ORDRE de 12 de març de 2004, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupacio, que modifica l'Ordre de 2 de desembre de 2003, per la qual s'aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2004, als efectes de substitució de les festes de caràcter local en els municipis de Xàbia, Rótova i Benejúzar.Publicat en:  DOGV núm. 4738 de 23.04.2004
Número identificador:  2004/X3573
Referència Base de Dades:  1746/2004
 ORDRE de 12 de març de 2004, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupacio, que modifica l'Ordre de 2 de desembre de 2003, per la qual s'aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2004, als efectes de substitució de les festes de caràcter local en els municipis de Xàbia, Rótova i Benejúzar. [2004/X3573]

Vistes les sol·licituds formulades de modificació de les dates de festes locals per a l'any 2004 per part dels ajuntaments de les localitats de Xàbia, Rótova i Benejúzar.

Atés que a este efecte es fa la tramesa pertinent, per part dels directors territorials d'Ocupació d'Alacant i València, sobre les comunicacions de les modificacions de les dates de festes en els municipis de què es tracta.

Atés que les modificacions mencionades preteses pels municipis de Xàbia, Rótova i Benejúzar, ho són a partir de les dates establides al seu moment per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació en l'Ordre de 2 de desembre de 2003, per la qual s'aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2004, les quals s'aprovaren inicialment (i es detallen a continuació) i es proposa que siguen substituïdes per les següents:

MUNICIPI DATA FESTA APROVADA DATA FESTA

PROPOSADA

Xàbia 24 de juny, dijous, Sant Joan 3 de maig, dilluns,

Santa Creu.

Rótova 11 de setembre, Sant Bertomeu 9 de setembre,

Sant Bertomeu.

Benejúzar 10 de juny, dijous 17 de juny, dijous.

Fonaments jurídics

Respecte a la proposta sol·licitada, i d'acord amb la normativa vigent en la matèria, resulta d'aplicació en primer lloc l'article 37.2 del E.T. el qual establix que:

“Les festes laborals, que tindran caràcter retribuït i no recuperable, no podran excedir de catorze a l'any, de les quals dues seran locals.

(...) Les comunitats autònomes, dins del límit anual dels catorze dies festius, podran assenyalar aquelles festes que per tradició els siguen pròpies, substituint per a això les d'àmbit nacional que es determinen reglamentàriament i, en tot cas, les que es traslladen a dilluns (...)”.

D'altra banda, l'article 46 del Reial Decret 2.001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, declarat vigent per la disposició derogatòria única del Reial Decret 1.561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball assenyala:

“Seran també inhàbils per al treball retribuïts i no recuperables, fins a dos dies de cada any natural amb caràcter de festes locals que per tradició siguen pròpies en cada municipi, que es determinaran per l'autoritat laboral competent –a proposta del Ple de l'ajuntament corresponent– i que es publicaran en el butlletí oficial de la comunitat autònoma, i si és el cas, en el Butlletí Oficial de la Província”.

Vist que, en virtut de la normativa vigent en la matèria, correspon a l'autoritat laboral competent, a proposta del Ple de l'Ajuntament corresponent, la determinació dels dies que tenen el caràcter de festes locals en el municipi corresponent.

Vist que a estos efectes, els ajuntaments de Xàbia, Rótova i Benejúzar han efectuat les propostes corresponents a l'autoritat laboral, que es van publicar en data 22.12.2003 (DOGV nº 4.655) els dies que havien de considerar-se inhàbils per al treball, retribuïts i no recuperables en les localitats mencionades, determinació que es va efectuar per mitjà d'Ordre de 2 de desembre de 2003.

Vist que els dies 24 de juny, 11 de setembre i 10 de juny, que es declararen inicialment festa en els municipis de Xàbia, Rótova i Benejúzar, respectivament, no han transcorregut en el moment de dictar-se la present ordre, cal assenyalar que per raons d'ordre públic i de seguretat jurídica és procedent la modificació pretesa respecte a estes, aprovades al seu moment mitjançant l'Ordre de 2 de desembre de 2003, i substituir-les per les sol·licitades per les corporacions locals respectives.

Vista la normativa aplicable en la matèria sobre regulació de jornada de treball, jornades especials i descansos, així com l'altra de pertinent aplicació,

ORDENE

Primer

La modificació de l'Ordre de 2 de desembre de 2003 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'aprovà el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables a la Comunitat Valenciana, als efectes de substituir les festes locals dels municipis de Xàbia, Rótova i Benejúzar.

Segon

Declarar com festivitats locals en els municipis de Xàbia, Rótova i Benejúzar per a l'any 2004 els que a continuació s'exposen, deixant sense efectes els aprovats al seu dia mitjançant ordre:

MUNICIPI FESTES LOCALS

Xàbia 3 de maig, dilluns, la Santa Creu.

8 de setembre, dimecres, Nostra Senyora de Loreto.

Rótova 19 d'abril, Sant Vicent Ferrer.

9 de setembre, Sant Bertomeu.

Benejúzar 17 de juny, dijous.

7 d'octubre, dijous.

València, 12 de març de 2004

El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,