DECRET 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat.



Publicat en:   DOGV núm. 7406 de 19.11.2014
Número identificador:   2014/10620
Referència Base de Dades:   010326/2014
 

2014/10620 DECRET 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat. [2014/10620]

ÍNDEX



Capítol I. Disposicions generals.

Article 1. Objecte.

Article 2. Àmbit d'aplicació.

Article 3. Sistema de Registre Únic.

Capítol II. Atenció a la ciutadania.

Article 4. El sistema d'atenció a la ciutadania.

Article 5. Principis d'atenció ciutadana.

Article 6. Catàleg de procediments de la Generalitat.

Article 7. Caràcter de les informacions emeses.

Capítol III. Modalitats d'atenció ciutadana.

Article 8. Modalitats d'atenció ciutadana.

Article 9. Les oficines PROP.

Article 10. Les oficines PROP pròpies.

Article 11. Les oficines PROP mixtes.

Article 12. Catàleg de servicis a prestar en les oficines PROP.

Article 13. Les oficines especialitzades.

Article 14. El servici 012 de la Generalitat.

Article 15. La Guia PROP Electrònica.

Article 16. Altres servicis i canals d'atenció al ciutadà.

Capítol IV. Oficines de registre presencial.

Article 17. Oficines de registre de l'Administració de la Generalitat.



Article 18. Creació i supressió de les oficines de registre.

Article 19. Funcions de les oficines de registre.

Capítol V. Presentació d'escrits.

Article 20. Llocs de presentació.

Article 21. Efectes de la presentació.

Article 22. Escrits que han de registrar-se.

Article 23. Documents que no requerixen registre.

Capítol VI. Garanties del registre presencial.

Article 24. Assentament dels escrits.

Article 25. Rebuts i còpies segellades.

Article 26. Compulsa de documents.

Disposició addicional primera. Unitats amb funcions de registre existents.

Disposició addicional segona. Normalització de sol·licituds.

Disposició addicional tercera. Oficines de registre en entitats de dret públic.

Disposició addicional quarta. Registre en procediments tributaris.



Disposició addicional quinta. Registre en procediments de contractes del sector públic

Disposició addicional sexta. Registre electrònic de la Generalitat.

Disposició addicional sèptima. Dades obertes.

Disposició addicional octava. Aplicació informàtica corporativa.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Disposició final primera. Autorització per al desplegament del decret.

Disposició final segona. Directrius de funcionament.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.





PREÀMBUL



L'atenció a la ciutadania en les seues distintes modalitats, presencial, telefònica i electrònica, ha sigut sempre una prioritat del Consell; prova d'això és la posada en marxa de les oficines PROP, que han suposat una nova visió de la relació amb els ciutadans i ciutadanes, amb el criteri d'acostar-los cada vegada mes l'Administració, facilitant una informació fiable i personalitzada; el telèfon 012 d'atenció telefònica i la Guia PROP Electrònica.

La marca PROP s'ha materialitzat tant en un sistema d'informació a través d'Internet, com en una xarxa d'oficines geogràficament distribuïdes al llarg de la Comunitat Valenciana, reconegudes i valorades per la ciutadania.

D'altra banda, a més de les oficines PROP, les oficines de registre ubicades en distintes dependències constituïxen en molts casos la porta d'entrada de la ciutadania a l'Administració, per la qual cosa és important que el seu sistema d'actuació estiga unificat, evitant disfuncions derivades de la complexitat organitzativa, i que es construïsca un model orientat principalment a satisfer les demandes i expectatives dels ciutadans i ciutadanes que acudixen a les oficines de registre per a iniciar qualsevol procediment.

El Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives de la Generalitat (SIRCA-2) per al període 2013-2015, aprovat pel Consell el 10 de maig de 2013, inclou una línia d'actuació dirigida a millorar l'atenció a la ciutadania, perquè s'entén que una forma evident de reduir les càrregues que suporten tant les empreses com la ciutadania és proporcionar-los una informació adequada a les seues necessitats de la manera més fàcil i ràpida possible. D'esta manera, a l'evitar desplaçaments, reduir temps i evitar errors en la presentació de documents, s'està oferint un servici de qualitat i, al mateix temps, reduint de forma notable les càrregues que tant la ciutadania com les empreses suporten. La nova estructura haurà de garantir el principi de registre «una sola vegada», la disminució al mínim imprescindible del paper, així com permetre l'intercanvi electrònic amb els registres d'altres administracions públiques, d'acord amb les normes tècniques de l'esquema nacional d'interoperabilitat, la qual cosa suposarà una reducció de càrregues important.

En la nostra Administració s'han produït importants canvis, com són la contínua evolució de la relació entre Administració i ciutadania, que demanda nous servicis, la modernització de l'Administració, la posada en marxa de nous canals, així com la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb el consegüent avanç de l'Administració electrònica, tot això exigix l'actualització normativa, tant del Decret 130/1998, de 8 de setembre, del Consell, de registre d'entrada i eixida de sol·licituds, escrits, comunicacions i documents de l'Administració de la Generalitat, com del Decret 131/1998, de 8 de setembre, del Consell, per a l'ordenació del sistema d'informació administratiu al públic. A més, l'experiència acumulada durant estos anys evidencia la necessitat de dotar, tant les oficines d'atenció al ciutadà com les de registre, d'una norma que aclarisca i unifique l'actuació, i facilitar a la ciutadania l'exercici dels drets que tenen reconeguts, amb plenes garanties.



