ORDE de 14 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que impartixen educació secundària.Publicat en:  DOGV núm. 4985 de 14.04.2005
Número identificador:  2005/X3780
Referència Base de Dades:  1907/2005
 ORDE de 14 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que impartixen educació secundària. [2005/X3780]

La Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu va consagrar els principis introduïts per la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social dels Minusvàlids, donant-los una nova dimensió, en el marc d'una educació comprensiva oberta a la diversitat de necessitats dels alumnes.

La Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la Participació, l'Avaluació i el Govern dels centres docents, va definir per primera vegada el que s'entén per alumnes amb necessitats educatives especials i, en el marc de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, es garantix l'escolarització d'este alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics.

La Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l'Educació (LOCE), establix en el preàmbul com un dels seus objectius essencials aconseguir una educació de qualitat per a tots, garantint la igualtat d'oportunitats i amb la finalitat d'aconseguir el ple desenvolupament de la personalitat a través de l'educació. Per a això assenyala que el sistema educatiu ha de procurar una configuració flexible, que s'adapte a les diferències individuals d'aptituds, necessitats, interessos i ritmes de maduració de les persones.

L'article 7 de la LOCE, referit als principis generals de l'estructura del sistema educatiu, en l'apartat 5, assenyala que els ensenyaments s'adaptaran als alumnes amb necessitats educatives específiques, entre els quals s'inclouen els alumnes amb necessitats educatives especials.

Així mateix, en el capítol VII dedicat a l'atenció dels alumnes amb necessitats educatives específiques, secció 4ª, en el concepte d'alumnes amb necessitats educatives especials s'agrupen els que tenen discapacitats físiques, psíquiques i sensorials o que manifesten greus trastorns de la personalitat o de conducta. S'assenyala que estos alumnes tindran una atenció especialitzada d'acord amb els principis de no discriminació, normalització educativa i amb la finalitat d'aconseguir la seua integració. A més, establix que el sistema educatiu disposarà dels recursos necessaris perquè els alumnes amb necessitats educatives especials puguen aconseguir els objectius establits amb caràcter general per a tots els alumnes.

El capítol VII del títol I de la LOCE, referit, entre altres, a l'alumnat amb necessitats educatives especials, preveu que les administracions establiran un marc general que permeta garantir una adequada resposta educativa a les circumstàncies i necessitats que concorren en estos alumnes.

El Reial Decret 362/2004, de 5 de març, d'ordenació general de la formació professional específica, en la disposició addicional segona assenyala que s'establiran les mesures i adaptacions del currículum pertinents perquè els alumnes amb necessitats educatives especials puguen aconseguir les finalitats de la formació professional específica. Així mateix indica que en les ofertes formatives que es realitzen, es tindran en consideració estos alumnes i es podran incloure mòduls associats al Catàleg nacional de qualificacions professionals.

El Decret del Govern Valencià 39/1998, de 31 de març, d'ordenació de l'educació de l'alumnat amb necessitats educatives especials, establix els principis per què es regirà l'escolarització en les etapes obligatòries i la posterior incorporació de l'alumnat amb necessitats educatives especials a l'ensenyament postobligatori.

Davant d'això, és procedent establir pautes de resposta educativa adequada per a l'alumnat amb necessitats educatives especials que cursa educació secundària.

Per la qual cosa, fent ús de les atribucions conferides per l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià,

ORDENE

I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

Primer. Finalitat

La finalitat de la present orde és garantir per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, en un context de no discriminació, normalització educativa i amb la finalitat d'aconseguir la seua integració, la continuïtat del procés educatiu iniciat en les primeres etapes d'educació infantil i educació primària.

Segon. Objecte

La present orde regula l'atenció educativa de l'alumnat amb necessitats educatives especials, temporals o permanents, amb discapacitats físiques, psíquiques, sensorials o amb greus trastorns de la personalitat o de conducta, que cursa educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional de grau mitjà i superior.

Tercer. Àmbit d'aplicació

Esta orde s'aplicarà en els centres docents de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, de règim ordinari, sostinguts amb fons públics, que compten amb els dits ensenyaments.

Quart. Escolarització

1. Els alumnes i les alumnes amb necessitats educatives especials podran ser escolaritzats en funció de les seues característiques en grups ordinaris, en programes específics desenvolupats en centres ordinaris, o en centres d'educació especial.

