DECRET 2/2003, de 7 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de la Producció, Possessió i Gestió dels Pneumàtics Fora d'Ús a la Comunitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 4417 de 14.01.2003
Número identificador:  2003/160
Referència Base de Dades:  0141/2003
 DECRET 2/2003, de 7 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de la Producció, Possessió i Gestió dels Pneumàtics Fora d'Ús a la Comunitat Valenciana. [2003/160]

En l'actualitat, a la Comunitat Valenciana es generen 40.000 tones de pneumàtics fora d'ús a l'any, i hi ha un progressiu augment en la seua generació, sobretot per l'increment del parc mòbil i la producció de pneumàtics nous. La gestió d'aquest tipus de residus planteja especials dificultats per les seues característiques i composició, i en moltes ocasions es produeix un depòsit incontrolat, generant sinistres i efectes indesitjats per a la protecció de la salut de les persones i el medi ambient. D'altra banda, cal necessari potenciar les activitats de reutilització, regeneració, reciclatge i valorització d'aquests residus, a fi de facilitar una correcta gestió i aprofitar els recursos continguts en aquests.

La Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, estableix que correspon a la Generalitat Valenciana emprendre les accions necessàries per a promoure la reducció dels residus i la seua perillositat, com també aquelles tendents a valorar els residus, mitjançant la reutilització, el reciclatge, la recuperació o qualsevol altre procediment destinat a l'aprofitament dels recursos continguts en aquests. D'altra banda, preveu que es dictaran normes específiques per a la gestió de determinats residus que, per la seua naturalesa o composició, no puguen ser gestionats com a assimilables a urbans o municipals i prohibeix, d'acord amb la Directiva 1999/31 CE, de 26 d'abril de 1999, relativa a l'abocament de residus, el depòsit en abocador dels pneumàtics usats sencers a partir del 15 de març del 2003 i de pneumàtics fora d'ús reduïts a tires a partir del 15 de març del 2006.

La Directiva 2000/53/CE, de 18 de setembre del 2000, relativa als vehicles al final de la seua vida útil, exigeix un emmagatzemament adequat per a pneumàtics fora d'ús en els llocs de tractament que permeta la prevenció dels riscs d'incendi i d'un excessiu emmagatzemament, establint objectius de valorització i reciclatge dels seus materials, entre els que es troben els pneumàtics fora d'ús.

El present decret estableix un règim jurídic de la producció, possessió i gestió dels pneumàtics fora d'ús, prohibint la seua eliminació per simple incineració i el seu depòsit en abocador en els terminis establits en la Llei 10/2000, de Residus de la Comunitat Valenciana, tenint en compte, a més, el que estableix recentment el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant depòsit en abocador.

El Decret sotmet a notificació i registre en el Registre de Gestors de la Comunitat Valenciana les activitats de recollida i transport de pneumàtics fora d'ús. Estableix un règim d'autorització prèvia per part de la Conselleria competent al medi ambient a totes les operacions d'emmagatzemament i valorització i regula les obligacions específiques dels productors i posseïdors, importadors i intermediaris que participen en operacions que impliquen canvi en la titularitat possessòria dels pneumàtics fora d'ús.

Així mateix, partint dels principis de proximitat i de suficiència en què ha de basar-se l'eliminació de residus, el Decret recull la prohibició d'eliminació mitjançant depòsit en abocador dels pneumàtics fora d'ús que es generen fora de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana d'acord amb l'article 16 de la Llei 10/1998, de Residus, i les previsions del Pla Nacional de Pneumàtics Fora d'Ús, 2001-2006, aprovat mitjançant Resolució de 8 d'octubre del 2001, de la Secretaria General de Medi Ambient.

Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 7 de gener de 2003,

DECRETE

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1. El present reglament té per objecte l'establiment del règim jurídic de la producció, possessió i gestió dels pneumàtics fora d'ús utilitzats en els vehicles d'automoció que es generen o gestionen a la Comunitat Valenciana.

2. Queden exclosos del seu àmbit d'aplicació els pneumàtics usats de bicicleta, excepte el que preveu quant al seu abandó per l'article 4.2 i quant a la seua eliminació per l'article 6 d'aquest decret.