Este decret, en desplegament de la normativa estatal bàsica sobre règim jurídic i procediment administratiu comú, en concret el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, assenta les bases per a facilitar un registre únic de tota la Generalitat, que possibilite una ràpida i fluida comunicació entre totes les oficines de registre i, en un futur, la comunicació per mitjans electrònics entre totes, fent realitat «l'Administració sense paper», tal com es preveu en l'Agenda Digital de la Comunitat Valenciana.



El decret consta de 26 articles, estructurats en sis capítols, huit disposicions addicionals, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

Als efectes d'esta norma, s'utilitza el terme ciutadà en el seu sentit ampli, omnicomprensiu d'ambdós gèneres, seguint la terminologia utilitzada en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics. Així doncs, s'ha d'entendre que el terme ciutadà inclou qualsevol persona física, de gènere masculí o femení, i persones jurídiques que es relacionen, o que siguen susceptibles de relacionar-se, amb les administracions públiques. No obstant això, quan siga possible s'utilitzarà el terme ciutadania, en la seua accepció de conjunt de ciutadans i ciutadanes.

El capítol I regula les disposicions de caràcter general, com l'objecte, l'àmbit d'aplicació i el sistema de Registre Únic. Este últim s'integra en el capítol I perquè establix amb caràcter general el sistema sobre el qual pivota la nova organització dels registres. Este sistema permetrà la interconnexió de totes les oficines de registre entre si, la qual cosa farà possible, en un futur pròxim, l'Administració sense papers.

El capítol II regula el sistema d'atenció a la ciutadania, destacant els principis que la inspiren, tant respecte al tracte dispensat, com al sistema d'atenció i a la qualitat del servici. Els esmentats principis es basen en la cultura corporativa de la Generalitat, definida en l'article 3 del Decret 62/2010, de 16 d'abril, del Consell, pel qual s'establixen els instruments generals del sistema per a la modernització i millora de la qualitat dels servicis públics dels ens, organismes i entitats del sector públic dependents de la Generalitat, que no se cita expressament en la part dispositiva perquè està sent objecte de revisió.

En el capítol III es detallen les modalitats d'atenció ciutadana i es descriuen per primera vegada els distints canals d'atenció presencial, telefònica i electrònica, i es relacionen els servicis que es presten.

El capítol IV es dedica a les oficines de registre presencial, que en l'actualitat són les que reben el major volum d'escrits per al seu registre, i dissenya les característiques que seran comunes a totes estes. A més aporta com a novetat la possibilitat que, quan en una mateixa seu física coincidisquen unes quantes conselleries o delegacions territorials, puguen compartir l'oficina de registre, evitant remissions d'escrits i trasllats innecessaris. També es regula la creació, modificació o supressió de les oficines de registre i es detallen les seues funcions. Quan les oficines PROP disposen d'oficines de registre, els serà aplicable el que disposa este capítol.

El capítol V està dedicat a la presentació d'escrits, apartat que conté importants novetats: incorpora les últimes modificacions de la normativa estatal pel que fa als grans municipis i a les diputacions provincials en què es poden presentar escrits. Establix els efectes de la presentació, tant per a la ciutadania com per als diferents òrgans administratius. Una altra novetat del decret és que aclarix els escrits que poden ser objecte de registre, així com aquells que no han de registrar-se, a fi d'evitar interpretacions diferents davant d'un mateix supòsit, així com desplaçaments innecessaris que suposen una càrrega per a la ciutadania. En esta matèria també s'incorpora una novetat destacable, com és que no seran objecte de registre els escrits i comunicacions internes que es transmeten entre òrgans i unitats pertanyents a un mateix departament de l'Administració de la Generalitat, amb el consegüent estalvi de paper i de temps d'espera.



El capítol VI desplega tot allò que s'ha relacionat amb les garanties jurídiques que oferix el registre, com ara l'assentament dels documents, l'acreditació de la presentació per mitjà de rebuts i còpies segellades, i la compulsa de documents originals per les oficines de registre. Respecte d'això, també s'incorpora una referència als supòsits d'accés a les activitats de servicis, en el cas de documents emesos per una autoritat competent, ja que no s'exigirà la presentació de documents originals o còpies compulsades ni traduccions jurades, excepte en els casos previstos per la normativa comunitària o justificats per motius d'orde públic i de seguretat pública.

Finalment, en les disposicions addicionals, cal assenyalar l'aplicació informàtica corporativa de registre que es desenrotllarà a fi de garantir la coordinació, compatibilitat i coherència del sistema informàtic, que serà obligatòria per a tots els departaments. Finalment, s'inclou una referència a la transparència quan inclou que la Generalitat, a través de la seua pàgina web o portal corporatiu, publicarà informació d'interés, d'una manera estructurada, de manera que puga ser reutilitzada per tercers.