2. L'alumnat amb necessitats educatives especials greus i permanents que haja requerit en l'educació primària adaptacions curriculars individuals significatives i adaptacions d'accés al currículum, requerirà, per a formalitzar la matrícula per primera vegada en un centre d'educació secundària, una revisió dels informes psicopedagògics que formen part del dictamen d'escolarització, d'acord amb l'Orde d'11 de novembre de 1994 (DOGV de 18.01.95).

Quint. Processos d'admissió

1. Per a la primera escolarització en els centres d'educació secundària, els alumnes i les alumnes que disposen de dictamen d'escolarització o hagen sigut revisats els informes tècnics corresponents, seran escolaritzats sense més requisits tant en el període ordinari com en l'extraordinari, d'acord amb la normativa vigent d'admissió d'alumnat.

2. En els altres supòsits d'escolarització, els pares, mares i/o tutors legals d'este alumnat o el mateix alumne o alumna, en cas de ser major d'edat, hauran d'acreditar, amb anterioritat o durant el procés d'admissió de l'alumnat en el centre, la necessitat educativa especial. Per a això aportaran, en el termini més breu possible, tots els informes de tipus mèdic, social, etc. que posseïsquen, amb la finalitat de poder preveure amb suficient antelació els servicis i recursos humans i materials que pogueren requerir.

3. En tot cas, s'haurà d'acompanyar l'acreditació del grau de minusvalidesa.

Sext. Estudis de previsió/planificació

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport, dins de la planificació educativa, realitzarà a través de la Inspecció Educativa i de les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport, tots els estudis que considere oportuns en l'àmbit de necessitats educatives especials, a fi de preveure a l'inici de curs les necessitats personals i materials dels centres i actuar en conseqüència.

Sèptim. Coordinació entre centres d'educació primària i centres d'educació secundària

1. Amb la finalitat de facilitar la continuïtat del procés educatiu dels alumnes en l'educació secundària obligatòria (ESO), la Conselleria garantirà els mecanismes i els recursos necessaris perquè s'establisca l'adequada coordinació entre els centres d'educació secundària i els centres d'educació primària que tinguen adscrits.

2. Esta coordinació es realitzarà per mitjà de reunions entre el professorat de 6t d'educació primària i el de 1r d'ESO. Anirà referida a la progressió realitzada per l'alumnat quant a objectius, continguts i criteris d'avaluació, així com a la transmissió d'informació educativa en el canvi de centre i de nivell. Per a la dita transmissió es tindrà en compte allò que s'indica en l'apartat 8.

3. En les reunions de coordinació s'informaran i establiran els mecanismes pertinents perquè aquells recursos tant personals com materials d'accés al currículum de què dispose l'alumnat, tinguen la seua continuïtat en educació secundària.

4. Els professors especialistes de psicologia i pedagogia dels servicis psicopedagògics escolars (SPE), dels gabinets psicopedagògics autoritzats i homologats, dels gabinets psicopedagògics dels centres concertats amb autorització administrativa i els departaments d'orientació dels centres d'educació secundària, celebraran reunions conjuntes al llarg del segon trimestre del curs escolar a fi de facilitar i traspassar la informació corresponent d'adaptacions curriculars (ACI) i aquelles altres que es consideren d'interés relativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials que, previsiblement, cursarà ESO el curs següent.

Octau. Confidencialitat de les dades

Per a garantir la confidencialitat de les dades, caldrà ajustar-se al que disposen la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, i l'article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que obliguen a adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a salvaguardar la confidencialitat de la informació.

II. ASPECTES PEDAGÒGICS I ORGANITZATIUS

Nové. Mesures d'atenció educativa

Els centres docents, dins del marc de la seua autonomia organitzativa i en concordança amb la normativa vigent en matèria d'organització i funcionament, establiran en els seus corresponents projectes educatius i en els instruments de planificació curricular les mesures de suport i reforç programades amb caràcter general que es requerisquen. Dins del marc normatiu que establix el reglament orgànic dels instituts d'educació secundària (ROF), es fomentaran actituds dirigides a la inclusió de l'alumnat amb necessitats educatives especials que s'incorpora per primera vegada al centre.

