ORDRE 7/2016, de 7 de novembre, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en els òrgans directius competents en matèria de transparència, responsabilitat social, foment de l'autogovern, participació ciutadana, cooperació al desenvolupament, atenció a la ciutadania, qualitat en la prestació de serveis públics o inspecció de serveis.Publicat en:  DOGV núm. 7916 de 14.11.2016
Número identificador:  2016/8902
Referència Base de Dades:  008519/2016
 ORDRE 7/2016, de 7 de novembre, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en els òrgans directius competents en matèria de transparència, responsabilitat social, foment de l'autogovern, participació ciutadana, cooperació al desenvolupament, atenció a la ciutadania, qualitat en la prestació de serveis públics o inspecció de serveis. [2016/8902]

Índex

Article 1. Objecte

Article 2. Requisits de les persones beneficiàries

Article 3. Supòsits d'exclusió

Article 4. Convocatòria

Article 5. Termini, lloc i forma de presentació de les sol·licituds

Article 6. Ordenació i instrucció

Article 7. Documentació acreditativa dels mèrits

Article 8. Comissions avaluadores

Article 9. Òrgan competent per a resoldre

Article 10. Procediment

Article 11. Barem

Article 12. Quantia, duració i nombre de beques

Article 13. Unitat de realització

Article 14. Justificació i pagament de les beques

Article 15. Règim d'incompatibilitats

Article 16. Obligacions de la persona beneficiària

Article 17. Obligacions de l'entitat concedent

Article 18. Situacions de la persona beneficiària de la beca

Article 19. Facultats d'interpretació i incidències

Article 20. Pèrdua del dret al cobrament i reintegrament

Disposició addicional

Única. Incidència pressupostària

Disposicions finals

Primera. Normativa aplicable

Segona. Entrada en vigor

PREÀMBULEn el marc de la política de la Generalitat dirigida a la millora i especialització professional de jóvens titulats i titulades, la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, preveu entre les seues actuacions la convocatòria de beques que els facilite la seua especialització, completant la seua formació per mitjà del coneixement pràctic de l'Administració pública a través de la realització de pràctiques professionals en les seues dependències.

La realització de pràctiques professionals en l'àmbit de l'Administració pública ofereix una oportunitat formativa a les persones jóvens titulades i permet complementar els coneixements adquirits en la formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que les preparen per a l'exercici d'activitats professionals, faciliten la seua ocupabilitat i fomenten la seua capacitat d'emprenedoria.

Les beques a concedir en desplegament de les presents bases reguladores no estan subjectes a la política de la competència de la Unió Europea en matèria d'ajudes públiques i, per tant, no necessiten notificació a la Comissió Europea, per no reunir els requisits de l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, ja que quant a la qualitat de les persones beneficiàries i de l'objecte de les beques, realització de pràctiques professionals, aquestes accions subvencionables no afecten la competència, ni els intercanvis comercials entre els estats membres, i tampoc afavoreixen determinades empreses o produccions.Amb la percepció de les esmentades beques no hi ha cap avantatge econòmic, ni desenvolupament d'activitat econòmica en el mercat relacionada amb l'oferta de béns i serveis que permeta la possibilitat de falsejament de la competència en els esmentats intercanvis, als efectes assenyalats en el Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar subvencions públiques.

L'aprovació de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el REGLAMENT de l'esmentada llei, i el Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, fan necessària l'elaboració i publicació d'aquesta ordre de bases, ajustant-se a les noves exigències de les normes esmentades.Per això, d'acord amb el que disposen l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i l'article 165.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu,

ORDENEArticle 1. Objecte

La present orde té per objecte establir les bases reguladores que regiran la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en els òrgans directius competents en matèria de transparència, responsabilitat social, foment de l'autogovern, participació ciutadana, cooperació al desenvolupament, atenció a la ciutadania, qualitat en la prestació de serveis públics o inspecció de serveis.Article 2. Requisits de les persones beneficiàries

Amb respecte als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, les persones sol·licitants de les beques per a la realització de pràctiques professionals hauran de complir, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:

a) Estar en possessió d'una de les següents titulacions universitàries segons la matèria, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis:

1r) Per a les beques en matèria de transparència, participació ciutadana o atenció a la ciutadania: llicenciatura o grau en Dret, Administració i Direcció d'Empresa, Sociologia, Ciències Polítiques, Enginyeria Informàtica, Gestió i Administració Pública, Publicitat i Relacions Públiques, Enginyeria en Telecomunicacions o Informació i Documentació.

