DECRET 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat.Publicat en:  DOGV núm. 4694 de 18.02.2004
Número identificador:  2004/1555
Referència Base de Dades:  0686/2004
 DECRET 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat. [2004/1555]

I. La consecució d'una administració pública més moderna i eficaç constituïx una prioritat i un compromís del Consell de la Generalitat, que obliga a reinventar la forma tradicional amb què l'administració s'ha relacionat amb els ciutadans, per a aconseguir el que s'ha denominat la «Nova administració de la Societat del Coneixement, i administració».

En este procés de canvi orientat cap a la i-administració, resulta fonamental consolidar la teleadministració, la utilització de les noves tecnologies per l'administració, ja que, com ja se sap, és una exigència constitucional que l'administració pública actue amb eficàcia (article 103.1 de la Constitució), i una concreció del dit principi que els procediments administratius es tramiten amb celeritat. Si a això s'afig que l'actuació administrativa, a més d'eficaç i ràpida, s'ha d'envoltar d'una sèrie de garanties que permeten assegurar la constància dels actes produïts per l'administració i la recepció pels seus destinataris de les notificacions i de les comunicacions que els dirigisca l'administració, resulta indubtable que la utilització de les noves tecnologies en la tramitació dels procediments administratius pot ajudar a la consecució d'estos objectius.

II. En este procés d'avanç i d'utilització de les noves tecnologies no han sigut aliens els registres creats en l'administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i les entitats de dret públic, la majoria de les quals disposen ja d'un suport informàtic que garantix la certesa dels assentaments registrals que es practiquen i la integració de tots els registres d'un mateix òrgan en un únic registre general.

De fet, el Consell de la Generalitat té regulats, a través del Decret 130/1998, de 8 de setembre, els registres d'entrada i d'eixida de sol·licituds, escrits, comunicacions i documents, en els quals s'establix la configuració de les distintes unitats de registre de l'administració de la Generalitat, on es preveu la necessitat que tots els registres que l'administració de la Generalitat establisca per a la recepció de sol·licituds, escrits i comunicacions dels particulars o d'òrgans administratius s'instal·len en suport informàtic.

No obstant això, esta regulació del Decret 130/1998, de 8 de setembre, partix de la necessària actuació presencial davant les diferents unitats de registre de l'administració de la Generalitat per part del ciutadà per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides a la Generalitat.

El procés d'innovació tecnològica i la configuració d'una administració de la Societat del Coneixement dins del II Pla de Modernització de la Comunitat Valenciana, permet en l'actualitat fer un pas més, amb l'establiment de mecanismes que facen possible una relació entre l'administració i el ciutadà més interactiva i, en particular, facilitar a estos últims la presentació davant l'administració pública d'escrits, sol·licituds i comunicacions per via telemàtica amb plenes garanties i efectes legals, així com la regulació de les notificacions telemàtiques com un instrument àgil i vàlid per a la comunicació de l'administració als ciutadans.

Per a això, l'instrument fonamental que permet tindre constància d'estes comunicacions telemàtiques entre l'administració i els ciutadans és el Registre Telemàtic de la Generalitat, a la regulació del qual es dirigix este decret.

La creació de registres telemàtics i la pràctica de notificacions telemàtiques han sigut possibles des de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Orde Social, que va modificar la regulació que fins al moment hi havia en la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Dins d'este marc de regulació bàsica, el present decret té per objecte crear el Registre Telemàtic de la Generalitat i determinar les regles i els criteris que permetran garantir la constància en el dit registre de la presentació i la remissió d'escrits, sol·licituds i comunicacions entre els ciutadans i l'administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i les entitats de dret públic.

Així mateix, el Decret 96/1998, de 6 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula l'organització de la funció informàtica, la utilització dels sistemes d'informació i el Registre de Fitxers Informatitzats en l'àmbit de l'administració de la Generalitat, i el Decret 87/2002, de 30 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la utilització de la signatura electrònica avançada en la Generalitat, constituïxen el marc normatiu en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que servix de base per a la creació del Registre Telemàtic de la Generalitat.

III. El Registre Telemàtic de la Generalitat suposarà la creació, en cada un dels registres generals existents en l'administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i les entitats de dret públic, d'una Unitat Registral Telemàtica que, com a part integrant de cadascun d'estos registres generals, i amb la dependència orgànica i funcional de cadascuna de les sotssecretaries, hauran de garantir la presentació pels ciutadans dels seus escrits, sol·licituds i comunicacions, amb prestació d'un nou servici tots els dies de l'any durant les vint-i-quatre hores del dia i desenrotllar les funcions que el present decret els assigna.

La normativa bàsica estatal establix la necessitat d'especificar en la norma de creació del Registre Telemàtic els procediments i els tràmits administratius susceptibles de tramitació telemàtica. A l'efecte, i ja que és una aspiració de la Generalitat aconseguir la major quantitat de procediments aptes per a la tramitació telemàtica, però amb apreciació que la incorporació dels mitjans tècnics a la tramitació administrativa és objecte d'estudi i anàlisi específica, s'ha establit una primera llista de procediments i tràmits susceptibles de tramitació telemàtica des de l'entrada en vigor del decret, amb delegació en els consellers respectius de la facultat d'incorporar a l'annex del decret, en el qual s'identifiquen aquells, els procediments que, a mesura que avance la seua adaptació, resulten susceptibles d'esta tramitació.

Junt amb la regulació respecte de la configuració d'este Registre Telemàtic, la determinació de les seues funcions i les garanties que han d'envoltar el seu funcionament, la necessitat que la utilització de mitjans telemàtics per l'administració i els ciutadans garantisca l'autenticitat, la confidencialitat, la disponibilitat i la conservació de la informació, i la producció d'estos efectes jurídics que es derivarien de la presentació i la notificació per la resta de mitjans admesos en dret, motiva que es dediquen determinats articles a l'establiment de les condicions que ha de reunir eixa presentació i notificació per mitjans telemàtics.

Per això, fent ús de les facultats dels articles 31.1 i 32.1 de l'Estatut d'Autonomia, així com l'habilitació a favor del Consell de la Generalitat continguda en l'article 22.e) de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller d'Infraestructures i Transport, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 13 de febrer de 2004,

decrete

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte

El present decret té per objecte la creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i la determinació de les regles i els criteris que s'han d'observar per a la presentació i la remissió dels escrits, les sol·licituds i les comunicacions, quan s'efectuen per mitjans telemàtics.

Així mateix, es regula en el present decret la notificació telemàtica, entesa com la remissió de comunicacions per part de la Generalitat als ciutadans per mitjans telemàtics.

Article 2. Creació del Registre Telemàtic de la Generalitat

1. Es crea el Registre Telemàtic de la Generalitat com un nou servici públic que podrà ser utilitzat per a la presentació pels ciutadans o pels propis òrgans de l'administració, de sol·licituds, escrits i comunicacions que es realitzen per via telemàtica, relatius als procediments administratius i tràmits que s'especifiquen en l'annex d'este decret o que d'ara endavant s'incorporen a este, davant l'administració de la Generalitat, les entitats autònomes i les entitats de dret públic de la Generalitat, en els termes prevists en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. El Registre Telemàtic de la Generalitat anotarà, a més, la remissió d'escrits i les comunicacions que, per via telemàtica i amb compliment dels requisits establits en este decret, realitzen els òrgans de l'administració de la Generalitat, les entitats autònomes i les entitats de dret públic de la Generalitat als interessats en els procediments i tràmits a què es referix l'annex d'este decret o que d'ara endavant s'hi incorporen.