Article 2. Definicions

1. A l'efecte del present decret s'entendrà per:

a) Pneumàtic fora d'ús: aquells pneumàtics que tinguen la consideració de residu segons el que estableix l'article 4.a) de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana. Com tals residus, els pneumàtics fora d'ús figuren inclosos en la Llista Europea de Residus (Ordre del Ministeri de Medi Ambient 304/2002, de 8 de gener.

b) Productor: qualsevol persona, física o jurídica, l'activitat de la qual, exclosa la derivada del consum domèstic, produïsca residus o que efectue operacions de tractament previ, de mescla, o d'un altre tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa o de composició d'aquests residus. En particular, tindran la consideració de productors els que produïsquen pneumàtics fora d'ús com a conseqüència d'una activitat industrial de producció de pneumàtics, de desballestament de vehicles al final de la seua vida útil o de recanvi de pneumàtics de vehicles de tercers. Tindrà també el caràcter de productor l'importador de residus o adquirent en qualsevol estat membre de la Unió Europea.

c) Posseïdor: el productor dels residus o la persona física o jurídica que els tinga en el seu poder i que no tinga la condició de gestor de residus.

d) Gestió: la recollida, l'emmagatzemament, el transport, la valorització i l'eliminació dels pneumàtics fora d'ús.

e) Gestor: la persona o entitat, pública o privada, que realitze qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, siga o no el productor d'aquests.

f) Recollida: tota operació consistent a recollir, classificar, agrupar o preparar els residus per al seu transport.

g) Emmagatzemament: el depòsit temporal de pneumàtics fora d'ús, amb caràcter previ a la seua valorització o eliminació, per temps inferior a un any quan la destinació final siga l'eliminació, o a dos anys quan la destinació final siga la valorització. No s'inclou en aquest concepte el depòsit de pneumàtics fora d'ús en les instal·lacions de producció amb els mateixos fins i per períodes de temps inferiors a sis mesos.

h) Transport: el successiu trasllat dels pneumàtics fora d'ús fins al seu lloc definitiu de valorització o eliminació.

i) Valorització: l'aprofitament de residus o dels recursos continguts en els residus mitjançant la recuperació, la regeneració, la reutilització i el reciclatge, sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que puguen causar perjudici al medi ambient. En tot cas, estaran inclosos en aquest concepte els procediments enumerats en l'annex 1, part B de l'Ordre del Ministeri de Medi Ambient 304/2002, de 8 de gener.

j) Recuperació: tot procediment que permeta l'aprofitament de les matèries o substàncies contingudes en els pneumàtics fora d'ús.

k) Reutilització: l'ocupació d'un material regenerat per al mateix fi per al qual va ser dissenyat originàriament.

l) Reciclatge: la transformació dels pneumàtics fora d'ús, dins d'un procés de producció, per al seu fi inicial o per a altres fins, exclosa la incineració amb recuperació d'energia.

m) Regeneració: procediment a què és sotmés un pneumàtic usat o desgastat a l'efecte de tornar-li les qualitats originals que permeten la reutilització. En particular, es considera regeneració el recautxutatge dels pneumàtics usats.

n) Eliminació: procediment dirigit, bé a l'abocament controlat dels residus o bé a la seua destrucció, total o parcial, realitzat sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que puguen causar perjudici al medi ambient. En tot cas, estaran inclosos en aquest concepte els procediments enumerats en l'annex 1, part A de l'Ordre del Ministeri de Medi Ambient 304/2002, de 8 de gener.

o) Abocador: instal·lació d'eliminació que es destina al depòsit de pneumàtics fora d'ús, sense que tinga tal consideració l'emmagatzemament temporal d'aquests.

2. En allò no previst, s'aplicaran les definicions contingudes en l'article 4 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana.

Article 3. Finalitat

El present decret té per finalitat:

a) Garantir la correcta realització de les operacions de gestió dels pneumàtics fora d'ús, mitjançant la utilització de criteris i condicions tècniques en les distintes operacions de gestió que eviten la posada en perill de la salut humana i el medi ambient.

b) Prohibir la seua eliminació per incineració sense recuperació d'energia.

c) Prohibir el depòsit en abocador en els terminis establits en la Llei de Residus de la Comunitat Valenciana.

d) Impedir el seu depòsit incontrolat i afavorir-ne la total valorització mitjançant la reutilització, el reciclatge, la recuperació o qualsevol altre procediment destinat a l'aprofitament dels recursos continguts en aquests.

e) Aconseguir els objectius de valorització que s'establisquen per a aquest tipus de residus en els instruments de planificació que es desenvolupen.

