DECRET 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, i pel qual s'aproven les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'ús festivorecreatiu del foc en sòl forestal, contigu o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.Publicat en:  DOGV núm. 8408 de 23.10.2018
Número identificador:  2018/9711
Referència Base de Dades:  009539/2018
 DECRET 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, i pel qual s'aproven les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'ús festivorecreatiu del foc en sòl forestal, contigu o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal. [2018/9711]PREÀMBULLa Llei 43/2003, de 21 de desembre, de forests, modificada per la Llei 21/2015, de 20 de juliol, és legislació bàsica estatal en matèria de forests i aprofitaments forestals.

L'article 44 de la Llei 43/2003, de forests, relatiu a la prevenció d'incendis forestals, indica que les comunitats autònomes regularan, en muntanyes i àrees contigües, l'exercici de totes aquelles activitats que puguen donar lloc a risc d'incendi.

Per la seua banda, la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, prohibeix, en l'article 57, com a mesura precautòria general, l'ús del foc en els terrenys forestals.

En el seu desplegament, el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament forestal de la Llei 3/1993, estableix, en els articles 145 i 146, que en els terrenys forestals, en els contigus o amb una proximitat menor de 500 metres d'aquells, inclús estant restringides dins de l'àmbit d'aplicació d'aquest reglament, podran realitzar-se, amb l'autorització prèvia, un conjunt d'activitats i accions que s'hi enumeren.

Entre aquestes activitats no s'arrepleguen cap de les relacionades amb l'ús del foc en manifestacions festives, on se solen utilitzar artificis de pirotècnia, realitzar fogueres, o qualsevol altre dispositiu generador d'ignició.

Tant l'encesa de grans fogueres, com el llançament d'artefactes pirotècnics, constitueixen un factor de risc evident, màximament si es realitzen en poblacions pràcticament circumdades per massa forestal o on aquesta es troba molt pròxima al nucli urbà.

Ara com ara, un conjunt important de les manifestacions festives que tenen lloc al llarg del territori de la Comunitat Valenciana utilitzen el foc o la pólvora com a elements centrals de la seua realització. Algunes d'elles (Falles, Fogueres de Sant Joan i Sant Antoni Abat, Moros i Cristians, Nit de les Fogueretes, Fogueres de la Huità…), són de les més representatives quant al seu arrelament, orígens històrics, implantació i acceptació popular, i constitueixen vertaders senyals d'identitat del poble valencià. Per tant, aquest caràcter tradicional de manifestació de la cultura popular justifica la necessitat de la seua salvaguarda i respecte, protegint-les, recolzant-les i facilitant el seu normal desenvolupament.

En aquest context, l'aplicació general de la normativa autonòmica de prevenció d'incendis en terreny forestal ha generat una problemàtica en relació amb la celebració de festes locals o d'arrelada tradició cultural que es duien a terme en municipis forestals. Així mateix, aquesta situació està provocant un profund malestar entre els professionals del sector pirotècnic valencià, organitzacions festeres i responsables municipals, que veuen perillar, d'una banda, la forma en què tradicionalment han estat desenvolupant-se les seues festes i celebracions locals; i, d'una altra, la mateixa viabilitat socioeconòmica del sector pirotècnic valencià.

La prohibició generalitzada d'aquest tipus d'activitats necessita una revisió tenint en compte els nivells de risc realment existents en funció de la seua localització. En aquest sentit, alguns actes festius tradicionals que utilitzen foc o pirotècnia podrien ser susceptibles d'un procediment d'autorització excepcional, en què s'incloguen totes les mesures de seguretat i prevenció necessàries. La gran majoria de comunitats autònomes preveuen la possibilitat d'un procediment d'autorització extraordinària d'aquest tipus d'activitats.

Algunes d'aquestes celebracions han sigut autoritzades incloent la seua regulació en els plans locals de cremes que s'aproven en l'àmbit municipal, en els quals només s'hauria d'incloure la regulació de l'ús del foc com a eina cultural agrícola o ramadera, per la qual cosa és imprescindible un nou procediment que oferisca prou seguretat jurídica.

