu àmbit d'actuació, que siguen dutes a terme per l'Administració autonòmica valenciana, d'acord amb els procediments i mecanismes establits en la present llei.

2. Esta informació individualitzada s'entendrà sense perjudici dels drets d'informació i participació que sobre matèries concretes reconega la legislació sectorial específica.

Article 8. Protecció de dades de caràcter personal

1. L'exercici del dret d'informació regulat en els articles 5, 6 i 7 de la present llei s'ajustarà als requisits establits en la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

2. Les dades personals que les ciutadanes i els ciutadans proporcionen a l'Administració en l'exercici dels drets garantits en la present llei seran utilitzats amb els fins i límits establits en la normativa específica de protecció de dades de caràcter personal.

Article 9. Dret d'accés a arxius i registres

Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a accedir als arxius i als registres de la Generalitat i dels organismes i les institucions que en depenen, i també als documents que es troben en les seues mans, de conformitat amb el que hi ha disposat en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Article 10. Dret de petició

1. Tots els ciutadans i totes les ciutadanes poden exercir el dret de petició, individualment o col·lectivament, davant de la Generalitat i els organismes i institucions d'esta dependents, de conformitat amb el que disposa l'article 29 de la Constitució Espanyola i en la normativa reguladora del dit dret.

2. Les peticions poden tindre com a objecte qualsevol assumpte o matèria compresos en l'àmbit de competències de la Generalitat i els organismes o les institucions que en depenen, llevat que es tracte d'assumptes per als quals hi haja un procediment específic.

Article 11. Dret a la iniciativa legislativa

Els ciutadans i les ciutadanes majors d'edat, que tinguen la condició política de valencians o valencianes, que estiguen inscrits en el cens electoral i que no estiguen privats dels drets polítics, poden exercir davant de Les Corts la iniciativa legislativa prevista en l'article 26.2 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que establix la normativa reguladora de la iniciativa legislativa popular.

Article 12. Participació en l'elaboració d'avantprojectes de llei i programes sectorials

1. Els ciutadans i les ciutadanes poden participar en l'elaboració dels avantprojectes de llei i dels programes que definisquen polítiques sectorials del Consell que els afecten, d'acord amb els instruments i mecanismes de participació regulats en el capítol III del títol II d'esta llei.

2. S'exceptuen de l'anterior punt els avantprojectes de llei que recaiguen sobre matèries excloses per la normativa reguladora de la iniciativa legislativa popular.

Article 13. Dret a demanar la col·laboració de la Generalitat en la realització d'activitats ciutadanes

1. Tots els ciutadans i totes les ciutadanes, per si o per mitjà d'entitats ciutadanes, tenen dret a sol·licitar la col·laboració de la Generalitat per a la realització d'activitats sense finalitat lucrativa que fomenten la participació ciutadana, a través del departament competent en esta matèria.

2. Reglamentàriament s'establiran els requisits de la sol·licitud i la documentació que ha d'aportar, entre la qual necessàriament s'inclourà una memòria de l'actuació que es pretén realitzar.

3. El departament competent en matèria de participació ciutadana, a la vista de la sol·licitud presentada, analitzarà la conveniència i la viabilitat de l'actuació proposada i resoldrà motivadament, establint, si és el cas, la col·laboració que prestarà per al seu desenrotllament. Tot això sense perjudici que els promotors demanen les corresponents autoritzacions per a l'exercici de l'activitat quan això siga procedent segons la legislació vigent.

4. Les aportacions de la Generalitat per a l'establiment o desenrotllament de l'actuació proposada poden consistir en el patrocini d'esta, la cessió temporal o ocasional de béns públics, el suport tècnic per a la seua realització, el suport a la difusió i el coneixement de l'actuació a través dels mitjans de comunicació institucionals o aquelles altres que s'establisquen reglamentàriament.