Article 3. Configuració del Registre Telemàtic de la Generalitat

1. El Registre Telemàtic de la Generalitat estarà constituït per les unitats registrals telemàtiques de cadascuna de les conselleries de la Generalitat, les seues entitats autònomes i les entitats de dret públic, que a través d'este decret es creen com a part integrant del registre general existent en cadascuna d'estes.

2. Cadascuna de les unitats registrals telemàtiques que configuren el Registre Telemàtic de la Generalitat dependrà orgànicament de les distintes conselleries, entitats autònomes o entitats de dret públic.

3. Per resolució de la Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació o òrgan competent en matèria de telecomunicacions i tecnologies de la informació, s'establiran les mesures tècniques i organitzatives necessàries i es determinaran els requisits mínims de caràcter tecnològic que hauran de complir totes les unitats registrals telemàtiques per a la tramitació dels procediments administratius prevists en l'annex d'este decret o que d'ara endavant s'hi incorporen.

Article 4. Funcions

Cadascuna de les unitats registrals telemàtiques que configuren el Registre Telemàtic de la Generalitat desenrotllarà les funcions següents:

a) Recepció de sol·licituds, escrits i comunicacions remeses als òrgans de l'administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i entitats de dret públic, per altres òrgans de l'administració o pels ciutadans, relatius als procediments i tràmits que s'especifiquen en l'annex d'este decret o que d'ara endavant s'hi incorporen.

b) Expedició dels rebuts acreditatius de la presentació per part dels ciutadans de les sol·licituds, escrits i comunicacions que estos dirigisquen als òrgans de la Generalitat, les seues entitats autònomes i entitats de dret públic, rebuts que generarà el mateix sistema informàtic de manera automàtica.

c) Expedició dels avisos de notificació que comuniquen als interessats la posada a la seua disposició, en l'adreça de correu electrònic proporcionada per la Generalitat al ciutadà, amb domini cv.gva.es, o amb domini gva.es per a altres òrgans de l'administració, de comunicacions i notificacions telemàtiques que els òrgans i les entitats de la Generalitat emeten.

d) Remissió d'escrits i comunicacions per part dels òrgans de l'administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i les entitats de dret públic als interessats.

e) Manteniment i conservació d'un arxiu informàtic dels assentaments d'entrades i d'eixides de sol·licituds, escrits i comunicacions telemàtiques, corresponents a cada any natural.

Article 5. Funcionament

1. A través de les unitats registrals telemàtiques es podrà presentar qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació relativa als procediments i tràmits que s'especifiquen en l'annex d'este decret o que d'ara endavant s'hi incorporen, tots els dies de l'any, durant les vint-i-quatre hores del dia, sense perjuí de les interrupcions necessàries per raons tècniques, de les quals s'informarà en les mateixes unitats registrals telemàtiques. Així mateix, en casos d'interrupció no planificada en el funcionament de la Unitat Registral Telemàtica, es visualitzarà un missatge en el qual es comunique esta circumstància, sempre que siga possible.

2. Com a acreditació de la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions que es realitzen per via telemàtica pels òrgans de l'administració i pels ciutadans, dirigides a òrgans de l'administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i entitats de dret públic, el mateix sistema informàtic expedirà un rebut electrònic acreditatiu de la constància, en els assentaments registrals, de les dades següents:

a) Nombre de registre d'entrada o d'eixida;

b) Data i hora de presentació de la corresponent sol·licitud, escrit o comunicació;

c) Identificació de l'interessat o del seu representant, i de la persona o òrgan administratiu, entitat autònoma o entitat de dret públic receptor de la comunicació telemàtica; i

d) Tipus de document i assumptes que es registren.

3. A l'efecte, totes les sol·licituds, els escrits o les comunicacions que es reben o es remeten a través de les unitats registrals telemàtiques que configuren el Registre Telemàtic de la Generalitat es registraran i es respectarà l'orde temporal de recepció o d'eixida, i assentaments cursats sense dilació als seus destinataris per mitjans informàtics. Tots els assentaments quedaran ordenats cronològicament.

4. En aquells casos en què es detecten anomalies de tipus tècnic en la transmissió telemàtica del document, la dita circumstància es posarà en coneixement del presentador del document pel mateix sistema, per mitjà dels corresponents missatges d'error perquè es procedisca a la seua esmena.

Article 6. Autenticitat, integritat, confidencialitat, disponibilitat i conservació del contingut dels assentaments electrònics

1. El sistema informàtic suport del Registre Telemàtic de la Generalitat garantirà l'autenticitat, la integritat, la confidencialitat, la disponibilitat i la conservació dels assentaments practicats, per mitjà de la utilització de la signatura electrònica avançada.

2. En la remissió d'escrits, sol·licituds i comunicacions que es realitzen a través de les unitats registrals telemàtiques als òrgans competents per a la tramitació d'estos o des d'estos cap als interessats, s'adoptaran les mesures de seguretat necessàries per a evitar la intercepció i alteració de les comunicacions, els accessos no autoritzats, i per a garantir la protecció de les dades de caràcter personal, d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i les disposicions que la desenrotllen.

Així mateix, el sistema informàtic suport del Registre Telemàtic de la Generalitat informarà a tots aquells òrgans de l'administració i als ciutadans que desitgen accedir a este, que la presentació d'escrits, sol·licituds i comunicacions de forma telemàtica suposa la comunicació de les seues dades personals als òrgans administratius o entitats competents per a la seua recepció i tramitació.

CAPÍTOL II

De la presentació d'escrits, sol·licituds i comunicacions

en el Registre Telemàtic de la Generalitat

Article 7. Condicions generals per a la presentació

1. Només s'admetrà la presentació telemàtica d'escrits, sol·licituds i comunicacions relativa als procediments administratius i tràmits a què es referix l'annex d'este decret o que d'ara endavant s'hi incorporen, per aquells interessats que disposen d'un certificat usuari de signatura electrònica avançada.

2. Seran vàlids els certificats expedits per la Generalitat, o per una altra entitat prestadora d'estos servicis, sempre que es complisquen unes condicions mínimes imprescindibles perquè es puguen mantindre amb les degudes garanties. Les condicions seran objectives, raonables i no discriminatòries, sense que obstaculitzen la lliure prestació de servicis. Per a salvaguardar les garanties dels procediments, l'Autoritat Certificadora de la Generalitat publicarà en la seua pàgina web el procediment concret pel qual es puga verificar el compliment dels requisits mínims perquè s'admeten els certificats d'altres prestadors de servicis de certificat per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions per mitjans telemàtics en les unitats registrals telemàtiques de la Generalitat, i les relacions amb estos es formalitzaran segons el que preveu el Decret 87/2002, de 30 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la utilització de la signatura electrònica avançada en la Generalitat.

3. Les persones que disposen de certificat d'usuari en els termes prevists en l'apartat anterior podran presentar sol·licituds, escrits i comunicacions per via telemàtica, en representació de terceres persones.

L'anterior no eximix de l'obligació d'acreditar la representació amb què s'actua en nom d'una altra persona a priori, o a requeriment dels òrgans administratius, d'acord amb el que disposa l'article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Per als actes i les gestions de mer tràmit es presumirà la representació.

4. No es podrà establir el caràcter obligatori de la presentació pels ciutadans de sol·licituds, escrits i comunicacions a través del Registre Telemàtic de la Generalitat.

