Decret 172/1986, de 29 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Valencià de Cultura.Publicat en:  DOGV núm. 512 de 26.01.1987
Referència Base de Dades:  0088/1987
 Decret 172/1986, de 29 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Valencià de Cultura.

La Llei de la Generalitat Valenciana 12/1985, de 30 d'octubre, creà el Consell Valencià de Cultura com a Institució de la Generalitat Valenciana d'acord amb el que preveu l'article vint-i-cinc de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

El Ple de l'esmentada Institució, desenvolupant normativament la susdita Llei, aprovà en la sessió celebrada el 16 de desembre de 1986 el Reglament que en regirà els aspectes d'organització i funcionament, d'acord amb l'article vint-i-un i disposició transitòria quarta de la Llei 12/1985, que atribueixen al Govern Valencià la competència per a la aprovació definitiva del text que elabore el Consell Valencià de Cultura si s'ajusta a la indicada Llei i a altres normes que hi siguen d'aplicació.

En atenció d'aquests motius, a proposta del Consell Valencià de Cultura i prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana en sessió celebrada el dia 29 de desembre de 1986,

DECRETE

Article únic

Es aprovat el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Valencià de Cultura que s'acompanya com a annex d'aquest Decret.

DISPOSICIO FINAL

Aquest Decret vigirà el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, a 29 de desembre de 1986.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

ANNEX

REGLAMENT D'ORGANITZACIO I FUNCIONAMENT DEL CONSELL VALENCIA DE CULTURA

TITOL I

Estructura del Consell Valencià de Cultura

CAPITOL PRIMER

Nomenament i Estatut dels membres del Consell

Article primer

El Consell Valencià de Cultura és una Institució pública que forma part de les Institucions que integren la Generalitat Valenciana. Està composta per vint-i-un membres, nomenats pel President de la Generalitat Valenciana i escollits pels dos terços de les Corts Valencianes, entre les persones de prestigi rellevant o mèrits Intel·lectuals reconeguts dins l'àmbit cultural valencià, que siguen proposades pels grups parlamentaris.

Elevat al President de la Generalitat Valenciana el resultat de l'elecció, aquest procedirà al nomenament dels membres del Consell Valencià de Cultura i a ordenar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

CAPITOL SEGON

Condicions d'elegibilitat i règim d'incompatibilitats

Article segon

Les condicions d'elegibilitat i règim d'incompatibilitats dels membres del Consell de Cultura estan indicades en l'article nové de la Llei de la Generalitat Valenciana 12/1985, de 30 d'octubre del Consell Valencià de Cultura.

«Per a poder ser escollit membre del Consell Valencià de Cultura caldrà ser major d'edat, i no estar sotmès en cap causa d'incompatibilitat».

Article tercer

Un. La condició de membre del Consell Valencià de Cultura és incompatible amb:

1. La de Diputat de les Corts Valencianes.

2. La de Diputat o Senador de les Corts Generals o la de membre d'Assemblea o Parlament Autonòmic.

3. La de membre del Governi d'Espanya o de qualsevol de les Comunitats Autònomes.

4. La de membre de les Corporacions Locals.

5. L'exercici de funcions directives en partits polítics, sindicats de treballadors o associacions empresarials.

6. La de personal al servei del Consell de Cultura.

Dos. No podran ser triats per les Corts Valencianes per a formar part del Consell Valencià de Cultura aquells en qui concórrega qualsevol de les causes d'incompatibilitat que preveu l'apartat anterior.

Tres Si després de l'elecció o nomenament algun membre del Consell Valencià de Cultura incorria en causa d'incompatibilitat serà cessat ineludiblement com a membre del Consell.

CAPITOL TERCER

Independència i Inamovibilitat

Article quart

El Consell Valencià de Cultura exercirà les comeses amb autonomia orgànica i funcional, d'acord amb la naturalesa jurídica, per tal de garantir la seua objectivitat i independència. Seran directrius inspiradores de l'activitat del Consell Valencià de Cultura, a més del respecte a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia, L'objectivitat, la veracitat i la imparcialitat de les informacions i propostes, d'acord amb criteris histèrics i científics, així com el respecte a la llibertat d'expressió i de pensament, a la lliure creativitat cultural i el respecte al pluralisme cultural i lingüístic de la societat valenciana.

Article cinqué

La seu oficial del Consell Valencià de Cultura serà la ciutat de València, sense perjudici que es puguen celebrar sessions en qualsevol Municipi de la Comunitat Valenciana.

