DECRET 190/2016, de 16 de desembre, del Consell, pel qual es regula el Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 7942 de 22.12.2016
Número identificador:  2016/10368
Referència Base de Dades:  009634/2016
 DECRET 190/2016, de 16 de desembre, del Consell, pel qual es regula el Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. [2016/10368]

ÍNDEXPreàmbul

Article 1. Objecte, naturalesa jurídica i finalitat

Article 2. Funcions

Article 3. Composició i estructura

Article 4. El Ple

Article 5. La Presidència

Article 6. La Vicepresidència

Article 7. La Secretaria

Article 8. Les vocalies

Article 9. Nomenament de les vocalies

Article 10. Composició de les vocalies en representació de les entitats ciutadanes

Article 11. Presentació de candidatures

Article 12. Criteris de selecció de candidatures

Article 13. Elecció de representants

Article 14. Cessament en les vocalies

Article 15. Comissions tècniques i grups de treball

Article 16. Mitjans personals i materials

Disposicions addicionals

Primera. Incidència econòmica en la dotació de despeses

Segona. Habilitació normativa

Disposició transitòria

Única. Vocals del Consell de Ciutadania de la Comunitat ValencianaDisposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Disposicions finals

Primera. Supletorietat

Segona. Entrada en vigor

PREÀMBULLa Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana estableix, en el seu títol V, el règim jurídic regulador de la participació ciutadana, amb l'objecte de promoure i fomentar la participació, tant individual com col·lectiva, en els assumptes públics, regulant les relacions de la Generalitat amb la ciutadania i amb les organitzacions i entitats que conformen la societat civil de la Comunitat Valenciana.

En l'article 49 de l'esmentada norma es crea el Consell de Participació Ciutadana, com a òrgan consultiu de l'administració de la Generalitat, amb la finalitat d'impulsar la trobada entre la Generalitat, la societat civil i la ciutadania, facilitant la seua comunicació i remetent a un posterior desplegament reglamentari la seua organització i règim de funcionament.

És per tant necessari configurar el Consell de Participació Ciutadana, com a òrgan col·legiat, i com un autèntic espai de debat i col·laboració del conjunt de les institucions i entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, a fi que estes debaten i intercanvien parers sobre el disseny de les polítiques públiques de la Generalitat. S'inicia així un nou camí cap a la democràcia deliberativa que entén que la millor decisió sempre és la dialogada, fruit de l'argumentació pública que utilitza el coneixement per a convèncer i no fuig, sinó que busca el contrast de la diversitat i la crítica creuada i que, per tant, avança cap a la codecisió en aquells àmbits en què hi ha experiències madures, consolidades i organitzades de la societat civil.

Això comporta la necessitat d'introduir diversos elements, com l'exigència d'igualtat de gènere, la sensibilitat pels equilibris territorials i la diversitat d'àmbits d'actuació en la composició de l'òrgan, a fi de trobar un contrapès entre representants de les institucions públiques, consells preexistents i representants de la societat civil, així com l'establiment d'una estructura de funcionament més àgil amb la possibilitat de la creació de comissions tècniques i grups de treball.Per tot això, d'acord amb el que estableixen els articles 18.f, 28.c i 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 16 de desembre de 2016

DECRETEArticle 1. Objecte, naturalesa jurídica i finalitat

1. És objecte d'aquest decret regular el Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant, Consell de Participació Ciutadana).

2. D'acord amb el que estableix l'article 49 de la Llei 2/2015, el Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana es configura com un òrgan consultiu de l'administració de la Generalitat i com a espai de debat en matèria de participació cívica, i està adscrit a la conselleria competent en matèria de participació ciutadana.3. El Consell de Participació Ciutadana té com a finalitat:

a) Propiciar el reconeixement i la visibilitat dels moviments associatius més rellevants, possibilitant la seua formació.

b) Impulsar la trobada entre l'administració de la Generalitat, la societat civil i la ciutadania, facilitant la seua comunicació.

c) Propiciar la convergència d'organismes que agrupen diverses fórmules participatives i el camí d'iniciatives i experiències.

d) Afavorir la democràcia deliberativa i participativa així com la codecisió en els àmbits en què siga possible.