Article 8. Accés dels ciutadans al Registre Telemàtic de la Generalitat

L'accés a les distintes unitats registrals telemàtiques per a la presentació d'escrits, sol·licituds i comunicacions, es portarà a terme a través del portal institucional de la Generalitat, per mitjà de la connexió a la direcció http://www.gva.es i, si és procedent, a través dels portals institucionals de cadascuna de les conselleries, entitats autònomes i entitats de dret públic encarregades de la tramitació dels dits procediments, així com a través d'altres mitjans telemàtics que s'habiliten a l'efecte.

Article 9. Escrits i documents susceptibles de registre d'entrada

1. Són susceptibles de registre d'entrada en les diferents unitats registrals telemàtiques les sol·licituds, els escrits i les comunicacions en les quals quede correctament identificat tant el remitent com la persona, l'òrgan, el procediment, el centre directiu o la unitat administrativa de la Generalitat al qual es dirigix, en el marc de la legislació general del procediment administratiu.

2. A efectes de la presentació telemàtica de les sol·licituds, els escrits i les comunicacions, el sistema informàtic suport facilitarà als òrgans de l'administració i als ciutadans models normalitzats de necessària utilització.

3. Quan l'interessat haja d'adjuntar determinada documentació per a la deguda tramitació de la seua sol·licitud o escrit, esta es podrà aportar en suport electrònic quan es tracte de documents signats electrònicament pel mateix interessat o per tercers que estiguen autentificats a través de signatura electrònica avançada, en els termes establits en l'article 7.1 i 7.2 d'este decret.

En cas contrari, la documentació s'haurà de presentar en el termini màxim de deu dies hàbils en suport paper l'original o la còpia compulsada del document, per qualsevol dels mitjans admissibles en dret, en qualsevol de les oficines de registre de l'administració de la Generalitat o en els altres llocs que establix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i indicarà el número de registre d'entrada assignat per la Unitat Registral Telemàtica a la sol·licitud o escrit a la qual s'adjunta la dita documentació. La falta de dades en l'emplenament comportarà el requeriment a l'interessat perquè l'esmene en el termini de deu dies, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desistix en la seua petició.

Tots els documents hauran d'estar realitzats en formats i/o aplicacions informàtiques que siguen compatibles amb els utilitzats per l'administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i les entitats de dret públic. El tipus de formats i aplicacions informàtiques compatibles es publicaran en el portal institucional de la Generalitat.

4. La no aportació de documents en el termini anteriorment esmentat, produirà com a efecte que es considere que l'interessat desistix en la sol·licitud formulada, i la remissió en suport electrònic a l'interessat de la resolució que així ho declare, si este haguera sigut el mitjà assenyalat per este com a preferent o consentida expressament la seua utilització, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la recepció per l'interessat o el seu representant, amb els efectes prevists en l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 10. Efectes de la presentació

1. La presentació de les sol·licituds i els escrits de conformitat amb el que preveu l'article anterior, tindrà els mateixos efectes jurídics que les efectuades per la resta de mitjans admesos en dret.

2. A l'efecte, l'òrgan, el ciutadà o l'empresa podrà acreditar la presentació de les sol·licituds i els escrits en les unitats registrals telemàtiques corresponents per mitjà del rebut expedit per estes de manera automàtica.

Article 11. Còmput de terminis

1. A l'efecte del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit per la Unitat Registral Telemàtica corresponent.

La Generalitat, com a Autoritat de Segellat de Temps, garantix que la data i l'hora assignada en el rebut expedit per la Unitat Registral Telemàtica és l'hora oficial que establix el Reial Institut i Observatori de l'Armada.

2. El que disposa este decret no altera el règim general de còmput de terminis en els procediments administratius previst en l'article 48 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

3. A l'efecte, la presentació efectuada en el Registre Telemàtic de la Generalitat en un dia inhàbil s'entendrà efectuada en el primer dia hàbil següent. Es consideren inhàbils els que tinguen la condició de festes oficials a la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL III

De la remissió de comunicacions als interessats

a través del Registre Telemàtic de la Generalitat

Article 12. Condicions generals per a la notificació telemàtica

1. La remissió als interessats d'escrits i comunicacions per part dels òrgans de l'administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i les entitats de dret públic, a través de les unitats registrals telemàtiques, només produirà efectes jurídics quan la persona interessada haja assenyalat este mitjà com a preferent o consentit expressament la seua utilització. Este consentiment es prestarà individualment per a cada procediment.

La designació de la direcció o la bústia de correu electrònic, a l'efecte de pràctica de notificacions a la persona interessada, haurà de correspondre amb la proporcionada per la Generalitat als ciutadans, amb domini cv.gva.es.

L'elecció per l'interessat d'este mitjà com a preferent per a les notificacions de l'administració, es podrà fer en qualsevol moment de la iniciació o tramitació dels procediments i tràmits prevists en l'annex d'este decret o que d'ara endavant s'hi incorporen.

2. Així mateix, l'interessat, una vegada iniciada la tramitació de l'expedient, podrà revocar el seu consentiment perquè la notificació es practique per via telemàtica, en este cas haurà de comunicar-ho així a l'òrgan competent i assenyalar un domicili postal on practicar les successives notificacions.

3. Les unitats registrals telemàtiques no realitzaran notificacions en dies inhàbils, i es consideren com a tals els que tinguen la condició de festes oficials a la Comunitat Valenciana.

Article 13. Pràctica de la notificació telemàtica

La pràctica de les notificacions via telemàtica es realitzarà de la manera següent:

a) A través de la Unitat Registral Telemàtica corresponent s'enviarà per correu electrònic a la direcció facilitada per la Generalitat a l'interessat, un avís de notificació, de caràcter informatiu, que comunicarà a l'interessat l'existència d'una notificació dirigida a este, així com la direcció de la pàgina web a què ha d'accedir per a obtindre'l.

Este avís de notificació haurà d'especificar, junt amb les dades que permeten la identificació de la notificació que es posa a la seua disposició, que, de conformitat amb el que disposa l'article 59.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el transcurs de deu dies naturals a partir de la data de la comunicació a les persones físiques o jurídiques sense accedir a la notificació que es pretén realitzar equivaldrà al rebuig de la notificació als efectes prevists en la normativa legal vigent, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprove la impossibilitat tècnica o material de l'accés.

b) L'interessat podrà accedir a la pàgina de notificació telemàtica prèvia la seua identificació personal a través del certificat d'usuari.

A través d'eixa pàgina de notificació telemàtica tindrà accés a la notificació, la qual contindrà la designació de l'òrgan administratiu o l'entitat que efectua la notificació, la referència al tipus de document que es notifica, el número d'expedient a què es referix, i la data i registre d'eixida.

c) Una vegada haja accedit a la pàgina de notificació telemàtica es mostrarà en l'equip de l'interessat la informació més rellevant del contingut de la notificació que s'ha de realitzar, a fi que en puga comprovar les dades abans de procedir a l'acceptació d'esta. Esta informació se subministrarà a través d'un document electrònic que es denominarà Document d'Entrega de Notificació, el qual tindrà un format imprimible perquè la persona interessada puga conservar-lo a efectes informatius.

d) Si l'interessat accepta la notificació accedirà als documents objecte d'esta, que també tindran format imprimible.

e) Es deixarà constància en l'expedient administratiu de l'acceptació o del rebuig de la notificació telemàtica, i es produïxen els efectes prevists en l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 14. Efectes de la notificació telemàtica

1. La notificació efectuada de conformitat amb els criteris establits en l'article anterior, s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què s'accepta esta, a través de la signatura electrònica del Document d'Entrega de Notificació.

2. La pràctica de la notificació es podrà acreditar, a tots els efectes legals, a través del Justificant de Recepció de la Notificació, que s'expedirà una vegada acceptada la notificació.