CAPITOL QUART

Funcions del Consell Valencià de Cultura

Article sisé

El Consell Valencià de Cultura és la Institució consultiva i assessora de les Institucions públiques valencianes, en aquelles matèries específiques que afecten la cultura de la Comunitat Valenciana. L'article cinqué de la Llei del Consell Valencià de Cultura estableix:

«1. Específicament, són funcions del Consell Valencià de Cultura:

a) Avaluar els informes o dictàmens i realitzar els estudis que li siguen sol·licitats per les Institucions públiques de la Comunitat Valenciana.

b) Informar sobre aquells avantprojectes normatius que per ser rellevants l i siguen consultats .

c) Proposar al President de la Generalitat la distinció d'aquelles persones, Entitats o Institucions que se n'hagen fet mereixedores pel seu treball o per la provada dedicació a l'estudi, a la defensa o a la promoció de la cultura valenciana.

d) Elaborar i elevar al Consell de la Generalitat Valenciana una Memòria Anual on, a més d'exposar les seues activitats durant l'exercici, s'arrepleguen les observacions o recomanacions pertinents per a la defensa i promoció de la llengua i cultura valenciana en qualsevol de les seues manifestacions.

e) Aquelles altres que el President de la Generalitat, les Corts Valencianes o el Govern Valencià li encomanen.

2. Per a dur a terme aquestes funcions de manera adequada, el Consell Valencià de Cultura, a través del President, podrà sol·licitar de les Institucions culturals, o d'aquelles persones que considera convenient, els antecedents, els informes o la documentació que necessita.

3. Sotmesos a informe o dictamen del Consell Valencià de Cultura, avantprojectes legislatius o normatius, i transcorreguts dos mesos des de la sol·licitud corresponent sense que el Consell s'hi hagués pronunciat expressament, s'entendrà que compten amb el parar favorable de la Institució, i que aquesta no té cap objecció a formular-ne».

I L'article sisé:

«Correspon al Consell Valencià de Cultura de manera especial, emetre l'informe al qual fa referència la disposició addicional segona de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, sobre l'avantprojecte corresponent de la norma estatal que regula la situació de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

Transcorreguts dos mesos des que li fas sol·licitat l'informe sense que el Consell Valencià de Cultura s'hi hagués pronunciat, s'entendrà que l'avantprojecte compta amb el parar favorable de la Institució i que aquesta no té cap objecció a formular-ne».

CAPITOL CINQUE

Durada del càrrec, renovació i pèrdua de la condició de membre del Consell

Article seté

Els membres del Consell Valencià de Cultura seran nomenats per un període de sis anys consecutius, sense perjudici del que disposa la disposició transitòria tercera de la Llei del Consell Valencià de Cultura. Poden ser elegits de nou.

Article vuité

Per tal d'assegurar la continuïtat en les actuacions del Consell Valencià de Cultura, aquells membres, el termini de nomenament del quals haja expirat, continuaran exercint les seues funcions fins a la presa de possessió dels membres nous.

Article nové

El President del Consell Valencià de Cultura romandrà en el seu mandat durant 6 anys a partir de la primera sessió constitutiva de la Institució.

Article deu

La condició de membre del Consell Valencià de Cultura es perdrà per qualsevol dels motius següents:

1. Per defunció.

2. Per renúncia.

3. Per expiració del període per al qual s'obtingué el nomenament.

4. Per incapacitat declarada mitjançant resolució judicial ferma.

5. Per incórrer en causa d'incompatibilitat.

6. Per haver estat condemnat, mitjançant sentència ferma, a pena que comporta com a accessòria la inhabilitació professional o política.

CAPITOL SISE

Organs del Consell Valencià de Cultura

Article onze

El Consell Valencià de Cultura es regeix per òrgans col·legiats i unipersonals.

Son òrgans de govern del Consell Valencià de Cultura:

1. El Ple del Consell.

2. La Comissió de Govern.

3. El President.

Secció Primera

El Ple i les seues funcions

Article dotze

El Ple del Consell Valencià de Cultura és l'òrgan màxim decisori de la Institució.

Totes les qüestions que afecten la cultura valenciana quedaran reservades a la decisió del Ple del Consell.

Article tretze

Corresponen al Consell Ple les competències següents:

a) Elaborar el Reglament d'Organització i Funcionament, així com les possibles modificacions d'aquest i elevar-lo, perquè s'aprova, al Consell de la Generalitat.

b) Aprovar la Memòria Anual.

c) Aprovar l'avantprojecte de despeses de la Institució perquè siga tramesa al Consell, així com els de les possibles modificacions i el de la liquidació.

d) Aprovar els dictàmens i informes que ha d'emetre la Institució a l'efecte del que disposa l'article cinqué i sisé de la Llei del Consell Valencià de Cultura.

e) Proposar al President de la Generalitat la distinció a aquelles persones, Entitats o Institucions que pel seu treball o la provada dedicació a l'estudi, a la defensa o a la promoció de la cultura valenciana se n'hagen fet creditores.

f) Aprovar els plans o programes d'actuació per a cada exercici econòmic.