2n) Per a les beques en matèria de responsabilitat social o foment de l'autogovern: llicenciatura o grau en Dret o Gestió i Administració Pública.

3r) Per a les beques en matèria de cooperació al desenvolupament: màster universitari oficial en Cooperació al Desenvolupament.

4t) Per a les beques en matèria de qualitat en la prestació de serveis públics o inspecció de serveis: llicenciatura o grau en Dret, Sociologia, Enginyeria Industrial, Informació i Documentació o Econòmiques.

b) No haver sigut beneficiari o beneficiària de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.

c) No trobar-se sotmés o sotmesa a les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es.). Llevat que atenent la naturalesa de la beca i la seua finalitat s'exceptue en la convocatòria alguna d'aquestes prohibicions.d) No patir malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals.

Les persones amb discapacitat en què no concórrega aquest impediment podran al·legar la seua condició a l'efecte de dirimir el possible empat que puga produir-se, en els termes arreplegats en l'article 11 d'aquesta ordre.

Article 3. Supòsits d'exclusió

1. Els que en el moment de publicar-se la corresponent convocatòria ja estiguen gaudint d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, no podran optar a una nova beca, excepte en els casos següents:a) Que es concórrega a la mateixa beca que ja s'està gaudint per haver sigut obtinguda en una convocatòria anterior.

b) Que resten menys de dos mesos per a la finalització de la beca de què ja gaudeixen les persones sol·licitants.

2. La no-presentació de la persona aspirant a l'entrevista/prova comportarà la seua exclusió de la convocatòria.Article 4. Convocatòria

1. El procediment de concessió d'aquestes beques es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

2. El procediment s'iniciarà d'ofici, per mitjà de la publicació de la convocatòria corresponent en aquells mitjans que resulten preceptius de conformitat amb la normativa que resulte aplicable a les beques de pràctiques professionals i a les subvencions.

3. Les disposicions de la convocatòria detallaran almenys el contingut mínim previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (d'ara en avant, Llei 1/2015, de 6 de febrer).

4. Respecte de la convocatòria, les persones interessades podran interposar contra aquesta recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació, d'acord amb la legislació de procediment administratiu comú, sense perjudici que puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.Article 5. Termini, lloc i forma de presentació de les sol·licituds

1. Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran, exclusivament per via electrònica, una única sol·licitud i el currículum de forma completa, segons models normalitzats, en el termini de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Ambdós documents són obligatoris i estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es.). En omplir aquests formularis s'obtindrà l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de forma automàtica a partir de la informació aportada en aquest. El resultat de la baremació es visualitzarà com un camp més del formulari.

3. El formulari de sol·licitud incorporarà una declaració responsable per mitjà de la qual la persona sol·licitant manifestarà sota la seua responsabilitat que totes les dades arreplegades en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, que queda a disposició de la Generalitat per a la seua comprovació, control i inspecció si es creu oportú.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació que s'efectue en la declaració responsable, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment que es tinga constància d'aquests fets.4. Igualment, l'esmentat formulari de sol·licitud inclourà una autorització perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a través de certificats telemàtics, i en aquest cas, la persona sol·licitant no haurà d'aportar els certificats corresponents.5. Així mateix, el formulari indicarà que les dades de caràcter personal contingudes en aquest podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per la persona responsable, en l'exercici de les funcions que tinga atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. A més, les persones interessades podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

6. Per a realitzar la presentació electrònicament, la persona sol·licitant podrà utilitzar els certificats electrònics incorporats al document nacional d'identitat, els certificats electrònics reconeguts i aquells sistemes de firma electrònica avançada que admeta l'Administració segons la normativa vigent.

7. La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar per mitjà del rebut expedit per aquest de manera automàtica. Als efectes del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic.

La recepció en dia inhàbil en la unitat corresponent s'entén efectuada el primer dia hàbil següent. Es consideren inhàbils els que tinguen la condició de festes oficials a la Comunitat Valenciana.

8. En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presente més d'una sol·licitud, s'entendrà que l'última presentada reemplaça les sol·licituds anteriors.

9. La presentació de la sol·licitud comporta l'acceptació per la persona sol·licitant de les bases per les quals es regeix la convocatòria.Article 6. Ordenació i instrucció

1. L'ordenació i instrucció del procediment de concessió correspondrà a la Sotssecretaria o a les direccions generals competents per raó de la matèria objecte de la beques de pràctiques professionals.2. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, aquestes seran examinades per l'òrgan instructor, que comprovarà els requisits de les persones sol·licitants i efectuarà, si és el cas, els requeriments i comprovacions que estime convenients.

3. L'òrgan instructor emetrà un informe, en què conste el compliment dels requisits de les persones sol·licitants.Article 7. Documentació acreditativa dels mèrits

1. A fi de reduir càrregues administratives a les persones interessades, a la sol·licitud i al currículum no s'adjuntarà cap documentació.2. Quan es faça públic el resultat de l'autobaremació inicial dels mèrits detallats en el currículum, l'òrgan instructor, a la vista d'això, assenyalarà el nombre de sol·licitants que hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits mencionats, així com el termini per a això.

Si la documentació presentada no reuneix els requisits indicats en la convocatòria o no s'aporten alguns dels documents exigits, es requerirà les persones interessades perquè, en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, esmenen o acompanyen els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fan així, es considerarà que han desistit de la seua sol·licitud amb una resolució prèvia dictada a aquest efecte.

3. Els mèrits no acreditats no seran tinguts en compte als efectes de la seua valoració.

4. Si en qualsevol moment del procés arriba a coneixement de la comissió avaluadora corresponent que alguna de les persones sol·licitants no posseeix la totalitat dels requisits exigits, haurà de requerir-se la seua acreditació. Si no s'acrediten en el termini que s'establisca en el requeriment, les persones requerides quedaran excloses del procés, amb tràmit previ d'audiència i indicació de les inexactituds o falsedats detectades.

5. Les convocatòries podran establir l'obligatorietat de presentar documentació específica, en aquest cas indicaran expressament la forma en què haurà d'aportar-se.Article 8. Comissions avaluadores

1. Per a l'examen de les sol·licituds es constituirà una comissió avaluadora, nomenada per l'òrgan convocant, en cada convocatòria, entre el personal funcionari de carrera del grup A1 adscrit a l'òrgan convocant, i composta almenys per la presidència i dues vocalies, una de les quals exercirà la secretaria amb veu i vot.

2. La presidència de la comissió avaluadora correspondrà a la persona titular de la subdirecció general competent per raó de la matèria.3. El funcionament d'aquesta comissió s'ajustarà a les previsions de la normativa reguladora del règim jurídic dels òrgans col·legiats. Adoptarà els seus acords per majoria simple, alçarà acta de les sessions realitzades i dels acords adoptats, i remetrà la proposta corresponent a l'òrgan competent per a resoldre.

4. Les persones integrants de la comissió podran ser assessorades pel personal tècnic o professional que es considere necessari, que podrà assistir-hi amb veu però sense vot.Article 9. Òrgan competent per a resoldre

1. Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de transparència, responsabilitat social, foment de l'autogovern, participació ciutadana, cooperació al desenvolupament, atenció a la ciutadania, qualitat en la prestació de serveis públics o inspecció de serveis, la facultat de resoldre la concessió de beques de pràctiques professionals.