CAPÍTOL II

Entitats ciutadanes

Article 14. Règim jurídic

1. A l'efecte de la present llei, es consideraran entitats ciutadanes totes aquelles persones jurídiques sense finalitat lucratva que complisquen els requisits següents:

a) Que la seua constitució i funcionament es regulen per la normativa vigent en matèria de:

1. Associacions.

2. Usuaris i consumidors.

3. Fundacions.

b) Que el seu àmbit d'actuació estiga vinculat als interessos valencians.

c) Que tinguen recollit en els seus estatuts, almenys, algun dels següents objectius:

1. Estimular la participació ciutadana en la vida pública, bé actuant com a via, mecanisme o instrument de la dita participació, o bé implantant i desenrotllant estos mecanismes.

2. Representar i defendre davant de l'Administració autonòmica valenciana els interessos tant dels seus membres com de la ciutadania en general.

3. Promoure el desenrotllament d'actuacions de caràcter cívic o social dirigides a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

2. Els Centres Valencians a l'Exterior, als efectes d'esta llei, gaudixen de la condició d'entitats ciutadanes, quedant el seu règim regulat en la normativa específica de comunitats valencianes a l'exterior.

Article 15. Drets de les entitats ciutadanes

Es reconeixen i garantixen a les entitats ciutadanes els següents drets:

a) Dret a rebre informació per part de l'Administració autonòmica valenciana, en les mateixes condicions i requisits que s'establixen per a les ciutadanes i els ciutadans en els articles 5 i 7.

b) Dret d'accés a arxius i registres, en les mateixes condicions i requisits que s'establixen per a la ciutadania en l'article 9 de la present llei.

c) Dret de petició, en les mateixes condicions i requisits que s'establixen per als ciutadans i les ciutadanes en l'article 10 de la present llei.

d) Dret a participar en l'elaboració dels avantprojectes de llei i dels programes que definisquen polítiques sectorials del Consell d'acord amb els instruments i mecanismes de participació regulats en la present llei, a excepció dels avantprojectes de llei que recaiguen sobre matèries excloses per la llei que regule la iniciativa legislativa popular en la Comunitat Valenciana, en els termes establits per als ciutadans i ciutadanes en l'article 12 de la present llei.

e) Dret a participar amb l'Administració autonòmica valenciana, amb caràcter consultiu, en l'elaboració dels programes d'actuació sectorial.

f) Dret a demanar la col·laboració de la Generalitat en l'exercici d'activitats sense finalitat lucrativa, d'acord amb el que preveu l'article 13 de la present llei.

g) Dret a sol·licitar subvencions i ajudes públiques per a les actuacions que realitzen en compliment de les finalitats determinades en els seus estatuts, de conformitat amb el que disposa la present llei.

h) Dret a obtindre la declaració d'utilitat pública, d'acord amb el que establisca la normativa reguladora del dret d'associació, a aquelles entitats l'objecte social i activitats de les quals tinguen caràcter complementari de les competències de l'Administració.

Article 16. Registre d'entitats ciutadanes

1. En el desplegament reglamentari de la present llei, el departament competent en matèria de participació ciutadana establirà un registre d'entitats ciutadanes interessades a rebre informació sobre matèries específiques de la competència de l'Administració autonòmica valenciana. Així mateix, poden sol·licitar la inscripció en l'esmentat Registre aquells ciutadans i ciutadanes que desitgen rebre esta informació.

2. Este registre servirà per a conéixer i tindre en compte les entitats ciutadanes i la ciutadania que desitgen prendre part activa en els instruments de participació ciutadana.

CAPÍTOL III

Dels instruments de participació ciutadana

Article 17. Instruments de participació ciutadana

1. Les accions destinades a canalitzar la participació ciutadana es duran a terme a través de l'audiència ciutadana, els fòrums de consulta, els panells ciutadans i els jurats ciutadans, així com a través dels altres instruments que s'establisquen en la present llei, en altres lleis sectorials o en normes reglamentàries. El resultat de les dites accions no tindrà caràcter vinculant per a l'Administració autonòmica valenciana.