3. La data de recepció de la notificació que conste en el corresponent justificant de recepció de la notificació expedit pel Registre Telemàtic de la Generalitat, serà vàlida a l'efecte del còmput de terminis, amb els efectes que en cada cas es prevegen en la norma reguladora del procediment administratiu corresponent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Posada en funcionament de les unitats registrals telemàtiques

Correspon a la sotssecretaria de cada conselleria, a les entitats autònomes i a les entitats de dret públic de la Generalitat, autoritzar l'entrada en funcionament de les unitats registrals telemàtiques dependents d'estes, per a la tramitació de procediments per via telemàtica, després de l'informe preceptiu previ de la Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació o òrgan competent en matèria de telecomunicacions i tecnologies de la informació.

Segona. Incorporació de nous procediments i tràmits

Es faculten els consellers respectius per a incorporar a l'annex d'este decret, per mitjà d'una orde, els procediments i els tràmits de competència de la seua respectiva conselleria o de les entitats autònomes o entitats de dret públic adscrites a esta, per a la seua tramitació per via telemàtica de conformitat amb el que disposa este decret.

En la dita orde es podran incorporar condicions i requisits específics necessaris per a la tramitació telemàtica dels procediments a què es referisca.

Tercera. Informe previ a la tramitació telemàtica de cada procediment

Amb caràcter previ a la posada en marxa de la tramitació telemàtica de cada procediment administratiu previst en l'annex d'este decret o que en el futur s'hi incorpore, la Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació, o òrgan competent en matèria de telecomunicacions i tecnologies de la informació, emetrà un informe preceptiu i vinculant sobre l'adequació des del punt de vista tecnològic a la tramitació telemàtica, i sobre les mesures que resulte necessari implementar per a això.

Quarta. Publicitat dels procediments i tràmits

La informació i difusió actualitzada dels procediments i tràmits administratius susceptibles de comunicacions telemàtiques entre les persones físiques i jurídiques i l'administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i les entitats de dret públic es produirà a través de la pàgina web de la Generalitat, sense perjuí dels mitjans de publicitat complementaris que resulten preceptius.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Adaptació de procediments i tràmits ja existents

Els procediments i tràmits administratius que s'indiquen a continuació, així com aquells que fins a la publicació del present decret es posen en marxa, se seguiran tramitant telemàticament d'acord amb les condicions i els requisits que es preveuen en la normativa reguladora d'estos, i s'adapten a les condicions del present decret en un termini de dos anys, des de l'entrada en vigor d'este.

– Instal·lacions receptores d'aigua (butlletins d'aigua) – SAUCA

– Connexions de baixa tensió – SAUCE

– Presentació de sol·licituds de conciliació davant del Servici de Mediació, Arbitratge i Conciliació – E-SMAC.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Regulació de nous procediments i tràmits

A partir de l'entrada en vigor del present decret qualsevol regulació que s'efectue de nous procediments i tràmits administratius, o modificació dels existents, haurà de preveure la possibilitat de la seua tramitació per mitjans telemàtics i s'ajustarà a les condicions i als requisits prevists en este decret.

Segona. Entrada en vigor

El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 13 de febrer de 2004

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller d'Infraestructures i Transport,

JOSÉ RAMÓN GARCÍA ANTÓN

ANNEX

Procediments i tràmits administratius susceptibles de tramitació a través del Registre Telemàtic de la Generalitat

Conselleria de Presidència

1. Formulació de suggeriments davant dels servicis administratius de la Generalitat (servicis horitzontals).

2. Insercions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

3. Servici de contractació electrònica de la Conselleria de Presidència.

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

1. Sol·licitud de certificat de retencions IRPF. Treballadors i professionals.

2. Comunicació d'obertura de centres de treball o de represa de l'activitat.

3. Comunicació d'accidents de treball i malalties professionals.

4. Sol·licitud d'estades en residències de temps lliure de la Comunitat Valenciana.

5. Ajornament o fraccionament en l'Impost sobre Successions i Donacions.

6. Ajornament o fraccionament en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

7. Sol·licitud de certificat del justificant de pagament.

8. Devolució d'ingressos indeguts.

9. Interposició de consultes tributàries.

10. Model J18. Sol·licitud de canvi de màquina recreativa o d'atzar (permuta).

11. Model J17. Sol·licitud de baixa d'instal·lació o situació de màquina recreativa.

12. Autorització d'instal·lació de màquines recreatives i d'atzar.

13. Canvis fiscals de màquines recreatives i d'atzar.

14. Sol·licitud d'alta de màquines recreatives i d'atzar per canvi de demarcació territorial dins de la Comunitat Valenciana.

15. Sol·licitud d'alta de màquines recreatives i d'atzar procedents d'altres comunitats autònomes.

16. Sol·licitud de baixa de màquines recreatives i d'atzar per canvi de demarcació territorial dins de la Comunitat Valenciana.

17. Servici de contractació electrònica de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

Servici Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF)

1. Ajudes a la creació d'ocupació orientada a disminuir la taxa de desocupació a la Comunitat Valenciana, i s'inclouen, entre altres, aquells col·lectius de desocupats més afectats per la desocupació com són les dones, els jóvens, els majors de 45 anys, els parats de llarga duració i les persones amb discapacitat.

2. Ajudes a empreses per a incentivar l'estabilitat en l'ocupació, formalitzada, entre altres, a través de la contractació indefinida a desocupats de difícil inserció, la conversió dels contractes temporals en fixos, d'acord amb les directrius europees per l'ocupació i el Pla Nacional d'Acció per l'Ocupació (PNAE).

3. Ajudes per a mantindre l'ocupació existent en les empreses, així com incrementar la població activa (taxa d'ocupació).

4. Ajudes per a donar suport a les iniciatives locals generadores d'ocupació i als acords en matèria d'ocupació sorgits en el PAVACE.

5. Ajudes per a millorar la formació per a l'ocupació dels treballadors desocupats necessària per a la inserció professional.

6. Ajudes per a millorar la formació per a l'ocupació dels treballadors empleats necessària per al manteniment dels seus llocs de treball o la seua promoció professional i per a la millora de la competitivitat de les PYMES.

7. Ajudes a les accions formatives adequades a les característiques de la seua situació social, per a proporcionar les qualificacions requerides pel mercat de treball a col·lectius de desocupats en situació d'exclusió social i especials dificultats d'ocupació, per a la seua inserció en el món laboral.

8. Ajudes a les accions formatives per a fomentar l'accés de les dones a funcions directives.

9. Servicis d'intermediació laboral i orientació professional tant per a treballadors desocupats com per a treballadors en actiu que desitgen millorar la seua ocupació, s'inclouen, entre altres, els servicis que, dirigits als col·lectius més desfavorits, s'establisquen com a polítiques actives d'ocupació per la Generalitat, especialment en temes de formació i ajudes a la contractació.

10. Ajudes per a entitats col·laboradores d'inserció laboral que puguen realitzar, amb la deguda competència, accions d'orientació professional per a l'ocupació i l'autoocupació, dirigides a millorar les possibilitats de col·locació dels demandants d'ocupació.

11. Servici de contractació electrònica del Servici Valencià d'Ocupació i Formació.

Institut Valencià de Finances (IVF)

1. Servici de contractació electrònica de l'Institut Valencià de Finances.

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

1. Comunicació a l'administració del text del cartell Dret d'Admissió.

2. Sol·licitud de cartell identificador de l'aforament autoritzat per a locals d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives.

3. Sol·licitud d'autorització a determinats establiments públics per a organitzar sessions especials dirigides a menors d'edat.