Article 4. Producció i possessió de pneumàtics fora d'ús

1. Els productors o posseïdors de pneumàtics fora d'ús estaran obligats, sempre que no els gestionen per ells mateixos, a lliurar-los a un gestor de residus autoritzat o a participar en un acord voluntari o conveni que comprenga l'adequada gestió dels dits residus.

2. Queda prohibit l'abandó dels pneumàtics fora d'ús, inclosos els que es refereix l'apartat 2 de l'article 1, com també la seua mescla amb altres residus que dificulte la seua gestió.

3. Aquells que produïsquen pneumàtics fora d'ús com a conseqüència d'una activitat industrial de producció de pneumàtics, de desballestament de vehicles al final de la seua vida útil o de recanvi de pneumàtics de vehicles de tercers, hauran de complir, a més, les obligacions següents:

1r. Sol·licitar la seua inscripció en el Registre de Productors de Residus de la Comunitat Valenciana. A la sol·licitud haurà d'adjuntar-se una còpia dels contractes, acords i convenis per al lliurament dels pneumàtics fora d'ús a gestors autoritzats per la Conselleria competent al medi ambient, com també una estimació de la quantitat anual de pneumàtics usats produïda o que es preveja produir en el cas que la sol·licitud d'inscripció siga prèvia a l'inici de l'activitat.

2n. Portar un registre documental, que estarà en tot moment a disposició de la conselleria competent en medi ambient, en el que figuren la quantitat i els documents de lliurament i acceptació a les empreses gestores de pneumàtics fora d'ús degudament inscrites o autoritzades.

Article 5. Obligacions dels importadors, adquirents intracomunitaris, agents comercials o intermediaris que realitzen operacions jurídiques que impliquen canvi de titularitat possessòria d'aquests residus

1. Les persones físiques o jurídiques que realitzen operacions d'importació o interme-diació que impliquen canvi de titularitat possessoria de pneumàtics fora d'ús, fins i tot sense contingut transaccional comercial, hauran de notificar aquesta circumstància a la Conselleria competent en medi ambient a l'efecte del seu registre administratiu.

2. La dita comunicació haurà d'especificar la quantitat de pneumàtics fora d'ús, el seu origen, mitjà de transport, i identificació del gestor autoritzat a què es transmetran, acompanyant-se el contracte, conveni o acord en virtut del qual es produïsca el canvi de titularitat posesoria.

3. El termini per a resoldre sobre la inscripció serà de 3 mesos, tenint el silenci efecte estimatori.

Article 6. Eliminació de pneumàtics fora d'ús

1. Queda prohibida l'eliminació de pneumàtics fora d'ús per incineració sense recuperació d'energia.

2. Així mateix, queda prohibit el seu depòsit en abocador a partir del 15 de març del 2003 en el cas de pneumàtics usats sencers, a exclusió dels pneumàtics utilitzats com a elements de protecció en l'abocador, i a partir del 15 de març del 2006 en el cas de pneumàtics usats reduïts a tires, de conformitat amb el que estableix l'article 56.2.d) de la Llei de Residus de la Comunitat Valenciana i en l'article 5.3.d) del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant depòsit en abocador.

No obstant això, en aquests dos casos seran admissibles en abocador els pneumàtics de bicicleta i els pneumàtics el diàmetre dels quals exterior siga superior a 1.400 mil·límetres.

Fins que siga efectiva la prohibició prevista en el present apartat, les autoritzacions d'eliminació de pneumàtics usats en abocador es regularan pel que disposa la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus, la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, i el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant depòsit en abocador. Les autoritzacions que, si és procedent, es concedisquen, hauran d'ajustar el seu període de vigència a les dates límit anteriorment mencionades.