El text es completa amb una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

Per tot això, de conformitat amb el que preveuen els articles 31 i 33 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta del conseller d'Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 14 de novembre de 2014,



DECRETE



CAPÍTOL I

Disposicions generals



Article 1. Objecte

Este decret regula, en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat:



1. L'atenció a la ciutadania.

2. La presentació pels ciutadans i ciutadanes de sol·licituds, escrits i comunicacions (d'ara en avant, escrits), així com dels documents que els acompanyen, dirigits a les administracions públiques.

3. L'ordenació de les oficines de registre.



Article 2. Àmbit d'aplicació

Este decret serà aplicable:

1. A l'Administració de la Generalitat, entenent per tal el conjunt d'òrgans i unitats administratives en què s'estructuren els servicis centrals i perifèrics de la Presidència de la Generalitat i de cada una de les conselleries, així com les entitats autònomes, vinculades o dependents d'esta.

2. Als ciutadans en la seua relació amb les entitats referides en l'apartat anterior.



Article 3. Sistema de Registre Únic

1. Les oficines de registre estaran interconnectades entre si, i constituïxen el sistema de Registre Únic de la Generalitat. El sistema de Registre Únic el componen els registres presencials i, així mateix, integrarà la informació del registre electrònic.

2. El sistema garantirà la constància, en cada assentament que es practique, d'un número, epígraf expressiu de la seua naturalesa, data d'entrada i hora de la seua presentació, identificació de l'interessat, òrgan administratiu remitent i, si és procedent, la persona o òrgan administratiu a què s'envia i, si és el cas, referència al contingut de l'escrit o comunicació que es registra, d'acord amb el que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

3. La coordinació en l'àmbit funcional sobre el mencionat sistema correspon a la conselleria competent en matèria d'atenció al ciutadà, i respecte a l'aplicació informàtica ho serà l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació.

4. Totes les anotacions de registre d'entrada i d'eixida d'escrits es faran en suport informàtic sobre un sistema d'informació únic per al conjunt d'òrgans, servicis i unitats que integren la Generalitat. L'òrgan competent, a fi de garantir la coordinació, compatibilitat i coherència del sistema informàtic, determinarà l'aplicació corporativa de registre d'entrada i eixida, que serà d'ús obligatori per a tots els departaments i entitats incloses en l'àmbit d'aplicació.





CAPÍTOL II

Atenció a la ciutadania



Article 4. El sistema d'atenció a la ciutadania

El sistema d'atenció a la ciutadania comprén el conjunt d'activitats i mitjans que es posen a la seua disposició per a facilitar l'exercici dels seus drets, el compliment de les seues obligacions i l'accés als servicis públics.



Article 5. Principis d'atenció ciutadana

L'atenció a la ciutadania s'ajustarà, amb caràcter general, als principis següents:

1. Respecte al tracte dispensat:

a) Màxim respecte i deferència.

b) Confidencialitat, d'acord amb la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal.

c) Proactivitat, proximitat i empatia amb el ciutadà.

2. Respecte al sistema d'atenció:

a) Eficàcia. El sistema proporcionarà al ciutadà, de forma ràpida i pel canal que trie, la informació que requerisca.

b) Eficiència. El sistema es dissenyarà de manera que es minimitze el gasto de funcionament, sense detriment de la qualitat en la prestació del servici.

c) Integral i multicanal. L'atenció, siga quin siga el canal de comunicació amb el ciutadà, es nodrirà del mateix sistema d'informació, que estarà actualitzat en temps real. L'elecció del canal correspon al ciutadà.



d) Tecnològicament avançat. El sistema d'atenció incorporarà tots aquells avanços tecnològics que puguen redundar en la millora de la qualitat de l'atenció prestada.

3. Respecte a la qualitat del servici:

a) Queixes i suggeriments. Es facilitarà la presentació de queixes i suggeriments, en totes les oficines d'atenció ciutadana, així com a través dels altres canals d'atenció disponibles.

b) Tots els canals d'atenció al ciutadà disposaran d'una carta de servicis, que contindrà els compromisos de qualitat a què s'ajustarà la prestació del servici.



Article 6. Catàleg de procediments de la Generalitat

1. Tots els canals d'atenció al ciutadà facilitaran el catàleg de procediments administratius de la Generalitat i el seu sector públic, creat pel Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

2. Cada departament o organisme haurà de determinar la persona o persones responsables de cada tràmit o procediment que siga de la seua competència i que haja de figurar en l'esmentat catàleg.



Article 7. Caràcter de les informacions emeses

1. Les informacions i orientacions que emeta el sistema d'atenció a la ciutadania seran clares i comprensibles. A més, no originaran drets ni expectatives de dret a favor de les persones sol·licitants ni de tercers, i no podran lesionar drets ni interessos legítims dels interessats o altres persones.

2. La informació facilitada no podrà invocar-se als efectes de la interrupció o suspensió de terminis, caducitat o prescripció, ni servirà d'instrument formal de notificació en l'expedient.



CAPÍTOL III

Modalitats d'atenció ciutadana



Article 8. Modalitats d'atenció ciutadana

1. L'atenció al ciutadà es prestarà de forma presencial i de forma no presencial.

2. L'atenció presencial és la que es realitza en les oficines PROP, en les oficines de registre administratiu de l'Administració de la Generalitat i en les oficines especialitzades. Comprendrà la recepció i orientació, la informació administrativa general o especial de la Generalitat i la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions.