e) Millorar la transparència i el govern obert, i una democràcia de qualitat en l'àmbit de la Generalitat.Article 2. Funcions

1. Són funcions del Consell de Participació Ciutadana:

a) Assessorar al Consell sobre les línies generals, objectius i iniciatives específiques que desenvolupe en matèria de participació ciutadana.

b) Elaborar informes, propostes i recomanacions per a la millora de les polítiques públiques de la Generalitat en matèria de participació i foment de l'associacionisme.

c) Informar aquells projectes normatius que la Generalitat promoga en matèria de participació ciutadana i foment de l'associacionisme. Els informes del Consell de Participació Ciutadana seran de caràcter facultatiu i no vinculants.

d) Avaluar l'execució de polítiques que es desenvolupen en matèria de participació ciutadana i foment de l'associacionisme.

e) Debatre, preparar i proposar a la conselleria competent en matèria de participació ciutadana projectes normatius en matèria de participació ciutadana i foment de l'associacionisme.

f) Col·laborar en el disseny i execució d'actuacions per a fomentar la participació i l'enfortiment del teixit associatiu.

g) Establir vies de col·laboració amb altres òrgans de participació de la ciutadania existents en l'Estat espanyol i la Unió Europea.h) Crear les comissions tècniques i grups de treball que estime necessàries per a la realització de les funcions assignades.

2. Les propostes, acords, informes o recomanacions dels òrgans del Consell de Participació Ciutadana es canalitzaran per la persona titular de la Presidència a través del centre directiu de la Generalitat competent en matèria de participació ciutadana.Article 3. Composició i estructura

1. Són òrgans del Consell de Participació Ciutadana:

a) La Presidència.

b) La Vicepresidència

c) El Ple.

d) La Secretaria.

2. En la composició del Consell s'haurà de garantir el principi de representació equilibrada entre dones i homes, i el principi de territorialitat.Article 4. El Ple

1. El Ple del Consell de Participació Ciutadana, integrat per la Presidència, la Vicepresidència i les vocalies, a més d'una Secretaria, és l'òrgan superior de decisió i de formació de la voluntat del Consell, a què se li atribueixen les funcions establides en l'article 2.1 d'aquest decret.2. El Ple es reunirà en sessió ordinària, almenys, tres vegades a l'any. Les convocatòries les efectuarà la Presidència amb un mínim de set dies hàbils d'antelació, i fixarà necessàriament l'ordre del dia, l'hora i el lloc de celebració. La persona titular de la Presidència pot convocar els membres del Consell de Participació Ciutadana per a realitzar reunions extraordinàries sempre que ho estime necessari o convenient i, en tot cas, a petició d'un nombre de vocals del Consell de Participació Ciutadana que represente com a mínim un terç de la totalitat dels membres.3. Les reunions del Ple podran celebrar-se per mitjans electrònics, sempre que s'assegure la identitat dels membres o dels i de les seues suplents, el contingut de les seues manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre les persones participants en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre altres, es consideraran inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències. Els equips i programes utilitzats per a la celebració de la sessió en aquesta modalitat seran definits en coordinació amb l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions de la Generalitat. La Secretaria del Consell de Participació Ciutadana adoptarà les mesures pertinents per a garantir la unitat de l'acte.

4. Per a la vàlida constitució del Ple, inclosa la sessió constituent, serà necessària la presència de les persones titulars de la Presidència o de qui la substituïsca, de la Secretaria i de la meitat, almenys, dels seus membres.

5. Podran assistir a les sessions del Ple del Consell de Participació Ciutadana, amb veu però sense vot, aquelles persones a títol individual o en representació d'institucions que la Presidència del Consell de Participació Ciutadana considere oportú que assistisquen per la seua competència o el seu especial coneixement dels assumptes a tractar.

6. Per a l'adopció d'acords serà suficient la majoria simple dels vots dels membres assistents, dirimint els empats el vot de qualitat de la Presidència del Consell de Participació Ciutadana. El vot serà individual, i pot ser a més ser secret quan ho sol·licite qualsevol dels membres assistents o així ho acorde la Presidència. La persona que ostente la Secretaria no tindrà dret de vot.Article 5. La Presidència

1. La Presidència, que correspondrà a la persona titular de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana.

2. La Presidència del Consell de Participació Ciutadana exercirà les funcions següents:

a) Ostentar la representació del Consell de Participació Ciutadana.b) Acordar les convocatòries de les sessions ordinàries i extraordinàries, així com la fixació de l'ordre del dia.

c) Presidir i alçar les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i dirimir els empats en les votacions amb el seu vot de qualitat.

d) Totes les altres que se li assignen per aquest decret o en les normes de funcionament intern.

3. En casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, la presidència serà exercida per la persona que exercisca la Vicepresidència i, a falta d'això, pel vocal o la vocal representant de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana.Article 6. La Vicepresidència

La Vicepresidència correspondrà a la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de participació ciutadana. En aquells supòsits en què orgànicament no s'haguera determinat la figura de la secretaria autonòmica, la vicepresidència serà designada per la Presidència entre els alts càrrecs de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana.Article 7. La Secretaria

1. Exercirà la Secretaria un funcionari o funcionària del centre directiu competent en matèria de participació ciutadana, amb el nivell de cap de servei o superior, anomenat a aquest efecte per la Presidència del Consell de Participació Ciutadana, amb veu però sense vot.

2. Són funcions de la Secretaria:

a) Estendre les actes de les sessions del Ple, autoritzades amb la seua firma i el vistiplau de la Presidència, i donar el curs corresponent als acords que s'adopten.

b) Custodiar la documentació del Consell de Participació Ciutadana.c) Lliurar certificacions d'actes i acords.

d) Totes les altres que siguen inherents a la condició de secretari o secretària, d'acord amb la legislació sobre règim dels òrgans col·legiats de les administracions públiques.Article 8. Les vocalies

1. Seran vocals del Consell de Participació Ciutadana:

a) Una persona a proposta de qui siga titular de cada un dels departaments del Consell en què s'estructura l'administració de la Generalitat, amb rang no inferior a director o directora general. Representarà a la conselleria competent en matèria de participació ciutadana la persona titular de la direcció general competent en matèria de participació ciutadana.

b) Una persona a proposta de la Conferència de Rectors de les universitats públiques valencianes.

c) Una persona a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

d) Una persona a proposta de cada una de les diputacions provincials de la Comunitat Valenciana.

e) Una persona a proposta del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.

f) Una persona a proposta del Consell Valencià de Cultura.

g) Una persona a proposta del Consell Valencià de Cooperació.

h) Una persona a proposta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

i) Una persona a proposta del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.

j) Una persona a proposta del Consell de Centres Valencians en l'Exterior.

k) Una persona a proposta del Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

l) Una persona a proposta del Consell Valencià de la Dona.

m) Una persona a proposta del Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient.

n) Una persona a proposta del Consell Valencià de Persones Majors.o) Una persona a proposta del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana.

p) Una persona a proposta de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana.

q) Un nombre de persones no inferior al nombre de membres del Consell de Participació Ciutadana resultant de la suma dels mencionats en els articles 5, 6 i 8.1.a, en representació d'entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el procediment establit en els articles de l'11 al 13.

2. Amb la finalitat de què l'assistència a les reunions del Consell no supose una càrrega econòmica per a les persones designades per a les vocalies establides en les lletres compreses entre la e i la q de l'apartat 1 del present article, o per a les entitats ciutadanes a què representen, podran abonar-se amb càrrec al pressupost del centre directiu competent en matèria de participació ciutadana, sense que en cap cas supose un increment de la dotació anual inicial pressupostària, les despeses de desplaçament generats per la participació d'aquestes vocalies a les reunions del Consell de Participació Ciutadana.Només s'abonaran les despeses derivades de desplaçaments iguals o superiors a 30 quilòmetres del lloc de celebració de la reunió. L'import de la indemnització a percebre serà el de les despeses justificades documentalment. Si el mitjà de transport utilitzat és el vehicle propi, l'import de la indemnització serà el que resulte d'aplicar als quilòmetres recorreguts les quanties que en cada moment es fixen en la normativa aplicable a l'administració de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.Article 9. Nomenament de les vocalies

1. Les persones vocals del Consell de Participació Ciutadana es nomenen, a proposta de les seues respectives organitzacions o entitats, per la Presidència d'aquest. Per a garantir la paritat de la composició de l'òrgan, les organitzacions o entitats que formen part del Consell hauran de proposar dos representants, un home i una dona. La direcció general competent en matèria de participació ciutadana designarà, per sorteig, les entitats la vocalia de les quals serà ostentada per una dona, de manera que s'aconseguisca la paritat en el Consell de Participació Ciutadana.2. Les vocalies dels òrgans col·legiats relacionats a l'article 8 garantiran que els nomenaments dels seus representants procediran sempre de l'àmbit social, és a dir, pertanyents al teixit associatiu.

3. Les vocalies a què es refereix l'article 8, apartat 1, lletra q, seran proposades per la persona titular de la direcció general competent en matèria de participació ciutadana, d'acord amb el procediment establit en els articles de l'11 al 13, i nomenades per la Presidència del Consell de Participació Ciutadana.Article 10. Composició de les vocalies en representació de les entitats ciutadanes

El conjunt de les vocalies ostentades per representants d'entitats ciutadanes donarà resposta a la riquesa i diversitat del teixit associatiu valencià. Com a mínim, es designarà com a vocal, a un o una representant d'entitats que desenvolupen la seua activitat associativa en els següents àmbits sectorials:

1. Associacions veïnals: federacions, confederacions i associacions de defensa dels drets de veïns i veïnes.

2. Cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.

3. Entitats solidàries de voluntariat.

4. Coordinadores i organitzacions de defensa dels drets de les dones en els àmbits públics i privats.

5. Coordinadores i organitzacions per la defensa dels drets dels col·lectius LGTBI i la diversitat sexual.

6. Plataformes i organitzacions en defensa del territori i el medi ambient, i el patrimoni cultural.

7. Organitzacions i associacions de defensa i promoció dels drets de les persones amb diversitat funcional.

8. Organitzacions i associacions d'atenció a persones amb problemes de salut que treballen per la millora de la qualitat de vida de les persones afectades i l'entorn familiar i social.

9. Entitats i organitzacions per la defensa dels drets de les persones immigrants, refugiades o les minories ètniques.

10. Entitats i organitzacions ciutadanes d'orientació confessional.

Article 11. Presentació de candidatures

Les entitats que desitgen formar part del Consell de Participació Ciutadana hauran de presentar la seua candidatura de conformitat amb les instruccions següents:

La candidatura podrà estar formada per una o dues organitzacions de manera conjunta i es presentarà a través d'un procediment telemàtic disponible en la pàgina web de la direcció general competent en matèria de participació ciutadana. Així mateix, tant el procediment i, per tant, els models de sol·licitud i una altra documentació a aportar, seran publicats en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es/.

L'òrgan de govern de cada entitat deurà, mitjançant un acord, autoritzar la presentació de la candidatura, designant les persones que formaran part de la mateixa.

Les candidatures inclouran el nom de dues persones, un home i una dona, als efectes de garantir el principi de paritat de gènere en la composició del Consell de Participació Ciutadana. En el cas que la candidatura siga conjunta, cada una de les organitzacions designarà a una de les dues persones garantint sempre el principi anteriorment citat.

Les candidatures es presentaran avalades per altres entitats, federacions, confederacions o plataformes cíviques. Els avals es formalitzaran mitjançant un acord de l'òrgan de govern de l'entitat avaladora on conste manifestació expressa de prestar el seu suport a la corresponent candidatura, així com la informació següent: finalitat o objecte de l'entitat avaladora i àmbit territorial d'actuació.

El termini per a presentar les candidatures serà d'un mes natural, a partir de l'habilitació del procediment telemàtic de presentació de candidatures en la web de conselleria competent en matèria de participació ciutadana.Article 12. Criteris de selecció de candidatures

1. La persona titular de la direcció general competent en matèria de participació ciutadana seleccionarà les entitats ciutadanes que formaran part del Consell de Participació Ciutadana en representació del teixit associatiu atenent als principis de diversitat i representativitat sectorial i territorial. La decisió raonada es farà pública en el portal de Transparència de la Generalitat, «gva Oberta», en un termini màxim de 15 dies després de la finalització del termini de presentació de candidatures.Com a mínim, es designarà com a vocal a una persona representant d'entitats que desenvolupen la seua activitat en cada un dels àmbits sectorials enumerats en l'article 10.