g) Constituir les Comissions o Ponències d'acord amb el que preveu l'article vint-i-dos de la Llei del Consell Valencià de Cultura, i designar els components i Presidents d'aquestes.

h) Aprovar el règim ordinari de sessions i si pertoca, el de les reunions de les Comissions o Ponències.

i) Designar i cessar els representants del Consell Valencià de Cultura en aquells Organismes o en les Entitats que legalment i reglamentària corresponga.

j) Proposar al Consell l'aprovació de la proposta de plantilla de personal al servei de la Institució, així com l'estructura orgànica d'aquesta.

k) Qualssevol altres que li atribuesca la Llei del Consell Valencià de Cultura i aquest Reglament d'Organització i Funcionament.

l) Aquelles altres que el President de la Generalitat, les Corts Valencianes o el Govern Valencià li encomanen.

Article catorze

El Consell Valencià de Cultura, a iniciativa de la majoria absoluta dels seus membres, i a fi de vetlar per la defensa i promoció dels valors culturals i lingüístics valencians, podran elaborar aquells informes o dictàmens que considere pertinents.

Article quinze

Entre les competències governatives atribuïdes al Ple del Consell cal assenyalar l'elecció del Vice-president, del Secretari i dels quatre membres de la Comissió de Govern, la verificació del compliment de les causes de cessament i d'incompatibilitats previstes per la Llei del Consell Valencià de Cultura, la constitució de les Comissions o Ponències i el nomenament dels Presidents d'aquestes, la proposta de la plantilla del personal, L'aprovació del pressupost, així com la fiscalització i liquidació d'aquest.

El Ple exerceix, finalment, la potestat reglamentària que la Llei del Consell Valencià de Cultura li atribueix.

Article setze

Per a la validesa de les deliberacions del Ple del Consell i de la Comissió de Govern s'exigirà l'assistència de la majoria absoluta dels membres integrants, entre els quals haurà d'estar necessàriament el President i el Secretari o els qui actuen en nom. d'ells.

Els acords s'adoptaran per majoria simple dels assistents llevat dels casos previstos en aquest reglament. En cas d'empatament el President ho dirimirà mitjançant vot decisori.

Hom entendrà majoria simple quan els vots positius superen els negatius, sense comptar les abstencions, els vots en blanc i els nuls.

Els membres de la Institució podran formular vots particulars raonats en cas de discrepància amb l'acord majoritari.

Article disset

El Consell Valencià de Cultura es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries. Les sessions ordinàries tindran lloc d'acord amb el calendari que anualment, presenta el President al Ple perquè s'aprova i després siga publicat. En qualsevol cas el Ple del Consell s'haurà de reunir trimestralment en un dels darrers deu dies del mes que corresponga. Serà convocat pel President indicant-ne la data i l'hora. En cas que no ho fes, el Consell es reunirà automàticament l'últim dia hàbil.

S'haurà de convocar sessió extraordinària del Ple del Consell o de la Comissió de Govern quan ho decidesca el President o a proposta raonada d'una tercera part dels membres de l'òrgan corresponent.

Poden assistir a les reunions, amb veu però sense vot, després de la decisió de l'òrgan col·legiat corresponent i davant d'aquest, aquelles persones que, per la condició i competència provada, hagen estat convocades pel President per a informar sobre els assumptes sotmesos a l'estudi i a la consideració de la Institució.

Article divuit

En cas de vacant d'algun membre del Consell Valencià de Cultura per una de les causes establertes en l'article deu d'aquest Reglament, el President ho comunicarà en un termini no superior a 3 mesos al President de la Generalitat i al President de les Corts Valencianes perquè puguen cobrir aquesta vacant pel procediment previst en l'article 7é de la Llei del Consell Valencià de Cultura.

El membre nou del Consell, qualsevol que siga la data de la incorporació, s'entendrà a l'efecte de l'expiració del seu càrrec com si hagués iniciat la condició de membre en la mateixa data que els altres membres del Consell, i, en conseqüència, es sotmetrà als mateixos terminis d'expiració del seu càrrec.

Secció Segona

La Comissió de Govern

Article dinou

La Comissió de Govern està integrada pel President, el Vice-president, el Secretari i quatre membres del Consell triats a través d'una llista oberta per majoria absoluta de tots els membres integrants del Consell Valencià de Cultura. La Comissió es reunirà, si més no, una vegada al mes.

Article vint

Són competències de la Comissió de Govern:

a) Elaborar l'avantprojecte anual de despeses.

b) Elaborar el projecte de Memòria Anual.

c) Dirigir i controlar l'execució del pressupost del Consell Valencià de Cultura i preparar la liquidació d'aquest.

d) Determinar la tramitació dels escrits i les peticions adreçades a la Institució.

e) Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa dins els límits legals pressupostaris.

f) Disposar les despeses pròpies dels serveis del Consell dins els límits legals i pressupostaris.

g) Resoldre aquelles qüestions que siguen sotmeses a la seva consideració pel President i no estiguen atribuïdes al Ple del Consell.

h) Qualsevol altra que li atribuesca la Llei del Consell Valencià de Cultura o aquest Reglament d'Organització i Funcionament, i aquelles altres que no estiguen atribuïdes a un òrgan específic.