3. L'atenció no presencial es farà a través del servici 012 de la Generalitat, la Guia PROP Electrònica i la resta de canals que proporcionen les tecnologies de la informació i comunicació.



Article 9. Les oficines PROP

1. El conjunt de les oficines PROP constituïx una xarxa d'atenció presencial, distribuïda geogràficament al llarg de la Comunitat Valenciana. Estes oficines podran ser pròpies de la Generalitat o mixtes, per mitjà de la subscripció del corresponent conveni amb les entitats locals.



2. Les oficines PROP dependran funcionalment de la conselleria competent en matèria d'atenció al ciutadà, a qui correspondrà establir el model de funcionament i dictar les instruccions necessàries per a la seua organització.



Article 10. Les oficines PROP pròpies

1. Les oficines PROP pròpies són aquelles en què només s'ubiquen unitats de la Generalitat i que, per tant, els servicis que en estes es presten són exclusivament d'esta administració.

2. La creació, modificació o supressió de les oficines PROP, quan estes siguen pròpies de la Generalitat, s'efectuarà mitjançant una resolució del titular de la conselleria competent en matèria d'atenció al ciutadà. En esta resolució es determinarà l'organització de l'oficina, la seua ubicació física i els servicis que es prestaran als ciutadans.

3. L'horari general d'atenció al públic serà el que s'establix en l'article 19 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell, en la redacció donada pel Decret 68/2012, de 4 de maig, del Consell, pel qual es va modificar el citat Decret 175/2006. A més, es podrà consultar en el portal corporatiu de la Generalitat, a què s'accedix actualment a través de l'adreça ‹www.gva.es›, i en el servici d'informació 012. També estarà indicat en la porta d'entrada de cada una de les oficines.





Article 11. Les oficines PROP mixtes

1. Les oficines PROP mixtes són aquelles compartides per la Generalitat i una entitat local, i s'hi poden, per tant, prestar servicis corresponents a ambdós administracions.

2. La creació de les oficines PROP, quan estes siguen mixtes, es durà a terme per mitjà de la firma d'un conveni amb l'entitat local corresponent. En el mateix s'inclourà: la ubicació física, les obligacions de cada una de les administracions presents en l'oficina i els servicis que es prestaran al ciutadà. La supressió de l'oficina es realitzarà bé per venciment del conveni sense que este siga renovat, bé per denúncia d'alguna de les parts.

3. L'horari general d'atenció al públic serà el que s'establisca en el conveni subscrit, el qual es podrà consultar en el portal corporatiu de la Generalitat i en el servici d'informació 012. També estarà indicat en la porta d'entrada de cada una de les oficines.



Article 12. Catàleg de servicis a prestar en les oficines PROP

1. Cada oficina PROP disposarà d'un catàleg dels servicis que en esta es presten, el qual es mantindrà actualitzat en el portal corporatiu de la Generalitat.

2. En totes les oficines es prestaran, almenys, els servicis següents:



a) Acollir i dirigir els ciutadans a la taula d'atenció corresponent al tema demandat, evitant cues innecessàries.

b) Proporcionar informació general sobre qualsevol tràmit o procediment que puga o haja de fer-se davant de l'Administració de la Generalitat i les seues entitats autònomes, vinculades o dependents; així com sobre les ofertes d'ocupació públic.

c) Subministrar impresos oficials i formularis per a iniciar o realitzar tràmits o procediments, de manera que estos puguen completar-se en una sola visita.

d) Facilitar informació sobre l'organització, competències, adreça, telèfon, fax i correu electrònic de les unitats administratives de la Generalitat, així com sobre els horaris d'atenció i registre de documents.



e) Organitzar, a través d'un sistema informatitzat, l'assignació de torns d'atenció minimitzant el temps d'espera i garantint l'encaminament correcte de les persones a qualsevol de les unitats administratives i, si és el cas, a d'altres administracions, que es troben ubicades en l'oficina.

f) Facilitar als ciutadans, a través del registre d'entrada instal·lat en la mateixa oficina, ja siga propi o concertat amb una entitat local, la presentació i el registre dels documents.

g) Proporcionar un lloc d'autoadministració que permeta consultar el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) o qualsevol consulta web de portals administratius.

h) Oferir el servici de subscripció al Butlletí de Novetats de la Generalitat, que facilita informació de les últimes novetats que es produïsquen en tràmits, servicis i ofertes d'ocupació públic.

i) Enviar al ciutadà, quan ho sol·licite, informació sobre els procediments i les convocatòries d'ocupació pública, per correu electrònic, fax o correu postal, de forma gratuïta.

3. Així mateix, en les oficines PROP on s'ubiquen direccions o servicis territorials de les conselleries de l'Administració de la Generalitat, estes facilitaran la informació i tramitació dels procediments i expedients de la seua competència.

4. Les oficines disposaran d'un servici de cita prèvia, que estarà accessible per al ciutadà directament en les oficines PROP, a través del servici 012 i en el portal corporatiu de la Generalitat.



Article 13. Les oficines especialitzades

1. Als efectes d'este decret, s'entén per oficines especialitzades aquelles que, adscrites a les conselleries corresponents per raó de la matèria, oferixen servicis d'informació i tramitació de servicis públics específics, del seu àmbit competencial, que requerisquen un nivell especialitzat.