Deu. Procediment per a determinar les necessitats educatives especials

El procediment per a determinar les necessitats educatives especials per a aquells alumnes les necessitats dels quals no hagen sigut establides en els apartats 4 i 5 d'esta orde, serà el següent:

a) Detectada la possible necessitat educativa de l'alumne o alumna, ja siga en el moment de la preinscripció, de la matriculació o de la incorporació al grup-classe a què pertanya, el tutor o tutora omplirà les dades inicials i la tramitarà al departament d'orientació o, si és el cas, a qui tinga atribuïdes les seues funcions, perquè realitze l'avaluació psicopedagògica preceptiva.

b) El departament d'orientació o, si és el cas, qui tinga atribuïdes les seues funcions, omplirà el protocol de l'avaluació psicopedagògica de les necessitats educatives especials de l'alumne o alumna. Prèvia consulta als pares, mares o tutors legals de l'alumne o alumna, emetrà l'informe psicopedagògic, fonamentat en l'avaluació psicopedagògica, en què indicarà la proposta específica d'actuació.

c) En el cas d'alumnes amb necessitats educatives especials de tipus logopèdic s'inclourà necessàriament la valoració del mestre o mestra d'audició i llenguatge.

d) Els documents a què fa referència este apartat són els que apareixen en els annexos de la present orde.

Onze. Mesures específiques en l'ESO

Les mesures específiques d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en educació secundària obligatòria, així com els procediments a seguir en cada cas, seran les que es preveuen en l'Orde de 18 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'atenció a la diversitat en l'educació secundària obligatòria (DOGV de 29.06.99).

Dotze. Mesures específiques en aules especialitzades

La Direcció General d'Ensenyament desenvoluparà els principis organitzatius, l'estructuració dels elements curriculars, la metodologia i les mesures de suport educatiu a aplicar per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials en aules especialitzades.

Tretze. Avaluació en l'ESO

1. L'avaluació, promoció i proposta del títol de graduat en educació secundària de l'alumnat amb necessitats educatives especials es regirà pel que disposa la normativa vigent.

2. No obstant això, en l'última sessió d'avaluació de 4t d'ESO, aquells alumnes que no hagen aconseguit els objectius mínims de l'etapa no podran obtindre el títol de graduat en secundària obligatòria.

Catorze. Elaboració dels informes d'avaluació i orientació

1. L'informe individualitzat d'avaluació, que és preceptiu, s'elaborarà d'acord amb les condicions i el procediment establit en l'article 18 de l'Orde ECD/1923/2003, de 8 de juliol.

2. No obstant això, per a aquells alumnes amb greus problemes d'audició, visió, motricitat o altres necessitats educatives especials degudament dictaminades, quan se'ls oriente cap a la formació professional específica –donada l'especificitat de cada cicle formatiu– el tutor sol·licitarà, a través de la Inspecció Educativa, un informe del departament de la família professional corresponent. En l'informe s'indicaran les capacitats/habilitats que requerix un alumne per a poder adquirir els objectius finals que el capaciten professionalment, tenint en compte el cicle formatiu que desitja cursar.

III. MESURES EXTRAORDINÀRIES

D'ATENCIÓ EDUCATIVA EN BATXILLERAT

Quinze. Adaptacions curriculars

1. En el batxillerat, els alumnes amb necessitats educatives especials degudament dictaminades disposaran de les adaptacions curriculars (ACI) i d'accés al currículum que els possibiliten o faciliten el seu procés educatiu.

2. Estes adaptacions curriculars (ACI) es realitzaran quan no siguen suficients les mesures de suport i de reforç educatiu establides amb caràcter general. En qualsevol cas no podran afectar els elements bàsics del currículum.

3. Les adaptacions curriculars (ACI) necessàries només podran afectar la metodologia didàctica, les activitats i la priorització i temporalització en la consecució dels objectius, així com els elements curriculars d'accés. La Direcció General d'Ensenyament podrà autoritzar la modificació de la duració del curs i del període d'escolaritat.

4. En tot cas per a la realització de les adaptacions curriculars caldrà ajustar-se al que disposa la normativa vigent.

5. Quan les necessitats educatives de l'alumnat es deriven de condicions personals de discapacitat motora, sensorial o psíquica, que li impedisquen la utilització dels mitjans ordinaris d'accés al sistema educatiu, el centre d'educació secundària que escolaritza l'alumne o alumna podrà proposar una adaptació d'accés al currículum. Esta adaptació consistix en la dotació extraordinària de recursos tècnics o materials.