A fi de buscar una solució conciliadora que compatibilitze una prevenció eficaç dels incendis amb l'exercici d'activitats de profunda tradició cultural, és necessari introduir una modificació en el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament forestal de la Llei 3/1993, en el sentit de permetre, de manera excepcional, i amb l'autorització prèvia administrativa que garantisca l'adopció de totes les mesures i mitjans de prevenció i seguretat necessaris, l'ús festivorecreatiu del foc en sòl forestal, contigu o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.Aquest decret pretén compatibilitzar la possibilitat de celebrar alguns d'aquests esdeveniments amb la prevenció d'incendis. Així, si el nivell de risc declarat és màxim (preemergència 3), no es podrà fer cap tipus d'esdeveniment dels indicats.

En aquest sentit, cada ajuntament haurà de delimitar i proposar a la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis, per a ser autoritzat de forma excepcional, l'emplaçament més adequat per al muntatge de l'esdeveniment en qüestió, des del punt de vista de la minimització del potencial risc d'ignició i propagació del foc a les masses forestals contigües.

Cada emplaçament autoritzat serà inscrit en un registre de caràcter públic en què s'indicarà la localització exacta de l'emplaçament (denominació del lloc o paratge, coordenades UTM, cartografia específica…), les característiques de l'acte, les mesures de seguretat específiques i el programa anual d'esdeveniments previstos, si n'hi haguera.

Una vegada autoritzat l'emplaçament, l'ajuntament promotor haurà de realitzar, prèvia a la celebració de cada esdeveniment, una declaració responsable on es manifeste que aquest compleix amb els requisits generals establits en aquest decret, i amb les prescripcions específiques contingudes en les corresponents instruccions tècniques complementàries per a cada tipus d'acte o esdeveniment. Requisits i prescripcions que hauran d'estar arreplegats de manera expressa, clara i precisa en la declaració responsable, que haurà de ser remesa a la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis, per a facilitar l'organització de la vigilància i seguiment del compliment dels condicionants.

Aquest decret s'adequa als principis de bona regulació a què fa referència l'article 129.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l'Administració de la Generalitat per a 2018.

Per tot l'anterior, vist l'informe emés per part de l'Advocacia de la Generalitat, i d'acord amb el que disposen els articles 49.1.10a i 50.6a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com en virtut del que estableix el seu article 29.1, que atribueix la potestat reglamentària al Consell, a proposta de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del 14 de setembre de 2018,

DECRETEArticle 1. Modificació del Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament forestal de la Llei 3/1993Es modifiquen els articles 145 i 146 del Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament forestal de la Llei 3/1993, en els termes establerts en l'annex I d'aquest decret.

Article 2. Normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'ús festivorecreatiu del foc en sòl forestal, contigu o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal

S'aproven les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'ús festivorecreatiu del foc en sòl forestal, contigu o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal i el seu plec tècnic, que figuren en els annexos II i III, respectivament, d'aquest decret.DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Incidència pressupostària

L'aplicació i desenvolupament d'aquest decret no implicarà augment de despesa en el pressupost consolidat de la Generalitat i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de la conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Habilitació normativa

S'habilita la persona titular de la Conselleria amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desenvolupament i l'execució d'aquest decret.Segona. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 14 de setembre de 2018El president de la Generalitat.

XIMO PUIG I FERRERLa consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural,

ELENA CEBRIÁN CALVOANNEX I

Modificació del Decret 98/1995, de 16 de maigArticle 1. Es modifica l'article 145, que queda redactat de la següent manera:

«1. Queden prohibides, com a mesura de precaució general als terrenys forestals, als confrontants i als que disten d'aquells menys de 500 metres, les accions o activitats següents:

a) Tirar mistos o burilles enceses.

b) Encendre foc amb l'única finalitat de cuinar o escalfar-se fora dels llocs preparats i autoritzats a l'efecte.

c) La instal·lació o el manteniment de dipòsits o abocadors de residus sòlids que incomplisquen les condicions legalment establertes per instal·lar-los.

d) Tirar fem o qualsevol altre tipus de residu fora de les zones establides a l'efecte.

e) El llançament de coets, globus o artefactes de qualsevol classe que continguen foc, o puguen produir-ho, fora dels emplaçaments autoritzats en el Registre d'emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestalf) Cremar marges de cultius o de restes agrícoles o forestals durant el període comprés entre l'1 de juliol i el 30 de setembre.g) La crema de canyars, canyissos o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus durant el període comprés entre l'1 de juliol i el 30 de setembre.

2. Els períodes indicats a l'apartat anterior podran ser modificats per la direcció general competent segons les condicions de perill d'incendi.»Article 2 Es modifica l'article 146, que queda redactat de la manera següent:

«1. Les accions o activitats que, inclús estant restringides dins de l'àmbit d'aplicació d'aquest reglament, podran realitzar-se amb l'autorització prèvia en els supòsits de les lletres a) a f), i declaració de responsable amb l'autorització prèvia de l'emplaçament en el supòsit de la lletra g), són les següents:

a) Emmagatzematge, transport o utilització de material inflamable o explosiu.

b) Operacions de destil·lació de plantes aromàtiques.

c) Utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d'explosió, aparells de soldadura, etc., inclosos els pertanyents a maquetes dirigides per radiocontrol.

d) Acumulació i emmagatzematge de fusta, llenya i qualsevol tipus de residu agrícola o forestal.

e) La crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals fora del període comprés entre l'1 de juliol i el 30 de setembre.f) La crema de canyars, canyissers o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus, fora del període comprés entre l'1 de juliol i el 30 de setembre.

g) L'ús festivorecreatiu del foc amb caràcter excepcional en el desenvolupament de celebracions de festes locals o d'arrelada tradició cultural, en les quals s'utilitzen artificis de pirotècnia, encesa de fogueres, o s'utilitzen dispositius o equipaments que usen foc, destinats a cuinar o a il·luminació.

Als efectes del que disposa aquesta lletra, s'entén per festes locals o d'arrelada tradició cultural les declarades com a festes d'interés turístic de la Comunitat Valenciana, en virtut del que estableix el Decret 119/2006, de 28 de juliol, regulador de les declaracions de festes, itineraris, publicacions i obres audiovisuals d'interés turístic de la comunitat valenciana, les declarades d'interés turístic per l'Estat en el marc de les seues competències, així com les inscrites en l'Inventari General de Patrimoni de la Comunitat Valenciana, o en altres inventaris sectorials de béns immaterials no inclosos en l'Inventari General de Patrimoni de la Comunitat Valenciana, ambdós gestionats per la conselleria competent en matèria de cultura, en virtut d'allò establit en la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del patrimoni cultural valencià, i en el Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local.

2. Els períodes indicats en l'apartat anterior podran ser modificats per la direcció general competent en funció de les condicions de perill d'incendi.»ANNEX II

Normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'ús festivorecreatiu del foc en sòl forestal, contigu o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.Article 1. Procediment d'autorització de l'emplaçament per a la celebració de festes locals o d'arrelada tradició cultural que puguen usar foc o artefactes pirotècnics en sòl forestal, contigu o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal

1. L'ajuntament remetrà a la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals, l'emplaçament proposat per a la realització de l'esdeveniment de què es tracte.

En la sol·licitud s'indicarà la ubicació exacta de l'emplaçament (carrer, plaça, paratge,…), coordenades UTM, cartografia específica i la proposta de mesures preventives que se li apliquen, seguint les prescripcions que a l'efecte s'estableixen en el plec general descrit en l'annex.Si es pretén que l'emplaçament a autoritzar puga ser susceptible d'acollir celebracions de distinta índole, la sol·licitud d'autorització haurà de contemplar les característiques i mesures de prevenció per a cadascuna.

2. Les sol·licituds hauran de presentar-se amb antelació mínima de dos mesos, prèvia a la celebració de l'acte, i hauran de comptar amb l'aprovació en el ple municipal.