4. Autorització d'ampliació d'horaris en establiments públics.

5. Realització de balls i espectacles en locals, establiments o recintes no autoritzats per a tal fi.

6. Autorització per a la realització de proves esportives.

7. Autorització per a la realització de festejos taurins tradicionals:

– Bous de carrer.

– Concurs de retalladors.

– Exhibició de bous braus: bous salvatges.

8. Sol·licitud de certificat d'inscripció d'associacions i federacions.

9. Sol·licitud de compulsa de documentació d'associacions i federacions.

10. Servici de contractació electrònica de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.

Conselleria d'Infraestructures i Transport

1. Reclamacions de transports.

2. Sol·licitud de certificat de distàncies entre poblacions de la Comunitat Valenciana.

3. Sol·licitud d'admissió a examen pràctic per a l'obtenció de les titulacions: capità de iot, patró de iot, patró d'embarcacions de recreació, patró per a navegació bàsica i patró de motonàutica.

4. Examen de capacitació professional per a l'exercici de les activitats de transport interior i internacional de mercaderies i de viatgers.

5. Inspecció prèvia per a la detecció d'aluminosi.

6. Carreteres: autorització de certificats de distàncies per a edificació.

7. Sol·licitud d'autorització de nou quadre de tarifes d'una concessió de servici de transport públic regular permanent de viatgers d'ús general.

8. Examen de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera.

9. Beques d'informàtica i telecomunicacions en la Conselleria d'Infraestructures i Transport.

10. Sol·licitud d'examen per a l'obtenció del carnet de conductor de taxi de les àrees de prestació conjunta d'Alacant i Castelló.

11. Sol·licitud d'admissió a examen teòric per a l'obtenció dels títols: capità de iot, patró de iot, patró d'embarcacions de recreació, patró per a navegació bàsica i patró de motonàutica.

12. Transports de mercaderies. Públic pesant nacional – MDPN – No titulars – Obtindre una nova autorització.

13. Transports de mercaderies. Públic pesant nacional – MDPN – Titulars – Rehabilitació.

14. Transports de mercaderies. Públic pesant nacional – MDPN – Titulars – Obtindre una nova autorització.

15. Transports de mercaderies. Privat funerari nacional – VF – Titulars – Obtindre una nova autorització.

16. Transports de mercaderies. Públic pesant nacional – MDPN – Titulars – Substituir un vehicle.

17. Transports de mercaderies. Privat lleuger nacional – MPCLN – Titulars – Visat.

18. Transports de mercaderies. Privat funerari nacional – VF – No titulars – Obtindre una nova autorització.

19. Transports de mercaderies. Privat lleuger nacional – MPCLN – Titulars – Substituir un vehicle.

20. Transports de mercaderies. Públic lleuger nacional – MDLN – Titulars – Substituir un vehicle.

21. Transports de mercaderies. Públic lleuger nacional – MDLN – Titulars – Visat.

22. Transports de mercaderies. Públic pesant comarcal – MDPC – Titulars – Visat.

23. Transports de mercaderies. Públic pesant comarcal – MDPC – Titulars – Rehabilitació.

24. Transports de mercaderies. Públic pesant comarcal – MDPC – Titulars – Substituir un vehicle.

25.Transports de mercaderies. Privat pesant nacional – MPCPN – No titulars – Obtindre una nova autorització.

26. Transports de mercaderies. Privat pesant nacional – MPCPN – Titulars – Obtindre una nova autorització.

27. Transports de mercaderies. Privat pesant nacional – MPCPN – Titulars – Visat.

28. Transports de mercaderies. Privat pesant nacional – MPCPN – Titulars – Rehabilitació.

29. Transports de mercaderies. Privat pesant nacional – MPCPN – Titulars – Substituir un vehicle.

30. Transports de mercaderies. Privat lleuger nacional – MPCLN – No titulars – Obtindre una nova autorització.

31. Transports de mercaderies. Públic pesant nacional – MDPN – Titulars – Visat.

32. Transports de mercaderies. Públic lleuger nacional – MDLN – Titulars – Rehabilitació.

33. Transports de mercaderies. Públic pesant local – MDPL – No titulars – Obtindre una nova autorització.

34. Transports de mercaderies. Públic lleuger nacional – MDLN – Titulars – Obtindre una nova autorització.

35. Transports de mercaderies. Públic lleuger nacional – MDLN – No titulars – Obtindre una nova autorització.

36. Transports de mercaderies. Privat funerari nacional – VF – Titulars – Rehabilitació.

37. Transports de mercaderies. Públic pesant local – MDPL – Titulars – Substituir un vehicle.

38. Transports de mercaderies. Privat funerari nacional – VF – Titulars – Substituir un vehicle.

39. Transports de mercaderies. Públic pesant local – MDPL – Titulars – Rehabilitació.

40. Transports de mercaderies. Públic pesant local – MDPL – Titulars – Visat.

41. Transports de mercaderies. Públic pesant local – MDPL – Titulars – Obtindre una nova autorització.

42. Transports de mercaderies. Privat lleuger nacional – MPCLN – Titulars – Obtindre una nova autorització.

43. Servici de contractació electrònica de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.

44. Transport escolar. Sol·licitud d'autorització per a prestar transport públic regular d'ús especial d'escolars i menors.

45. Transport. Sol·licitud de certificat per a conductors no pertanyents a la Unió Europea.

Entitat de Transport Metropolità de València

1. Sol·licitud del carnet personal de transports de l'àrea de València.

2. Sol·licitud de renovació del carnet de conductor d'autotaxi de l'Àrea de Prestació Conjunta de València.

3. Sol·licitud d'examen per a l'obtenció del carnet de conductor de taxi en l'Àrea de Prestació Conjunta de València.

4. Visat autoritzacions de taxi de l'Àrea de Prestació Conjunta de València.

5. Adscripció (o modificació de condicions) de vehicles a la concessió.

6. Modificacions concessionals subjectes a comunicació.

7. Modificacions concessionals subjectes a autorització.

8. Reclamacions en matèria de transports.

9. Substitució de vehicle adscrit a una autorització de taxi de l'Àrea de Prestació Conjunta de València.

10. Visat / aprovació de quadres de tarifes.

11. Sol·licitud de baixa/suspensió temporal de l'autorització.

12. Baixa de vehicles adscrits a la concessió.

13. Servici de contractació electrònica de l'Entitat de Transport Metropolità de València.

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

1. Sol·licitud per a participar en convocatòries, accions i actuacions de l'oferta de formació del professorat.

2. Sol·licitud de matrícula per a la realització de proves per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià – JQCV).

3. Sol·licitud d'homologació i de títols docents.

4. Preinscripció per a cursar estudis d'idiomes en l'Escola Oficial d'Idiomes de València.

5. Convocatòria de jocs esportius de la Comunitat Valenciana.

6. Sol·licitud de renovació i pròrroga del règim dels concerts educatius en centres docents privats.

7. Sol·licitud de certificat de participació en convocatòries, accions i actuacions de l'oferta de formació del professorat.

8. Sol·licitud, dels IES i centres públics d'educació especial, per a impartir programes de garantia social.

9. Sol·licitud de subvencions per al desenrotllament de programes de garantia social. Modalitats d'Iniciació Professional i per a Alumnat amb Necessitats Educatives Especials.