Setze. Procediment per a aplicar una adaptació curricular

La decisió de realitzar una adaptació curricular (ACI) la prendrà el conjunt del professorat del grup a què pertany l'alumne o alumna, assessorat pel departament d'orientació o, si és el cas, per qui tinga atribuïdes les seues funcions, seguint el procediment següent:

a) Detectades les possibles necessitats educatives d'un alumne o alumna pel professorat del grup a què pertany, el tutor o tutora del grup sol·licitarà l'avaluació psicopedagògica de l'alumne o alumna a través del que disposa l'apartat 10.

b) Les adaptacions curriculars (ACI) les programarà i aplicarà el departament didàctic corresponent en col·laboració amb el departament d'orientació.

c) L'avaluació del progrés dels alumnes estarà basada en els objectius específics i en els coneixements adquirits en cada una de les assignatures, segons els criteris d'avaluació establits d'acord amb la seua adaptació curricular (ACI). Això no obstant, es podran modificar aspectes relacionats amb els elements d'accés al currículum.

d) En la celebració de les proves específiques que es convoquen, s'haurà d'adaptar la duració i les condicions de realització a les característiques d'este alumnat.

e) L'adaptació curricular (ACI) formarà part de l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna, i caldrà consignar la circumstància de la dita adaptació en l'apartat “Dades mèdiques o psicopedagògiques rellevants”. Esta circumstància es reflectirà per mitjà d'una diligència en el llibre de qualificacions en l'apartat “Observacions sobre l'escolaritat”.

f) En tot cas caldrà ajustar-se al que disposa la normativa vigent respecte als elements bàsics dels documents d'avaluació.

Dèsset. Procediment per a sol·licitar l'exempció de qualificació en determinades assignatures

1. Podran ser declarats exempts de qualificació en determinades assignatures del currículum els alumnes amb problemes greus d'audició, visió, motricitat o altres, per als quals no siga possible realitzar una adaptació curricular (ACI) sense afectar el nivell bàsic dels continguts exigits.

2. L'exempció de qualificació deguda a problemes greus d'audició, visió, motricitat o altres haurà de sol·licitar-se seguint el procés que s'inclou a continuació:

a) L'alumne o alumna, son pare, mare o tutors legals, presentarà abans del 30 d'octubre (o en els deu dies següents a la seua incorporació al centre en el supòsit de trasllat amb posterioritat a esta data), en el centre on curse els seus estudis, un imprés de sol·licitud d'exempció de qualificació total o parcial d'una assignatura dirigit al director general d'Ensenyament.

b) La direcció del centre remetrà l'expedient a la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport corresponent, en un termini de 15 dies hàbils, i inclourà necessàriament, junt amb la sol·licitud presentada, un informe psicopedagògic emés pel departament d'orientació del centre, així com altres informes de qualsevol tipus (mèdic, social,...) de què dispose de l'alumne o alumna.

c) La Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport completarà l'expedient adjuntant un informe emés per la Inspecció Educativa i el remetrà, en el termini de 15 dies hàbils, a la Direcció General d'Ensenyament per a la seua resolució.

d) La Direcció General d'Ensenyament, una vegada resolt l'expedient, notificarà la resolució a l'interessat o interessada i comunicarà la resolució al centre docent i a la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport corresponent.

3. L'exempció de qualificació s'haurà de consignar en les actes, en el llibre de qualificacions del batxillerat i en l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna amb l'expressió “exempt/a”, incorporant a l'expedient una còpia de la resolució del director general d'Ensenyament per la qual es va autoritzar.

Díhuit. Expedició de títol

L'alumne o alumna que haja cursat el batxillerat amb adaptacions curriculars o amb exempció en alguna de les matèries i haja obtingut finalment una qualificació positiva, serà proposat per a l'expedició del corresponent títol de batxiller.

Dènou. Proves d'accés

1. A efecte de les proves d'accés a la universitat, la nota mitjana de l'alumne que haja cursat els estudis de batxillerat amb exempcions de qualificació, serà la mitjana aritmètica de les matèries amb qualificacions.

2. El centre on estiga escolaritzat l'alumne o alumna amb necessitats educatives especials permanents comunicarà amb la necessària antelació a la universitat a què està adscrit, el nombre i les característiques de l'alumnat amb necessitats educatives especials susceptible de necessitar adaptacions en les proves d'accés a la universitat.

IV. MESURES EXTRAORDINÀRIES D'ATENCIÓ

EDUCATIVA EN FORMACIÓ PROFESSIONAL

ESPECÍFICA

Vint. Adaptacions curriculars

1. Les adaptacions curriculars en els ensenyaments de formació professional es referiran a les adaptacions possibles en els mòduls dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.

2. En la realització d'estes adaptacions es consultarà els departaments de la família professional corresponent.

3. L'alumnat amb problemes greus d'audició, visió, motricitat o altres necessitats educatives especials degudament dictaminades, disposaran de les respectives adaptacions curriculars possibles (ACI) que faciliten el seu procés educatiu.