3. Una vegada que la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals en faça la verificació com a zona apta i haja informat favorablement l'emplaçament en què es desenvoluparà l'esdeveniment (o esdeveniments), amb les mesures precautòries establides, serà autoritzat pel director territorial en el termini d'un mes. Aquest, al seu torn, ho comunicarà a la direcció general amb competències en prevenció d'incendis forestals per a la seua inscripció en el «Registre d'emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics en sòl forestal, contigu o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal».4. Si l'ajuntament sol·licitant de l'autorització no rebera contestació per escrit en el termini d'un mes, s'entendrà desestimada per silenci negatiu, de conformitat amb el que estableix l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. En les sol·licituds d'actes a realitzar en terrenys que no siguen d'ús públic s'haurà de presentar, junt amb la documentació indicada en l'apartat 1 d'aquest article, l'autorització del titular del terreny on es produïsca l'esdeveniment.

6. Sempre que es vagen a canviar les característiques de l'acte en qüestió, s'haurà de sol·licitar una revisió de l'autorització per a ajustar les mesures de prevenció a la nova situació. Així mateix, els condicionants podran ser canviats d'ofici per part de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis, quan es considere que les condicions de risc de la massa forestal circumdant hagen canviat. En ambdós casos es comunicarà a l'ajuntament de forma fefaent i es modificarà en el registre.Article 2. Declaració responsable cada vegada que es vaja a realitzar l'esdeveniment

1. Els esdeveniments previstos en emplaçaments autoritzats i registrats, només precisaran d'una declaració responsable per part de l'ajuntament a la direcció territorial corresponent de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals, cada vegada que es vaja a desenvolupar, amb un mes d'antelació a la data de realització efectiva de l'esdeveniment, en els termes que preveu l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. En tot cas, l'esdeveniment en qüestió estarà vigilat en tot moment per l'autoritat municipal competent o per aquelles persones físiques o jurídiques o de qualsevol altre tipus d'entitat que hagen sigut nomenades com a part de l'organització de l'esdeveniment.

3. L'ajuntament haurà de garantir, una vegada finalitzat l'esdeveniment, que s'ha supervisat la zona forestal circumdant o amb possibilitat de ser afectada pel radi d'abast dels artificis pirotècnics, fogueres o qualsevol altre dispositiu d'ignició utilitzat, i verificarà que no hi ha risc d'incendi.

Per a això, l'autoritat competent alçarà acta de comprovació on s'explicite el tipus d'inspecció realitzada i els fets constatats, certificant que no hi ha risc d'incendi. L'acta s'enviarà a la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals.4. L'ajuntament disposarà d''una assegurança de responsabilitat civil especifica que atorgue cobertura al risc generat per l'esdeveniment concret.Article 3. Limitació dels efectes de l'autorització

1. En tot cas, els dies de preemergència nivell 3 totes les autoritzacions i declaracions responsables no tindran efecte.

2. En funció de les característiques de l'esdeveniment o de la seua proximitat a masses forestals de major risc, el condicionat de l'autorització d'emplaçament podrà establir que exclusivament podran realitzar-se aqueixos esdeveniments quan el nivell preemergència declarat no passe del nivell 1.Article 4. Registre d'emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics excepcionalment en sòl forestal, contigu o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal

1. Òrgan competent. El Registre d'emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics excepcionalment en sòl contigu o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal (d'ara endavant Registre d'emplaçaments), s'adscriu a la conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, corresponent-ne la gestió al centre directiu amb atribucions en matèria de prevenció d'incendis forestals.2. Procediment d'inscripció en el Registre d'emplaçaments

a) Per a la inscripció en el Registre d'emplaçaments l'ajuntament haurà de presentar la sol·licitud d'autorització de l'emplaçament a la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals, per via telemàtica, subscrita per la persona que ostente la representació legal de l'entitat, de conformitat amb el que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 2 d'aquest decret.

b) Realitzada la sol·licitud telemàticament, una vegada s'haja atorgat l'autorització en els termes que preveu l''article 2 d'aquest decret, es produirà la inscripció automàtica en el Registre.

c) Les modificacions o actualitzacions que hagen de comunicar-se a l'òrgan gestor del registre s'efectuaran igualment de forma telemàtica.

3. Esmena. No obstant el que estableix l'apartat anterior, si rebuda la sol·licitud d'autorització per via telemàtica es comprova que no reuneix els requisits necessaris, o no s'acompanya la documentació que, d'acord amb l'apartat esmentat, resulte exigible, es requerirà l'ajuntament sol·licitant perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la indicació que, si així no ho fera, es declararà el desistiment i l'anul·lació de la inscripció, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes de l'article 21 de la mencionada llei.