2. Dins de l'àmbit d'aplicació d'aquestes bases, i en l'àmbit de cada convocatòria, es delega en la persones titulars de la Sotssecretaria o de les direccions generals competents per raó de la matèria, la facultat de dictar la resolució de concessió de beques de pràctiques professionals.

Article 10. Procediment

1. Dins dels 15 dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, la comissió avaluadora es reunirà a fi de valorar els mèrits presentats per les persones sol·licitants.

2. Per a valorar els mèrits al·legats per cada sol·licitant en el marc de cada convocatòria, la comissió avaluadora aplicarà el barem establit en l'article 11 d'aquesta ordre.

3. S'elaborarà una relació de les persones aspirants ordenada d'acord amb la puntuació obtinguda en l'autobaremació, sobre la base dels mèrits establits en aquesta ordre. La comissió avaluadora valorarà els mèrits al·legats per cada aspirant d'acord amb la informació que es desprenga de l'autobaremació.

La comissió avaluadora publicarà, en ordre decreixent, el llistat provisional de puntuacions en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet (https://sede.gva.es.), i concedirà un termini de 10 dies hàbils a les persones interessades per a la formulació d'al·legacions, que es dirigiran a la comissió avaluadora.

4. Les persones aspirants que obtinguen les 15 millors puntuacions en els termes detallats en l'article 11 d'aquesta ordre, seran cridats per a la realització d'una entrevista. Aquesta entrevista podrà realitzar-se per videoconferència o mitjans similars.

5. Una vegada finalitzat el procés selectiu, la comissió avaluadora, en el termini de 10 dies hàbils, elaborarà una proposta motivada de resolució que contindrà la relació de persones beneficiàries i una o unes quantes borses de reserva, constituïdes per les persones aspirants que no resulten adjudicatàries de les beques i prioritzades per ordre decreixent de puntuació, per a cobrir les vacants que puguen produir-se durant el període de vigència d'aquelles. Així mateix s'hi inclourà una relació dels i de les aspirants les sol·licituds dels quals hagen sigut desestimades, i s'hi indicaran les causes que han motivat la denegació.

6. Vista la proposta motivada de resolució formulada per la comissió de valoració, l'òrgan competent per a resoldre dictarà la resolució de la convocatòria.

La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari a què s'imputen les beques atorgades, les persones beneficiàries, les quantitats concedides i la seua finalitat.De conformitat amb la normativa que resulte aplicable a les subvencions i a les beques de pràctiques professionals, la resolució de convocatòria determinarà, si és el cas, les formes addicionals de publicitat de la resolució de concessió.

La publicació de la resolució esmentada produirà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb la normativa reguladora del procediment administratiu comú, i s'inserirà la informació corresponent en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet (https://sede.gva.es.).

7. El termini màxim per a dictar i publicar la resolució serà de tres mesos, comptat des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria, sense perjudici que puga ampliar-se en els termes previstos per la normativa reguladora del procediment administratiu comú.Una vegada conclòs aquest termini sense que s'haja dictat i publicat la resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

8. Les resolucions que es dicten esgoten la via administrativa i s'hi podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l'òrgan que les ha dictat, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació de la resolució corresponent, o recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptat des de l'endemà de la publicació de la resolució corresponent. Tot això sense perjudici de la interposició, per part de les persones interessades, de qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

Article 11. Barem

1. Els criteris que serviran de base per a l'atorgament de les beques que es convoquen seran els següents amb la ponderació que s'estableix en aquest article, i es fixa que el màxim de puntuació total que pot obtindre serà de 38 punts, dels quals 31 punts corresponen a la puntuació màxima dels apartats A al E i 7 punts corresponen a la puntuació màxima per l'apartat F, entrevista/prova:A) Expedient acadèmic: fins a un màxim de 18 punts

A.1) La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana ponderada, i donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts d'acord amb l'escala següent:

– Nota mitjana 5: 5 punts

– Nota mitjana 6: 6 punts

– Nota mitjana 7: 7 punts

– Nota mitjana 8: 8 punts

– Nota mitjana 9: 9 punts

– Nota mitjana 10: 10 punts

Quan la ponderació s'haja realitzat amb un sistema de puntuació de 0 a 4, s'aplicarà el que disposen els articles 4 i 5 de l'article 13 del Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial, o per la normativa que els substituïsca.