4. Les adaptacions curriculars (ACI) les programarà i aplicarà el departament didàctic de la família professional corresponent en col·laboració amb el departament d'orientació.

5. Les adaptacions curriculars no suposaran, en cap cas, l'eliminació d'objectius (capacitats terminals) relacionats amb la competència professional bàsica característica de cada títol.

6. Les adaptacions curriculars possibles només podran afectar la metodologia didàctica, les activitats i la priorització i temporalització en la consecució dels objectius, així com els elements materials a utilitzar per l'alumnat.

Vint-i-u. Duració d'un cicle

1. La Direcció General d'Ensenyament podrà autoritzar l'ampliació de la duració d'un cicle per la complexitat que en determinats mòduls pot trobar este alumnat.

2. L'alumnat amb greus problemes d'audició, visió i motricitat o altres necessitats educatives especials degudament dictaminades, es podrà presentar a l'avaluació i qualificació d'un mateix mòdul professional fins a un màxim de sis vegades.

3. A l'alumnat amb greus problemes d'audició, visió i motricitat o altres necessitats educatives especials, degudament dictaminades, que haja esgotat el nombre màxim de convocatòries d'algun mòdul professional sense haver-lo superat, se li podrà ampliar el nombre de convocatòries dels mòduls pendents, atenent les seues característiques pròpies i sempre que això afavorisca la finalització del cicle formatiu corresponent. La sol·licitud serà dirigida a la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport que informarà la Direcció General corresponent, qui resoldrà.

4. Queda exceptuat del que disposa l'anterior punt 2, el mòdul de formació en centres de treball, que es podrà realitzar en tres convocatòries.

Vint-i-dos. Procediment per a aplicar una adaptació curricular

La decisió de realitzar una adaptació curricular (ACI) la prendrà el conjunt del professorat del cicle a què pertany l'alumne o alumna, assessorat pel departament d'orientació o, si és el cas, per qui tinga atribuïdes les seues funcions, seguint el procediment següent:

a) Detectades les possibles necessitats educatives d'un alumne o alumna pel professorat del cicle a què pertany, el tutor o tutora del grup sol·licitarà l'avaluació psicopedagògica de l'alumne o alumna segons disposa l'apartat 10.

b) El departament didàctic, a proposta del professor o professora del mòdul i amb l'assessorament del departament d'orientació, efectuarà les adaptacions curriculars possibles necessàries.

c) L'avaluació dels aprenentatges d'este alumnat es realitzarà d'acord amb l'adaptació curricular establida, prenent com a referència els criteris d'avaluació proposats que, en tot cas, asseguraran un nivell suficient i necessari de consecució de les capacitats terminals corresponents, imprescindibles per a aconseguir la titulació i la corresponent competència professional.

d) En les proves específiques que es convoquen, s'haurà d'adaptar la duració i les condicions de realització a les característiques d'este alumnat.

e) L'adaptació curricular formarà part de l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna, i caldrà consignar la circumstància de la dita adaptació en l'apartat “Dades mèdiques o psicopedagògiques rellevants”. Esta circumstància es reflectirà igualment en el llibre de qualificacions en l'apartat “Observacions”.

f) En tot cas caldrà ajustar-se al que disposa la normativa vigent respecte als elements bàsics dels documents d'avaluació.

Vint-i-tres. Exempcions

En els cicles formatius de grau mitjà i grau superior no s'admetran exempcions de qualificació.

Vint-i-quatre. Expedició de certificat

1. L'alumnat amb necessitats educatives especials podrà cursar un o alguns dels mòduls professionals del cicle formatiu que es consideren més apropiats a les seues característiques personals de discapacitat a fi d'acreditar determinades competències professionals.

2. A l'alumnat que haja cursat i superat determinats mòduls d'un cicle formatiu o d'un programa de garantia social (PGS), se li expedirà el corresponent certificat d'estos i de les unitats de competència adquirides a través de la superació dels mòduls professionals associats a les dites unitats de competència.

Vint-i-cinc. Titulació

L'alumnat amb necessitats educatives especials que, havent comptat amb adaptacions curriculars, hagen obtingut una qualificació positiva en tots els mòduls que constituïxen el cicle formatiu, serà proposat per a l'expedició del corresponent títol de tècnic o tècnic superior en l'especialitat cursada.

Vint-i-sis. Reserva de places

De conformitat amb la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat, en els cursos de formació professional es reservarà un 3% del nombre de places per a persones amb discapacitat i, independentment del nombre de places convocades, caldrà garantir com a mínim la reserva d'una plaça per a persones amb discapacitat.