4. Naturalesa

a) El Registre d'emplaçaments té naturalesa administrativa i caràcter públic.

b) Les dades del Registre d'emplaçaments estaran sotmeses a la regulació continguda en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, o normes que les substituïsquen.5. Contingut. El Registre d'emplaçaments contindrà tots les dades consignades en la sol·licitud d'autorització regulada en l'article 2 d'aquest decret, sent públiques les següents:

a) Denominació del municipi sol·licitant

b) Adreça postal i adreça de correu electrònic, telèfon i fax de l'entitat inscrita.

c) Responsable de l'ajuntament i persona de contacte.

d) Ubicació exacta de l'emplaçament (carrer, plaça, paratge…) i/o descripció de l'itinerari a recórrer (ruta, distància…), coordenades UTM i cartografia de la ubicació, i/o ruta on es desenvolupà l'esdeveniment.e) Descripció detallada de l'esdeveniment a desenvolupar (tipus d'esdeveniment, participants, elements i components a utilitzar per al seu desenvolupament…).

f) Enumeració explícita de les mesures de prevenció d'incendis forestals a executar en el seu desenvolupament, sense que siga prou la remissió a normes genèriques.

6. Efectes de la inscripció. La inscripció en el Registre d'emplaçaments habilitarà els ajuntaments per al desenvolupament dels esdeveniments associats a tals ubicacions, i exclusivament per als previstos en el plec general descrit en l'annex.

7. Manteniment i actualització del registre

a) La inscripció en el Registre d'emplaçaments es mantindrà mentre l'ajuntament promotor no manifeste el contrari, continue vigent l'autorització i es mantinguen els requisits que van donar lloc a la seua inscripció.

b) Qualsevol variació en les dades inscrites haurà de ser objecte de comunicació, via telemàtica, a l'òrgan gestor del registre, per a la seua actualització.

8. Cancel·lació de la inscripció. La cancel·lació de la inscripció podrà acordar-se per alguna de les causes següents:

a) A sol·licitud expressa de l'ajuntament.

b) Per Resolució motivada de la direcció general amb competències en matèria de prevenció d'incendis, prèvia instrucció del corresponent expedient, amb audiència del municipi interessat, de conformitat amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan hi concórrega alguna de les causes següents:

1) La falsedat o inexactitud constatades en les dades subministrades.

2) La modificació de les dades de l'emplaçament inscrit sense haver-ho comunicat preceptivament a l'òrgan competent per a la gestió del registre.

3) L'incompliment sobrevingut dels requisits necessaris per a poder ser inscrit (llançament de coets, realització de fogueres, fora d'allò que s'ha preceptuat per a fer-ho en l'autorització).

9. Inspecció i vigilància. La conselleria competent en matèria de medi ambient, per mitjà dels agents mediambientals o amb l'auxili d'altres agents de l'autoritat, podrà inspeccionar tant els emplaçaments autoritzats com el muntatge i desenvolupament dels esdeveniments associats a aquells, als efectes de comprovar que tot es desenvolupa d'acord amb les condicions establides.

10. Publicitat de les condicions de seguretat. Les corporacions locals hauran de donar publicitat als condicionants de l'autorització.Article 5. Aprovació del plec tècnic de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en usos festius recreatius del foc o artefactes pirotècnics

S'aprova el plec tècnic de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que preceptivament s'han d'adoptar en el desenvolupament de manifestacions festives populars on s'utilitzen artificis de pirotècnia, s'encenguen fogueres, o s'utilitzen dispositius o equipaments que usen foc destinats a il·luminació o a cuinar, que es realitzen en sòl forestal, contigu o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal. El seu contingut queda establit en l'annex III d'aquest decret.