Secció Tercera

El President del Consell Valencià de Cultura i les seues competències

Article vint-i-un

El President de la Generalitat nomenarà i cessarà per Decret el President del Consell Valencià de Cultura d'entre els seus membres amb l'audiència prèvia d'aquests.

Article vint-i-dos

Les competències del President són:

a) La representació legal de la Institució.

b) Convocar, fixar l'ordre del dia, presidir i moderar les sessions.

c) Dirigir tots els seus Organismes i les seues dependències.

d) Ordenar els pagaments.

e) Vetlar per compliment dels acords del Ple i de la Comissió de Govern.

f) Totes les altres facultats de règim intern o administració que no estiguen atribuïdes al Ple del Consell o a la Comissió de Govern.

El Vice-president substituirà el President en cas de vacant, absència o malaltia i a més exercirà les facultats que aquell li delegue. En cas de defunció o incapacitat del President, s'aplicarà el que preveu l'article 18 d'aquest Reglament.

Article vint-i-tres

Correspon al President exercir funcions directives ordinàries i, principalment, fixar l'ordre del dia del Ple. Haurà d'incloure-hi les propostes de la Comissió de Govern, i també aquelles altres avalades per petició, si més no, d'un terç dels membres del Consell i trameses amb anterioritat a la reunió de la Comissió de Govern immediatament anterior al Ple.

També li correspon fixar l'ordre del dia de la Comissió de Govern, bé a iniciativa pròpia o bé a petició de dos membres d'aquesta.

Article vint-i-quatre

El Vice-president i el Secretari del Consell Valencià de Cultura seran elegits a proposta del President d'entre els membres de la Institució, amb l'audiència prèvia d'aquests i per majoria absoluta.

Article vint-i-cinc

Corresponen al Secretari del Consell Valencià de Cultura les funcions següents:

a) Cursar les convocatòries de les sessions del Ple del Consell, de la Comissió de Govern i de les Comissions assessores, amb el corresponent ordre del dia i la documentació.

b) Assistir amb veu però sense vot a les sessions de les Comissions assessores sense perjudici que puga delegar ocasionalment en algun membre del Consell.

c) Estendre en les dues llengües oficials les actes de les sessions, i autoritzar-les amb el vist-i-plau del President.

d) Expedir les certificacions d'actes, els acords, els dictàmens i informes i les còpies d'aquests, amb el vist-i-plau del President.

e) Portar els llibres d'actes del Ple del Consell, de la Comissió de Govern i de les Comissions assessores.

Aquests llibres podran ser formats mitjançant la recopilació de fulls numerats i mecanografiats.

f) Estendre certificacions d'assistència a petició dels interessats.

g) Estendre les certificacions d'assistència per a acreditar l'import dels efectes econòmics corresponents.

h) Portar un registre de disposicions legals que afecten el Consell Valencià de Cultura i altre de les resolucions recaigudes en els expedients sotmesos a la seua consulta.

i) Formar i custodiar els expedients individuals del personal al servei del Consell Valencià de Cultura.

j) Proposar la distribució del personal entre els diferents serveis del Consell, vigilar l'assistència al treball i al compliment d'aquest, així com el manteniment de la disciplina.

k) Actuar de ponent davant la Comissió de Govern o el Ple del Consell en els assumptes relatius a personal.

l) Tenir compte del Registre d'Entrades i d'Eixides d'expedients i de la distribució adequada d'aquests, recordant a les Comissions o Ponències el compliment dels terminis acordats, demanant la devolució dels expedients.

ll) Tenir compte de la policia de l'edifici on tinga la seu el Consell Valencià de Cultura, del mobiliari i dels béns.

m) Gestionar l'execució pressupostària i els documents comptables i de pagament.

TITOL II

Funcionament del Consell Valencià de Cultura

CAPITOL PRIMER

Constitució del Consell

Article vint-i-sis

Segons l'article seté de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, els dos idiomes oficials del Consell Valencià de Cultura són el valencià i el castellà.

Els membres del Consell podran fer ús indistintament dels dos idiomes.

Tots els escrits del Consell Valencià de Cultura podran ser bilingües.

Article vint-i-set

El Consell Valencià de Cultura iniciarà les sessions a partir de la data de la constitució que tindrà lloc el dia, l'hora i el lloc assenyalats per la convocatòria.

La sessió constitutiva estarà presidida pel President nomenat o pel President en funcions en cas que hagués expirat en el seu govern.

