Llei de la Generalitat Valenciana 1/1984, de 18 d'abril, d'ordenació de l'artesania.Publicat en:  DOGV núm. 159 de 02.05.1984
Referència Base de Dades:  0231/1984
 Llei de la Generalitat Valenciana 1/1984, de 18 d'abril, d'ordenació de l'artesania.

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent Llei:

PREAMBUL

Encara que nombrosos processos industrials de la Comunitat Valenciana tenen l'origen en l'artesania, l'especificació de les activitats aconsella disposar d'una regulació concreta que atenga les característiques peculiars d'aquest sector.

Tanmateix, el procés de desenvolupament econòmic experimentat en les dècades recents ha comportat un conjunt de canvis substancials en el sector artesà; canvis que en nombroses ocasions han tingut efectes negatius sobre el sector i que, de no corregir-los en els trets més característics, amenacen de produir la desaparició de nombroses activitats que constitueixen una part important del nostre patrimoni cultural.

D'altra banda, de tots és conegut que aquesta importància cultural no va acompanyada de la paral·lela importància social i econòmica que li hauria de correspondre. Diverses circumstàncies conformen el sector artesà com un sector en declivi, fonamentalment per la competència de les tasques industrials, les quals per la via dels preus han anat substituint gradualment els productes pròpiament artesanals amb la consegüent pèrdua de les característiques de personalització i individualització pròpies de l'obra artesana. En conseqüència, resulta convenient d'arbitrar, mitjançant actuacions concretes, les mesures que possibiliten acreditar la qualitat dels productes artesans de la nostra Comunitat i assegurar la supervivència dels oficis i nuclis artesanals que s'estimen d'interés.

I en conseqüència, la Generalitat Valenciana, fent ús de les atribucions conferides per l'Estatut d'Autonomia i, atés que li atribueix competència exclusiva en matèria d'artesania, ha d'establir la regulació que atenga a les característiques diferencials del sector artesà al nostre territori.

En aquest sentit, l'articulat d'aquesta Llei assenta les bases d'un marc d'actuació que, en delimitar l'extensió del sector, permetrà la instrumentalització d'accions, tant de foment com reglamentàries. Així, l'establiment dels oportuns distintius de garantia, que identificaran inequívocament l'elaboració artesana d'un producte, i la declaració de Zones d'Interés Artesanal, es configuren com a instruments vàlids, respectivament, per a delimitar les produccions artesanes i industrials, i per a assentar en els seus llocs d'origen un artesanat el producte del qual s'identifica no només per la denominació sinó, també, per la zona de procedència.

CAPITOL I

Article primer

Als efectes de les disposicions d'aquesta Llei, es considera artesania la tasca de producció, creació, transformació o reparació de béns i la prestació de serveis realitzada mitjançant un procés en el qual la intervenció personal constitueix un factor predominant, el resultat del qual és l'obtenció d'un producte final individualitzat, no susceptible de fer-se a través d'una producció industrial totalment mecanitzada o en grans sèries.

Article segon

Les activitats artesanes es classifiquen en tres grups:

a) Artesania de producció de béns de consum.

b) Artesania de serveis.

c) Artesania artística o de creació.

Article tercer

En el marc establert per aquesta Llei, cadascun dels grups definits en l'article anterior podrà ser objecte d'un tractament específic i diferenciat.

Article quart

U. Es considera indústria artesana tota unitat econòmica que, realitzant una activitat compresa en el Repertori d'Oficis Artesans de la Comunitat Valenciana, tinga les següents condicions:

a) Que l'activitat desplegada tinga un caràcter preferentment manual, sense que perda el caràcter de manualitat per l'ús d'utillatges i maquinària auxiliar, i origine un producte individualitzat però no únic.

b) Que com a responsable de l'activitat de la indústria figure un artesà o mestre artesà que hi participe i la dirigesca.

Dos. No podran tenir la consideració d'indústria artesana les unitats que exercesquen la seua activitat de forma ocasional o accessoria.

Tres. Podran gaudir de la consideració d'indústria artesana les unitats econòmiques dedicades a la producció i comercialització dels seus productes artesans.

Quatre. Podran gaudir, també, de la consideració d'indústria artesana fórmules associatives dedicades exclusivament a la comercialització de productes artesans, sempre i quan tots els qui la integren siguen alhora indústries artesanes.

Article cinqué

U. La condició de mestre artesà o artesà s'acreditarà mitjançant la possessió del document corresponent, lliurat per la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, amb l'informe previ de la Comissió a què fa referència l'article sisé d'aquesta Llei.

Dos. En el marc d'aquesta Llei, els titulars de cadascun dels esmentats documents podran ser objecte de tractament diferenciat.

Article sisé

U. Per tal de regular les condicions per a l'obtenció del document acreditatiu de la condició de mestre artesà o artesà es crearà una Comissió, la composició i funcions de la qual es determinarà reglamentàriament.

Dos. En formaran part representants qualificats, tant individuals com institucionals, del sector artesà de la nostra Comunitat.

Article seté

U. La Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme dictarà les normes que calguen per a acreditar la qualitat dels productes artesans.

Dos. Als efectes, es podran establir certificacions acreditatives de la qualitat artesanal dels productes de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat que els productes que tinguen les condicions que s'hi especifiquen puguen mostrar un distintiu d'identificació en el mercat.

Tres. La concessió d'aquestes certificacions, així com la dels distintius corresponents i llur regulació, serà competència de la Comissió a què fa referència l'article sisè.

Article vuité

U. Les comarques o zones caracteritzades per un artesanat actiu i homogeni podran ser declarades Zones d'Interés Artesanal. També podran ser-ho les que compten amb una reconeguda tradició o un especial dinamisme creatiu en el camp artesà. La declaració de Zones d'Interés Artesanal permetrà utilitzar en els productes que es determinen un distintiu d'identitat de procedència geogràfica creat per a aquesta finalitat.

Dos. La regulació i declaració de les zones d'interés artesanal, així com la dels distintius d'identitat geogràfica corresponents, l'efectuarà la Comissió a què fa referència l'article sisé.

Tres. El Consell, o les distintes Conselleries en l'àmbit de les seues competències, podrà instrumentar les mesures complementàries per tal d'afavorir la permanència de l'artesanat en aquestes zones.

CAPITOL II

Article nové

U. El reconeixement oficial per l'Administració de la condició d'indústria artesana s'acredita mitjançant la possessió del document de qualificació lliurat per la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.

Dos. L'obtenció d'aquesta qualificació té caràcter voluntari.

Article deu

El document de qualificació és condició indispensable per a acollir-se a qualsevol avantatge que legalment o administrativa puga establir-se per a les indústries artesanes i, en concret, per a poder fer ús dels distintius acreditatius de la qualitat artesanal i d'identitat de procedència geogràfica.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

En el termini màxim de tres mesos, comptats a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Consell, a proposta de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, determinarà, per Decret i segons el que aquella estableix, la composició i funcions de la Comissió esmentada a l'article sisé.

Segona

Una vegada constituïda i en funcionament la Comissió a què fa referència la disposició anterior, aquesta haurà d 'e laborar, en el termini màxim de sis mesos, el Repertori d'Oficis Artesanals de la Comunitat Valenciana.

Tercera

En el termini màxim d'un any, la Comissió esmentada a l'article sisé elaborarà la normativa reguladora de l'obtenció del document de mestre artesà o d'artesà.

Quarta

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i façen complir aquesta Llei.

València, a 18 d'abril de 1984.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO