Presidència de la Generalitat. RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2019, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració general de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 8691 de 04.12.2019
Número identificador:  2019/10786
Referència Base de Dades:  010323/2019
 RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2019, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració general de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana. [2019/10786]D'acord amb el que estableix l'article 33 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, modificat per la Llei orgànica 1/2000, de 7 de gener, aquesta direcció general disposa la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'acord que es transcriu com a annex en aquesta resolució.València, 12 de novembre de 2019.– La directora general de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat: Daría Terrádez Salom.

ANNEXAcord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració general de l'Estat - Generalitat en relació amb la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat ValencianaLa Comissió Bilateral de Cooperació Administració general de l'Estat - Generalitat ha adoptat l'acord següent:

1. De conformitat amb les negociacions prèvies celebrades pel grup de treball constituït per mitjà de l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració general de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, totes dues parts consideren solucionada aquesta conformement amb el compromís següent:

a) Respecte a l'apartat 37 de l'annex de la Llei 1/2019, pel qual es modifica la lletra b de l'apartat 1 de l'article 57 de la Llei 5/2014, la comunitat autònoma assumeix el compromís de promoure la corresponent iniciativa legislativa per a modificar-la amb la finalitat d'adaptar-ne el contingut al que s'ha acordat en la lletra a de l'apartat 1 de la Resolució de 12 de març de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració general de l'Estat - Generalitat en relació amb la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (BOE 23.03.2015).b) En relació amb l'apartat 55 de l'annex de la Llei 1/2019, pel qual es modifica l'article 77, apartat 1, i s'afig l'apartat 3 de la Llei 5/2014, el Govern de la comunitat autònoma assumeix el compromís de promoure la corresponent iniciativa legislativa per a modificar la lletra c de l'apartat primer, amb vista a suprimir-ne el paràgraf primer i a redactar-ne el paràgraf segon en els termes següents:

«En sòl urbà, no urbanitzat, inclòs en unitats d'execució per a la transformació urbanística, sense que existisca increment d'aprofitament respecte de l'ordenació vigent, el percentatge d'aprofitament que correspon a l'Administració és del 5 % de l'aprofitament tipus.»Així mateix, en relació amb l'apartat tercer, totes dues parts coincideixen a considerar que aquest s'interpretarà d'acord amb la legislació estatal, de manera que l'ajuntament únicament podrà rescatar les plusvàlues previstes en l'apartat esmentat en els supòsits en els quals les actuacions urbanístiques que es contemplen deriven automàticament de la previsió pel planejament, d'una actuació de dotació.

2. Per raó de l'acord aconseguit, totes dues parts coincideixen a considerar conclosa la controvèrsia plantejada.

3. Comunicar aquest acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l'article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir el present acord en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.