El President declararà oberta la sessió. El Secretari farà la lectura de la convocatòria i de la llista de membres electes.

Tot seguit es procedirà a l'elecció del Vice-president, del Secretari i dels altres membres de la Comissió de Govern que foren cessats per expiració del seu govern.

Realitzades totes les actuacions anteriors, el President del Consell Valencià de Cultura lliurarà als membres que no la tinguessen la credencial justificativa de la seua condició.

Article vint-i-vuit

Concloses les votacions i després d'omplir els llocs els escollits com a Vice-president i Secretari, el President declararà constituït el Consell Valencià de Cultura, i clourà, tot seguit, la sessió.

La constitució del Consell Valencià de Cultura serà comunicada al President de la Generalitat.

CAPITOL SEGON

Dels membres del Consell Valencià de Cultura

Article vint-i-nou

Els membres del Consell Valencià de Cultura tindran dret a assistir amb veu i vot, a les sessions del Ple del Consell i a les Comissions a què pertanyen. Podran assistir sense vot a aquelles Comissions previstes en els articles trenta-cinc i següents d'aquest Reglament.

Els membres del Consell Valencià de Cultura tindran dret a formar part, almenys, d'una Comissió.

Article trenta

Els membres del Consell Valencià de Cultura per al compliment més escaient de les funcions consultives i assessores davant les Institucions Públiques de la Generalitat i L'Administració Local Valenciana, i en aquelles matèries específiques que afecten la cultura i llengua de la Comunitat, tindran, a través del President, la facultat d'aconseguir de les Administracions Públiques les dades, els informes o els documents relacionats amb les matèries objecte de l'atenció

Article trenta-un

Els membres del Consell Valencià de Cultura tindran dret a les dietes, a les despeses de locomoció i a les assistències que siguen indispensables per a complir les funcions de manera eficaç i digna.

La Comissió de Govern fixarà cada any la quantia d'aquestes i les pròpies modalitats dins les consignacions pressupostàries corresponents.

També es proveirà d'una assegurança de viatges i desplaçaments a favor d'aquells membres que ho necessites son en el compliment de les seues funcions.

CAPITOL TERCER

Dels deures dels membres del Consell Valencià de Cultura

Article trenta-dos

Els membres del Consell Valencià de Cultura tenen el deure d'assistir a totes les sessions del Ple, de la Comissió de Govern, de les Comissions i de les Ponències de les quals formen part.

Article trenta-tres

Els membres del Consell Valencià de Cultura estan obligats a observar la cortesia que cal i a respectar les normes establertes en aquest Reglament per al bon ordre i la disciplina interna, així com a no divulgar les actuacions que, segons que disposa aquell, puguen tenir excepcionalment el caràcter de reservades.

CAPITOL QUART

De les Comissions

Article trenta-quatre

El Ple del Consell, a proposta del President, d'acord amb la Comissió de Govern, o a iniciativa de la tercera part dels membres d'aquest, aprovarà les Comissions permanents temporals que considere oportunes, segons preveu l'article vint-i-dos de la Llei del Consell Valencià de Cultura.

Article trenta-cinc

El Ple del Consell, a proposta del President, d'acord amb la Comissió de Govern, o a iniciativa d'una tercera part dels membres del Consell, podrà acordar la creació de Comissions temporals per a finalitats concretes.

Les Comissions permanents que, amb aquest caràcter, s'haguessen creat podran ser dissoltes pel mateix procediment que el de la seua creació.

Les Comissions temporals s'extingiran quan finalitza el treball encomanat.

Article trenta-sis

Cadascuna d'aquestes Comissions haurà d'estar presidida per un President que haurà de ser membre del Consell i triat per aquest, per majoria simple, atenent-se a l'especialitat de l'elegible.

Article trenta-set

Les Comissions estaran integrades pel President i pels membres que, a proposta d'aquest, aprova el Ple del Consell.

Article trenta-vuit

Les Comissions coneixeran aquelles matèries que els foren sotmeses, sense menyscabament de les competències que li corresponguen al Ple del Consell a fi d'aprovar els dictàmens i informes emesos per aquests.

Article trenta-nou

Les Comissions seran convocades pel seu President d'acord amb el Consell, per iniciativa pròpia o a petició de la majoria simple dels membres de la Comissió.

El President del Consell podrà convocar així com presidir qualsevol Comissió, encara que solament tindrà vot en aquelles de les quals forma part.

Les deliberacions de les Comissions requeriran per a la validesa l'assistència de, si més no, la meitat més u dels membres, entre els quals haurà d'estar el President o el Secretari o els qui hi actuen en nom d'ells.

Els acords s'adoptaran per majoria simple dels assistents. En cas d'empatament el President d'aquestes ho dirimirà mitjançant vot decisori. Els dictàmens o informes de les Comissions assessores portaran la signatura de qui presidí la sessió on s'haguessen aprovat i la del Secretari actuant.