Article 6. Infraccions administratives

La vulneració de les prescripcions contingudes en el present decret i, de manera especial, l'incompliment de les condicions establides en el plec tècnic annex a aquell, tindran la consideració d'incompliment de la normativa de prevenció d'incendis forestals i, en conseqüència, podran ser causa d'infracció administrativa i portarà amb si la imposició de sancions als seus responsables, l'obligació del rescabalament dels danys i indemnitzacions dels perjudicats, i la restauració física dels béns danyats, tot això a l'empara del que disposa la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, i el seu Reglament aprovat pel Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament forestal de la Llei 3/1993, amb independència de les responsabilitats penals, civils o d'un altre ordre en què pogueren incórrer els infractors.ANNEX III

Plec tècnic de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que s'han d'observar en l'ús del foc o d'artefactes pirotècnics en esdeveniments festius recreatius en sòl forestal, contigu o amb una proximitat inferior a 500 metresCapítol I

Disposicions generalsArticle 1. Objecte i àmbit d'actuació

1. És objecte d'aquest plec establir les normes de seguretat per a la prevenció d'incendis forestals que han de regir en l'ús del foc en manifestacions festives populars on s'utilitzen artificis de pirotècnia, fogueres, o s'usen dispositius o equipaments amb foc destinats a l'elaboració d'aliments o a il·luminació que es realitzen en sòl forestal, contigu o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.

Article 2. Obligació de compliment d'aquest plec

En el desenvolupament de manifestacions festives haurà d'observar-se per part dels seus promotors o organitzadors, de l'estricte compliment de les normes arreplegades en aquest plec.

Capítol 2. Normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en el llançament o tir d'artificis pirotècnics, globus o artefactes de qualsevol classe que continguen foc, o puguen produir-ne.

Article 3. Llançament o tir d'artificis pirotècnics, globus o artefactes de qualsevol classe que continguen foc, o puguen produir-ne

1. El llançament o tir d'artificis pirotècnics o artefactes de qualsevol classe que continguen foc, o puguen produir-ne, podrà autoritzar-se excepcionalment a menys de 500 metres de sòl forestal amb motiu de manifestacions festives celebrades de manera habitual en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, exclusivament en els emplaçaments autoritzats a l'efecte, i amb les mesures de seguretat aprovades seguint les normes especificades en aquest plec.

2. El llançament d'artefactes pirotècnics no es podrà autoritzar, en cap cas, en sòl forestal.

3. L'ajuntament disposarà d''una assegurança de responsabilitat civil específica que atorgue cobertura al risc generat per l'esdeveniment concretArticle 4. Condicions de desenvolupament de l'espectacle pirotècnic

1. La determinació de les condicions d'execució de l'espectacle pirotècnic (referides al calibre i altura màxima d'abast dels artificis pirotècnics, restriccions en funció del vent que bufe en el moment del llançament, etc.), es realitzarà en funció de la distància a sòl forestal de l'emplaçament sol·licitat. Per a això es tindran en compte les distàncies de seguretat respecte al públic establides en la Instrucció Tècnica Complementària (ITC) núm. 8, del Reial decret 989/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria que, als efectes de delimitació dels emplaçaments regulats en aquest article, es duplicaran.

2. En tot cas, l'ajuntament disposarà els mitjans de prevenció que, a l'efecte, la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals determine en la corresponent autorització de l'emplaçament, en el corresponent a personal i mitjans d'extinció exigibles.

3. Aquests mitjans seran independents d'aquells que siguen necessaris i que així es determinen per al control de possibles afeccions del foc generat en zona urbana, i aniran a càrrec de l'ajuntament o, si és el cas, del promotor de l'espectacle.Article 5. Utilització de globus de llum, llanternes voladores o altres dispositius semblants

Als efectes d'allò que s'ha regulat en aquest decret, queda totalment prohibida la utilització de globus xinesos, fanalets voladors, globus de llum, espelmes flotants, llanternes voladores o altres dispositius semblants, donat l'elevat nivell de risc que comporta una flama sense direcció ni cap control, a mercé del vent, i que pot allunyar-se i caure en una zona forestal o en qualsevol altre lloc susceptible d'iniciar un incendi forestal.