No obstant això, es recomana aportar certificació on conste la nota ponderada entre 5 i 10 punts.

A.2) L'especialització acadèmica en matèries relacionades amb la convocatòria es valorarà entre 0 i 5 punts. Per especialització acadèmica es consideren les assignatures relacionades amb la beca i es valorarà amb un màxim de 0,20 punts per assignatura.

A.3) Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió de les beques convocades es valoraran amb un màxim de 3 punts, atenent l'escala següent:

– Doctor/a: 2 punts.

– Altres llicenciatures o graus: 1 punt.

– Diplomatures: 0,50 punts.

– Màster universitari oficial: 0,50 punts.B) Coneixements de valencià: fins a un màxim de 2,5 punts

B.1) Només es valoraran els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb la següent escala, i es puntuarà exclusivament el nivell més alt acreditat:

–

Oral: 0,25 punts

– Elemental: 0,50 punts

– Mitjà: 0,75 punts

– Superior: 1,00 puntB.2) Les següents especialitats en coneixement de valencià es valoraran, cada una, amb 0,50 punts addicionals:

– Especialitat de Correcció de Textos: 0,50 punts.

– Especialitat en Llenguatge als Mitjans de Comunicació: 0,50 punts.

– Especialitat en Llenguatge Administratiu: 0,50 punts.C) Coneixement d'idiomes de la Unió Europea: fins a un màxim de 3 punts.

C.1) Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, amb 0,20 punts.

Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat A.3 no es podrà computar també en aquest apartat.

Aquest apartat i el següent s'aplicaran de forma excloent, i s'optarà en cada convocatòria per algun dels dos, si és el cas.

C.2) En aquelles beques en què, per la seua naturalesa, el coneixement d'un idioma siga un element essencial i així s'acredite, es valorarà fins a 2 punts, d'acord amb l'escala establida en el Marc Normatiu de Referència.

C.3) Altres idiomes cooficials de la Unió Europea: de 0 a 1 punt. Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats. Es valorarà cada nivell superat amb 0,10 punts.D) Coneixements addicionals: fins a un màxim de 6 punts.

D.1) Experiència professional relacionada directament amb l'objecte de la beca, fins a 2 punts, es computarà 0,10 per cada mes complet treballat.

D.2) Cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca, fins a un màxim de 4 punts, atenent els criteris que s'exposen a continuació.Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de duració igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, d'acord amb l'escala següent:

a) De 200 o més hores: 3,00 punts.

b) De 100 o més hores: 2,00 punts.

c) De 75 o més hores: 1,50 punts.

d) De 50 o més hores: 1,00 punt.

e) De 25 o més hores: 0,50 punts.

f) De 15 o més hores: 0,20 punts.

Els cursos a què haja assistit la persona interessada o que aquesta haja impartit hauran de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts i es valoraran una sola vegada, amb independència d'haver sigut cursat o impartit en successives edicions el mateix curs.En cap cas es puntuaran en el present subapartat ni en l'apartat C anterior els cursos de valencià i d'idiomes.E) Altres mèrits: fins a un màxim de 1,50 punts.

Es concedirà fins a un màxim d'1,50 punts per als següents mèrits, sempre que no siguen requisit ni es troben inclosos en la resta d'apartats d'aquest article, i es troben degudament acreditats.

E.1) La publicació d'articles especialitzats en revistes de reconegut prestigi, d'àmbit autonòmic, nacional o internacional, així com de llibres monogràfics, es valorarà amb un màxim de 0,50 punts, sempre que es tracte d'articles o llibres relacionats amb l'objecte de les beques convocades, es computarà de la manera següent:

– Llibres: 0,50 punts.