Article quaranta

Les Comissions en l'exercici de les seues competències hauran de concloure la tramitació de l'informe o dictamen corresponent en el termini fixat per Ple del Consell que, si fas necessari, podrà prorrogar-lo, sense perjudici del que disposa l'article sisé, apartat 3, d'aquest Reglament.

Article quaranta-un

Les Comissions no podran ser convocades alhora que el Ple del Consell.

Article quaranta-dos

Les Comissions, mitjançant el President del Consell, podran aconseguir la informació o documentació que precisen de les instàncies corresponents, en el marc de la Generalitat Valenciana. Si les autoritats requerides no facilitaven en el termini previst les informacions o documentacions sol·licitades, el President del Consell Valencià de Cultura podrà manifestar-ne queixa davant l'autoritat immediata superior de l'òrgan afectat, per tal que es preguen les mesures pertinents.

Article quaranta-tres

Les Comissions, a través del President del Consell, podran requerir la presència d'aquelles autoritats culturals competents per raó de la matèria objecte del debat, perquè informen dels aspectes sobre els quals foren consultats, o si no hi ha lliurament de l'informe. Cas que no justificassen la compareixença en el termini i en la manera establerta per la Comissió, el President del Consell, a instàncies del President de la Comissió afectada, ho comunicarà a l'autoritat superior corresponent per si escau exigir alguna responsabilitat.

Article quaranta-quatre

Tant les Comissions permanents com les temporals s'hauran de constituir durant els deu dies següents a la creació.

Article quaranta-cinc

Cada Comissió elevarà al Ple del Consell, articulats i motivats com cal, els dictàmens o informes que, en el seu si, s'haguessen elaborat, perquè s'aproven.

Article quaranta-sis

El President del Consell està facultat per a ordenar el debat sobre els dictàmens emesos per cada Comissió, concedir la paraula i fixar la durada de les intervencions.

Article quaranta-set

Les conclusions aprovades pel Ple del Consell seran comunicades al President de la Generalitat i, posteriorment, publicades en la Memòria del Consell. També es farà la publicitat suficient als vots particulars.

Article quaranta-vuit

El Ple del Consell haurà de posar a disposició de les Comissions els mitjans materials suficients perquè puguen complir la funció prevista en aquest Reglament.

Article quaranta-nou

Les Institucions públiques de la Comunitat Valenciana podran aconseguir del Consell Valencià de Cultura informes o dictàmens sobre aquelles matèries específiques que afecten la llengua i la cultura valenciana.

CAPITOL CINQUE

El Ple del Consell Valencià de Cultura

Article cinquanta

El Ple del Consell és l'òrgan superior del Consell Valencià de Cultura.

La seua convocatòria correspon al President, bé siga a iniciativa pròpia, bé a petició raonada d'un terç dels membres.

Article cinquanta-un

Solament tindran accés al saló de sessions, a més dels membres del Consell, els funcionaris al servei d'aquest i a més els qui estiguen autoritzats pel President.

Article cinquanta-dos

Les sessions del Ple del Consell poden ser obertes o reservades, excepcionalment.

Seran reservades quan ho demane un terç dels membres, o a iniciativa del President d'acord amb la Comissió de Govern.

Declarada reservada la sessió s'obrirà el debat sobre els informes tramesos per les Comissions i s'elevaran els corresponents acords al President de la Generalitat per a la tramitació adequada.

Article cinquanta-tres

Tenint en compte la importància i la delicadesa dels temes a tractar pel Ple del Consell en sessió reservada, per a la validesa dels acords caldrà el vot afirmatiu d'almenys nou dels membres presents, i dirimirà, en cas d'empatament, el President mitjançant vot decisori.

Article cinquanta-quatre

De les sessions del Ple del Consell i de les Comissions s'estendrà acta que contindrà una llista succinta de les matèries debatudes, persones participants, així com les incidències i els acords adoptats.

Signaran l'acta el Secretari i el President, bé siga del Ple del Consell o de la Comissió corresponent.

Les actes seran aprovades en la sessió següent del Ple o Comissió, recollint les esmenes que hauran de ser presentades per escrit al Secretari.

En cas de tractar-se d'actes de sessions reservades, aquestes no podran ser consultades més que per les persones interessades.

CAPITOL SISE

De l'ordre del dia

Article cinquanta-cinc

L'ordre del dia del Ple serà fixat pel President d'acord amb la Comissió de Govern o a petició d'un terç dels membres.

L'ordre de l dia de les Comissions serà fixat pel President d'aquestes, d'acord amb el President del Consell Valencià de Cultura o d'acord amb la majoria simple dels membres de l'esmentada Comissió.

La Presidència del Consell podrà decidir, d'acord amb la Comissió de Govern, que per raons d'urgència s'incloga en l'ordre del dia un assumpte determinat no previst amb anterioritat a la convocatòria del Ple.