3. Podrà prohibir-se l'eliminació mitjançant depòsit en abocador de pneumàtics fora d'ús que es generen fora de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, en els supòsits previstos en l'article 16.2.c) de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus.

Article 7. Recollida i transport de pneumàtics fora d'ús

1. Les persones físiques o jurídiques que realitzen activitats de recollida o transport de pneumàtics fora d'ús hauran de notificar-ho a la conselleria competent en matèria de medi ambient, per a la seua inscripció en el Registre General de Gestors de Residus de la Comunitat Valenciana.

2. En el cas d'activitats de recollida i transport, en les que s'assumeix la titularitat del residu, la notificació a què es refereix el paràgraf anterior haurà de contenir, almenys, les dades següents:

a) Titular de l'activitat, nom i raó social.

b) Quantitat de pneumàtics fora d'ús gestionats anualment, o que es preveja gestionar en el cas que la notificació siga prèvia a l'inici de l'activitat.

c) Destinació final dels pneumàtics fora d'ús.

d) Llista dels vehicles de transport utilitzats i les seues corresponents targetes de transport.

e) Contractes, convenis i acords que garantisquen el lliurament dels pneumàtics fora d'ús a gestors autoritzats per a la realització d'operacions de valorització d'aquest tipus de residus o per al seu emmagatzemament amb caràcter previ a la valorització.

L'administració haurà de resoldre la inscripció en el Registre en el termini de 3 mesos, i el silenci tindrà efecte estimatori.

3. En el cas d'activitats de transport per compte de tercers, la notificació a què es refereix l'apartat 1 haurà de contenir almenys les dades següents:

a) Titular de l'activitat, nom i raó social.

b) Llista de vehicles de transport utilitzats i les seues corresponents targetes de transport.

L'administració haurà de resoldre la inscripció en el Registre en el termini de 3 mesos, i el silenci tindrà efecte estimatori.

Article 8. Emmagatzemament

1. Tota persona física o jurídica que realitze operacions d'emmagatzemament de pneumàtics fora d'ús per a la seua valorització o eliminació haurà d'obtenir autorització de la conselleria competent en medi ambient, que la concedirà prèvia comprovació de les instal·lacions en què haja de desenvolupar-se l'activitat, sense perjudici de les altres autoritzacions o llicències exigides per altres disposicions.

L'autorització es concedirà per un període de cinc anys, prorrogable per períodes anuals, excepte manifestació expressa dels interessats o l'administració.

Transcorreguts quinze anys des de l'autorització inicial, aquesta caducarà, i el titular podrà sol·licitar, amb anticipació suficient, una nova autorització.

2. L'emmagatzemament de pneumàtics fora d'ús no podrà superar el període màxim d'un any quan la destinació final siga l'eliminació, o dos anys quan la destinació final siga la valorització, i s'haurà de dur-se a terme en instal·lacions adequades de conformitat amb el que estableix la corresponent llicència d'activitat.

3. A la sol·licitud de l'autorització s'haurà d'adjuntar:

a) Memòria justificativa de l'activitat, acompanyada dels documents següents:

1. Projecte tècnic, que constarà de memòria, plans, relació de prescripcions particulars i pressupost. En tot cas el projecte haurà d'observar les prescripcions tècniques contingudes en l'annex del present decret.

2. Projecte d'explotació de la instal·lació.

b) Estudi d'impacte ambiental en el cas que siga exigible conforme a la normativa d'avaluació d'impacte ambiental de la Comunitat Valenciana.

c) Contractes, convenis o acords pels quals es reben o lliuren els pneumàtics fora d'ús per a la seua valorització.

4. La resolució que concedisca l'autorització fixarà la quantia de la fiança i de l'assegurança de responsabilitat civil, que hauran de formalitzar-se d'acord amb el que preveuen els articles 11 i 12 del present decret. Així mateix, fixarà el termini perquè l'interessat acredite la constitució de la fiança i de l'assegurança de responsabilitat civil, i quedarà demorada l'eficàcia de la resolució i, en conseqüència, no podrà començar-se l'exercici de l'activitat, fins que la dita constitució siga acreditada davant de la Conselleria de Medi Ambient i certificada per aquesta.