V. ALTRES MESURES COMPLEMENTÀRIES

Vint-i-set. Distribució de l'alumnat

Els alumnes amb necessitats educatives especials permanents escolaritzats en els centres d'educació secundària hauran d'estar distribuïts de forma homogènia entre tots els grups d'un mateix curs, excloent en la composició tot criteri discriminatori.

Vint-i-huit. Reducció de ràtio

En ESO, batxillerat i formació professional específica el nombre màxim d'alumnes amb necessitats educatives especials permanents serà de 2 per aula. En estes circumstàncies, per cada alumne amb necessitats educatives especials permanents, es reduirà la ràtio en 3 alumnes menys, sense perjuí dels desdoblaments establits.

VI. RECURSOS PERSONALS

Vint-i-nou. Recursos personals

Els instituts i seccions d'educació secundària que escolaritzen alumnat amb necessitats educatives especials podran disposar dels següents recursos personals:

a) Professorat de l'especialitat de psicologia-pedagogia corresponent al cos de professors d'ensenyament secundari o professorat especialitzat en psicopedagogia.

b) Mestre o mestra d'educació especial de l'especialitat de pedagogia terapèutica.

c) Altres professionals, en funció de les necessitats dels centres: mestre o mestra d'educació especial de l'especialitat audició i llenguatge, educador o educadora d'educació especial i fisioterapeuta.

Trenta. Distribució de recursos

La distribució dels recursos humans indicats en l'apartat 29 es farà d'acord amb els criteris següents:

a) Professorat de psicologia i pedagogia

a.1) Els instituts i seccions d'educació secundària que compten amb 12 o més unitats d'ESO o amb 8 unitats d'ESO i 4 de batxillerat o més, disposaran d'una dotació completa de professorat de psicopedagogia, sense perjuí de la resta de funcions i dedicació que reglamentàriament s'hi assignen. Podran sol·licitar, a través del procediment establit en l'apartat 32 i per a completar l'atenció a l'alumnat, recursos complementaris de psicopedagog a temps parcial o total; en este sentit, la resolució sobre la concessió es prendrà en funció de la grandària del centre i de les característiques de l'alumnat.

a.2) Els instituts i seccions d'educació secundària amb menys de 12 unitats sol·licitaran dotació de professorat de psicopedagogia en funció de les necessitats de l'alumnat.

b) Mestre o mestra d'educació especial de l'especialitat de pedagogia terapèutica

b.1) En tots els instituts i seccions d'educació secundària de 8 o més unitats d'ESO, per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials s'assignarà un mestre o mestra d'educació especial de l'especialitat de pedagogia terapèutica, la dedicació horària lectiva setmanal del qual serà de 18 hores.

En funció de les necessitats, els instituts i seccions d'educació secundària, tant si disposen com si no disposen de mestres de pedagogia terapèutica, podran sol·licitar recursos humans complementaris d'estos professionals a través del procediment exposat en l'apartat 32 d'esta orde. L'increment de la dotació es realitzarà en funció de les necessitats de l'alumnat amb necessitats educatives especials greus i permanents o temporals, degudament justificades.

b.2) Per a sol·licitar la dotació o increment d'especialistes de pedagogia terapèutica, s'hauran de complir les condicions següents:

Que l'alumnat amb necessitats educatives especials permanents o temporals requerisca adaptació curricular significativa (ACIS) en totes les àrees del currículum o en les tres àrees instrumentals (matemàtiques, castellà, valencià).

Que l'ACIS es referisca a:

Si són alumnes del 1r cicle d'ESO, el nivell del currículum adaptat ha de ser el corresponent al de 2n cicle de primària (3r i 4t curs).

Si són alumnes del 2n cicle d'ESO, el nivell del currículum adaptat ha de ser el corresponent al de 3r cicle de primària (5t i 6t curs).

b.3) Les seccions d'educació secundària de menys de 8 unitats de l'ESO que no disposen de dotació d'especialistes de pedagogia terapèutica s'han d'ajustar a les ràtios següents:

Quan hi haja entre 6 i 11 alumnes amb necessitats educatives especials greus i permanents o temporals, degudament justificades, objecte d'ACIS, preferentment en totes les àrees del currículum o en les tres àrees instrumentals (matemàtiques, castellà, valencià), s'atribuirà una dotació a mitja jornada d'especialista de pedagogia terapèutica.