10. Campanya d'activitats nàutiques: A la mar. Escoles de la mar: estiu.

11. Campanya d'activitats nàutiques: a la mar. Escoles de la mar: campanya escolar.

12. Campanya d'activitats nàutiques: a la mar. Escoles de la mar: cap de setmana.

13. Campanya d'activitats nàutiques: a la mar. Goleta Tirant Primer: baptisme del mar.

14. Campanya d'activitats nàutiques: a la mar. Escoles de la mar: un dia en la mar.

15. Campanya d'activitats nàutiques: a la mar. Goleta Tirant Primer: cap de setmana.

16. Campanya d'activitats nàutiques: a la mar. Escoles de la mar: especial Setmana Santa.

17. Sol·licitud d'incorporació al règim de concerts educatius en centres educatius privats:

– centres educatius ja existents.

– centres de nova creació.

18. Convocatòria d'ajudes per a projectes de I+D.

19. Ajudes per a grups de I+D+I.

20. Ajudes per a l'adquisició, renovació o millora d'equipament cientificotecnològic per a infraestructures d'investigació.

21. Ajudes per a estades postdoctorals en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana.

22. Ajudes per a estades d'investigadors invitats en universitats i altres centres d'investigació ubicats a la Comunitat Valenciana.

23. Beques postdoctorals de perfeccionament de personal investigador.

24. Ajudes per a fomentar la formació de personal investigador per mitjà de la contractació de doctors per part d'entitats amb finalitat investigadora.

25. Sol·licitud de beques per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral.

26. Renovació de beques per a la formació de personal tècnic de suport a la investigació (I+D+I).

27. Sol·licitud de beques per a la formació de personal tècnic de suport a la investigació (I+D+I).

28. Renovació de beques predoctorals per a la formació de personal investigador.

29. Ajudes per a estades de becaris predoctorals en centres d'investigació ubicats fora de la Comunitat Valenciana (I+D+I).

30. Servici de contractació electrònica de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

Conselleria de Sanitat

1. Formulació de suggeriments i agraïments davant dels servicis sanitaris de la Comunitat Valenciana.

2. Registre i autorització sanitària d'establiments menors: forns, pastisseries, gelateries, carnisseries-salsitxeries, carnisseries, triperies i menjadors col·lectius (bars, cafeteries, etc.).

3. Autorització sanitària d'ampliació d'activitat.

4. Comunicació de cessament d'activitat d'indústria alimentària.

5. Registre i autorització sanitària inicial d'indústries i establiments alimentaris.

6. Canvi de titularitat o de denominació de les autoritzacions sanitàries d'indústries alimentàries.

7. Revalidació de l'autorització sanitària i inscripció en el Registre General Sanitari d'Aliments.

8. Sol·licitud de reemborsament de despeses per trasllat de pacients fora del seu entorn habitual per a rebre assistència, i dietes d'hostalatge i manutenció.

9. Sol·licitud de reintegrament de despeses per assistència sanitària prestada per servicis aliens a la Seguretat Social.

10. Obtenció del carnet de manipulador de plaguicides d'ús fitosanitari i d'ús en salut pública (ambiental, ramader i industrial-alimentària).

11. Renovació dels carnets de manipulador de plaguicides.

12. Autorització d'instal·lacions sanitàries de prevenció de riscs laborals.

13. Servici de contractació electrònica de la Conselleria de Sanitat.

Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme

1. Sol·licitud i renovació del carnet d'instal·lador de gas G3. (SOL·LICITUD).

2. Sol·licitud i renovació del carnet d'instal·lador de fontaneria (SOL·LICITUD).

3. Sol·licitud i renovació del carnet d'instal·lador de climatització (SOL·LICITUD)

4. Sol·licitud i renovació del carnet d'instal·lador de gas G1. (SOL·LICITUD).

5. Sol·licitud del certificat de qualificació individual d'instal·lador de baixa tensió categoria bàsica (SOL·LICITUD).

6. Sol·licitud del certificat de qualificació individual d'instal·lador de baixa tensió categoria especialista: sistemes d'automatització, gestió tècnica de l'energia i seguretat per a habitatges i edificis (SOL·LICITUD).

7. Sol·licitud del certificat de qualificació individual d'instal·lador de baixa tensió categoria especialista: sistemes de control distribuït (SOL·LICITUD).

8. Sol·licitud del certificat de qualificació individual d'instal·lador de baixa tensió categoria especialista: sistemes de supervisió, control i adquisició de dades (SOL·LICITUD).

9. Sol·licitud del certificat de qualificació individual d'instal·lador de baixa tensió categoria especialista: control de processos (SOL·LICITUD).

10. Sol·licitud del certificat de qualificació individual d'instal·lador de baixa tensió categoria especialista: línies aèries o subterrànies per a distribució d'energia (SOL·LICITUD).

11. Sol·licitud del certificat de qualificació individual d'instal·lador de baixa tensió categoria especialista: locals amb risc d'incendi o explosió (SOL·LICITUD).

12. Sol·licitud del certificat de qualificació individual d'instal·lador de baixa tensió categoria especialista: quiròfans i sales d'intervenció (SOL·LICITUD).

13. Sol·licitud del certificat de qualificació individual d'instal·lador de baixa tensió categoria especialista: làmpares de descàrrega en alta tensió, rètols lluminosos i semblants (SOL·LICITUD).

14. Sol·licitud del certificat de qualificació individual d'instal·lador de baixa tensió categoria especialista: instal·lacions generadores de baixa tensió (SOL·LICITUD).

15. Sol·licitud i renovació del carnet d'operador de grua torre (SOL·LICITUD).

16. Sol·licitud i renovació del carnet d'operador de grua mòbil (SOL·LICITUD).

17. Sol·licitud i renovació del carnet d'instal·lador reparador frigorista (SOL·LICITUD).

18. Sol·licitud i renovació del carnet d'instal·lador de gas G2. (SOL·LICITUD).

19. Sol·licitud i renovació del carnet d'operador industrial de calderes (SOL·LICITUD).

20. Sol·licitud i renovació del carnet d'instal·lador de gas G4. (SOL·LICITUD).

21. Sol·licitud i renovació del carnet de mantenidor de climatització (SOL·LICITUD).

22. Sol·licitud i renovació del carnet d'instal·lador de calefacció i aigua calenta sanitària (SOL·LICITUD).

23. Sol·licitud i renovació del carnet de mantenidor de calefacció i aigua calenta sanitària (SOL·LICITUD).

24. Sol·licitud d'Arbitratge en Reclamacions per Consumidors i Usuaris.

25. Inscripció d'alta en el Registre General de Comerciants i de Comerç.

26. Sol·licitud i renovació del carnet d'instal·lador de climatització (RENOVACIÓ).

27. Sol·licitud i renovació del carnet d'instal·lador de fontaneria (RENOVACIÓ).

28. Sol·licitud i renovació del carnet d'instal·lador de calefacció i aigua calenta sanitària (RENOVACIÓ).

29. Sol·licitud i renovació del carnet de mantenidor de climatització (RENOVACIÓ).

30. Sol·licitud i renovació del carnet d'instal·lador de gas G4. (RENOVACIÓ).

31. Sol·licitud i renovació del carnet d'instal·lador de gas G3. (RENOVACIÓ).

32. Sol·licitud i renovació del carnet d'operador industrial de calderes (RENOVACIÓ).

33. Sol·licitud i renovació del carnet d'instal·lador de gas G2. (RENOVACIÓ).

34. Sol·licitud i renovació del carnet de mantenidor de calefacció i aigua calenta sanitària (RENOVACIÓ).

35. Sol·licitud i renovació del carnet d'instal·lador reparador frigorista (RENOVACIÓ).

36. Sol·licitud i renovació del carnet d'instal·lador de gas G1. (RENOVACIÓ).

37. Sol·licitud i renovació del carnet d'operador de grua torre (RENOVACIÓ).

38. Sol·licitud i renovació del carnet d'operador de grua mòbil (RENOVACIÓ).

39. Pròrroga en el Registre General de Comerciants i de Comerç.

40. Modificació en el Registre General de Comerciants i de Comerç.

41. Baixa en el Registre General de Comerciants i de Comerç.

42. Sol·licitud del document de qualificació empresarial: atorgament, renovació i duplicat.

43. Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet com a mantenidor-reparador de climatització.

