ORDE 20/2010, de 22 de juliol, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per la qual s'amplia l'Àrea de Prestació Conjunta de València per als servicis de transport públic de viatgers en automòbils de turisme.Publicat en:  DOGV núm. 6323 de 02.08.2010
Número identificador:  2010/8643
Referència Base de Dades:  008659/2010
 ORDE 20/2010, de 22 de juliol, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per la qual s'amplia l'Àrea de Prestació Conjunta de València per als servicis de transport públic de viatgers en automòbils de turisme. [2010/8643]

Preàmbul

El Decret 18/1985, de 23 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, faculta esta Conselleria per a la creació, delimitació i ordenació, dins del territori de la nostra comunitat, d'àrees de prestació conjunta per als servicis de transport públic de viatgers en automòbils de turisme.

L'Orde de 29 de gener de 1986, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport, va crear l'Àrea de Prestació Conjunta de València, per als servicis de transport públic de viatgers en automòbils de turisme. Des d'aleshores, han aparegut nous centres generadors de trànsit al voltant de l'Àrea, tant d'oci com industrials, que n'aconsellen l'ampliació per a donar un millor servici a la població.

De conformitat amb el que establix l'esmentat Decret 18/1985, de 23 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, amb un informe previ dels municipis afectats i de les associacions professionals afectades, així com de la Junta Superior de Transports en la sessió del 13 de maig de 2009,

ORDENE

Article únic. Ampliació de l'Àrea de Prestació Conjunta de València

S'amplia l'Àrea de Prestació Conjunta de València per als servicis de transport públic de viatgers en automòbils de turisme, integrada fins ara pels municipis d'Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells, Alboraya, Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca, Almàssera, Benetússer, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Catarroja, Foios, Godella, Llocnou de la Corona, Manises, Massanassa, Meliana, Mislata, Moncada, Paiporta, Paterna, Picanya, Quart de Poblet, Rocafort, Sedaví, Tavernes Blanques, Torrent, Vinalesa, Xirivella i València, amb els municipis d'Albuixech, Alcàsser, Almussafes, Benifaió, Beniparrell, Massalfassar, Massamagrell, Museros, la Pobla de Farnals, Picassent, Rafelbunyol, Silla i Sollana.

Disposicions transitòries

Primera. Accés a autoritzacions de l'Àrea

Els qui en el moment de l'entrada en vigor de la present orde siguen al mateix temps titulars d'autorització per a realitzar transport interurbà de viatgers en automòbils de turisme i de llicència municipal atorgada per algun dels municipis integrats en l'Àrea de Prestació Conjunta de València per mitjà de la present orde, incloses les llicències de gran turisme, accediran automàticament i directament a l'autorització corresponent de l'Àrea de Prestació Conjunta de València, si complixen prèviament tots els requisits exigits per a la prestació del servici en l'àrea esmentada.

Les llicències la creació de les quals haja sigut iniciada abans de l'1 de juny de 2010 per algun dels ajuntaments dels nous municipis integrats, podran accedir a l'autorització de l'àrea sempre que la seua creació com a llicència municipal no haja suposat sobrepassar en el municipi corresponent la proporció a què fa referència l'article 5 de l'Orde de 29 de gener de 1986, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per la qual es crea l'Àrea de Prestació Conjunta de València per als servicis de transport públic de viatgers en automòbils de turisme. En qualsevol cas, per a accedir a l'autorització de l'àrea s'hauran de complir tots els requisits exigits per a la prestació del servici en l'àrea esmentada.

Segona. Carnet de conductor de taxi de l'Àrea de Prestació Conjunta de València

A tots els efectes, els actuals carnets locals per a poder conduir vehicles autotaxis o autoturismes, expedits pels ajuntaments dels municipis integrats en l'Àrea de Prestació Conjunta de València per mitjà de la present orde, equivaldran als carnets de conductor d'esta àrea, i hauran de ser substituïts per estos en l'Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa la present orde.

Disposicions finals

Primera

L'Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana podrà dictar les instruccions que, si és el cas, siguen necessàries per a l'execució i la interpretació de la present orde.

Segona

L'orde entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 22 de juliol de 2010

El conseller d'Infraestructures i Transport

MARIO FLORES LANUZA