– Capítols de llibres: 0,25 punts.

– Articles: 0,10 punts.

E.2) El coneixement d'idiomes no comunitaris es valorarà amb un màxim de 0,50 punts, a raó de 0,10 punts per cada nivell superat. A aquests efectes, únicament s'admetrà la seua acreditació per mitjà de títols expedits per l'escola oficial d'idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats.

E.3) Els cursos de formació a què haja assistit o haja impartit la persona interessada, que estiguen vinculades a les matèries que constitueixen l'objecte de les titulacions admeses per a concórrer a la convocatòria, així com aquells sobre coneixements d'aplicacions informàtiques d'anàlisi documental o de gestió de bases de dades, podran ser valorades amb un màxim de 0,50 punts, i es computaran de la manera següent:– Cursos de 50 o més hores: 0,50 punts.

– Cursos de 25 o més hores: 0,25 punts.

– Cursos de 15 o més hores: 0,10 punts.

Els cursos a què haja assistit la persona interessada o que aquesta haja impartit hauran de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts i es valoraran una sola vegada, amb independència d'haver sigut cursat o impartit en successives edicions el mateix curs.

F) Entrevista/prova: fins a un màxim de 7 punts.

Les persones sol·licitants que hagen obtingut les 15 millors puntuacions, seran convocades a una entrevista que versarà sobre la seua formació, la seua trajectòria acadèmica i professional i els seus coneixements entorn de les matèries relacionades amb l'objecte de les beques a la concessió de la qual concorren.

L'entrevista podrà ser valorada amb un màxim de 7 punts i el resultat se sumarà a la puntuació obtinguda per a cada aspirant en els apartats anteriors d'aquests barems, a fi d'obtindre, com a resultat, la puntuació final del procés de selecció.

2. En cas d'empat, es resoldrà a favor de la persona que haja acreditat el reconeixement de l'òrgan competent de tindre una discapacitat, ser víctima de violència de gènere o d'accions terroristes, en el marc dels principis determinats en l'article 2 d'aquesta ordre i de conformitat amb la normativa vigent que siga aplicable en cada un dels supòsits esmentats. En els altres casos d'empat, així com quan persistisca aquest en els casos de discapacitat, víctimes de violència de gènere o d'accions terroristes, es considerarà primer el candidat o candidata que tinga la major puntuació obtinguda, d'acord amb el que s'assenyala a continuació, i per aquest ordre:

En primer lloc, el candidat o la candidata que haja obtingut major puntuació en l'apartat relatiu a l'entrevista.

Si persisteix l'empat, qui haja obtingut major puntuació en l'apartat relatiu a l'expedient acadèmic.

Si persisteix l'empat, qui haja obtingut major puntuació en l'apartat relatiu als coneixements addicionals relacionats amb l'objecte de la beca.

Si persisteix l'empat, qui haja obtingut major puntuació en l'apartat relatiu a coneixements de valencià.

Si persisteix l'empat, qui haja obtingut major puntuació en l'apartat relatiu a coneixement d'idiomes de la Unió Europea.

Si persisteix l'empat, qui haja obtingut major puntuació en l'apartat relatiu a altres mèrits.

Si tot i així persisteix l'empat, es dirimirà per ordre alfabètic de cognoms i nom, començant per la lletra que resulte triada, conforme el resultat del sorteig realitzat anualment en què es fixa l'ordre d'intervencions de les persones aspirants a les proves selectives.Article 12. Quantia, duració i nombre de beques

1. La quantitat inicial de percepció per a les beques professionals serà de 1.000 euros (mil euros) bruts mensuals, o aquella altra quantia que es determine de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de beques de pràctiques professionals.

Sobre l'esmentada quantia es practicaran les oportunes retencions d'acord amb la normativa aplicable, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.