Quan hi haja entre 12 i 20 alumnes amb necessitats educatives especials greus i permanents o temporals, degudament justificades, objecte d'ACIS, preferentment en totes les àrees del currículum o en les tres àrees instrumentals (matemàtiques, castellà, valencià), s'atribuirà una dotació completa d'especialista de pedagogia terapèutica.

b.4) En tots els instituts i seccions d'educació secundària de 8 o més unitats d'ESO, que ja compten amb un especialista de pedagogia terapèutica per a incrementar la dita dotació, s'hauran d'ajustar a les ràtios següents:

Quan hi haja entre 21 i 30 alumnes amb necessitats educatives especials greus i permanents o temporals, degudament justificades, objecte d'ACIS, preferentment en totes les àrees del currículum o en les tres àrees instrumentals (matemàtiques, castellà, valencià), s'atribuirà una dotació a mitja jornada d'especialista de pedagogia terapèutica.

Quan hi haja entre 31 i 40 alumnes amb necessitats educatives especials greus i permanents o temporals, degudament justificades, objecte d'ACIS, preferentment en totes les àrees del currículum o en les tres àrees instrumentals (matemàtiques, castellà, valencià), s'atribuirà una dotació completa d'especialista de pedagogia terapèutica.

c) Mestre o mestra d'educació especial de l'especialitat d'audició i llenguatge

La intervenció del mestre o mestra d'Educació Especial de l'especialitat Audició i Llenguatge s'ajustarà als criteris següents:

Trastorn* Prioritat Nre. de sessions**

setmanals

Sordesa profunda i severa 1 5

Disfasià-TEL/Afàsia 2 3-4

Hipoacúsia mitjana 3 3-4

Disàrtria 4 2-3

Disfèmia 5 2

Disfonia 6 2

Disglòssia 7 2

*En el cas que es mantinguen en l'ESO altres trastorns no assenyalats, podran ser atesos.

**Les sessions no podran tindre una duració menor de 30 minuts.

d) Educador o educadora d'educació especial

1. L'educador o educadora d'educació especial, si bé podrà estar adscrit a un institut de secundària, desenvoluparà les seues funcions –legalment establides– en els distints centres públics de la localitat que s'indique en l'expedient de creació del lloc corresponent.

2. La ràtio d'educador per nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials vinculades a la seua actuació serà la següent:

– Alumnat amb discapacitat motòrica: 1/ 4-5

– Alumnat amb trastorn generalitzat del desenvolupament: 1/ 3-5

– Alumnat amb retard mental moderat: 1/ 25-40

e) La prestació de servicis a càrrec d'altres professionals relacionats amb l'educació especial, com ara fisioterapeuta, podrà fer-se a través del servici d'atenció ambulatòria i prèvia a l'escolarització (SAAPE) existent en els actuals centres específics d'educació especial, unitats especialitzades d'educació especial i en determinats col·legis d'educació primària que escolaritzen preferentment alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat motòrica.

Trenta-u. Ràtio en els programes i aules especialitzades

En el cas dels centres amb programes específics o que compten amb aules especialitzades, s'adaptaran estes ràtios a les necessitats específiques del seu alumnat, en la mesura que es vagen autoritzant les dites aules o programes.

Trenta-dos. Procediment de sol·licitud de recursos personals complementaris

El procediment de sol·licitud de recursos personals complementaris per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en els instituts i seccions d'educació secundària, de titularitat de la Generalitat Valenciana, serà el següent:

1. El centre docent iniciarà el procés de sol·licitud a través d'un escrit motivat emés pel director o directora i dirigit a la Direcció Territorial corresponent. L'escrit haurà d'incloure necessàriament:

• Informació sobre el context i les característiques del centre.

• Les necessitats educatives de l'alumnat.

• La relació de recursos humans amb què compte el centre per a poder atendre estes necessitats.

2. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada dels documents següents:

a) Informe sociopsicopedagògic corresponent a cada un dels alumnes i les alumnes susceptibles de rebre la dita atenció.

b) Informes complementaris individuals (mèdics, socials,...) que es consideren oportuns elaborats per altres professionals o institucions; així com el certificat de minusvalidesa.

c) Certificat que acredite l'aprovació, per part del consell escolar del centre, de la sol·licitud de l'esmentat recurs personal.

d) En el cas que el recurs sol·licitat siga el de fisioterapeuta: informe mèdic actualitzat emés, preferentment, pels metges adscrits a l'SPE o pel metge especialista del centre de salut de la zona, en què es determine l'actuació rehabilitadora necessària per als alumnes per als quals se sol·licita la dotació de fisioterapeuta.