5. L'autorització que es concedisca determinarà les condicions tècniques i els requisits mediambientals que hagen d'observar-se en l'emmagatzemament dels pneumàtics fora d'ús, d'acord amb el que estableix l'annex.

6. La resolució per la qual s'autoritza haurà de ser dictada en el termini de 6 mesos, i el silenci tindrà efecte estimatori.

7. Les resolucions per les quals es concedisca l'autorització s'inscriuran en el Registre General de Gestors de Residus de la Comunitat Valenciana.

8. Queda exceptuada de l'obligació d'autorització l'activitat d'emmagatzemament de pneumàtics usats realitzada pels productors d'aquest tipus de residus com a conseqüència de l'exercici d'una activitat industrial de producció de pneumàtics o de recanvi de pneumàtics de vehicles de tercers, sempre que l'emmagatzemament es produïsca en llocs tancats i per períodes no superiors als sis mesos.

Article 9. Valorització

1. Les persones físiques o jurídiques titulars d'activitats de valorització de pneumàtics fora d'ús hauran d'obtenir autorització de la Conselleria competent en medi ambient, que la concedirà prèvia comprovació de les instal·lacions en què s'haja de desenvolupar l'activitat, sense perjudici de les altres autoritzacions o llicències exigides per altres disposicions.

L'autorització es concedirà per un període de cinc anys, prorrogable per períodes anuals, excepte manifestació expressa dels interessats o l'administració.

Transcorreguts quinze anys des de l'autorització inicial, aquesta caducarà, i el titular podrà sol·licitar, amb anticipació suficient, una nova autorització.

2. A la sol·licitud de l'autorització haurà d'adjuntar-se:

a) Memòria justificativa de l'activitat, acompanyada dels documents següents:

1. Projecte tècnic, que constarà de memòria, plans, relació de prescripcions particulars i pressupost.

2. Projecte d'explotació de la instal·lació.

b) Estudi d'impacte ambiental, en el cas que siga exigible conforme a la normativa d'avaluació d'impacte ambiental de la Comunitat Valenciana.

c) Contractes, convenis o acords per què es reben els pneumàtics fora d'ús per a la seua valorització.

d) Objectius de valorització d'acord amb el Pla Nacional de Pneumàtics Fora d'Ús i els plans autonòmics de residus.

3. La resolució que concedisca l'autorització fixarà la quantia de la fiança i de l'assegurança de responsabilitat civil, que hauran de formalitzar-se d'acord amb el que preveuen els articles 11 i 12 del present decret. Així mateix, fixarà el termini perquè l'interessat acredite la constitució de la fiança i de l'assegurança de responsabilitat civil, i quedarà demorada l'eficàcia de la resolució i, en conseqüència, no podrà començar-se l'exercici de l'activitat, fins que la dita constitució siga acreditada davant de la Conselleria de Medi Ambient i certificada per aquesta.

4. L'autorització que es concedisca determinarà les condicions tècniques i els requisits ambientals que hagen d'observar-se en el desenvolupament de les operacions de valorització dels pneumàtics fora d'ús.

5. La resolució per la qual s'autoritze haurà de ser dictada en el termini de 6 mesos, i el silenci tindrà efecte estimatori.

6. Les resolucions per les quals es concedisca l'autorització s'inscriuran en el Registre General de Gestors de Residus de la Comunitat Valenciana.

Article 10. Obligacions dels titulars d'activitats de gestió de pneumàtics fora d'ús

1. Els titulars d'activitats de gestió de pneumàtics fora d'ús, excepte els transportistes que realitzen la seua activitat per compte de tercers, hauran de portar un llibre registre en què es farà constar la quantitat de pneumàtics fora d'ús que reben, el seu origen, percentatges de reutilització o reciclatge i destinació dels pneumàtics recuperats, regenerats o reciclats. El dit llibre registre estarà a disposició de la conselleria competent en medi ambient.

2. Abans de l'1 de març de cada any natural hauran de presentar a la Conselleria de Medi Ambient un resum o memòria anual de les quantitats de pneumàtics fora d'ús gestionades durant l'any anterior, la seua procedència, com també els contractes, convenis o acords en vigor amb productors o gestors de pneumàtics fora d'ús.