2. Es tindrà en compte la incidència de l'acció de l'entitat que presenta la candidatura, en un o més dels àmbits d'actuació definits. El sistema d'avals permetrà avaluar el reconeixement i representativitat de l'organització candidata.

3. La diversitat territorial es tindrà en compte a l'hora de fer la selecció de manera que les tres províncies hauran d'estar representades, a través d'entitats d'àmbit territorial supramunicipal (comarcal, provincial, autonòmic).Article 13. Elecció de representants

1. Després de la selecció de les candidatures que formaran part del Consell de Participació Ciutadana, la direcció general competent en matèria de participació ciutadana designarà per sorteig les entitats la vocalia de les quals serà ostentada per una dona, a fi de complir amb el principi de paritat de gènere en la composició del Consell de Participació Ciutadana.

2. La persona titular de la direcció general competent en matèria de participació ciutadana elevarà proposta a la Presidència del Consell de Participació Ciutadana, que procedirà al nomenament de les persones que ostentaran les vocalies titulars i suplents en representació de les entitats ciutadanes.

3. Per cada vocal titular del Consell de Participació Ciutadana, pot ser nomenada una persona en qualitat de suplent. La duració del mandat de les vocalies serà de tres anys, renovable per un període de la mateixa duració. En els casos en què existisquen vocalies que formen part del Consell de Participació Ciutadana per raó del seu càrrec, la seua condició de vocal s'ostentarà mentre es mantinguen en el càrrec pel qual foren designats o designades.Article 14. Cessament en les vocalies

El cessament de les persones que ostenten les vocalies podrà produir-se per alguna de les causes següents:

1. Per l'expiració del termini del seu mandat.

2. Per cessament en el càrrec per raó del qual es va efectuar el nomenament.

3. Per voluntat pròpia.

4. Per dissolució de l'entitat a què representen.

5. Per tres absències consecutives i injustificades a les sessions del Ple, apreciada per la Secretaria del Consell de Participació Ciutadana i acordada pel Ple per majoria absoluta.

6. Per defunció o incapacitat declarada judicialment.Article 15. Comissions tècniques i grups de treball

El Ple del Consell podrà crear comissions tècniques i grups de treball amb l'estructura, composició i funcions que es determinen al reglament de funcionament intern que s'aprove pel propi Consell de Participació Ciutadana. Les comissions i grups de treball que es creen poden tindre caràcter permanent o poden crear-se per al tractament de qüestions específiques. Als grups de treball podrà incorporar-se personal funcionari de l'administració de la Generalitat o altres persones expertes en les matèries que es tracten.Article 16. Mitjans personals i materials

El centre directiu que ostente la competència en matèria de participació ciutadana facilitarà al Consell de Participació Ciutadana els mitjans personals i materials necessaris per a l'adequat compliment de les seues funcions.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Incidència econòmica en la dotació de despeses

L'aplicació i desplegament del què disposa aquest decret, no tindrà cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a la Generalitat i, en tot cas, haurà de ser atès amb els mitjans personals i materials de la mateixa.Segona. Habilitació normativa

Es faculta a la persona titular de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana per a dictar els actes i disposicions necessaris per al desenvolupament i l'execució d'aquest decret.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIAÚnica. Vocals del Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana

El mandat de les vocalies del Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana, finalitzarà en la data de constitució del nou Consell de Participació Ciutadana regulat en aquest decret, constitució que haurà de produir-se en el termini de quatre mesos des de l'entrada en vigor d'aquest decret.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

A l'entrada en vigor d'aquest decret queda derogat el títol VI del Decret 76/2009, de 5 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament i execució de la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa aquest decret.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Supletorietat

En allò no previst per aquest decret, el Consell de Participació Ciutadana es regirà per les disposicions que en matèria d'òrgans col·legiats establisca la normativa reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.Segona. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor als vint dies de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 16 de desembre de 2016El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERREREl conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació,

MANUEL ALCARAZ RAMOS