Capítol 3. Normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en altres usos festius del foc, com celebració de festes locals d'arrelada tradició popular on es realitzen fogueres, així com la utilització d'altres dispositius o equipaments de combustió destinats a cuinar o a la il·luminacióArticle 6. Ús del foc en la celebració de festes locals, d'arrelada tradició popular, on la foguera per a recreació o oci és l'element central de la festa

1. Com a norma general, les fogueres no hauran de situar-se a una distància inferior a 100 metres de terreny forestal.

2. Si la foguera es troba pròxima a zones que presenten risc d'incendi per les seues característiques o disposició de continuïtat amb terreny forestal, el seu promotor/organitzador realitzarà tasques prèvies de desbrossament, esporgada i eliminació de residus en la zona, amb una setmana d'antelació a la seua realització efectiva. Treballs que seran supervisats i verificats per la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals.

3. Les restes provinents d'aquests treballs no podran quedar acumulades en la zona que presente risc d'incendi, ni en zones adjacents. Hauran de ser retirades, a fi de no deixar material combustible en aqueixa faixa de seguretat. S'eliminarà de la zona qualsevol material inflamable que poguera propagar el foc.

4. No podran situar-se davall esteses elèctriques o telefòniques, arbres, ni prop de vehicles. La contornada immediata a aquella no podran albergar cap local que emmagatzeme productes inflamables.

5. En tot cas, l'ajuntament disposarà els mitjans de prevenció que, en el corresponent a personal i mitjans d'extinció exigibles a l'efecte, la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals determine en la corresponent autorització de l'emplaçament.

6. Aquests mitjans seran independents d'aquells que siguen necessaris i que així es determinen per al control de possibles afeccions del foc generat en zona urbana, i aniran a càrrec de l'ajuntament o, si és el cas, del promotor de l'espectacle.

7. L'ajuntament disposarà d''una assegurança de responsabilitat civil específica que atorgue cobertura al risc generat per l'esdeveniment concret.

8. Finalitzat l'esdeveniment s'apagaran la totalitat dels focs amb aigua i arena, cuidant sobretot que no quede cap tipus de caliu. No es podrà abandonar la foguera fins que no estiga completament apagada, amb les cendres a temperatura ambient i sense expulsió de fums.9. No es podran utilitzar com a combustible materials lleugers com cartó, paper, plàstics o altres que puguen desprendre's de la foguera amb el vent, ni tampoc material que puga provocar explosions.Article 7. Festes locals amb tradició d'encendre foc amb l'única finalitat de cuinar o calfar-se en el sòl o per mitjà de dispositius o equipaments de combustió com barbacoes i altres utensilis generadors de calor o foc

1. L'article 145.b del reglament de la Llei Forestal exclou de la prohibició d'encendre foc amb l'única finalitat de cuinar o calfar-se, si es realitza en llocs preparats o autoritzats a l'efecte. En aquest article es regulen les condicions per a l'autorització excepcional d'aquests esdeveniments d'arrelada tradició en llocs on no existisquen instal·lacions preparades a l'efecte.

2. En el cas de concursos o festes amb elaboració de paelles o torrades familiars, paelles gegants i la resta de celebracions que es realitzen directament en el sòl, no es podran dur a terme, com a norma general, a menys de 100 metres de sòl forestal.

3. No podrà situar-se davall esteses elèctriques o telefòniques, arbres, ni prop de vehicles. La contornada immediata a aquella no podran albergar cap local que emmagatzeme productes inflamables.

4. En tot cas, l'ajuntament disposarà els mitjans de prevenció que, en el corresponent a personal i mitjans d'extinció exigibles a l'efecte, la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals determine en la corresponent autorització de l'emplaçament.

5. Aquests mitjans seran independents d'aquells que siguen necessaris i que així es determinen per al control de possibles afeccions del foc generat en zona urbana, i aniran a càrrec de l'ajuntament o, si és el cas, del promotor de l'espectacle.

6. L'ajuntament disposarà d''una assegurança de responsabilitat civil especifique que atorgue cobertura al risc generat per l'esdeveniment concret.

7. Una vegada finalitzats els actes s'apagaran la totalitat dels focs amb aigua i arena, cuidant sobretot que no quede cap tipus de caliu. No es podrà abandonar les fogueres fins que no estiguen completament apagades, sense expulsió de fums i amb les cendres a temperatura ambient.8. No es podran utilitzar com a combustible materials lleugers com cartó, paper, plàstics o altres que puguen desprendre's de la foguera amb el vent, ni tampoc material que puga provocar explosions.