2. Així mateix, les accions de participació ciutadana poden dur-se a terme a través de les vies ja existents, d'acord amb la seua normativa específica.

3. El funcionament dels instruments de participació ciutadana garantirà l'ús normal i oficial de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l'article 6 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

4. La Generalitat promourà que els instruments de participació ciutadana faciliten la creació i la consolidació de la consciència de pertinença a la Unió Europea. A l'efecte, les vies de participació ciutadana contribuiran a potenciar la imatge de la Comunitat Valenciana com a regió d'Europa i a assumir els valors comuns europeus.

5. Els instruments de participació ciutadana comptaran una equilibrada representació de dones i hòmens, perquè ambdós puguen intervindre plenament en els assumptes públics en igualtat de condicions, en els termes establits en l'article 11 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes, i sense perjudici del desenrotllament efectuat en esta matèria per la Carta de Drets Socials.

6. El funcionament d'estos instruments assegurarà, igualment, condicions d'inclusió social i plena ciutadania, afavorint la participació de les persones amb discapacitat, de les persones majors i dels jóvens.

7. La configuració i la posada en marxa d'estos mecanismes de participació integrarà les persones estrangeres residents en la Comunitat Valenciana, individualment o a través de les seues entitats associatives més representatives.

Article 18. Audiència ciutadana

1. Tot avantprojecte de llei o programa que definisca polítiques sectorials del Consell pot sotmetre's, en fase d'elaboració, a audiència ciutadana, a fi de conéixer l'opinió dels ciutadans directament afectats, respecte de la dita iniciativa.

2. Queden exclosos del que disposa l'apartat anterior els avantprojectes de llei i programes que recaiguen sobre matèries excloses de la iniciativa legislativa popular.

3. Al marge del que disposa l'apartat 1 d'este article, qualsevol altra iniciativa d'actuació podrà ser sotmesa a audiència ciutadana a través dels instruments previstos en este capítol o qualssevol altres de naturalesa anàloga.

4. El resultat del procés d'audiència ciutadana a què s'haja sotmés l'avantprojecte de llei o el programa que definisca polítiques sectorials es plasmarà en un informe de participació ciutadana, en què s'ha d'indicar:

a) Els mecanismes de participació que han sigut utilitzats.

b) El resultat del procés participatiu.

c) L'avaluació de l'òrgan proponent de l'avantprojecte o programa del resultat de la participació ciutadana, especificant els suggeriments i iniciatives que, com a conseqüència d'este procés, s'han incorporat al text.

5. Reglamentàriament es determinarà el procediment de l'audiència ciutadana.

Article 19. Fòrums de consulta

1. Els fòrums de consulta són grups de ciutadanes i ciutadans o de representants d'entitats ciutadanes triats democràticament en la forma que reglamentàriament es regule, convocats per l'Administració per a debatre i aconseguir conclusions sobre els efectes d'una política pública. Es podrà donar participació a persones expertes en la matèria, a fi de dotar-los de major rigor tècnic i objectivitat. S'avaluarà l'eficiència en el funcionament dels fòrums de consulta i la qualitat i l'impacte dels seus resultats.

2. Mitjançant els fors de consulta es pretén aconseguir l'expressió en temps real de les opinions, les crítiques i les propostes relacionades amb els plans de programes d'actuació o bé sobre problemes la solució dels quals competeix a les institucions de la Generalitat, i analitzar l'eficàcia i l'acceptació de les propostes concretes que per part de l'administració es pretenguen plasmar en la iniciativa de què es tracte.

3. Reglamentàriament es determinarà el procediment de selecció i formació dels Fòrums de Consulta, així com el seu funcionament i avaluació.

Article 20. Panells ciutadans

1. Els panells ciutadans són grups de ciutadanes i ciutadans i de representants d'entitats ciutadanes seleccionats com a mostra representativa de la societat, als quals l'Administració autonòmica valenciana realitzarà consultes relacionades amb qualsevol assumpte d'interés públic. S'avaluarà l'eficiència en el funcionament dels panells de consulta i la qualitat dels seus resultats.