3. La documentació ressenyada s'enviarà a la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport, on l'inspector o inspectora corresponent informarà sobre la idoneïtat de la proposta i els possibles recursos existents en l'entorn per a l'atenció educativa de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

4. Amb posterioritat, l'expedient s'enviarà a la Direcció General de Personal Docent, que després de sol·licitar els informes oportuns a la Direcció General d'Ensenyament, Servici d'Ordenació Acadèmica, resoldrà.

5. En el traspàs d'informació es tindrà en compte allò que s'indica en l'apartat 8 d'esta orde.

6. El termini de sol·licitud d'estos recursos humans complementaris serà el comprés entre el 30 de maig i el 10 de juliol. En este cas, els recursos humans complementaris concedits, tindran validesa únicament per al següent curs escolar.

7. Excepcionalment, s'admetran sol·licituds fora de termini si concorren circumstàncies que no hagen pogut ser previstes i queden degudament justificades. En este cas, els recursos humans complementaris concedits tindran validesa únicament per al curs escolar en què se sol·liciten.

8. Per a continuar comptant amb el recurs complementari per a posteriors cursos, s'haurà de sol·licitar curs a curs en el termini indicat en el punt 6 d'este mateix apartat.

VII. RECURSOS MATERIALS

Trenta-tres. Ajudes tècniques individuals

En els centres sostinguts amb fons públics, la direcció del centre, vist l'expedient corresponent, podrà sol·licitar les ajudes tècniques individuals per a l'accés al currículum segons disposa la normativa vigent.

VIII. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Trenta-quatre. Inclusió de l'alumnat

El consell escolar del centre, en aprovar les directrius de les activitats complementàries, procurarà la màxima integració de tot l'alumnat, i per a això adaptarà les condicions de realització a les característiques de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

IX. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Trenta-cinc. Activitats de formació

1. L'equip directiu, al coordinar les activitats de perfeccionament del professorat, planificarà per a tot el professorat accions formatives relacionades amb les necessitats educatives especials.

2. Esta formació es farà extensiva a tots els professors tutors atés que afecta a tot l'alumnat del centre docent.

3. A este respecte, l'equip directiu del centre podrà sol·licitar la col·laboració dels assessors i assessores de la xarxa de CEFIRE de la Comunitat Valenciana.

X. DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ

Trenta-sis. Mesures complementàries

1. En elaborar i difondre informació corresponent a qualsevol aspecte del centre que afecte l'alumnat, es procurarà facilitar la informació a l'alumnat amb necessitats educatives especials permanents en codis accessibles per a ells. Esta informació, a més, es presentarà en llocs de fàcil accés i visibles per tots.

2. Així mateix es realitzarà la corresponent adaptació de materials i de mobiliari.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

A fi d'aconseguir una adequada atenció educativa, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport podrà establir programes específics dirigits a l'alumnat amb necessitats educatives especials greus i permanents, quan la resposta a les dites necessitats requerisca dotacions i equipaments singulars o una especialització professional difícilment generalitzable.

La proposta d'incorporació a estos programes la realitzarà l'SPE de zona o sector corresponent a l'inici de l'escolarització en secundària i el departament d'orientació on assistisca l'alumne en la resta de casos. Requerirà informe favorable de la Inspecció Educativa i autorització de la Direcció General d'Ensenyament.

L'alumnat amb necessitats educatives especials la discapacitat del qual li impossibilite accedir als cicles formatius de grau mitjà i grau superior, podrà incorporar-se als programes de garantia social en qualsevol de les seues distintes modalitats: formació-ocupació, iniciació professional (sempre que puguen desenvolupar-la), o la dirigida a alumnes amb necessitats educatives especials. Estos programes els prepararan per a l'exercici d'activitats professionals en oficis o ocupacions d'acord amb les seues capacitats i expectatives personals.

Així mateix podran incorporar-se en les condicions requerides, als programes per a la transició a la vida adulta (TVA) que s'impartixen en els centres específics d'educació especial.

Segona

L'administració educativa, a través de la Inspecció Educativa, vetlarà pel compliment del que disposa la present orde.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades aquelles normes contràries a esta orde.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Esta norma entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segona

Es faculta la Direcció General d'Ensenyament i la Direcció General de Personal Docent perquè resolguen allò que corresponga quant a l'aplicació i desenvolupament de la present orde en l'àmbit de les seues respectives competències.

València, 14 de març de 2005

El conseller de Cultura, Educació i Esport,