Les sessions del Ple del Consell i les de les Comissions, si no havien debatut tot el contingut de l'Ordre del dia, continuaran en reunió o reunions posteriors.

Article cinquanta-sis

Hom comunicarà d'ofici al President de la Generalitat i al Conseller del Govern Valencià, el Departament del qual tinga assignades les competències en matèria de cultura, les convocatòries de la Comissió de Govern i del Ple, amb l'ordre del dia, per tal que assistesquen si ho desitgen.

Article cinquanta-set

L'ordre del dia tant del Ple del Consell com de les Comissions podrà ser alterat a proposta del President d'acord amb la Comissió de Govern en el primer cas i, en el segon, d'acord amb la majoria simple dels membres de la Comissió corresponent.

També pot ser alterat l'ordre del dia del Ple del Consell a proposta d'un terç dels membres.

CAPITOL SETE

Dels debats

Article cinquanta-vuit

Cap debat en el Ple del Consell Valencià de Cultura, ni en el si de les Comissions, podrà començar sense que prèviament s'haja distribuït, almenys amb quaranta-vuit hores d'antelació, la documentació o els dictàmens que hagen de servir-hi de base.

Article cinquanta-nou

Després de l'obertura de la sessió, en la qual tindrà lloc el debat, cada membre del Consell o de la Comissió corresponent sol·licitarà del President permís per a intervenir-hi. Aquest concedirà la paraula per ordre de petició i per l'espai de temps igual per a tots, que considere escaient.

Cap membre no podrà ser interromput quan parla, sinó pel President per a advertir-li que ha esgotat el temps, per cridar-lo a la qüestió o a l'ordre.

Qualsevol membre podrà cedir o renunciar a la paraula sol·licitada, amb la comunicació prèvia al President corresponent.

Els membres del Govern Valencià podran fer ús de la paraula, bé en el Ple del Consell o en el si de la Comissió corresponent, sense que ho sol·liciten, sense perjudici de la facultat que, en relació a l'ordre dels debats, correspon al President del Consell o d'una Comissió.

Article seixanta

Tot membre del Consell Valencià de Cultura tindrà dret a replicar o contestar a les al·lusions personals que li foren fetes al llarg d'un debat, bé siga en el si del Ple del Consell o d'una Comissió, i això durant el temps que li indique el President.

Article seixanta-un

Qualsevol membre del Consell podrà sol·licitar del President, prèviament a les sessions, la lectura de les normes o els documents que considere més escaients per a il·lustració de la matèria objecte d'aquestes.

Article seixanta-dos

El President del Ple del Consell o el de cadascuna de les Comissions, en virtut de la facultat que té per a ordenar els debats i les votacions, podrà ampliar o reduir el nombre i el temps de les intervencions dels membres o d'aquelles altres persones que foren convocades per a intervenir i informar sobre el tema objecte del debat.

Article seixanta-tres

La Presidència del Ple del Consell o el de cadascuna de les Comissions podrà acordar el tancament d'una discussió quan considere que un tema ha estat suficientment debatut. També podrà acordar-lo a instàncies d'un terç dels membres del Ple del Consell.

CAPITOL VUITE

De les votacions

Article seixanta-quatre

Les deliberacions del Ple del Consell i de la Comissió de Govern requeriran per a la validesa l'assistència, almenys, de la meitat més un del membres, entre els quals haurà d'estar, necessàriament, el President i el Secretari o els qui hi actuen en nom. d'ells.

La comprovació del quòrum es dura a terme al començament de les deliberacions i de cada votació. En cas que no hi hagués, es posposarà la votació a una sessió posterior.

Article seixanta-cinc

Els acords del Ple del Consell i de la Comissió de Govern s'adoptaran per la majoria simple dels assistents, i dirimirà els empataments el President mitjançant vot decisori, sense perjudici de les majories especials que estableix aquest Reglament.

El vot de cada membre es personal i indelegable.

Article seixanta-sis

No es podran interrompre les votacions per cap motiu; no es concedirà l'ús de la paraula a cap membre, ni es podrà entrar ni abandonar el saló de reunions sense el permís de la Presidència.

Article seixanta-set

Totes les votacions, tant del Ple del Consell com de la Comissió de Govern i de les Comissions, seran secretes tant si es tracte de sessions obertes com reservades.

Article seixanta-vuit

Quan per circumstàncies excepcionals ocorregués empatament en alguna votació, ho dirimirà el vot decisori del President.

Article seixanta-nou

La Presidència, d'acord amb la Comissió de Govern, podrà acordar llevat dels casos previstos en els articles cinqué, apartat 3 i sisé de la Llei del Consell Valencià de Cultura, la prórroga o reducció de terminis establerts prèviament.