2. Els panells ciutadans estaran formats per un mínim de set ciutadans o ciutadanes, i cinc entitats ciutadanes, que tinguen entre els seus objectius la defensa o promoció de la matèria objecte del panell, triats democràticament i que es troben inscrits en el Registre que regula l'article 16 d'esta Llei.

3. Reglamentàriament es determinarà el procediment de selecció i formació dels panells ciutadans, així com el seu funcionament i avaluació.

4. Cada conselleria, organisme o institució dependent de la Generalitat pot constituir un o més panells, temàtics o generals, amb una duració mínima d'un any.

Article 21. Jurats ciutadans

1. Els jurats ciutadans són grups de ciutadans i ciutadanes i de representants d'entitats ciutadanes seleccionats com a mostra representativa de la societat, la funció bàsica dels quals és valorar el resultat d'una iniciativa concreta o un programa d'actuació dut a terme per l'Administració autonòmica valenciana. S'avaluarà l'eficiència en el funcionament dels jurats ciutadans i la qualitat dels seus resultats.

2. Els jurats ciutadans estaran formats per un màxim de deu persones, triades democràticament d'entre aquells ciutadans i ciutadanes o representants d'entitats ciutadanes la inscripció dels quals figure en el Registre al què fa referència l'article 16 d'esta llei.

3. El resultat dels jurats ciutadans ha d'incorporar-se als informes o memòries anuals de les distintes conselleries, organismes públics i entitats autònomes responsables de les actuacions sotmeses a estos.

4. Reglamentàriament es determinarà el procediment de selecció i formació dels jurats ciutadans, així com el seu funcionament i avaluació.

TÍTOL III

Mesures de foment de la participació ciutadana

Article 22. Subvencions i ajudes públiques

1. Anualment, el Consell inclourà en els seus pressupostos una partida destinada a subvencionar l'exercici d'activitats per part de les entitats ciutadanes que promoguen la participació ciutadana en l'àmbit institucional de la Generalitat, o servesquen per fomentar una consciència cívica de participació pel que fa a l'actuació de les institucions públiques.

2. Les subvencions indicades en l'apartat anterior s'atorgaran de conformitat amb els principis d'objectivitat, igualtat, no-discriminació, concurrència i publicitat, garantint la transparència del procediment de concessió d'estes, d'acord amb la legislació bàsica estatal en matèria de subvencions. En tot cas, es valorarà el benefici social, la transparència i la qualitat dels servicis de les entitats ciutadanes beneficiàries.

3. El departament competent en matèria de participació ciutadana establirà les oportunes bases reguladores de la convocatòria, requisits i procediment de concessió i justificació de les ajudes i subvencions públiques.

Article 23. Programes de formació per a la participació ciutadana

1. La Generalitat, amb la finalitat de promoure l'associacionisme entre la ciutadania i la participació ciutadana, realitzarà programes de formació per a la ciutadania i les entitats ciutadanes, que tindran entre els seus objectius fonamentals el coneixement de les institucions valencianes d'autogovern, la representació i la promoció dels interessos generals o sectorials i la millora de la seua qualitat de vida.

2. Els programes esmentats en l'apartat anterior tindran com a finalitat principal:

a) Divulgar el règim de participació ciutadana previst en la present llei, en especial, els drets reconeguts a les entitats ciutadanes.

b) Formar les entitats ciutadanes en la utilització dels instruments i mecanismes de participació recollits en la present llei.

c) Formar les entitats ciutadanes en la seua gestió interna amb la finalitat de complir les obligacions previstes en la present llei.

d) Formar les entitats ciutadanes a millorar l'ús dels mitjans socials, físics i econòmics dels que disposen, així com millorar els mecanismes de difusió i sensibilització social, per a una major eficàcia en el compliment dels seus objectius.