Article 11. Quantia, forma i devolució de la fiança

1. Els titulars de les activitats d'emmagatzemament i valorització de pneumàtics fora d'ús hauran de depositar una fiança en la forma i condicions establides en el present article i en quantia suficient per a garantir el compliment de les obligacions derivades del desenvolupament de l'activitat.

2. Amb caràcter general, l'import de la fiança serà del 5% del pressupost de les obres projectades per a les instal·lacions d'emmagatzemament o valorització. La fiança podrà arribar al 10% del dit pressupost en atenció al volum de residus que s'ha de gestionar, la dimensió de la instal·lació i la situació d'aquesta.

3. En els casos de pròrroga de l'autorització, i a fi d'assegurar en tot moment l'efectivitat de la fiança, l'administració podrà actualitzar aquesta, d'acord amb la variació de l'índex general de preus de l'Institut Nacional d'Estadística. A l'efecte. prendrà com a índex base el vigent en la data de la constitució de la fiança i, si és procedent, el de les successives actualitzacions.

4. La fiança podrà constituir-se en metàl·lic, en valors públics o privats, mitjançant aval o contracte de segur de caució, en la forma i condicions establides per la legislació de contractes de les administracions públiques.

5. La devolució de la fiança no es realitzarà en tant no s'hagen complit les condicions exigides en la pròpia autorització per a la clausura de l'activitat i en tant la conselleria competent en medi ambient no haja autoritzat el cessament d'aquesta.

6. La devolució de la fiança no s'efectuarà fins passat un any, com a mínim, des de l'autorització de cessament per part de la conselleria competent en matèria de medi ambient.

Article 12. Assegurament de la responsabilitat civil

1. Els titulars de les activitats d'emmagatzemament i valorització de pneumàtics fora d'ús hauran de formalitzar una assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els riscs de reparació de danys i deterioració del medi ambient que puga causar l'activitat objecte de l'autorització.

2. Per a la determinació de la quantia de l'assegurança es tindrà en compte el volum de residus gestionat, la tipologia de l'emmagatzemament i la distància a altres instal·lacions o altres elements d'interés, d'acord amb la fórmula següent:

amb d = distància del centre d'emmagatzemament a sòl urbà, urbanitzable residencial o protegit.

Article 13. Inspecció, responsabilitat administrativa i règim sancionador

Les activitats objecte del present decret estan subjectes a la inspecció, responsabilitat administrativa i règim sancionador regulat en el títol V de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana.

Disposició addicional

En allò no regulat en el present decret regirà el que disposa la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus; la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, i en el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant depòsit en abocador.

Disposició transitòria

Les activitats de producció i gestió de pneumàtics fora d'ús disposaran d'un termini de sis mesos des de l'entrada en vigor del present decret per a adaptar-se a les prescripcions que s'hi contenen.

Disposicions finals

Primera

S'autoritza el conseller de Medi Ambient perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i desenvolupament del present decret.

Segona

El present decret entrarà en vigor al sendemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 7 de gener de 2003

El president de la Generalitat,

JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

El conseller de Cultura i Educació,

MANUEL TARANCÓN FANDOS

ANNEX

Les instal·lacions d'emmagatzemament de pneumàtics usats hauran de complir les condicions tècniques següents:

1. La instal·lació estarà dotada d'accessos adequats per a permetre la circulació de vehicles pesats.

2. La instal·lació d'emmagatzemament de pneumàtics usats constituirà una zona d'accés restringit.

3. La quantitat de pneumàtics fora d'ús emmagatzemats en la instal·lació estarà limitada al nombre que aquesta puga processar, emmagatzemar o evacuar.

4. La instal·lació estarà tancada de forma perimetral. En el cas que la tanca perimetral corresponga amb el límit de la instal·lació, la tanca esmentada es reforçarà amb vegetació.

5. La instal·lació d'emmagatzemament de pneumàtics disposarà de les mesures de prevenció dels riscs d'incendi corresponents segons el que estableix la normativa sobre protecció d'incendis vigent, com també les mesures de seguretat, autoprotecció i pla d'emergència interior per a prevenció de riscs, alarma, evacuació i socors.

6. L'altura màxima dels apilaments en l'emmagatzemament de pneumàtics usats serà de 2, 5 metres.