CAPITOL NOVE

De la publicitat dels treballs del Ple del Consell, de la Comissió de Govern i de les Comissions

Article setanta

En la Memòria Anual del Consell Valencià de Cultura es podran reproduir íntegrament totes les intervencions o acords adoptats per les Comissions, la Comissió de Govern o el Ple del Consell, llevat d'aquells que hagen revestit el caràcter de reservades, i en aquest cas l'acta corresponent serà custodiada pel Secretari i no podrà ser consultada sense el consentiment de la Presidència.

Article setanta-un

El President, d'acord amb la Comissió de Govern, adoptarà aquelles mesures pertinents per a facilitar als mitjans de comunicació la informació sobre les activitats dels diferents òrgans del Consell Valencià de Cultura. També concedirà les credencials adequades als diferents mitjans de comunicació per tal que puguen accedir als locals on es porten a terme els debats, bé siguen del Ple del Consell, de la Comissió de Govern o de les Comissions, perquè puguen aconseguir les informacions pertinents.

CAPITOL DESE

De l'ordre dels debats

Article setanta-dos

Els membres del Consell Valencià de Cultura podran ser privats d'algun o de tots els drets en els supòsits següents:

1. Quan s'incorregués en el que expressen els apartats 4, 5 i 6 de l'article deu d'aquest Reglament.

2. Quan trencà el deure de secret establert en els articles trenta-tres, cinquanta-dos i cinquanta-tres d'aquest Reglament.

Article setanta-tres

El President del Consell Valencià de Cultura, segons l'article trenta-tres, podrà prohibir a algun membre l'assistència a una o varies sessions del Ple del Consell, de la Comissió de Govern o de les Comissions, i establirà la durada de les sancions.

Article setanta-quatre

El President del Consell Valencià de Cultura d'acord amb la Comissió de Govern, també podrà establir la suspensió temporal de la condició de membre del Consell Valencià de Cultura quan pertorbes greument el funcionament de les sessions del Ple del Consell, de la Comissió de Govern o de qualssevol altres Comissions.

Article setanta-cinc

El President del Ple del Consell, de la Comissió de Govern o el de les Comissions pertinents, podrà cridar a la qüestió aquells membres que no es centrassen en el tema a debatre, i podrà en cas de reiteració retirar la paraula al membre intervinent.

Article setanta-sis

El President o els Presidents, segons els casos, cridarà a l'ordre aquells membres que, en les seues intervencions, no s'ajustassen a les normes de cortesia que cal i quan el seu comportament entorpís l'eficàcia de les deliberacions.

Article setanta-set

El President o els Presidents podran adoptar sancions en cas que un membre del Consell no fes cas a les seues indicacions després de cridar-lo per tres vegades consecutives a l'ordre. En cas que l'intervinent no atengués el requeriment del President, aquest podrà prohibir-hi l'assistència a la sessió, pregant-li que abandona el recinte o qualssevol d'altres sancions previstes en aquest Reglament.

Article setanta-vuit

El President o Presidents, en les sessions públiques, vetlarà pel manteniment de l'ordre.

Article setanta-nou

El Consell Valencià de Cultura podrà exigir el recta compliment de les tasques i la cortesia que cal dels membres del Consell, dels Presidents de les Comissions, del Secretari, del Vice-president i del President.

TITOL III

El Procediment del Consell Valencià de Cultura

Article vuitanta

Tots els informes o dictàmens estaran precedits d'una exposició de motius i de l'articulat o punts essencials en què es vertebra.

Article vuitanta-un

El projecte o la proposta d'un informe iniciarà el procés presentant-se en la Presidència del Consell Valencià de Cultura. Aquesta, d'acord amb la Comissió de Govern, el trametrà a la Comissió corresponent si n'hi hagués, o si era creada. En el si de la Comissió es nomenarà una Ponència perquè, en el termini previst per la Presidència corresponent, s'elabore el dictamen preceptiu que, una vegada discutit en el si de la Comissió i aprovat, serà tremés al President del Consell Valencià perquè, després de les deliberacions, se sotmeta a l'acord d'aquest.

Tots els acords hauran d'estar signats pel President i el Secretari, bé siga de la Comissió o del Ple del Consell.

Article vuitanta-dos

La Presidència del Consell Valencià de Cultura trametrà l'informe o dictamen a la Institució que ho sol·licite, incloent-hi els vots particulars, si així ho demana el membre que els haja emès.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

Aquest Reglament, una vegada aprovat pel Consell de la Generalitat, vigirà el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Segona

La reforma d'aquest Reglament s'iniciarà pel Consell Valencià de Cultura que, amb l'acord previ del Ple del Consell per majoria absoluta, proposarà al Consell de la Generalitat Valenciana les modificacions de l'esmentat Reglament. Perquè siga aprovat es requerirà la majoria absoluta dels membres.