Article 24. Mesures de sensibilització i formació per al personal al servici de l'Administració pública valenciana

1. A més dels programes de formació a què es referix l'article anterior, la Generalitat promourà en les distintes administracions públiques cursos de formació entre el personal al servici d'estes, amb l'objectiu de donar a conéixer els instruments de participació ciutadana que regula la present llei, fomentar la seua aplicació i promoció per les institucions públiques corresponents.

2. Els esmentats cursos de formació han de fomentar la cultura de la participació ciutadana en l'Administració pública i la cooperació i acostament de l'Administració a la ciutadania.

Article 25. Campanyes informatives

La Generalitat, a través del departament competent en matèria de participació ciutadana, durà a terme campanyes informatives i formatives entre la ciutadania, en particular entre la joventut i les persones nascudes fora de la nostra comunitat, les persones grans i la població desfavorida, amb la finalitat de promoure i desenvolupar els valors democràtics de la participació ciutadana, els valors de la Declaració dels drets humans i la igualtat de dones i homes, en el marc d'una societat plural i inclusiva, expressió d'un espai cívic de convivència social dels valencians.

Article 26. Línies d'assistència a les entitats ciutadanes

1. La Generalitat, a través del departament competent en matèria de participació ciutadana, fomentarà la creació d'entitats ciutadanes, donant-los el suport que cal en el compliment efectiu dels fins de la present llei.

2. A l'efecte, es crearà la Xarxa d'Entitats Ciutadanes, a fi d'oferir espais de comunicació, treball i trobada entre les entitats ciutadanes de tots els àmbits, i entre estes i la ciutadania amb caràcter general.

3. La Xarxa d'Entitats Ciutadanes ha de dur a terme totes les actuacions que siguen necessàries per a garantir els servicis següents:

a) Creació d'un centre d'informació i documentació accessible que facilite l'intercanvi de dades i coneixements rellevants per a les entitats ciutadanes en matèria de participació ciutadana, impulsant, així mateix, la creació de publicacions pròpies.

b) Suport i assessorament a les entitats ciutadanes que formen part de la xarxa en matèria de participació ciutadana.

c) Gestió d'espais i materials accessibles que permeta facilitar l'ús d'instal·lacions i instruments necessaris a les entitats ciutadanes per a l'exercici de les seues activitats.

d) Formació destinada a l'organització i l'impuls de cursos, jornades, tallers i trobades dirigides a les entitats ciutadanes, amb la finalitat d'aprofundir i actualitzar en els aspectes relatius a la participació ciutadana.

Disposició addicional

Única. Mesures específiques de suport a les persones amb discapacitat

Amb la finalitat de fer efectius els drets reconeguts en la present llei, es garantirà l'accessibilitat de tota persona, independentment de les seues limitacions físiques, sensorials o orgàniques. Amb este fi, i entre altres mesures, es promourà, per a aquelles persones que ho necessiten, l'accés al servici d'intèrpret de llengua de signes o, si és el cas, de traducció al sistema braille o qualsevol altre que garantisca l'efectivitat dels seus drets.

DisposiciONS transitòries

Primera. Dret a rebre informació individualitzada

El dret a rebre informació individualitzada de les matèries en què la ciutadania i les entitats ciutadanes hagen manifestat el seu interés a participar, reconegut en els articles 7 i 16 de la present llei, es farà efectiu a partir de la posada en funcionament del registre habilitat a l'efecte.

Segona. Iniciatives legislatives presentades abans de l'entrada en vigor de la llei

El tràmit d'informació ciutadana relatiu als avantprojectes de llei impulsats pel Consell, reconegut en l'article 12 de la present llei, no s'aplicarà a aquells avantprojectes la tramitació dels quals s'haja iniciat abans de l'entrada en vigor de la present llei.

Disposició Derogatòria

Única

Queden derogades totes les disposicions legals o reglamentàries que contradiguen o s'oposen al que disposa esta llei.

DisposiciONS finalS

Primera. Desplegament reglamentari

S'autoritza el Consell per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i aplicació de la present llei.

Segona. Entrada en vigor

Esta llei entrarà en vigor el dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

Valencia, 3 de juliol de 2008

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