2. Els departaments o entitats incloses en l'àmbit d'aplicació del present decret podran tindre oficines o servicis especialitzats en les matèries pròpies de les seues competències, que es regiran per la seua normativa específica o, si no n'hi ha, per les disposicions d'este decret.





Article 14. El servici 012 de la Generalitat

1. El servici 012 centralitza el subministrament d'informació administrativa de l'Administració de la Generalitat i les seues entitats autònomes, vinculades o dependents, en un únic número de telèfon, 012, a través d'un servici de consulta en línia (xat) o qualsevol altre mitjà que les tecnologies proporcionen.

2. L'objectiu principal és oferir al ciutadà una informació completa, fiable i actualitzada, garantint l'absoluta confidencialitat de les consultes que es realitzen, així com de les respostes que s'oferixen. En concret, presta els servicis següents:

a) Transferència de telefonades dels ciutadans a qualsevol de les persones i departaments de l'organització.

b) Informació general sobre qualsevol tràmit o procediment que puga o haja de realitzar-se davant de l'Administració de la Generalitat, així com sobre les ofertes d'ocupació públic.

c) Enviar al ciutadà, quan ho sol·licite, informació sobre els procediments i les convocatòries d'ocupació pública, per correu electrònic, fax o correu postal, de forma gratuïta.

d) Informació sobre l'organització, competències i direcció de totes les unitats administratives de l'Administració de la Generalitat i de les seues entitats autònomes, vinculades o dependents.

e) Facilitar la relació de les oficines de registre on el ciutadà es pot dirigir a la Comunitat Valenciana per a presentar documentació dirigida a l'Administració de la Generalitat i a les seues entitats autònomes, vinculades o dependents.

f) Subscripció al Butlletí de Novetats de la Generalitat, que facilita informació de les últimes novetats que es produïsquen en tràmits, servicis i ofertes d'ocupació públic.

g) Altres servicis que puguen establir-se.

3. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 08.00 a 19.00 hores, i a l'agost de 08.00 a 16.00 hores, excepte els dies festius d'àmbit nacional, festius d'àmbit de la Comunitat Valenciana, i els dies 24 i 31 de desembre. Quan les circumstàncies així ho aconsellen, este horari es podrà modificar mitjançant una resolució del titular de l'òrgan competent en matèria d'atenció al ciutadà. En tot cas, sempre estarà actualitzat i es podrà consultar en el mateix servici 012, que informa d'este de forma automàtica, en el portal corporatiu de la Generalitat o en qualsevol oficina PROP.

4. El servici 012 canalitzarà, traslladant a l'organització, aquelles demandes d'informació de caràcter especialitzat que hagen de ser assumides pels departaments corresponents.

5. El servici 012 serà competència de la conselleria a què corresponguen les matèries d'atenció al ciutadà.



Article 15. La Guia PROP Electrònica

1. La Guia PROP Electrònica publicada en el portal corporatiu de la Generalitat inclou, a través d'un punt únic d'accés, tota aquella informació administrativa que pot ser d'interés per als ciutadans, empreses i altres administracions públiques. Integra el catàleg de procediments administratius de la Generalitat i el seu sector públic.

2. La Guia PROP Electrònica és un servici electrònic des del qual s'accedix a:

a) El catàleg de procediments administratius de la Generalitat i el seu sector públic, amb la informació general sobre qualsevol tràmit o procediment que puga o haja de fer-se davant de l'Administració de la Generalitat, així com sobre les ofertes d'ocupació pública.

b) Els formularis per a iniciar procediments i realitzar tràmits, permetent la descàrrega d'estos i el seu ompliment.

c) La tramitació electrònica, si és el cas.

d) La informació sobre l'organització, competències, adreça, telèfon, fax i correu electrònic de totes les unitats administratives de l'Administració de la Generalitat, així com el seu mapa de localització.



e) La informació sobre el personal al servici de la Generalitat i les seues entitats autònomes, vinculades o dependents: identificació i localització.

f) La relació de les oficines de registre a què el ciutadà es pot dirigir a la Comunitat Valenciana per a presentar documentació dirigida a l'Administració de la Generalitat i a les seues entitats autònomes, vinculades o dependents.

g) La subscripció al Butlletí de Novetats de la Generalitat, que facilita informació de les últimes novetats que es produïsquen en tràmits, servicis i ofertes d'ocupació públic.

h) Altres servicis que puguen establir-se.

3. La Guia PROP Electrònica facilitarà un accés universal als diferents tipus d'usuari per mitjà de l'ús de tecnologia d'ús comú i per mitjà del compliment dels estàndards vigents d'accessibilitat.

4. La Guia PROP Electrònica serà competència de la conselleria competent en matèria d'atenció al ciutadà.



Article 16. Altres servicis i canals d'atenció al ciutadà

Correspon a la conselleria amb competències en matèria d'atenció al ciutadà, en coordinació amb la competent en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació, la incorporació d'aquells nous canals que proporcionen les tecnologies i que permeten acostar l'Administració de la Generalitat a la ciutadania.