44. Presentació a les proves per a l'obtenció del certificat de qualificació individual d'instal·lador de baixa tensió categoria bàsica.

45. Presentació a les proves per a l'obtenció del certificat de qualificació individual d'instal·lador de baixa tensió categoria especialista: sistemes d'automatització, gestió tècnica de l'energia i seguretat per a habitatges i edificis.

46. Presentació a les proves per a l'obtenció del certificat de qualificació individual d'instal·lador de baixa tensió categoria especialista: sistemes de control distribuït.

47. Presentació a les proves per a l'obtenció del certificat de qualificació individual d'instal·lador de baixa tensió categoria especialista: sistemes de supervisió, control i adquisició de dades.

48. Presentació a les proves per a l'obtenció del certificat de qualificació individual d'instal·lador de baixa tensió categoria especialista: control de processos.

49. Presentació a les proves per a l'obtenció del certificat de qualificació individual d'instal·lador de baixa tensió categoria especialista: línies aèries o subterrànies per a distribució d'energia.

50. Presentació a les proves per a l'obtenció del certificat de qualificació individual d'instal·lador de baixa tensió categoria especialista: locals amb risc d'incendi o explosió.

51. Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet d'instal·lador de gas G3.

52. Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet d'instal·lador de gas G4.

53. Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet d'operador industrial de caldera.

54. Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet d'instal·lador de gas G1.

55. Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet d'instal·lador de gas G2.

56. Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet de mantenidor-reparador de calefacció i aigua calenta sanitària.

57. Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet d'instal·lador de calefacció i aigua calenta sanitària.

58. Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet d'instal·lador frigorista.

59. Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet d'instal·lador de fontaneria.

60. Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet d'instal·lador de climatització.

61. Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet d'operador de grua torre.

62. Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet d'operador de grua mòbil.

63. Sol·licitud de certificat d'inscripció d'instal·ladors i empreses instal·ladores.

64. Inscripció de nova indústria en el registre industrial. Baixa d'una indústria.

65. Sol·licitud de certificats d'inscripció d'una indústria en el Registre Industrial.

66. Certificat d'aptitud d'encarregat de tallers de pirotècnica i de tallers de càrrega de cartutxos (carnet pirotècnic).

67. Certificat d'aptitud en l'ús i el maneig d'explosius (carnet d'artiller).

68. Certificat d'aptitud en el maneig i l'ús d'explosius com a guarda o vigilant jurat.

69. Obtenció del carnet d'operador de maquinària mòbil en mines (carnet de maquinista: camió Dumper, pala carregadora frontal i retroexcavadora).

70. Servici de contractació electrònica de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.

71. Sol·licitud ajudes per a accions especials d'I+D.

72. Accions dinamitzadores d'Investigació, Desenrotllament i Innovació Tecnològica.

73. Accions d'articulació del Sistema Valencià de Ciència-Tecnologia-Empresa.

Institut de la Mitjana i Petita Indústria Valenciana (IMPIVA)

1. Incentius IMPIVA per a la protecció del medi ambient.

2. Incentius IMPIVA per al foment de la investigació i el desenrotllament tecnològic.

3. Incentius IMPIVA en matèria de suport a la inversió, la diversificació i la innovació.

4. Incentius IMPIVA en matèria de formació per a Associacions de la Xarxa IMPIVA i entitats.

5. Incentius del Pla de Consolidació i Competitivitat de la PIME per a empreses.

6. Incentius del Pla de Consolidació i Competitivitat de la PIME per a entitats.

7. Beques d'especialització professional.

8. Premis.

9. Servici de contractació electrònica de l'Institut Valencià de la Mitjana i Petita Indústria Valenciana.

10. Sol·licitud d'incentius autonòmics a la Investigació Científica, Desenrotllament Tecnològic i Innovació (I+D+I) per a PYMES a la Comunitat Valenciana.

11. Renovació d'incentius autonòmics a la investigació científica.

Agència Valenciana del Turisme (AVT)

1. Segellats de preus (hotels, càmpings, cases rurals i apartaments turístics).

2. Segellats de preus (restaurants, cafeteries i bars).

3. Inscripcions en cursos CDT.

4. Canvi de titularitat, canvi de denominació, canvi període de funcionament i la resta de modificacions que no afecten la classificació o capacitat dels allotjaments hotelers.

5. Comunicació de baixa de l'establiment hoteler.

6. Sol·licitud de baixa d'establiments en la modalitat de campaments de públics de turisme, també denominats càmpings.

7. Comunicació del canvi de titular i període de funcionament en establiments en la modalitat de campaments de públics de turisme, també denominats càmpings.

8. Sol·licitud de baixa de Casa Rural.

9. Modificació de capacitat, instal·lacions o servicis rellevants en l'establiment d'allotjament rural d'interior, que puguen afectar la classificació de l'establiment.

10. Modificació de titular i període de funcionament en establiments d'allotjament rural.

11. Sol·licitud de declaració d'allotjament rural d'interior i inscripció en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana. Modalitats: casa rural, alberg turístic d'ús col·lectiu i acampada en finca particular.

12. Baixa en Registre d'Apartaments Turístics (Baixa empresa explotadora).

13. Modificació del titular d'empreses explotadores d'apartaments turístics.

14. Canvi de denominació en blocs d'apartaments turístics.

15. Comunicació i classificació d'apartaments turístics, viles, xalets, bungalous i semblants. Modalitat d'explotació: conjunt i unitat d'allotjament turístic. Categories: luxe, primera i segona (apartaments turístics).

16. Canvi de titular i/o denominació d'establiments de restauració.

17. Comunicació de baixa de restaurants, cafeteries i bars.

18. Sol·licitud de baixa de casa central o sucursal (agències de viatge).

19. Modificació del titular, denominació i/o marca comercial (agència de viatges)

20. Sol·licitud de modificació de classificació a detallista, majorista o majorista-detallista (agència de viatges).

21. Baixa en Registre d'Apartaments Turístics (bloc d'apartaments).

22. Baixa en Registre d'Apartaments Turístics (unitats d'allotjament turístic).

23. Servici de contractació electrònica de l'Agència Valenciana del Turisme.

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

1. Cursos de Capacitació per a l'Obtenció dels Títols d'Agricultor, Ramader i Tècnic Qualificat.

2. Cursos de Formació en Producció Integrada.

3. Autorització d'Ús de la Marca de Qualitat de la Comunitat Valenciana per a Productes Agraris i Agroalimentaris.

4. Sol·licitud de Beques per a Postgraduats per a Transferència de Tecnologia en la Direcció General d'Investigació i Innovació Agrària i Ramaderia.

5. Inscripció en el Registre Oficial de Productors, Comerciants i Importadors de Vegetals. Expedició del Passaport Fitosanitari.

6. Sol·licitud de Llicència de Pesca Marítima de Recreació.

7. Sol·licitud de Beques per a Postgraduats per a la Realització de Pràctiques Professionals en la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

8. Sol·licitud de Certificat de Dades del Registre Oficial de Maquinària Agrícola i Expedició de Duplicats.

9. Servici de contractació electrònica de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Conselleria de Territori i Habitatge

1. Autorització trasllat i solta de peces de caça vives.

2. Sol·licitud de llicència de pesca fluvial.

3. Sol·licitud de permisos de pesca en vedats fluvials.

4. Sol·licitud de realització de concursos i competicions de pesca en aigües continen-tals de la Comunitat Valenciana.

5. Sol·licitud de participació en el sorteig de caça en la Reserva Nacional de Caça de Muela de Cortes (Valencia).

6. Sol·licitud de llicència de caça:

– Tipus A (amb armes).