Les quantitats abonades no tindran en cap cas el caràcter de salari o retribució, sinó d'ajuda econòmica per a les despeses que la beca comporta, i no hi ha vinculació laboral o administrativa entre la persona beneficiària i la Generalitat.

2. Cada convocatòria establirà el període de duració de les beques de pràctiques professionals, i les condicions en què aquestes podran prorrogar-se, per un període màxim de 12 mesos addicionals, sense necessitat de nova convocatòria, sempre que hi haja crèdit pressupostari adequat i suficient i que l'exercici de l'activitat que s'estiga efectuant així ho requerisca o aconselle. El període inicial de la beca no podrà superar els 12 mesos de duració, comptat des del dia que s'indique en la corresponent resolució de concessió.

3. La quantia i duració establides en els paràgrafs anteriors s'adequaran en tot cas a les modificacions i actualitzacions que establisca la normativa de la Generalitat en matèria de beques professionals.

4. Les convocatòries establiran el nombre de beques de pràctiques professionals per titulació a concedir en funció de l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient.Article 13. Unitat de realització

En funció de la naturalesa de les beques de pràctiques professionals, aquestes es realitzaran en la unitat determinada expressament per cada convocatòria, que igualment establirà la titularitat de la direcció tècnica, supervisió i tutoria de les beques.

Article 14. Justificació i pagament de les beques

1. L'import de cada beca s'abonarà per mensualitats vençudes, amb l'expedició prèvia, per part de la persona titular de la subdirecció general o direcció del servei en què es desenvolupe la beca de pràctiques professionals, d'una certificació que acredite un satisfactori nivell de dedicació i aprofitament, i en què es faça constar que s'ha realitzat la pràctica d'acord amb la finalitat que justifica la concessió de la beca.2. Si, una vegada concedides les beques, algun període de desenvolupament de les pràctiques no es realitza durant un mes complet i implica un meritació econòmica inferior a la corresponent a un mes natural, la prestació econòmica serà proporcional al període esmentat. En aquests supòsits es garantirà, en tot cas, el dret a l'audiència de la persona interessada.

3. A la finalització del període de duració de les beques, i en el termini màxim de 30 dies, les persones beneficiàries hauran d'entregar una memòria sobre les activitats realitzades i els coneixements adquirits. L'entrega de la memòria i l'informe favorable posterior per part de la direcció tècnica seran condicions indispensables per al pagament de l'import de l'últim mes del període de duració de les beques.Article 15. Règim d'incompatibilitats

1. L'obtenció d'una beca en el marc de les presents bases és incompatible amb l'exercici de les activitats pròpies de qualsevol altra beca o ajuda, així com amb la realització de qualsevol altra activitat laboral remunerada que supose concurrència amb l'objecte i la dedicació de la beca obtinguda, o que impedisca el compliment de les obligacions derivades del normal desenvolupament d'aquesta.

2. La persona beneficiària ha de comunicar a l'òrgan concedent tan prompte com es conega, l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.Article 16. Obligacions de la persona beneficiària

Són obligacions de la persona beneficiària de la beca:

1. Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, tot això amb abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió de la beca, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, per a la qual cosa podrà autoritzar expressament l'Administració per a l'obtenció dels corresponents certificats en subscriure el model de sol·licitud. En cas contrari, haurà d'aportar la documentació que acredite el compliment d'aquests requisits.2. Incorporar-se al departament que se li indique en el termini establit, a realitzar l'activitat que ha motivat la concessió durant el període de gaudi i a guardar el secret degut i la confidencialitat dels assumptes en què intervinga, a més de les obligacions que amb caràcter general s'estableixen en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i aquelles obligacions que puga fixar o determinar-se en la convocatòria.