CAPÍTOL IV

Oficines de registre presencial



Article 17. Oficines de registre de l'Administració de la Generalitat

1. Cada departament de l'Administració de la Generalitat, així com cada entitat autònoma, vinculada o dependent d'esta, disposarà d'una oficina de registre general, que durà a terme les funcions que els són pròpies. Així mateix, disposaran d'una oficina de registre general les seus principals de les seues direccions territorials o altres seus administratives o divisions de caràcter territorial existents.

2. No obstant això, quan en una mateixa seu física coincidisquen unes quantes conselleries o delegacions territorials, compartiran l'oficina de registre, que tindrà el mencionat caràcter per a totes. En este supòsit, cada un dels departaments implicats destinarà el personal necessari, que tinga encomanades les funcions de registre, per a dur a terme les esmentades funcions. Este personal dependrà funcionalment del responsable del registre, en la forma que s'establisca en una orde de la conselleria competent en matèria d'atenció al ciutadà, per mitjà de la qual es regularà l'organització i el funcionament d'estos registres.

3. Igualment, les conselleries podran crear altres oficines de registre auxiliars, en aquells centres o unitats administratives dels seus respectius departaments quan així ho consideren necessari, tenint en compte el volum o la naturalesa de l'activitat que duguen a terme, o quan la seua absència estiguera implicant un nombre rellevant de desplaçaments dels ciutadans des d'esta unitat a les del registre general prèviament existents. Estes unitats estan vinculades al registre general de les conselleries de què depenguen.

4. Reglamentàriament, i de forma excepcional, per a la tramitació simplificada d'alguns procediments, es definiran les oficines de registre capacitades per a rebre i assentar la documentació referent a determinats tipus d'expedients, quan per la seua naturalesa o característiques només puguen presentar-se en un registre determinat.



Article 18. Creació i supressió de les oficines de registre

1. La creació, modificació o supressió de les oficines de registre s'efectuarà mitjançant una resolució del respectiu titular de la conselleria.

2. La creació, modificació o supressió d'oficines de registre de les entitats autònomes s'efectuaran mitjançant una resolució del titular del departament que corresponga per la seua dependència o vinculació.

3. La conselleria competent en matèria d'atenció al ciutadà farà pública en el portal corporatiu de la Generalitat, en l'apartat d'Atenció al Ciutadà/Guia PROP, una relació actualitzada de les oficines d'informació i de registre a disposició de la ciutadania, així com les seues dades d'ubicació i horari.



Article 19. Funcions de les oficines de registre

Les oficines de registre fan les funcions següents:

1. La recepció d'escrits dirigits a qualsevol òrgan o entitat de qualsevol administració pública.

2. L'expedició de rebuts que acrediten la presentació d'escrits, d'acord amb el que disposa l'article 25.1 d'este decret.

3. L'anotació d'assentaments d'entrada o eixida dels escrits.

4. La remissió dels escrits, una vegada registrats, a les persones, òrgans o unitats destinatàries.

5. La realització de confrontacions i l'expedició de còpies compulsades de documents originals aportats pels interessats, segons el que establixen els articles 25.2 i 26 d'este decret.

6. Qualssevol altres que se'ls atribuïsquen legalment o reglamentàriament.



CAPÍTOL V

Presentació d'escrits



Article 20. Llocs de presentació

1. Els escrits que els ciutadans dirigisquen als òrgans de l'Administració de la Generalitat, així com la documentació complementària que acompanyen aquells, d'acord amb el que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es podran presentar:



a) A les oficines de registre de l'òrgan administratiu a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a la Generalitat, a l'Administració General de l'Estat i a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes.

c) En els registres de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars.

d) En els ajuntaments dels municipis la població dels quals supere els 250.000 habitants i els municipis capitals de província la població dels quals siga superior als 175.000 habitants. També es podran presentar en aquells municipis que siguen capitals de província, capitals autonòmiques o seus de les institucions autonòmiques i en els municipis la població dels quals supere els 75.000 habitants, que presenten circumstàncies econòmiques, socials, històriques o culturals especials quan així ho decidisquen les assemblees legislatives corresponents a iniciativa dels respectius ajuntaments.

e) En la resta de les entitats que integren l'Administració local, únicament si s'haguera subscrit el conveni oportú.

f) En les oficines de correus, d'acord amb la seua normativa específica.

g) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

h) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

i) De forma electrònica, a través del registre electrònic de la Generalitat, d'acord amb la seua regulació específica.

2. Així mateix, els ciutadans poden presentar escrits dirigits a l'Administració de la Generalitat a través de la finestreta única regulada en l'article 18 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre l'accés lliure a les activitats de servicis i el seu exercici, en relació només amb els servicis inclosos en l'àmbit d'aplicació de d'esta norma.



Article 21. Efectes de la presentació

1. La data d'entrada dels escrits dirigits a l'Administració de la Generalitat i a les seues entitats autònomes, vinculades o dependents, als llocs previstos en l'article 20 d'este decret, produirà efectes quant al compliment dels terminis establits per als ciutadans.



2. La data d'entrada dels escrits a què es referix l'apartat anterior en les oficines de registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació produirà com a efecte l'inici del còmput dels terminis que haja de complir l'Administració, i, en particular, del termini màxim per a notificar la resolució expressa que pertoque. En tot cas, haurà de garantir-se la major celeritat en la seua entrega a l'òrgan competent.