– Tipus B (sense armes).

– Tipus C (canilla o gossada).

7. Sol·licitud d'acampada d'una o més persones, sense superar un màxim de deu, i de grups de més de deu persones, en zones gestionades per la Conselleria de Territori i Habitatge.

8. Sol·licitud de cabanyes o refugis gestionats per la Conselleria de Territori i Habitatge.

9. Sol·licitud d'acampades itinerants.

10. Declaració anual d'envasos i residus d'envasos.

11. Inscripció en el registre d'empreses recuperadores, recicladores i valoritzadores d'envasos.

12. Sol·licitud de cursos d'educació ambiental.

13. Entrega gratuïta de plantes amb motiu del Dia de l'Arbre de la Comunitat Valenciana (31 de gener).

14. Declaració anual de residus perillosos.

15. Sol·licitud per a la realització de les operacions següents:

– Emmagatzemament de material inflamable o explosiu.

– Operacions de destil·lació de plantes aromàtiques.

– Utilització de grups electrògens.

– Acumulació i emmagatzemament de fusta i llenya.

– Crema de marges de cultiu o de restes agrícoles (restolls).

– Crema de canyars o matolls.

16. Comunicació d'inici d'obra.

17. Expedient d'infracció urbanística. Denúncia sobre presumpta infracció urbanística.

18. Informació sobre el preu i l'increment de lloguers en HPO de promoció privada.

19. Informació de preus de HPO de promoció privada en segona transmissió.

20. Pla d'Habitatge (RH): ajudes a la rehabilitació d'edificis i/o habitatges i qualificació de les actuacions.

21. Pla d'Habitatge (VEX): ajudes als compradors d'habitatges existents.

22. Pla d'Habitatge (VPNC): sol·licitud d'informe de viabilitat i concurrència d'interés social en les promocions d'habitatges protegits. Promotors.

23. Pla d'Habitatge (VPNC): ajudes als compradors d'habitatges protegits de nova construcció i de protecció oficial de règim especial.

24. Pla d'Habitatge (VPNC): qualificació definitiva d'habitatges protegits. Promotors.

25. Pla d'Habitatge (VPNC): qualificació provisional d'habitatges protegits. Promotors.

26. Presentació dels documents de control i seguiment de residus tòxics i perillosos.

27. Servici de contractació electrònica de la Conselleria de Territori i Habitatge.

Conselleria de Benestar Social

1. Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

2. Sol·licitud d'ajudes per a la realització de programes de servicis socials especialit-zats (servicis socials).

3. Sol·licitud d'ajudes en matèria de servicis socials en el sector de discapacitats: prestacions econòmiques individualitzades. Ajudes per al desenrotllament personal:

– Eliminació de barreres arquitectòniques existents en l'habitatge propi o en l'edifici de la persona amb discapacitat i que obstaculitzen la seua mobilitat en esta.

– Adaptació de vehicles de motor.

– Adquisició d'útils necessaris per al desenvolupament en la vida ordinària.

4. Sol·licitud d'ajudes per a la millora de les condicions d'accessibilitat al mitjà físic, a través de l'eliminació de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació .

5. Sol·licitud d'ajudes del Pla de Mesures d'Inserció Social: ajudes destinades a les entitats col·laboradores.

6. Programes i servicis especialitzats i integrals de suport i atenció a famílies desfavorides i en situació de risc social (programes de família, menor i adopció).

7. Sol·licitud d'ajudes en matèria de servicis socials en el sector de discapacitats: ajudes a programes.

8. Sol·licitud d'ajudes en matèria de servicis socials en el sector de discapacitats: ajudes a centres.

9. Sol·licitud d'ajudes dirigides al sosteniment dels centres d'atenció especialitzada a menors.

10. Programes i servicis d'acolliment familiar de menors (programes de família, menor i adopció).

11. Sol·licitud d'ajudes a centres de servicis socials especialitzats (servicis socials).

12. Sol·licitud d'ajudes en matèria de servicis socials en el sector de discapacitats: prestacions econòmiques individualitzades: ajudes per a l'atenció institucionalitzada.

13. Prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familiar simple o permanent en família educadora.

14. Renovació del Títol de Família Nombrosa. Renovació del Carnet Individual del Títol de Família Nombrosa.

15. Sol·licitud del Títol de Família Nombrosa. Sol·licitud del Carnet Individual del Títol de Família Nombrosa.

16. Sol·licitud d'estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa de Termalisme Valencià).

17. Sol·licitud d'ajudes d'equipament, reforma, reparació i conservació de centres d'atenció especialitzada a menors.

18. Sol·licitud d'ajudes amb ocasió de part múltiple, adopció o acolliment preadoptiu, de tres o més menors.

19. Sol·licitud d'ajudes d'equipament, reforma i construcció per a centres d'atenció a persones amb discapacitat.

20. Programes i servicis per a la promoció de l'adopció. Ajudes a entitats de mediació d'adopció internacional (programes de família, menor i adopció).

21. Sol·licitud d'ajudes d'equipament, reforma i construcció per a centres de servicis socials generals i centres especialitzats en el sector de la tercera edat.

22. Programes i servicis especialitzats d'orientació i mediació familiar (programes de família, menor i adopció).

23. Realització d'activitats en campaments d'estiu per a la integració de les persones amb discapacitat.

24. Sol·licitud de beques per a la realització de pràctiques formatives en les distintes unitats administratives de la Conselleria de Benestar Social.

25. Sol·licitud d'ajudes per a Servicis Especialitzats d'Atenció a la Família i Infància (SEAFI), gestionats per municipis o mancomunitats:

– Intervenció amb famílies en situació de risc.

– Orientació i mediació familiar.

– Suport a famílies monoparentals.

– Suport a famílies en el si de les quals es produïsca violència.

– Intervenció amb famílies amb menors en situació de risc i amb menors en situació de guarda i/o tutela administrativa.

26. Servici de contractació electrònica de la Conselleria de Benestar Social.

Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)

1. Campanya d'esquí: Setmanes Blanques per a grups.

2. Sol·licitud de participació en la campanya de temps lliure juvenil en la modalitat d'oferta concertada.

3. Accions formatives sobre el Programa Joventut de la Unió Europea.

4. Programa de cursos monogràfics de l'IVAJ.

5. Sol·licitud d'acreditació de cursos de formació de monitor/a de centres de vacacions i d'animador/a de temps lliure juvenil, nivell I.

6. Sol·licitud de participació en la Campanya de Camps de Treball Voluntari Juvenil.

7. Inscripció a cursos del Programa de Creació d'Empreses Jóvens.

8. Ajudes econòmiques per al lloguer d'habitatge destinat a domicili habitual de jóvens i parelles de jóvens.

9. Beques per a la realització de cursos en els països de la Unió Europea, idioma anglés en el Regne Unit de la Gran Bretanya i la República d'Irlanda, i idioma francés a França (Eurocursos).

10. Jornades: nous reptes en el treball amb jóvens: animació i educació per a la Pau.

11. Servici de contractació electrònica de l'Institut Valencià de la Joventut.

Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats (IVADIS)

1. Accions de formació i ocupació.

2. Suport a persones amb discapacitat psíquica com a voluntariat.

3. Cursos de formació per al voluntariat.