3. Acceptar la concessió de la beca i a renunciar a qualsevol altra beca coetània de què gaudisca.

4. Exercir les pràctiques amb un horari màxim de 30 hores setmanals, que es distribuiran de la forma en què organitze el seu tutor o tutora durant el període de gaudi de la beca.Article 17. Obligacions de l'entitat concedent

Són obligacions del departament que concedisca les beques per a pràctiques professionals objecte de les presents bases:

a) Proporcionar el suport necessari i facilitar la utilització dels mitjans, instruments i equips que resulten necessaris per a l'exercici normal de l'activitat objecte de les beques de pràctiques professionals.b) Designar un tutor o una tutora que coordinarà i orientarà les activitats que han de realitzar les persones becades, assignarà les funcions a realitzar en el curs de les seues pràctiques, farà el seguiment i donarà el suport necessari, resoldrà els dubtes que puguen sorgir i avaluarà el seu aprofitament.

c) Vetlar pel desenvolupament adequat del programa de formació.

d) Expedir la corresponent certificació d'aptitud i aprofitament a favor del becari o de la becària, després de la finalització del termini de la beca i després de l'informe favorable del tutor o tutora.Article 18. Situacions de la persona beneficiària de la beca

1. Quan la persona beneficiària de la beca siga empleada de la Generalitat, quedarà en la situació administrativa que pertoque, d'acord amb la normativa corresponent en matèria de funció pública.2. La concessió i l'aprofitament de la beca no implicarà cap vinculació laboral o administrativa amb el departament o l'entitat de la Generalitat que l'atorgue.Article 19. Facultats d'interpretació i incidències

1. En el marc de cada convocatòria, la persona titular de la Sotssecretaria o de la direcció general competent per raó de la matèria resoldrà, per delegació de la persona titular de la conselleria, tant els dubtes com els conflictes que puguen plantejar els becaris i les becàries en l'exercici de la seua funció, o les unitats administratives que els tutelen. Al mateix temps, resoldrà les incidències que es produïsquen durant el període de gaudi de les beques amb audiència prèvia de la persona interessada.

2. La renúncia a la beca suposarà la pèrdua de tots els drets inherents a aquesta i, per tant, el seu import deixarà de percebre's a partir d'aqueix moment.

3. En cas de renúncia a la beca concedida, la persona titular de la Sotssecretaria o de la direcció general competent per raó de la matèria, si ho considera convenient, podrà cobrir les vacants que es puguen produir, i per a això se servirà de la borsa o borses de reserva que resulten del procediment de selecció prèviament efectuat i en l'ordre establit en aquesta.

4. En els supòsits en què per raó de part, adopció o acolliment s'interrompa el període de duració establit, la persona interessada continuarà meritant i percebent l'import de la beca atorgada i recuperarà amb posterioritat el període interromput. Igualment, en casos d'ingrés hospitalari prolongat es recuperarà amb posterioritat el temps de pràctiques interromput.Article 20. Pèrdua del dret al cobrament i reintegrament

1. Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la beca en el supòsit de falta de justificació o de concurrència de les causes previstes per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

2. Serà procedent el reintegrament de la quantitat percebuda i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la beca fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament, d'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com en els casos següents:

a) Quan es destine la quantitat percebuda a fins contraris o incompatibles al fi de la beca.

b) Quan s'incórrega en algun dels casos d'incompatibilitat de la beca establits en les presents bases.

3. En la tramitació dels procediments previstos per aquest article es garantirà en tot cas el dret d'audiència a la persona interessada.DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Incidència pressupostària

L'aprovació de les presents bases no podrà suposar increment de cost econòmic en el pressupost de la Generalitat. Seran les corresponents convocatòries les que, d'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, arreplegaran les línies a què s'imputa el pagament de les beques, així com l'import global màxim destinat a abonar-les.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Normativa aplicable

En tot allò no regulat en aquesta ordre, caldrà ajustar-se al que disposa el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Igualment, mentre no s'oposen al que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, seran aplicables el Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, i l'Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del mencionat Decret 132/2009, o normativa que les substituïsca.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 7 de novembre de 2016El conseller de Transparència,

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació,

MANUEL ALCARAZ RAMOS