3. Quan es garantisca per mitjans electrònics la digitalització i transmissió posterior dels escrits objecte de registre en l'àmbit dels diferents departaments i entitats incloses en l'àmbit d'aplicació del present decret, el registre de l'òrgan competent ho serà qualsevol registre de l'Administració de la Generalitat en què es presente.





Article 22. Escrits que han de registrar-se

1. Es registraran d'entrada tots els escrits que siguen presentats o que es reben en qualsevol oficina de registre, a excepció dels que s'assenyalen en l'article següent.

2. Les persones que requerisquen el registre simultani d'un nombre superior a deu escrits disposaran, a totes les oficines de registre, així com en el portal corporatiu de la Generalitat, d'un model normalitzat en què es relacionaran, numerant-los i especificant la identitat de les persones interessades, els òrgans destinataris i un extracte dels continguts.



3. Així mateix, es registrarà l'eixida d'escrits i comunicacions oficials dirigits a altres òrgans o particulars, en els quals quede correctament identificat el remitent i persona, òrgan, centre o unitat administrativa a què es dirigix.



Article 23. Documents que no requerixen registre

1. No seran objecte de registre:

a) La documentació complementària que s'acompanye a la sol·licitud, escrit o comunicació que és objecte de registre, sense perjuí del dret de qui la presente per tal que quede constància de la seua presentació.

b) Els documents de naturalesa publicitària, comercial, informativa i anàloga.

c) Aquells que mancats absolutament dels requisits mínims legalment establits, és a dir, quan en estos no resulte identificat l'emissor del document o l'òrgan a què van dirigits.

d) Els escrits redactats en llengües estrangeres o acompanyats de documentació complementària redactada en llengua estrangera, llevat que s'acompanyen de traducció oficial, llevat que per les competències que desenrotlle l'òrgan receptor es puguen admetre sense traduir.

e) Els faxos i correus electrònics. No obstant això, de forma excepcional, es podran registrar aquells que tinguen la consideració de tràmits en un procediment administratiu i així es preveja en este, sempre que el procediment en qüestió no exigisca l'original.

2. Tampoc seran objecte de registre els escrits i les comunicacions internes que es transmeten entre òrgans i unitats pertanyents a un mateix departament de l'Administració de la Generalitat.



CAPÍTOL VI

Garanties del registre presencial



Article 24. Assentament dels escrits

1. Els assentaments s'anotaran respectant l'orde temporal de recepció o eixida dels escrits i indicaran, en tot cas, la data del dia de la recepció o eixida.

2. Conclòs el tràmit de registre, els escrits seran cursats, sense dilació, als seus destinataris i a les unitats administratives corresponents des del registre en què hagueren sigut rebuts.

3. Els registres han de tancar cada dia i els assentaments han de quedar ordenats cronològicament segons l'orde de presentació o eixida dels documents.

4. En tots els casos ha de garantir-se la certesa de les dades registrals, el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i l'accés als registres en els termes legalment previstos.



Article 25. Rebuts i còpies segellades

1. Les oficines de registre acreditaran el lloc i la data de presentació d'un escrit, per mitjà del segellament d'una còpia d'este, la qual tindrà la consideració de rebut de presentació. Quant a l'hora de presentació, únicament es farà constar en la còpia quan així siga requerit pel procediment o per la persona que presente l'escrit.

2. Així mateix, a sol·licitud de la persona que presenta l'escrit, i amb confrontació prèvia amb l'original, les oficines de registre segellaran una còpia, aportada per este, dels documents originals que acompanyen l'escrit o comunicació quan els originals hagueren de trobar-se en el procediment.



Article 26. Compulsa de documents

1. Quan les normes reguladores d'un procediment requerisquen l'aportació de còpies compulsades o confrontades de documents originals, les oficines de registre realitzaran la compulsa corresponent d'aquells documents originals que acompanyen els escrits i que els siguen presentats a la seua recepció pels ciutadans.

2. Per a l'exercici d'este dret, el ciutadà aportarà, junt amb el document original, una còpia d'este. L'oficina de registre realitzarà la confrontació dels documents i la seua còpia, comprovant la identitat dels seus continguts, tornarà el document original al ciutadà i unirà la còpia, una vegada diligenciada amb un segell o acreditació de compulsa, a la sol·licitud, escrit o comunicació a què s'adjunte per a la seua remissió al destinatari. El segell o l'acreditació de compulsa expressarà la data en què es va practicar, així com la identificació de l'òrgan i de la persona que va expedir la còpia compulsada. Tot això sense perjuí que la implantació de la compulsa electrònica faça innecessària l'aportació de còpies en paper.

3. Les oficines de registre no compulsaran còpies de documents originals quan les esmentades còpies no acompanyen escrits presentats pel ciutadà per al seu registre en estes.

4. Qualsevol document electrònic que s'imprimisca generant el codi segur de verificació, d'acord amb el que disposa article 30.5 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, té el valor legal d'original i, per tant, no requerix cap compulsa.



5. La còpia compulsada tindrà la mateixa validesa que l'original en el procediment concret de què es tracte, sense que en cap cas acredite l'autenticitat del document original.

6. En l'accés a les activitats de servicis, en el cas de documents emesos per una autoritat competent, segons la definició d'esta establida per l'article. 3, apartat 12, de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre l'accés lliure a les activitats de servicis i el seu exercici, no s'exigirà la presentació de documents originals o còpies compulsades, ni traduccions jurades, excepte en els casos previstos per la normativa comunitària, o justificats per motius d'orde públic i de seguretat pública.







DISPOSICIONS ADDICIONALS



Primera. Unitats amb funcions de registre existents

Sense perjuí del que disposa l'article 18 «Creació i supressió de les oficines de registre» d'este decret, les unitats que desenrotllen funcions de registre a l'entrada en vigor d'este i que es relacionen en el portal corporatiu de la Generalitat, tindran la consideració d'oficines de registre, i es regiran pel que disposa este decret, encara que hagueren sigut creades per mecanismes diferents de l'establit.



Segona. Normalització de sol·licituds

Per a facilitar l'ompliment de sol·licituds que es desitgen presentar, estes seran normalitzades pels respectius òrgans competents per mitjà de la confecció de models, que s'ajustaran al que preveu l'Orde 3/2012, de 7 de juny, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'aprova el Manual de Normalització de Formularis de la Generalitat i el seu sector públic, o en la norma equivalent que la substituïsca. Tots els formularis estaran publicats en el portal corporatiu de la Generalitat.



Tercera. Oficines de registre en entitats de dret públic

A les entitats de dret públic subjectes a la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, i les activitats de la qual es regisquen per l'ordenament jurídic privat, quan exercisquen potestats administratives, els serà aplicable el que disposen els capítols V i VI d'este decret, i se sotmetran-se en la resta de la seua activitat al que disposen les seues normes de creació i a la resta de normativa complementària.



Quarta. Registre en procediments tributaris

D'acord amb el que establix la disposició addicional quinta de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, els procediments tributaris i l'aplicació dels tributs es regiran per la seua normativa específica i, supletòriament, per l'esmentada Llei 30/1992 i per este decret.





Quinta. Registre en procediments de contractes del sector públic

De conformitat amb el que establix la disposició final tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa al lloc, mitjans i efectes de la presentació de sol·licituds de participació en els procediments d'adjudicació, i la resta de comunicacions i intercanvis d'informació referits a estos procediments, hi regiran, en primer terme, els preceptes continguts en la norma esmentada i en les seues normes de desplegament, atenent-se concretament al que disposen els plecs de clàusules administratives particulars i, si és el cas, en els anuncis de licitació, i, subsidiàriament, els de la vigent llei que regule el règim jurídic i procediment administratiu comú, així com pel que disposa este decret.





Sexta. Registre electrònic de la Generalitat

1. El registre electrònic de la Generalitat permetrà la recepció i remissió de documents electrònics normalitzats, relatius als procediments administratius i tràmits davant de l'Administració de la Generalitat i les seues entitats autònomes vinculades o dependents, en els termes que preveu la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i la de l'Administració Electrònica, i podrà ser utilitzat pels ciutadans o per òrgans administratius.



2. El registre electrònic es regularà en la normativa corresponent sobre administració electrònica.



Sèptima. Dades obertes

La Generalitat, a través del seu sistema d'atenció al ciutadà, posarà a disposició de la ciutadania canals de comunicació efectius que permeten el contacte i la interacció amb l'Administració. Així mateix, en el portal de la Generalitat, www.gva.es, publicarà informació d'interés, d'una manera estructurada, de manera que puga ser reutilitzada, a fi que tercers puguen crear servicis derivats d'estos.





Octava. Aplicació informàtica corporativa

El sistema d'informació que gestionarà el Registre Únic de la Generalitat i les seues entitats autònomes, vinculades o dependents, a què es referix este decret, serà implementat per l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació i s'aprovarà mitjançant una resolució del seu titular en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'este decret.



DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA



Única. Derogació normativa

Queden derogades les disposicions següents: el Decret 130/1998, de 8 de setembre, del Consell, de registre d'entrada i eixida de sol·licituds, escrits, comunicacions i documents de l'Administració de la Generalitat; el Decret 131/1998, de 8 de setembre, del Consell, per a l'ordenació del sistema d'informació administratiu al públic; el Decret 180/1998, de 3 de novembre, del Consell, pel qual es disposa la creació i posada en funcionament del Servici Telefònic d'Atenció al Ciutadà Telèfon PROP, i el Decret 51/1998, de 21 d'abril, del Consell, per a l'ordenació del sistema d'atenció i gestió telefònica, així com totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa este decret.





DISPOSICIONS FINALS



Primera. Autorització per al desenrotllament del decret

Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria d'atenció al ciutadà per a dictar les disposicions necessàries en desplegament i execució d'este decret.



Segona. Directrius de funcionament

En el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'este decret, mitjançant una resolució del titular de la Secretaria Autonòmica d'Administració Pública, s'aprovarà el manual d'instruccions que serà de compliment obligatori per a totes les oficines de registre incloses en l'àmbit d'aplicació d'este decret.

Tercera. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor el mes següent de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.



València, 14 de novembre de 2014



El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PART



El conseller d'Hisenda i Administració Pública,

JUAN CARLOS MORAGUES FERRER